Dato for udgivelse
29 Apr 2011 12:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Nov 2010 12:04
SKM-nummer
SKM2011.287.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-087202
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Porteføljeaktier, aktieombytning, spaltning, udlodning
Resumé
Skatterådet bekræfter, at en række af omstruktureringer kan gennemføres skattefrit idet det dog lægges til grund, at samtlige transaktioner gennemføres med samme vedtagelses- og virkningsdato, således at der er overensstemmelse mellem vedtagelses- og virkningstidspunktet. Rækken af omstruktureringer afsluttes med en fusion, således at mellemholdingreglen ophører med at finde anvendelse.
Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 4 A
Aktieavancebeskatningsloven § 36
Ffusionsskatteloven § 15 a og b
Selskabsskatteloven § 13
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 4 A
Aktieavancebeskatningsloven § 36
Ffusionsskatteloven § 15 a og b
Selskabsskatteloven § 13
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D

Spørgsmål

  1. Kan den foreslåede aktieombytning gennemføres skattefrit efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36?
  2. Kan der foretages skattefri udlodning fra P ApS til P Holding ApS som igen videreudlodder udbyttet (aktierne i A Invest Holding ApS) til det nystiftede B Holding ApS, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2?
  3. Kan den foreslåede ophørsspaltning af B Holding ApS gennemføres skattefrit efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a og b?
  4. Kan den foreslåede fusion mellem C Holding ApS og de øvrige investorer i A Invest Holding ApS gennemføres skattefrit efter bestemmelserne i fusionsskatteloven, hvis ombytningsforholdet i fusionen fastsættes som beskrevet nedenfor?
  5. Kan det bekræftes, at aktierne i D Holding A/S anses for porteføljeaktier for P Holding ApS og efterfølgende B Holding ApS (skattefri aktieombytning) og til sidst for C Holding ApS (skattefri fusion), og at selskabet C Holding ApS alene vil være skattepligtig af eventuel værdistigning/ -fald på aktierne i perioden 1. juli 2010 og indtil fusionens gennemførsel (statusskift)?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja
  5. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

MP og hans søn VP har tidligere været ejer af 7 forretninger. Forretningerne var ejet igennem deres selskab E ApS, som tilbage i 2006 blev solgt til D Holding A/S.

P ApS købte/nytegnede i samme moment ca. 21 % af anpartskapitalen i A Invest Holding ApS, som igen er medinvestor i F Invest ApS og D Holding A/S.

Den nuværende ejerstruktur blev således etableret tilbage i 2006 og har indtil videre fungeret hensigtsmæssigt i alle henseender.

Vedtagelsen af Skattereformen 2010 har bevirket, at MPs og VPs holdingselskab, P Holding ApS, bliver anset for at være den direkte ejer af aktierne i D Holding A/S og skattemæssigt vil skulle behandle disse aktier efter reglerne for porteføljeaktier, da alle de mellemliggende holdingselskaber er omfattet af værnsreglen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3.

MP og VP/P Holding ApS påtænker i den forbindelse at foretage nedennævnte omstruktureringer for derigennem at kunne sammenlægge sine aktieinvesteringer i D Holding A/S med andre investorer med henblik på at opnå en indirekte ejerandel på mindst 10 %.

P Holding ApS har regnskabsår 0107 - 3006 og har dermed påbegyndt indkomståret 2010 den 1. juli 2009.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Omstruktureringerne og udlodningerne påtænkes gennemført i følgende step, der også svarer til de stillede spørgsmål.

Det er spørgers opfattelse, at samtlige spørgsmål skal besvares ja.

Spørgsmål 1

Det påtænkes i første omgang, at MP og VP gennemfører en skattefri aktieombytning af deres anparter i P Holding ApS - i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Aktieombytningen forventes gennemført med virkning fra 1. juli 2010.

MP og VP vil efter spørgers opfattelse opfylde betingelserne herfor, da de alene vil blive vederlagt med anparter i det nye holdingselskab "B Holding ApS", ligesom dette selskab vil blive majoritetsaktionær af P Holding ApS.

Anparterne i B Holding ApS anses herefter for MPs og VPs vedkommende for anskaffet på samme tidspunkt og for samme beløb, som de ombyttede anparter.

Spørgsmål 2

Det påtænkes herefter, at P ApS foretager en ekstraordinær udlodning til P Holding ApS. Udlodningen består i anparterne i A Invest Holding ApS.

Anparterne i A Invest Holding ApS videreudloddes herefter fra P Holding ApS til B Holding ApS.

