Dato for udgivelse
15 Apr 2011 10:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Mar 2011 09:02
SKM-nummer
SKM2011.256.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-52/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Rejseleder, kunder, sponsor, turistmæssig, forretningsforbindelse, distriktschef
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren, der var ansat som salgsmedarbejder, var skattepligtig af sin deltagelse i 2 fodboldrejser, hvori tillige deltog henholdsvis 2 og 3 kunder, inviteret af arbejdsgivervirksomheden. Rejserne indgik som en modydelse i en samlet sponsoraftale, som arbejdsgivervirksomheden havde indgået med en fodboldklub. Rejserne var i det hele arrangeret af fodboldklubben, og dennes repræsentanter deltog som rejseledere på rejserne. Retten fandt, at rejserne i forhold til virksomheden måtte anses for forretningsmæssigt begrundet. Da rejseprogrammet imidlertid var af helt overvejende turistmæssig karakter, fandt retten ikke, at der i forhold til sagsøgeren var grundlag for at fravige udgangspunktet om beskatning af rejsens værdi under hensyn til rejsens turistmæssige karakter. Det kunne ikke føre til andet resultat, at retten lagde til grund, at det lå i sagsøgerens stilling som distriktschef at deltage i rejserne, idet der her blev lagt vægt på, at sagsøgerens opgaver af praktisk art over for kunderne var meget begrænset, og at indholdet af enkelte forretningsmæssige drøftelser ligeledes var af et meget begrænset omfang og uden egentlig direkte tilknytning til resultater i arbejdsgivervirksomheden.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 C.A.5.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 A.B.1.9.19
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.A.5.6.3

Parter

A
(Advokat Robert Mikelsons)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lisbeth Jørgensen)

Afsagt af byretsdommer

Astrid Bøgh

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgeren, A, har påstået, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at As personlige indkomst nedsættes med 7.000 kr. for indkomståret 2006 og 8.000 kr. for indkomståret 2007.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt A skal beskattes af sin deltagelse i 2 fodboldrejser arrangeret af G1, som As arbejdsgiver, G2 A/S, er sponsor for.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

A blev ansat som salgskonsulent med reference til regionschef SI hos G2 A/S med tiltrædelse pr. 1. juli 2002. Ifølge As ansættelseskontrakt af 30. maj 2002 var den ugentlige arbejdstid varierende med gennemsnitlig 37 timer pr. uge over 12 måneder. Der blev ikke honoreret for mertimer, men man forventede disse udført i rimeligt omfang. Overarbejde skulle søges undgået i henhold til aftalen om varieret ugentlig arbejdstid.

A blev kort efter distriktschef for G2-afdelingen hos G2 A/S, som omfatter afdelingen med ansvar for hotel-, restaurant- og cateringmarkedet. Hans opgave som sådan var primært at sikre ... produkter en stærk position inden for disse markedsområder.

As nærmeste chef er den nationale salgschef MN. Denne har udarbejdet en opgørelse over fordelingen af distriktschefernes tidsforbrug. Det fremgår heraf, at distriktscheferne anvender 70-86 % af deres arbejdstid på eksisterende og nye kunder i form af blandt andet salgsbesøg, kontraktforhandling og kundearrangementer.

Der er i sagen fremlagt en sponsorkontrakt mellem fodboldklubben G1 og G2x A/S, som nu har skiftet navn til G2 A/S. Sponsorkontrakten var gældende for perioden fra den 1. januar 2004 til den 30. juni 2009. Ifølge sponsorkontrakten forpligtede G1 sig blandt andet til at invitere sponsoren til 1 sportsseminar pr. år med deltagelse af 4 personer samt et landskampsarrangement pr. år med deltagelse af 4 personer og at yde 4 billetter til Europa Cup/Champions League kampe, hvor G1 deltog - inklusiv ophold og rejse. G2 A/S forpligtede sig herefter til som sponsor at betale et årligt beløb til klubben på 1,5 millioner kr. med tillæg af 25.000 kr. pr. år i kontraktsperioden.

A deltog fra den 18. til den 19. november 2006 i et sportsseminar på Spanien og fra den 3. til den 4. oktober 2007 i et sportsseminar i Rusland. Begge seminarer var arrangeret af G1, som afholdt udgifterne til transport, hotelophold samt udflugter og i alt væsentligt udgifter til mad og drikkevarer. I begge arrangementer indgik overværelsen af en fodboldkamp samt et sportsseminarmøde, hvortil der var mødepligt, og hvor G1 informerede. I øvrigt bestod programmerne i sightseeing og deltagelse i udflugter, herunder et vinsmagningsarrangement, og mulighed for at være "på egen hånd". Der var endvidere arrangeret frokoster og middage på forskellige restauranter.

Værdien af de 2 rejser er på baggrund af oplysninger om G1s samlede udgifter hertil opgjort til 7.000 kr. for så vidt angår rejsen til Spanien og til 8.000 kr. for så vidt angår rejsen til Rusland.

