Dato for udgivelse
28 Apr 2011 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 10:10
SKM-nummer
SKM2011.280.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-037369
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fonde, efterbeskatning, hensættelser
Resumé
Skatterådet kunne bekræfte en almennyttig fonds opfattelse af, hvordan den del af en ubenyttet hensættelse, som ikke udløser efterbeskatning, skulle opgøres.
Hjemmel
Fondsbeskatningsloven § 4
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1248 af 2. november 2010 om beskatning af fonde og visse foreninger som ændret ved lov nr. 254 af 30. marts 2011

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, S.H.22.2

 Spørgsmål:                                                                                  

1. Kan det bekræftes, at Fonden ikke skal medtage en skattepligtig indtægt vedrørende uudnyttede hensættelser fra 2007 og 2008, såfremt Fonden

  • inden udløbet af 2012 foretager almenvelgørende og almennyttige uddelinger på mindst 24.876.243 kr., som fragår hensættelsen fra 2007, og
  • i 2013 foretager almenvelgørende og almennyttige uddelinger på mindst 21.978.703. kr., som fragår hensættelsen fra 2008

Svar: Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Fonden er en almennyttig fond.

Fonden havde i 2007 følgende skattemæssige fradrag:

Uddelinger

2.487.018

Konsolideringsfradrag

7.492.643

Hensættelser

144.402.645

I alt

154.382.306

Fonden havde i 2007 følgende skattefrie indtægter:

Skattefrie udbytter

51.515.528

Bundfradrag

25.000

I alt

51.540.528

Af hensættelserne på 144.402.645 kr. har Fonden uddelt 66.306.084 kr. i 2009 og 5.011.500 kr. i 2010, jf. vedhæftede opgørelse, i alt 71.317.584 kr., således at uudnyttet hensættelsesbeløb fra 2007 foreløbigt udgør 73.085.061 kr.

Fonden havde i 2008 følgende skattemæssige fradrag:

Uddelinger

12.127.945

Konsolideringsfradrag

3.182.967

Hensættelser

31.365.603

I alt

46.676.515

Fonden havde i 2008 følgende skattefrie indtægter:

Skattefrie udbytter

13.944.053

Bundfradrag

25.000

I alt

13.969.053

 

Den påtænkte disposition

Hensættelser, som Fonden har foretaget i 2007 og 2008, skal som udgangspunkt være uddelt i sin helhed senest i henholdsvis 2012 og 2013, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 5, idet der ellers vil ske efterbeskatning af uudnyttede hensættelser.

Ved evt. efterbeskatning skal den del af de foretagne hensættelser, som i hensættelsesårene ikke har medført fradrag, fratrækkes.

Fonden vurderer, at det kan være uhensigtsmæssigt i forhold til opfyldelse af Fondens langsigtede uddelingspolitik at skulle uddele et beløb svarende til hele det hensatte beløb senest i 2012 og i 2013.

På baggrund af de påtænkte uddelinger inden udgangen af 2012 og i 2013 vil der derfor formelt set indtræde efterbeskatning i medfør af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6.

Fonden påregner imidlertid inden udgangen af 2012 at foretage almennyttige og almenvelgørende uddelinger på minimum 24.876.243 kr., og i 2013 at foretage almennyttige og almenvelgørende uddelinger på minimum 21.978.703 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det fremgår af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, at der sker efterbeskatning af uudnyttede hensættelsesbeløb, der henstår efter udløbet af 5 år efter hensættelsesåret. Beløb, der i henhold til § 3, stk. 2 (bundfradrag) og § 10 (skattefri udbytter) ikke skulle medregnes i den efter § 3 opgjorte indkomst for hensættelsesåret, efterbeskattes dog ikke.

I Landsskatterettens kendelse TfS 2002, 134 LSR (SKM2001.621.LSR) har Landsskatteretten taget stilling til, hvordan man skal opgøre den del af en ubenyttet hensættelse, som ikke udløser efterbeskatning. I Ligningsvejningen S.H.22.2 er kendelsen omtalt således:

"Ved efterbeskatning af hensættelser i medfør af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, skal der foretages en forholdsmæssig fordeling af de skattefri indtægter på henholdsvis uddelinger, konsolideringsfradrag og hensættelser, jf. SKM 2001.621 LSR. Fradraget for uddelinger anses for foretaget før fradraget for hensættelser."

Ved evt. efterbeskatning skal således fratrækkes et beløb, der beregnes som:

Hensættelser x (samlede skattefri indtægter/samlede fradrag)

For Fonden udgør beløbene

For 2007: 144.402.645 x (51.540.528/154.382.306) = 48.208.818 kr.

For 2008: 31.365.603 x (13.969.053/46.676.515) = 9.386.900 kr.

Ovenstående medfører, at efterbeskatningen vil udgøre 0 kr., hvis Fonden som minimum foretager almennyttige og almenvelgørende uddelinger svarende til de uudnyttede hensættelsesbeløb, som henstår efter 5 år efter udløbet af hensættelsesåret.

Uddeler Fonden således senest i 2012 24.876.243 kr. (73.085.061 - 48.208.818) af den resterende hensættelse fra 2007 på 73.085.061 kr., udgør beløbet til efterbeskatning 48.208.818 kr. Herfra trækkes den del af hensættelsen, som i hensættelsesåret ikke har medført fradrag: 48.208.818 kr., hvorefter beløbet til efterbeskatning udgør 0 kr.