Udlodningerne kan efter spørgers opfattelse foretages skattefrit i henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, da der for begge selskabers vedkommende er tale om datterselskabsaktier. Det har i denne sammenhæng ingen skattemæssig betydning, at udlodningen består i anparterne i A Invest Holding ApS.

Spørger oplyser, at P ApS på nuværende tidspunkt ikke har frie reserver af en sådan størrelse, at det vil være muligt at foretage en udlodning, som svarer til værdien af anparterne i A Invest Holding ApS.

Der vil forinden udlodningen finder sted, blive ydet et skattefrit tilskud fra P Holding ApS til det 100 % ejede datterselskab P ApS, hvorefter der vil være frie reserver af en størrelse, som selskabsretligt tillader udlodningen.

Spørgsmål 3

Det påtænkes med virkning fra 1. juli 2010 at foretage en skattefri ophørsspaltning af B Holding ApS til 2 nye selskaber - G Holding ApS og C Holding ApS.

Ophørsspaltningen kan efter spørgers opfattelse gennemføres skattefrit efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a og b, idet der ikke sker værdiforskydning i forbindelse med spaltningen, da MP og VP kun vederlægges med anparter i de nye selskaber og i samme ejerforhold som før spaltningen.

Herudover består B Holding ApS' aktiver alene af anparter i P Holding ApS og i A Invest Holding ApS. Der er ingen gældsforpligtelser, hvorfor balanceproportionalitetskravet, efter spørgers opfattelse, ligeledes må anses for opfyldt.

Spørgsmål 4

Når ovenstående skattefrie omstruktureringer er gennemført påtænker MP og VP/C Holding ApS, at deltage i en skattefri fusion med andre investorer i A Invest Holding ApS, således at de via fusionen bliver ejer af et selskab som tilsammen opnår en indirekte ejerandel på mere end 10 % af aktiekapitalen i D Holding A/S, og derved ikke længere bliver omfattet af den særlige værnsregel for mellemholdingselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3.

Ifølge bestemmelserne i fusionsskatteloven kan der foretages en skattefri fusion, hvis de deltagende parter vederlægges med anparter og evt. kontantvederlag, at der i forbindelse med fastsættelse af ombytningsforholdet ikke sker formueforskydning mellem anpartshaverne samt at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen/udløbstidspunktet for det modtagende selskabs seneste regnskabsår.

Spørger oplyser, at samtlige deltagende selskaber udelukkende vil blive vederlagt med anparter i det nye selskab.

Samtlige deltagende selskaber har forskellige regnskabsår. P Holding ApS, der pt. er P-koncernens moderselskab - har regnskabsår 0107 - 3006, mens de øvrige investorer har henholdsvis kalenderårsregnskab og 0104-3103.

B Holding ApS og senere C Holding ApS, som stiftes i forbindelse med aktieombytningen og ophørsspaltningen, vil have regnskabsår 0107-3006.

Spørger oplyser, at det er planen, at den påtænkte fusion mellem C Holding ApS, H Holding ApS og I Holding ApS skal gennemføres med virkning fra 1. juli 2010 og at de fusionerede selskabers eneste aktiver er anparterne i A Invest Holding ApS.

Da de enkelte selskaber har forskellige regnskabsår og forskellige revisorer kan der være forskel på den værdiansættelse de unoterede anparter i A Invest Holding ApS er optaget til i de enkelte årsrapporter.

Da anpartshaverne udelukkende vil blive vederlagt med anparter i det nye fælles holdingselskab og ombytningsforholdet vil blive fastlagt med udgangspunkt i det enkelte selskabs nominelle ejerandel af A Invest Holding ApS anmoder spørger Skatterådet om at bekræfte, at en eventuel forskel i de kursværdier, som anparterne er optaget til i de enkelte selskabers årsrapporter ikke har indflydelse på vurderingen af, om hvorvidt ombytningsforholdet anses for sket til handelsværdier.

Før fusionen ejer selskaberne følgende andel af anpartskapitalen i A Invest Holding ApS:

C Holding ApS   21 %
H Holding ApS 7 %
I Holding ApS 7 %
I alt  35 %

Som beskrevet ovenfor vil anpartshaverne blive vederlagt i forhold til deres nominelle ejerandel i A Invest Holding ApS og vil efter fusionen komme til at have følgende ejerandel af det nye fælles Holdingselskab:

MP  51 %
VP  9 %
H Holding ApS  20 %
I Holding ApS   20 %
I alt  100 %

Spørgsmål 5

I forbindelse med vedtagelsen af skattereformen blev reglerne for selskabers beskatning af aktier og udbytter fra og med indkomståret 2010 væsentligt ændret.