Der har været fremlagt kopi af rejseprogrammerne i deres helhed, men disse gengives ikke som en del af dommen.

Den 29. september 2008 traf SKAT afgørelse om, at A skulle anses for skattepligtig af et beløb svarende til 50% af rejsernes værdi. Det fremgår af afgørelsen, at A den 7. juli 2008 fremsatte følgende indsigelse:

"...

Jeg deltager i disse ture som en vigtig del i mit arbejde med at sikre og vedligeholde forholdet til G2s eksisterende og potentielle kunder.

Hovedformålet med mit job, er at opbygge personlige relationer samt få kendskab til mine kunder. Dette opnås ved at være sammen med kunderne og give dem nogle gode oplevelser - disse oplevelser, skulle jo så gerne munde ud i at vi udvider samarbejdet evt. påbegynder et samarbejde - hvis man har en ikke eksisterende kunde med på turen.

Derudover bruger jeg disse ture til at få nye kunder via G1's andre sponsorer - det er altid lidt lettere at få en fod indenfor hos potentielle kunder, hvis man har nogle fælles oplevelser at tale om.

Jeg har altid 1-3 kunder med på disse ture. Dette er altid rimelige store kunder, eller kunder som vi prøver at få fat i. Jeg står som ansvarlig for dem, sørger for at de hygger sig og får snakket om deres butik, og hvordan G2s produkter kan skabe forøget indtjening i deres butik. Vi bruger også nogle af de steder vi besøger, som idéoplæg til hvad vi kan ændre i deres forretning derhjemme. Dette kan f.eks. være ny måder at servere ... på eller at sælge G2s ...

..."

A påklagede afgørelsen til landsskatteretten. som ved kendelse af 21. oktober 2009 traf afgørelse om, at A skulle anses for skattepligtig af den fulde værdi af rejserne. Det hedder i landsskatterettens bemærkninger og begrundelse som følger:

"...

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal værdien af helt eller delvist vederlagsfri benyttelse af andre formuegoder medregnes, når tilskuddet eller godet modtages som et led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, jf. ligningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt. og statsskattelovens § 4. Den skattepligtige værdi fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel, jf. ligningslovens § 16, stk. 3.

Personalegoder værdiansættes som hovedregel til markedsværdien. Værdiansættelsen foretages som udgangspunkt uafhængigt af, om firmaet stiller arbejdsmæssige betingelser til ydelsen af godet, f.eks. repræsentative betingelser, jf. Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.1.

Det fremgår desuden af Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.1, at ligningslovens § 16 kun finder anvendelse på goder, der er ydet af en arbejdsgiver. Det er i den forbindelse ikke en forudsætning, at arbejdsgiveren er ejer af godet eller har købt godet. Hvis arbejdsgiveren har haft bestemmende indflydelse på, hvem godet er ydet til, finder ligningslovens § 16 anvendelse.

To retsmedlemmer, herunder retsformanden. finder, at der er tale om rejser, der ikke har haft et fagligt eller forretningsmæssigt indhold. Rejserne anses at have været af generel karakter, og der har været et ikke uvæsentligt islæt af turistmæssigt indhold i rejseprogrammerne. Uanset det af klageren anførte, må udgiften til klagerens rejser anses for et skattepligtigt gode for klageren.

Et retsmedlem anser ikke klageren for skattepligtig i forbindelse med deltagelsen i rejserne. Der er særligt lagt vægt på, at klageren deltog i rejsen som repræsentant for sin arbejdsgiver, G2, og som ledsager for virksomhedens mulige kunder, som også deltog i rejserne.

Han havde således ikke reelt mulighed for at afslå at deltage i rejserne, da det er en del af hans almindelige arbejde som salgsmedarbejder i G2.

Der afsiges kendelse i overensstemmelse med stemmeflertallet. Klagerens skattepligtige indkomst forhøjes således med 3.500 kr. i 2006 og 4.000 kr. i 2007.

..."

Forklaringer

A har blandt andet forklaret, at hans opgave som distriktschef er at skaffe så mange kunder som muligt i sit distrikt. G3 er G2 A/S's største konkurrent. I kampen om kunderne er G2 A/S nødt til at satse på personlige relationer til kunderne og give dem en oplevelse af, at G2 A/S er tættere på kunderne og yder dem en hurtigere service end navnlig deres største konkurrent. Da han blev ansat, fik han at vide, at det forventedes, at han deltog i arrangementer ud over almindelig arbejdstid. Det gjaldt således også, da han blev kontaktperson hos G2 A/S for G1. Dette indebar blandt andet, at han skulle møde op på stadion i et bestemt antal weekender. G2 A/S skulle være synlig som sponsor, og det var hans opgave at skabe kontakt til f.eks. de andre sponsorer for eventuelt at få dem som kunder.