Uddeler Fonden endvidere i 2013 21.978.703 kr. (31.365.603 - 9.386.900) af hensættelsen fra 2008 på 31.365.603 kr., udgør beløbet til efterbeskatning 9.386.900 kr. Herfra trækkes den del af hensættelsen, som i hensættelsesåret ikke har medført fradrag: 9.386.900 kr., hvorefter beløbet til efterbeskatning udgør 0 kr.

På baggrund af ovenstående er det vores opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med ja.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6: "Er en hensættelse som nævnt i stk. 4 ikke benyttet i sin helhed inden udløbet af den i stk. 5 nævnte frist, medregnes det ikke anvendte hensættelsesbeløb med et tillæg af 5 pct. for hvert år fra hensættelsesårets udløb og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for hensættelsesåret. Beløb, der i henhold til § 3, stk. 2, og § 10 ikke skulle medregnes i den efter § 3 opgjorte indkomst for hensættelsesåret, efterbeskattes dog ikke."

Praksis

SKM2001.621.LSR:

Ved vurderingen af i hvilket omfang der skulle ske efterbeskatning af hensættelser til almenvelgørende formål, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, dvs. om der kunne antages at være indeholdt skattefri udbytteindtægter i hensættelserne, kunne der foretages en forholdsmæssig fordeling af de skattefri indtægter på hhv. uddelinger, konsolideringsfradrag og hensættelser.

Begrundelse

Hensættelser skal efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 5, benyttes inden 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor hensættelsen blev foretaget, medmindre der meddeles dispensation.

Er der ikke meddelt en sådan dispensation, skal hensatte beløb efterbeskattes, såfremt beløbene ikke er benyttet inden 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori hensættelsen blev foretaget (hensættelsesåret).

Ifølge prioriteringsreglen i fondsbeskatningslovens § 6 skal indtægter, som i henhold til fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2 og fondsbeskatningslovens § 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, anses for uddelt eller hensat før nogen del af den skattepligtige indkomst. Dette indebærer, at fonde og foreninger ved indkomstopgørelsen alene kan foretage fradrag for uddelinger og hensættelser som nævnt i fondsbeskatningslovens §§ 4 og 5, i det omfang disse uddelinger m.v. tilsammen overstiger de nævnte skattefritagne indtægtsarter.

Denne prioriteringsregel omfatter alene indtægter, der ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i henhold til fondsbeskatningslovnes § 3, stk. 2, § 8, stk. 3, og § 10.

Medfører prioriteringsreglen, at der ikke er fradragsret for en hensættelse som nævnt i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 4, eller at fradraget er begrænset, skal der ikke foretages efterbeskatning for den del af hensættelsen, der ikke medførte fradrag, jf. fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, sidste pkt.

Ved efterbeskatning af hensættelser i medfør af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, skal der foretages en forholdsmæssig fordeling af de skattefri indtægter på henholdsvis uddelinger, konsolideringsfradrag og hensættelser, jf. SKM2001.621.LSR.

Af denne kendelse fremgår bl.a. følgende: "Landsskatteretten finder, at fondsbeskatningslovens § 6 alene tager stilling til forholdet mellem de skattefri indtægter/bundfradrag på den ene side og uddelinger, hensættelser og konsolideringsfradrag (fradrag efter §§ 4 og 5) på den anden i forbindelse med opgørelsen af årets indkomst, idet der ikke skal gives fradrag for disse uddelinger m.v., der er finansieret af skattefri indtægter. Der findes derimod ikke belæg, hverken i ordlyd eller forarbejder til § 6 eller § 4, stk. 5, for at antage, at der i § 6 findes en intern prioritering mellem de tre typer fradrag i efterbeskatningssituationen efter § 4, stk. 5. Der synes således ikke at være taget højde for problemet i forbindelse med lovens tilblivelse.

Landsskatteretten finder herefter, at man i mangel på andre holdepunkter i efterbeskatningssituationen kan anse de skattefri indtægter/bundfradraget medgået forholdsmæssigt til de tre typer fradrag, således at disse forholdsmæssigt anses for medgået i fradraget på de 28.155.428 kr. i den skattepligtige indkomst."

Skatteministeriet finder, at det fremgår af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 6, sidste pkt., og kendelsen SKM2001.621.LSR, at der ved eventuel efterbeskatning skal fratrækkes et beløb, der beregnes som:

Hensættelser x (samlede skattefri indtægter/samlede fradrag)

Dette beløb kan betegnes som det beløb, der ikke har påvirket den skattepligtige indkomst (den del af hensættelsen, som ikke har medført fradrag).

For Fonden udgør beløbene

For 2007: 144.402.645 x (51.540.528/154.382.306 kr.) = 48.208.818 kr.

For 2008: 31.365.603 x (13.969.053/46.676.515 kr.) = 9.386.900 kr.

Skatteministeriet er enig med spørger i, at hvis Fonden senest i 2012 uddeler 24.876.243 kr. (73.085.061 - 48.208.818 kr.) af den resterende hensættelse fra 2007 på 73.085.061 kr., udgør beløbet til efterbeskatning 48.208.818 kr. Herfra trækkes den del af hensættelsen, som i hensættelsesåret ikke har medført fradrag: 48.208.818 kr., hvorefter beløbet til efterbeskatning udgør 0 kr.

Skatteministeriet er desuden enig med spørger i, at hvis Fonden endvidere i 2013 uddeler 21.978.703 kr. (31.365.603 - 9.386.900 kr. ) af hensættelsen fra 2008 på 31.365.603 kr., udgør beløbet til efterbeskatning 9.386.900 kr. Herfra trækkes den del af hensættelsen, som i hensættelsesåret ikke har medført fradrag: 9.386.900 kr., hvorefter beløbet til efterbeskatning udgør 0 kr.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spm. 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.