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, at aktierne i D Holding A/S anses for ejet direkte af det ultimative moderselskab P Holding ApS, når alle de mellemliggende selskaber (mellemholdingselskaber) ikke opfylder én af de 4 betingelser, der er nævnt i paragraffen. Skatterådet kan til brug for besvarelsen lægge til grund, at samtlige mellemholdingselskaber er omfattet af værnsreglen.

P Holding ApS har påbegyndt indkomståret 2010 den 1. juli 2009, og vil være fuldt skattepligtig af værdistigning/-fald på aktierne i perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2010.

Når ovenstående skattefri aktieombytning og skattefri ophørsspaltning er gennemført vil C Holding ApS eje 21 % af A Invest Holding ApS og derigennem eje en direkte andel af 6,069 % af D Holding A/S. Aktierne i D Holding A/S vil derfor fortsat være at betragte som fuldt skattepligtige porteføljeaktier.

I skattemæssig henseende anses C Holding ApS for at have anskaffet aktierne ved succession til P Holding ApS/B Holding ApS' "lagerværdi" pr. 30. juni 2010.

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 33 A, stk. 3, at aktierne i D Holding A/S skattemæssigt anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, hvor aktierne som led i en skattefri fusion skifter status fra skattepligtige porteføljeaktier til skattefrie datterselskabsaktier, og C Holding ApS vil derfor være skattepligtig af værdistigning/-fald på aktierne i perioden 1. juli 2010 og indtil fusionens gennemførsel.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Da det ikke længere er muligt at gennemføre omstruktureringerne pr. 1. juli 2010 oplyser spørger, at omstruktureringerne i stedet vil blive gennemført hurtigst muligt efter modtagelsen af det bindende svar.

Det bemærkes, at det ved besvarelsen er forudsat, at samtlige transaktioner gennemføres med samme vedtagelses- og virkningsdato, således at der er overensstemmelse mellem vedtagelses- og virkningstidspunktet. Der er således ingen tilbagevirkende kraft i relation til transaktionerne.

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at den foreslåede aktieombytning kan gennemføres skattefrit efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2 lyder:

" Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a."

Anparter i P Holding ApS ombyttes med anparter i B Holding ApS som er et til lejligheden nystiftet selskab.

Der ydes ikke noget kontant vederlag ved ombytningen.

Det er en betingelse, at aktieombytningen gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den første ombytningsdag, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4.

Aktieombytningen kan gennemføres uden tilladelse jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6.

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6:

Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. ligningslovens § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Hvis aktieombytningen gennemføres uden tilladelse, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6 er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Det er en betingelse, at aktierne i det erhvervede selskab, P Holding ApS, bevares i 3 år efter ombytningstidspunktet jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3. pkt.

Det er endvidere en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 2. pkt.

Ligesom det erhvervende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, skal give told- og skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. Hvis det erhvervende selskab afstår aktier som nævnt i stk. 6, 3. pkt., skal told- og skatteforvaltningen gives oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 7.

En aktieombytning som beskrevet kan gennemføres skattefrit, såfremt betingelserne herfor i øvrigt opfyldes. Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares ja.

Ad spørgsmål 2

Spørger ønsker bekræftet, at der kan foretages skattefri udlodning fra P ApS til P Holding ApS som igen videreudlodder udbyttet (aktierne i A Invest Holding ApS) til det nystiftede B Holding ApS, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 lyder:

" Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h, 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. modtager af aktier eller andele i selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 f og 2 h, eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytter, hvor det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen, medmindre beskatningen i udlandet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Bestemmelsen i 1. pkt. omfatter ikke udbytte vedrørende aktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 19. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis udbyttemodtageren er et tilsvarende selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, og selskabet eller foreningen m.v. er hjemmehørende i en fremmed stat, der er medlem af EU eller EØS, på Færøerne eller i Grønland eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ved bedømmelsen af, om et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, litra a, opfylder betingelsen i 2. pkt., medregnes samtlige aktiebesiddelser, som selskabet eller foreningen m.v. har i det udbyttegivende selskab."

Da der er tale om udbytte mellem danske selskaber, der ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 - er Skatteministeriet enige i, at en udbytteudlodning fra P ApS til P Holding ApS - og en udlodning fra P Holding ApS til B Holding ApS er skattefri.

Det har ingen betydning i hvilken form udbyttet udloddes dvs. i form af aktiver (f.eks. aktier) eller i form af kontanter.

Med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12/6 2009 er udbyttebegrænsningsreglen i forbindelse med skattefrie aktieombytninger ophævet, fordi der ikke længere er skattepligt for datter- og koncernselskabsaktier. Udbytteudlodningerne vil derfor heller ikke have nogen indflydelse på den skattefrie aktieombytning.