Som kontaktperson modtog han invitationerne til fodboldrejserne. Han tog derefter kontakt til sin chef MN, der tog beslutning om, hvem der som repræsentant fra G2 A/S skulle deltage i rejsen. Det kunne godt være andre end kontaktpersonen, der skulle repræsentere G2 A/S på rejsen. Det var ofte eksisterende kunder, som blev inviteret med på en sådan tur, men det kunne også være potentielle kunder. På rejserne til Spanien og Rusland var gæsterne eksisterende kunder. Det kunne for eksempel være kunder, som havde gjort noget ekstraordinært for at fremme afsætningen af produkter fra G2 A/S. Der kunne også være tale om kunder, som man måske var ved at miste. I et sådant tilfælde var det relevant at invitere kunden i forbindelse med en forestående genforhandling af kontrakten. Der blev altid inviteret beslutningstagere fra kunderne. Udvælgelsen af kunder til deltagelse i en fodboldrejse blev udvalgt efter oplæg fra ham og godkendelse af MN. Kunderne skulle helst passe sammen og ikke være for tætte konkurrenter. Der kunne således være tale om kunder inden for samme branche, eller kunder med et særligt kendskab til hinanden. Man foretog en prioritering af, hvilke kunder man inviterede først, og svaret fra den pågældende kunne få indflydelse på sammensætningen af den øvrige deltagerkreds i rejsen.

Hans deltagelse i rejserne var ikke udtryk for en belønning fra G2 A/S. Han kunne godt have sagt, at han ikke ønskede at deltage i rejserne, men det ville have været ilde set i virksomheden og have skadet hans videre karriereforløb. Det var vigtigt for G2 A/S, at deres repræsentant på rejsen var den person, som kunderne havde den daglige kontakt med og skulle forhandle kontrakt med. Han forberedte sig også på rejserne ved at gennemgå de udvalgte kunders kundekort for at undersøge, om de for eksempel havde haft problemer med deres ..., ligesom han ved forestående genforhandlinger af kontrakten overvejede, hvad der skulle til for at fastholde kunden hos dem.

Der er sportsseminarer hos G1 hvert år, og han har været med 5 eller 6 gange. Han har ca. 400 kunder i alt, hvoraf han jævnligt besøger 200-250. I hans distrikt er der 100-120 kontraktskunder. Hvis der op til en kontraktsforhandling ikke er mulighed for at tilbyde en kunde deltagelse i en fodboldrejse, kan man i stedet tage kunden med til et VIP-arrangement eller tilbyde kunden billetter til en fodboldkamp, så kunden føler sig godt behandlet. Han betragter fodboldrejserne som et krævende arbejde i den forstand, at han under hele turen skal sørge for sine gæster og få dem til at føle sig godt tilpas. Han løser deres små problemer og er hele tiden på for at holde samtalen i gang, og han kan ikke tillade sig at gå i seng før dem eller i det hele taget overlade dem til sig selv. Han har ikke privat kendskab til nogle af de kunder, som deltog i fodboldrejserne til Spanien og Rusland. Kunderne blev gjort opmærksom på, at de kunne risikere at blive skattepligtige af værdien af turen. Han har ikke afholdt ferie i forbindelse med turene, men efter hjemkomsten herfra er han først mødt på arbejde kl. 12.00 eller har holdt fri, da han efter en sådan rejse har opfyldt mere end sin ugentlige timenorm.

Det var G1, som sørgede for de overordnede rammer for sportsseminarerne. G1 stod for at få deltagerne med til de arrangerede fodboldkampe. G1 sørgede også for visum og bookning af spisesteder på turene. Hans opgaver var at koncentrere sig om at give kunderne en god oplevelse og skabe gode relationer til dem under rejsen. På de konkrete rejser blev der ikke forhandlet konkrete kontrakter. Dette kunne ikke lade sig gøre, når der var tre kunder samlet, idet han i så fald havde måttet overlade to af dem til sig selv under kontraktsforhandlingerne med den tredje. Der var heller ikke kontraktsforhandlinger umiddelbart forud eller efter rejserne med de kunder, som var med i Rusland og på Spanien. Han husker ikke, at der var konkrete småproblemer, som han løste for kunderne på de pågældende rejser.

Om rejsen til Spanien har han forklaret, at deltagerne heri var PM, der stod for cafeteriet på G4 i ...1. Endvidere deltog NL i sin egenskab af indehaver af restaurant G5 i ...2. Endelig deltog VL som repræsentant for G6. Alle deltagere mødtes og fulgtes til ...3 fra hans hjemadresse. I ...3 præsenterede han deltagerne for folkene fra G1, og hans gæster fik udleveret et skilt med G2 A/S's navn. Hans gæster kendte ikke de andre deltagere. og han sørgede for, at han kom til at sidde sammen med sine gæster i flyet. De skulle bo to og to på værelserne på hotellet, og han traf beslutning om fordelingen af værelserne imellem ham og de tre gæster. Han traf også beslutning om, at de fire sammen gik rundt på egen hånd i ...4, hvor de fandt nogle steder, der mindede om NLs værtshus i ...2. Han beværtede sine gæster med drikkevarer de pågældende steder.

De deltog i sportsseminaret om eftermiddagen kl. 17.00, hvor der var generel information om G1. Der blev blandt andet fortalt om regnskaber og spillersalg. I den forbindelse sad han også sammen med sine kunder, og der blev vist en fodboldkamp i tv. Ved den efterfølgende middag sørgede han for at finde en god placering til ham og kunderne, så de kom til at sidde sammen. Han sørgede for, at der blev aftalt et fælles mødetidspunkt for morgenmad den følgende dag, og at de fik tjekket ud til tiden. Han sad også sammen med sine kunder til frokost på udflugten den efterfølgende dag. Han fik udleveret de 4 billetter til deltagerne fra G2 A/S i bussen, og han sørgede for at købe drikkevarer til kunderne inde på stadion. Ved hjemkomsten kørte han PM og VL helt hjem. I den efterfølgende uge kontaktede han alle kunderne som en form for opfølgning. Han sikrede sig, at de var kommet godt hjem og fik bekræftet, at de havde haft en god tur og forhørte sig, om de eventuelt havde fået gode ideer under rejsen. Han orienterede også MN overordnet om forløbet af turen. Under turen talte han indretning af restaurant med NL. For så vidt angår PM havde han fokus på at få skabt nogle gode oplevelser for denne, så han kunne huske tilbage på disse, når der skulle genforhandles kontrakt. Det var meningen, at G6 i ...1 efter rejsen skulle genforhandle kontrakt, og at dette skulle have været forberedt under turen. Dette "røg dog lidt i luften", da indehaveren blev syg kort forud for rejsen og måtte sende sin førstemand, VL.

Om Rusland-turen har han forklaret, at IK deltog som gæst. Han er direktør i G7, som er den næststørste kunde i distriktet. Endvidere deltog ØP, som er direktør for G8. De to havde fælles interesser og kunne dele værelse på turen. Den tredje kunde var ØN fra G9, som G2 A/S var ved at forhandle med om levering til G9s kantiner. Hans deltagelse i turen gjorde måske udslaget for, at de fik en kontrakt. Han hentede ØN og tog ham med til ...3, hvortil de to andre kunder selv ankom. Han tog imod dem der. De gik alle fire samlet hen til G1s repræsentant på stedet og fik udleveret programmer mv. Han havde forinden sørget for at skaffe kundernes pas med henblik på, at G1 kunne få udstedt visum til dem. Han sørgede også på denne tur for, at hans gæster og han kom til at sidde samlet i flyet. Han mødtes også med gæsterne i baren, inden de tog ud og spiste middag på en restaurant, hvor de sad sammen ved firemandsborde i en hyggelig intim atmosfære. Han følte ansvar for at få ØN rystet ind i deres lille flok, da han ikke kendte de andre. Han sørgede også på denne tur for, at de mødtes og spiste sammen på et på forhånd aftalt tidspunkt og kom ud i bussen til tiden. Når der var mulighed for det, forlod han sammen med sine kunder selskabet for at tage ud på egen hånd. Han fik også på denne tur udleveret billetterne til fodboldkampen i bussen til sig selv og sine gæster. Han fik det også ordnet sådan, at de sad sammen på stadion og så kampen. Herefter tog ØP i byen med nogle af de andre gæster, som han kendte. Da IK og ØN ønskede at tage direkte hjem til hotellet, valgte han at følges med dem. Det var vigtigt for ham at sikre sig, at kunderne følte sig trygge og ikke blev overladt til sig selv.

Der har på turene også været mulighed for at skabe personlige kontakter til repræsentanter for de andre sponsorer hos G1. Dette har blandt andet haft betydning for indgåelse af aftaler om levering til kantinerne i F1s og F2s afdelinger i ...3.

MN har forklaret, at han i 21 år har været ansat i den virksomhed, der nu hedder G2 A/S. Han var regionschef i retailafdelingen i 2006. Han har i de seneste 2 år været national salgschef og er As nuværende chef. Vidnet var med til at træffe beslutning om, hvem der skulle deltage i fodboldrejserne i både 2006 og 2007. Turene var en enestående mulighed for at påvirke udvalgte kunder til ekstra køb af produkter fra G2 A/S. Virksomheden brugte rejserne til at skabe gode relationer til potentielle kunder og genforhandling af gamle kontrakter. G1 er også kunde hos G2 A/S, og A havde en tæt forbindelse hertil. Invitationer til rejserne blev sendt til virksomhedens kontaktperson, som i dette tilfælde var A. Virksomhedens sponsorchef fik også en kopi af invitationen. A kontaktede efter modtagelse af invitationen vidnet, som traf beslutning om, hvordan billetterne skulle fordeles. De ville typisk gå til retailafdelingen eller afdelingen, hvor A er distriktschef. Ved udvælgelsen af de deltagende kunder blev der set på deres betydning for virksomhedens indtjening. Der blev også skelet til, om kunderne havde lidt til fælles og eventuelt lignede hinanden omsætningsmæssigt eller branchemæssigt. Vidnet vil skønne, at virksomheden har ca. 2-3 A-kunder, 15-20 B-kunder og 150 C-kunder.