Tilskud fra et dansk moderselskab til et dansk datterselskab, der sambeskattes er skattefrit jf. selskabsskattelovens § 31 D.

Det indstilles, at spørgsmål 2 besvares ja.

Ad spørgsmål 3

Spørger ønsker bekræftet, den foreslåede ophørsspaltning af B Holding ApS kan gennemføres skattefrit efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a og b.

Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2 lyder:

"Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Det er endvidere en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab."

B Holding ApS spaltes i G Holding ApS og C Holding ApS. C Holding III ApS' eneste aktivitet er efter spaltningen ejerskab af anparter i A Invest Holding ApS.

De hidtidige aktionærer i B Holding ApS vederlægges med aktier i hhv. G Holding ApS og D Holding ApS svarende til deres ejerandel i B Holding ApS.

Det holdingkrav, der opstår i forbindelse med en aktieombytning uden tilladelse, kan videreføres i forbindelse med en efterfølgende skattefri spaltning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 4. pkt.

Spaltningen af B Holding ApS medfører ikke et selvstændigt holdingkrav på anparterne i P Holding ApS, da anpartshaverne i B Holding ApS, og altså G Holding ApS og C Holding ApS, er fysiske personer.

Det er en betingelse, for at lave en spaltning uden tilladelse fra SKAT, at værdien af de tildelte anparter med tillæg af en kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Det er endvidere en betingelse, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, jf. fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. og 4. pkt.

Ifølge det oplyste er der ingen forpligtelser, herunder gæld i B Holding ApS, hvorfor forholdet mellem aktiver og forpligtelser er 100:0. Allerede af den grund vil forholdet mellem aktiver og forpligtelser i de modtagende selskaber svare til forholdet i det indskydende selskab, og betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., er opfyldt.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Skatteministeriet har ikke ved denne besvarelse taget stilling til værdiansættelse.

Ad spørgsmål 4

Spørger ønsker bekræftet, at den foreslåede fusion mellem C Holding ApS og de øvrige investorer i A Invest Holding ApS kan gennemføres skattefrit efter bestemmelserne i fusionsskatteloven, hvis ombytningsforholdet i fusionen fastsættes som beskrevet nedenfor?

Fusionsskattelovens § 1, stk. 3:

"Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette."

H Holding ApS, I Holding ApS og C Holding ApS fusionerer med C Holding ApS som det fortsættende selskab.

Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i fusionsskatteloven, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 1, 2. pkt.

Spørger ønsker at ombytningsforholdet opgøres med udgangspunkt i det enkelte selskabs nominelle ejerandel af A Invest Holding ApS.

Det fremgår af praksis, bl.a. SKM2003.574.LSR, at udgangspunktet er, at ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra handelsværdier. Ombytningsforholdet i skattefri fusioner er omtalt i forarbejderne til lovforslag nr. L 110 2006-07, bilag 23, hvori Skatteministeriet har udtalt:

"Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt angår skattefri fusion."

Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi, for at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven.

I nærværende sag sker der ikke ombytning af aktierne til handelsværdi. I stedet ønsker man aktierne ombyttet i forholdet til hvert enkelt selskabs nominelle andel af anpartskapitalen i Materialisternes Invest Holding ApS.

Anpartskapitalen i A Invest Holding ApS er opdelt i stk. ordinære anparter og præferenceanparter alle med nominel størrelse pr. kr.

Spørger har oplyst, at anpartshaverne ved K selskab overtagelse af forretningerne i 2007 blev vederlagt med % i anparter og % i konvertible gældsbreve. Efterfølgende er de konvertible gældsbreve konverteret til præference anparter. Gældsbrevene er konverteret i forholdet nom. kr. gældsbrev til anparter.

Præferenceanparterne har samme rettigheder som de ordinære anparter, bortset for så vidt angår udlodning af udbytte og stemmeret. Da alle aktionærer har modtaget præferenceanparter i samme forhold, vil disse forskelle dog ikke have nogen indflydelse på ombytningsforholdet.

Eneste aktivitet i de selskaber, der skal indgå i fusionen er ejerskab af aktier i A Invest Holding ApS. Der er ingen gældsposter i selskaberne.

Det er af spørger oplyst, at der ikke er nogen form for afhængighed mellem MP og VP og de øvrige investorer i A Invest Holding, som indgår i fusionen.

Skatteministeriet har således efter en samlet konkret vurdering ikke anledning til at anfægte det ønskede ombytningsforhold, idet der ikke findes at være mulighed for med fusionen at opnå utilsigtede skattemæssige fordele. Det bemærkes herved, at Skatteministeriet ikke har taget stilling til, hvad de korrekte handelsværdier måtte være.