Vidnet har selv deltaget i den slags ture og udfyldt den værtsrolle, som dette kræver. Det forventes, at man som deltager fra G2 A/S er sammen med kunderne under hele turen og ikke lader dem alene på egen hånd. Hvis kunderne ønsker at gå ud på egen hånd, følges man med dem for at tale om forretninger. Kunderne skal under turen behandles godt, og medarbejderen fra G2 A/S har beføjelser til at beværte dem på turen og afleverer ved sin hjemkomst bilag herfor. Der er ikke nogen specifik plan for den enkelte rejse, og en rejse til Rusland er ikke noget særligt i forhold til andre arrangementer, som også afholdes for kunderne. Der udvikles løbende på de tilbud, kunderne præsenteres for. Der afholdes også arrangementer for et større samlet antal kunder, såsom jubilæumsfest på G10, aktiviteter i sportshaller og overværelse af fodboldkampe.

Virksomheden forventer, at distriktscheferne deltager i arrangementer for kunderne. Distriktscheferne kan dog godt sige fra, og ved de seneste ansættelsessamtaler er der blødt op på formuleringen af forventningerne til deltagelse i kundearrangementer, da man ikke ønsker, at den pågældende medarbejder skal risikere at få en skattesag på halsen. Der er ikke tale om belønning af den medarbejder, der deltager i de omtvistede rejser. Det opfattes ikke som en belønning at skulle være sammen med kunder i 24 timer i døgnet.

Efter turene kontakter den deltagende medarbejder kunderne for at følge op på deres oplevelse af turen. Vidnet følger også selv op i forhold til medarbejderen og spørger ind til, hvordan det er gået på turen. Når en medarbejder vender hjem fra en fodboldrejse med fly tidligt om morgenen efter at have været ude sent om aftenen med kunderne under turen, skal medarbejderen ikke møde på arbejde næste morgen kl. 8.00. Det aftales på forhånd med medarbejderen, hvordan vedkommende arbejder på den dag, hvor vedkommende kommer hjem. Der kan for eksempel være tale om, at vedkommende har noget kontorarbejde med hjem. Denne frihed følger af, at den pågældende anses for at have været ude for at løfte en stor opgave.

IN har blandt andet forklaret, at han er storkundechef hos G1 med ansvar for større sponsorater. Han står for at planlægge de ture, der er beskrevet i sponsorkontrakterne. Her kan sponsorerne gøre reklame for sig selv og mødes på kryds og tværs for at skabe kontakter og indgå aftaler. Nogle deltagere på turene netværker med de andre deltagere, og nogle deltagere tager kunder med for at give dem en god oplevelse og mulighed for at netværke med de andre deltagere. G2 A/S er altid repræsenteret af en medarbejder og nogle kunder. De enkelte virksomheder bestemmer selv, hvem de vil have med på turene. Der deltager ca. 100 personer i en sådan tur. Vidnet arrangerer rejsen. Han tager ud på stederne på forhånd og undersøger blandt andet, om de valgte hoteller har den fornødne kapacitet. Han udfærdiger et program med mulighed for at tage ud på egen hånd, så de sponsorer. der har kunder med, kan pleje deres kunder i disse sammenhænge. En af sponsorerne for klubben har et rejseselskab, og denne sponsor bistår med bestilling af fly og indhentelse af tilbud fra forskellige hoteller. Vidnet leder efter lokale restauranter, hvor rejseselskabet har mulighed for at spise alene. Han undersøger udbuddet af mad og vin samt priser herpå. Han forholder sig ikke til restauranternes bordopstilling, idet deltagerne på rejsen selv må finde ud af at placere sig.

Under turene deltager der 7-8 personer fra G1. De sørger for, at programmet afvikles som planlagt, og at man får det, man har købt. De sørger for at uddele sandwiches i busserne og tælle op, ligesom de er med på restauranterne. Der er altid en repræsentant fra G1 til rådighed for deltagere i det officielle program. G1s medarbejdere prøver at servicere alle deltagere på turene, men de sponsorer, der har egne kunder med, må selv servicere disse kunder. Der er under rejserne mødepligt til et informationsmøde om G1. Det forventes, at alle deltagerne på turen, herunder sponsorernes kunder, deltager i disse møder. Det er vidnets oplevelse, at A har fuld fokus på de kunder, der er med ham på turene, og at han er rigtig god til at servicere dem.

NL har blandt andet forklaret, at han i perioden fra 2006 til 2008 var indehaver af restaurant G5 i ...2 sammen med en kammerat. Vidnet var beskæftiget med indkøb, og G2 A/S var leverandør af blandt andet ... til restauranten. G3 havde været leverandør i en kort periode, hvorefter G2 A/S igen blev deres leverandør. Han kan ikke huske nøjagtigt, om leverandørskiftet skete i tilknytning til, at han blev medindehaver. Han kendte A fra sin forudgående ansættelse på restaurant G5. Under et møde på restaurant G5 med deltagelse af begge ejere blev de præsenteret for et tilbud om, at en af dem kunne komme med på en tur til Spanien. Det var vidnet, der deltog, da den anden medindehaver af private årsager var nødt til at være hjemme på tidspunktet for rejsen. Vidnet er ikke specielt interesseret i fodbold, men han ville gerne have oplevelsen. Han opfattede sin deltagelse som både forretningsmæssig og turistmæssig. Han kan huske, at han blev oplyst om muligheden for at blive beskattet af sin deltagelse i turen.

Han kørte sammen med A til ...5. I turen deltog også en fra G6 i ...1 og en fra G4 i ...1. Der var guider med på turen, og han går ud fra, at det var repræsentanter for G1. De tog sig af det overordnede, mens A tog sig af deres gruppe. A havde overblikket over programmet. Vidnet mener, at han sad sammen med A og de to andre i flyet. Han gik ud fra, at det var noget, A havde arrangeret. Vidnet boede sammen med en af de andre deltagere. Han mener, at det var repræsentanten fra G6 i ...1. Han ved ikke, hvem der arrangerede det, men det kan have været A. Om eftermiddagen valgte de at tage ud på egen hånd alle fire. De gik hen på en sportsbar og skiftedes vist nok til at betale for drikkevarer. På sportsbaren blev der talt forretning. Det var noget om nogle nye tiltag ude i G6. Han kan ikke huske, om der blev talt om andet forretningsmæssigt i løbet af turen. Formålet med den var kundepleje fra G2 A/Ss side, og han følte sig også godt behandlet som kunde. Han tog nogle ideer fra ...1-folkene med sig og brugte det senere i restauranten. Han kan ikke konkret huske, hvad det drejede sig om.

Han deltog på turen i G1s informationsmøde, hvor han sad sammen med A og de to andre fra ...1. Han sad også sammen med dem, da de senere var på restaurant. Næste morgen spiste de morgenmad sammen alle fire. De fulgtes sammen ned fra værelserne og holdt sig til A. De sad også på sæder tæt ved hinanden i bussen, ligesom de sad sammen på stadion og på vej hjem i flyet. Han husker ikke noget om en særlig opfølgning fra G2 A/S's side efter sin deltagelse i turen. Han havde dog kontakt til A efterfølgende om leverancer til restauranten. Han husker ikke, om restauranten stod for fornyelse af kontrakten forud for turen eller om indgåelse af konkrete aftaler under eller i forlængelse af turen. Han er ikke længere medindehaver af restaurant G5, men er bekendt med, at restauranten stadig har et samarbejde med G2 A/S.

ØP har blandt andet forklaret, at han er bestyrer af G8, hvor der blandt andet afvikles sportsarrangementer. Der er også et cafeteria og en restaurant. Han har som centerleder kontakten til leverandørerne. Han er forpagter og bestemmer selv, hvor han køber mad og drikkevarer. G2 A/S har været leverandør i hele den periode, han har haft forpagtningen. Den strækker sig tilbage til 2001. Det er hans vurdering, at de er en middel til middelstor kunde, idet de aftager ... om året. Han har kontakt med A hver 3. eller 4. uge. De mailer, taler i telefon sammen og har også fælles møder om blandt andet nye produkter, merchandise og indkøbskonkurrencer.

Vidnet deltog i turen til Rusland i oktober 2007 efter at være blevet kontaktet af A herom. Han har kun været med som kunderepræsentant på en sådan tur den ene gang. Han kendte nogle andre deltagere fra ...6 og fulgtes med dem til ...7, hvor han mødtes med A ved check-in-skranken. I rejsen deltog også IK fra ...8.

Han er også leder af et kultur- og sportscenter. Vidnets biks ligner altså IKs. Der var også en med fra G9 i ...3. Den pågældende havde relation til cafeteriadrift. De fik en kort briefing på stedet af G1s medarbejdere, og A fik hos den pågældende udleveret materiale med nøgler og navneskilte til dem alle fire. I flyet sad vidnet sammen med A og de to andre. A var deres guide på turen og havde forinden informeret dem om, at de skulle bo i dobbeltværelser. Det er sædvanligt. Det ved vidnet, da vidnet har været på mange fodboldrejser som følge af sin store interesse for fodbold.

Han sad sammen med A og de to andre i bussen og på restauranten. De spiste også alle fire morgenmad sammen den følgende morgen. hvor de sad og "smalltalkede" om branchen - især vidnet og IK. Vidnet husker godt turen til ...9, hvor han sad sammen med A og de to andre i bussen. De så ... og gik herefter senere alle fire sammen på en fortovsrestaurant. De sad også sammen til den efterfølgende frokost og senere til fodboldkampen, hvor A sørgede for at få dem godt ud af det store og meget fyldte stadion. Det eneste tidspunkt på turen, hvor han ikke var i selskab med A, var efter restaurantbesøget, hvor han gik ind til centrum sammen med nogle af de andre sponsorrepræsentanter, som han kendte. Mandagen efter hjemkomsten ringede A til vidnet og fulgte op.