Det indstilles, at spørgsmål 4 besvares ja.

Ad spørgsmål 5

Spørger ønsker bekræftet, at aktierne i D Holding A/S anses for porteføljeaktier for P Holding ApS og efterfølgende B Holding ApS (skattefri aktieombytning) og til sidst for C Holding ApS (skattefri fusion), og at selskabet C Holding ApS alene vil være skattepligtig af eventuel værdistigning/ -fald på aktierne i perioden 1. juli 2010 og indtil fusionens gennemførsel (statusskift).

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 defineres datterselskabsaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 A. Datterselskabsaktier er aktiebesiddelser på 10 pct. eller mere.

Ved samme lov indsattes en værnsregel i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, hvorefter datterselskabsaktier anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer, når betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3:

"Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2-4.

        Stk. 2.      Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

        Stk. 3.      Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor

1)   moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B,

2)   moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og

3)   mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og

4)   aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

        Stk. 4.      Datterselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer."

Spørger oplyser, at hverken A Invest ApS, A Invest Holding ApS eller P ApS udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen.

Værnsreglen skal anvendes på hvert enkelt selskab, og der startes nedefra i ejerstrukturen.

F Invest ApS ejer 28,9 % af kapitalen i D Holding A/S, og udøver ikke reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen. Endvidere ejes mere end 50 % af F Invest ApS indirekte af selskaber, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit fra D Holding A/S, hvis aktierne havde været ejet direkte. Derfor anses F Invest ApS for at være et mellemholdingselskab.

A Invest Holding ApS ejer F Invest ApS 100 % og ejer dermed indirekte 28,9 % af kapitalen i D Holding A/S. Selskabets aktivitet består i, indirekte via F Invest ApS, at eje andele i samt lånefinansiere D Holding A/S. Da der ikke udøves reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen og mere end 50 % af A Invest Holding ApS indirekte ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit fra D Holding A/S, hvis aktierne havde været ejet direkte anses også A Invest Holding ApS for at være et mellemholdingselskab.

P ApS ejer ca. 21 % af A Invest Holding ApS og dermed indirekte ca. 6 % af anparterne i D Holding A/S. Da der ikke udøves reel økonomisk virksomhed vedr. aktiebesiddelsen i A Invest Holding ApS anses også P ApS for at være et mellemholdingselskab.

Således anses aktierne i D Holding A/S for at være ejet direkte af P Holding ApS indtil aktieombytningen af aktierne i P Holding ApS.

Ved aktieombytning af aktierne i P Holding ApS bliver P Holding ApS et mellemholdingselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3.

Selskabsaktionæren (her: P Holding ApS) stilles som om, aktierne i det underliggende datterselskab (her: D Holding A/S) ejes direkte. Hvis værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. ophører med at finde anvendelse, skal aktierne i det underliggende selskab anses for afstået til handelsværdien på det tidspunkt, hvor værnsreglen ikke længere finder anvendelse. Når der gennemføres en aktieombytning, som indebærer, at P Holding ApS ikke længere skal anses for at eje aktierne i D Holding A/S direkte, men i stedet bliver et mellemholdingselskab for B Holding ApS - anses aktierne i D Holding A/S ikke for afstået på dette tidspunkt, idet værnsreglen fortsat finder anvendelse

Aktierne i A Invest Holding ApS bliver ved spaltningen af B Holding ApS overdraget til C Holding ApS, det ændrer imidlertid ikke på aktiernes status som porteføljeaktier i kraft af aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3. Først ved fusionen ophører værnsreglen med at finde anvendelse, idet ejerandelen af A Invest Holding ApS herefter overstiger 10 %.

P Holding ApS påbegyndte indkomståret 2010 den 1. juli 2009 og tildeles en indgangsværdi svarende til handelsværdien af aktierne jf. § 22, stk. 9 nr. 1 i lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, beskattes som udgangspunkt efter et lagerprincip, jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, men selskabet kan dog, under visse betingelser, vælge i stedet at lade porteføljeaktier beskatte efter et realisationsprincip jf. aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 6.

Beskatning efter lagerprincippet indebærer, at C Holding skal beskattes af en eventuel værdistigning i perioden fra spaltningen af B Holding og indtil fusionen, hvor værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 ophører med at finde anvendelse.

Fordi omstruktureringerne ønskes gennemført som skattefrie omstruktureringer, vil værdistigningen på aktierne i D Holding A/S for perioden 1. juli 2010 og indtil fusionens gennemførsel blive beskattet hos C Holding.

Det indstilles, at spørgsmål 5 besvares i overensstemmelse hermed.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.