Han opfattede sig selv som en blanding af turist- og forretningsmæssig deltager, hvor han kunne tale med ligesindede. Det vigtige var at udbygge det gode samarbejde. Der blev helt sikkert talt meget forretning på turen blandt alle deltagerne inden for de enkelte grupper. Vidnet er godt tilfreds med at handle med G2 A/S. Vidnet betaler markedsprisen for deres produkter, men får så til gengæld adgang til ... Vidnet er overbevist om, at han får den bedste service hos G2 A/S, og han er altid blevet godt behandlet af dette firma både før og efter sin deltagelse i rejsen. Han kan ikke sige, om der blev indgået aftaler lige for eller efter rejsen. Parterne ligger jo konstant i forhandling. Der er helt klart tale om en salgstur med en fodboldkamp på programmet. Det var As opgave at være guide på turen og tale forretning med sine gæster. A var ikke turist på turen, men derimod på arbejde. Det kunne der ikke være tvivl om.

Parternes synspunkter (procedure)

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der ikke i ligningslovens § 16, stk. 1, er hjemmel til at beskatte hans deltagelse i de 2 fodboldrejser, idet disse ikke er ydet ham som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Han har derimod deltaget i de 2 fodboldrejser som en naturlig og påkrævet del af sit arbejde, hvor han som distriktschef havde til opgave at varetage pleje af gode, eksisterende kunder. Han har derved alene tilgodeset arbejdsgiverens interesser, idet han kun har deltaget for fastholde og forhøje arbejdsgiverens indkomst og omsætning.

Der har under rejserne været forretningsmæssige drøftelser om salg og afsætning. Han tilbragte alle sine vågne timer sammen med kunderne, idet han skulle overbevise kunderne om deres vigtighed og om, at virksomheden var i stand til at levere service på et højt niveau. Det er inden for denne branche væsentligt at foretage en kundebearbejdning af den foreliggende karakter, idet den personlige kontakt er afgørende for afsætningen på et marked, hvor produkterne er relativt ensartede.

G2 A/S har bevidst anvendt fodboldrejserne i forhold til kundebearbejdning og benyttet faste udpegningsprincipper ud fra professionelle og forretningsmæssige kriterier. Han bestemte ikke selv, hvem der skulle deltage i rejserne, idet beslutningen herom blev truffet på et chefniveau, der lå over hans. Hans efterfølgende tilrettelæggelse og gennemførelse af fodboldrejsen sammen med kunderne var en klar del af hans arbejdsopgaver, som også fremgår af hans stillingsbeskrivelse, idet han skulle bearbejde kunder at skabe størst mulig omsætning i virksomheden.

Han var under rejserne omkring kunderne hele tiden. Han drøftede forretningsmæssige forhold med dem undervejs og sørgede for deres velbefindende og beværtede dem uden foretagelse af nogen form for private svinkeærinder. Det er således uden betydning, om han eller kunderne også har haft en turistmæssig oplevelse. Det afgørende er, at han under rejserne var nødt til at stå rådighed som led i sit arbejde. Han kunne ikke tillade sig at opføre sig som turist og havde ikke fri. Turene har således ikke udgjort nogen form for vederlag til ham. Han modtog da også sin normale løn under deltagelse i rejserne og anvendte hverken ferie eller afspadsering i forbindelse hermed.

Rejserne har således i det hele været forretningsmæssigt begrundet, da de tjener et overordnet forretningsmæssigt formål for G2 A/S. Det er herefter ikke en betingelse for den ansattes skattefrihed, at rejserne skal have et vist fagligt indhold. Når formålet for G2 A/S med at invitere kunder med på de omhandlede rejser er at pleje forholdet til aftagerne af selskabets produkter og dermed sikre sin indkomst, tjener dette et klart overordnet forretningsmæssigt formål. Hans deltagelse heri er en arbejdsopgave udført i G2 A/S's interesse. Der er ingen støtte i den foreliggende praksis for, at der skal ske beskatning af en medarbejders udførelse af sit arbejde på en sådan forretningsrejse, hvor vedkommende anvender sin fulde tid på del erhvervsmæssige formål, nemlig kundepleje.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at A med rette er beskattet af værdien af fodboldrejserne til henholdsvis Spanien og Rusland i 2006 og 2007. I opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes vederlag, formuegoder af pengeværdi eller sparet privatforbrug, som modtages som led i et ansættelsesforhold, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1.

A har ved sin deltagelse sparet privatforbrug til rejserne. Udgifterne hertil blev betalt af fodboldklubben G1, men As arbejdsgiver, G2 A/S, har betalt for rejserne gennem sponsoratet og har også kunnet bestemme, hvem der måtte deltage i rejserne. Rejserne er derfor modtaget som et led i As ansættelse hos G2 A/S.

Når der er tale om rejser af turistmæssig karakter, som skatteyderen modtager som led i et ansættelsesforhold, sker der ifølge praksis beskatning af værdien heraf. Dette gælder også, selv om rejsen rummer visse faglige elementer eller særlige arrangementer i arbejdsgiverens interesse, og uanset om rejsen for arbejdstagerens arbejdsgiver overordnet må anses for forretningsmæssigt begrundet.

Programmerne for fodboldrejserne til Rusland og Spanien var rent turistmæssige og uden fagligt eller forretningsmæssigt islæt. Indholdet bestod i overværelse af fodboldkampe som det primære og indeholdt herudover andre former for turistmæssige indslag, som for eksempel vinsmagning, byvandring og besøg af seværdigheder. Der var ingen faglige arrangementer i programmet. Der har herefter ikke været tale om en egentlig forretningsrejse for As vedkommende, men derimod om en ferierejse, som er skattepligtig for ham.

Den omstændighed, at han i forhold til sin arbejdsgiver har haft repræsentative forpligtelser over for medrejsende kunder og har påtaget sig mindre administrative opgaver for disse under turen eller har tilgodeset andre forretningsmæssige interesser i et vist omfang, er ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at turene dermed ændrer karakter fra at være rene turistrejser til at være forretningsrejser, som ikke er skattepligtige.

Der må herved lægges vægt på. at der på begge rejser har været et stort antal deltagere, og at rejserne ikke efter deres indhold og tilrettelæggelse var målrettet og end ikke sigtede mod salg eller markedsføring af G2 A/S's produkter. Det var G1, som forestod alt det praktiske i forbindelse med rejserne, herunder transport, bestilling af hotelophold og tilrettelæggelse af udflugter.

A havde kun 3 kunder at servicere på hver tur, og hans opgaver ud over at være sammen med disse på lige fod med de andre gæster var minimale. De begrænsede sig til udlevering af nøgler og billetter samt at sørge for, at han og kunderne kom til at sidde sammen under det meste at turen. Han kan derfor ikke anses for at have haft sådanne opgaver som rejseleder, at dette efter en konkret vurdering af denne opgave kan medføre, at værdien af rejserne ikke anses for skattepligtig. Der har været tale om rejser afholdt med det formål at forkæle sponsorer og disses gæster, som et var et fuldgyldigt alternativ til en selvbetalt rejse.

Det kan ikke lægges til grund, at det ville have haft ansættelsesmæssige konsekvenser for A, hvis han ikke havde deltaget i rejserne. Han var således ikke beordret til at tage afsted, men selv om dette havde været tilfældet, ville As deltagelse i rejserne ikke være fritaget for beskatning.

Der stilles i praksis strenge krav til at undlade beskatning af deltagelse i rejser med et så markant turistmæssigt islæt, som det her er tilfældet, og disse krav kan ikke anses for opfyldt i kraft af de opgaver, som A har forestået på rejserne. Der var ikke noget fagligt indhold i programmerne for rejserne, og der blev heller ikke forhandlet eller indgået kontrakter på turene eller umiddelbart efter. Betingelserne for at fravige den absolutte hovedregel om beskatning af sådanne rejser hos deltagerne er ikke opfyldt, og Skatteministeriet skal derfor frifindes.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at G2 A/S's formål med at sende en medarbejder og tre kunder med på de fodboldrejser, som virksomheden fik billetter til som led i sponsorkontrakten, var kundepleje med henblik på at øge salget af virksomhedens produkter. I forhold til G2 A/S må rejserne derfor anses for forretningsmæssigt begrundet.

Selve programmerne for turene var dog helt overvejende af turistmæssig karakter og uden fagligt indhold eller forretningsmæssigt islæt set i forhold til G2 A/S. Værdien af As deltagelse i rejserne må derfor som udgangspunkt anses for skattepligtig for ham, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16, stk. 1.

Selv om det må antages, at det lå i hans stilling som distriktschef at deltage i rejserne, kan hans meget beskedne opgaver af praktisk art over for kunderne på turene hverken i sig selv eller sammenholdt med oplysningerne om omfanget og indholdet af de forretningsmæssige drøftelser mellem ham og kunderne under turene begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Det bemærkes herved, at de forretningsmæssige drøftelser efter bevisførelsen kun er konkretiseret i begrænset omfang, ligesom det ikke nærmere er klarlagt, hvilke resultater der faktisk blev opnået for G2 A/S i tilknytning hertil. As deltagelse i rejserne har således efter det foreliggende ikke haft en sådan direkte og konkret betydning for G2 A/S's omsætning, at turene kan betragtes som skattefrie forretningsrejser for hans vedkommende.

Efter det anførte er værdien af rejserne skattepligtig for A, idet han må anses for at have modtaget værdien af rejserne som et ekstra vederlag for sit arbejde for G2 A/S.

Som følge heraf frifindes Skatteministeriet, og A skal herefter betale sagsomkostninger til Skatteministeriet. Disse fastsættes efter sagens værdi, karakter og omfang til 20.000 kr. til dækning af udgift til advokatbistand og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, betaler inden 14 dage 20.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.