Dato for udgivelse
25 Mar 2011 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 12:58
SKM-nummer
SKM2011.216.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-001134
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
grænsegænger lønforsikring
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at Spørger, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, og som beskattes som grænsegænger kan fratrække indbetaling til en privat svensk lønforsikring i indkomstopgørelsen.
Reference(r)

Kildeskatteloven § 2,
Kildeskatteloven § 5A
Kildeskatteloven § 5B
Pensionsbeskatningsloven § 49

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit D.B.8.2.3
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.F.5.4

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte at spørger kan fratrække betaling til privat lønforsikring i den danske indkomst?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger bor i Sverige.

Spørger er ansat i Danmark. Spørger arbejder primært i Danmark, men har mulighed for at arbejde hjemmefra under sygdom eller andet hvor dette er en bedre arbejdsform. Lige p.t. benytter spørger sig ikke af det, men når det igen passer ind i arbejdet, sker det 2 gange/ måned.

Spørger er medlem af en A-kasse i Danmark.

Spørger er socialt sikret i Danmark.

Som bosiddende i Sverige kan spørger ikke tegne en dansk lønforsikring. Spørger har derfor tegnet en svensk lønforsikring, som dækker hvis spørger bliver afskediget og flyttes til en svensk A-kasse.

Forsikringsaftalen er vedlagt anmodning.

Spørger har ingen svensk indkomst, og har oplyst, at hun ikke kan fratrække lønforsikringen i Sverige.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovregler

Skattepligtig efter kildeskatteloven (Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010), § 2, stk. 1, nr. 1 er personer, der ikke er omfattet af § 1, hvis de har indkomst for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet.

Af stk. 3 fremgår, at skattepligten i medfør af stk. 1, nr. 1 alene omfatter de dér nævnte indtægter. Udgifter kan kun fratrækkes, i det omfang de vedrører disse indtægter, jf. dog stk. 2, 4. og 5. pkt., afsnit I A og pensionsbeskatningslovens § 49.

Efter kildeskatteloven § 5A, stk. 1 kan personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2 og hvis indkomst hidrørende fra personligt arbejde, der kan beskattes her i landet, med tillæg af renteudgifter og kurstab på gæld, der er fradraget i denne indkomst, i et indkomstår udgør mindst 75 pct. af de efter dansk skattelovgivning opgjorte samlede indtægter med fradrag af samtlige udgifter afholdt for at erhverve indkomsten opgjort efter statsskattelovens § 6, litra a, kan den skattepligtige vælge at blive beskattet efter §§ 5 A-D.

Ifølge stk. 2 medregnes arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser, sygedagpenge og barseldagpenge som vederlag for personligt arbejde.

Af stk. 4 fremgår, at hvis indkomståret kortere end 12 måneder, anvendes kalenderåret ved bedømmelsen af, om en person er omfattet af stk. 1.

Af kildeskatteloven § 5B, stk. 1 fremgår at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst gives fradrag efter skattelovgivningens almindelige regler for skattepligtige efter § 1, stk. 1, for følgende udgifter, der vedrører den skattepligtiges familiemæssige og personlige forhold:

..

3) Indbetalinger til pensionsordninger og A-kasse-indbetalinger, der er fradragsberettigede efter pensionsbeskatningsloven.

..

Af pensionsbeskatningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010 om beskatningen) § 49 fremgår, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den forsikrede kan fradrages udgifter til arbejdsløshedsforsikring. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, jf. dog kildeskattelovens §§ 5 A-5 D, kan kun opnå fradrag efter 1. pkt. i indkomst omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 4, eller i arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 12, og kun i det omfang udgiften efter udenlandske regler ikke kan fradrages ved beskatning i udlandet.

§ 54. § 18 om fradragsret for forsikringspræmier m.v. gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige her i landet.

Praksis mv.

Begrænset skattepligtige, der opfylder visse betingelser, kan vælge at blive beskattet efter kildeskattelovens afsnit I A (§§ 5A - 5 D). Derved får den skattepligtige ved indkomstopgørelsen adgang til en række fradrag for personlige og familiemæssige udgifter, som efter de almindelige regler er forbeholdt fuldt skattepligtige, samt ret til at få foretaget skatteberegningen som en fuldt skattepligtig.

Grænsegængeren får adgang til de fradrag for personlige og familiemæssige udgifter, som er oplistet i kildeskatteloven § 5 B.

Indbetalinger til privat tegnede pensionsordninger, til A-kasse, efterløn- og fleksydelsesordningen, der er fradragsberettigede efter henholdsvis Pensionsbeskatningsloven § 18 og § 49, stk. 1, samt § 49 A og B vil efter de almindelige regler kunne fradrages uanset samme lovs § 54, stk. 1.

Landsskatteretten fastslog ved SKM2006.364.LSR at der ikke var fradrag for A-kassebidrag for en begrænset skattepligtig bosat i Sverige, som ikke opfyldte reglerne for at være omfattet af grænsegængerreglerne. Kendelsen vedrører indkomståret 2001.

I relation til A-kasse er det ikke en betingelse, at der er tale om indbetalinger til en dansk A-kasse. Såvel frivillige som tvungne indbetalinger til udenlandske arbejdsløshedsordninger er fradragsberettigede. Det bemærkes, at det er uden betydning for adgangen til fradrag om Danmark efter en DBO vil kunne beskatte (eventuelle) senere udbetalinger.

Se ligningsvejledningen 2011-1 afsnit D.B.8.2.3

Af bemærkningerne til L 35 1995/1996-1 (LOV 1995 1095) der indførte grænsegængerreglerne fremgår at kildeskatteloven § 5 B, stk. 1, nr. 3 omfatter indbetalinger til ... A-kasser, og der gives fradrag uanset om Danmark efter en indgået dobbeltbeskatningsaftale er afskåret fra at beskatte senere udbetalinger herfra.

Af bemærkninger til L 206 2005/2006-1, vedtaget som lov nr. 560 af 7. juni 2006 om fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer, fremgår af § 1, nr. 1 der indsætter pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 1, 2. og 3. punktum, at "I lovforslagets § 1, nr. 1, foreslås det, at begrænset skattepligtige personer kun kan få fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring ved den danske skatteberegning, hvis bidraget til arbejdsløshedsforsikringen ikke også kan fradrages i udenlandsk indkomst efter udenlandske skatteregler. Herved sikres det, at begrænset skattepligtige personer ikke kan få fradrag for arbejdsløshedsforsikringsbidraget to gange, dvs. både i Danmark og i udlandet. Bestemmelsen omfatter ikke personer, der er omfattet af de såkaldte grænsegængerregler, dvs. personer, der er begrænset skattepligtige til Danmark, og som har mindst 75 pct. af deres samlede globale indkomst her fra landet i form af løn m.v. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, punkt 3.1 og til de specielle bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 2.2"

Og om nr. 2, der affatter § 54, "Den foreslåede ændring i lovforslagets § 1, nr. 2, af pensionsbeskatningslovens § 54 medfører, at alle begrænset skattepligtige personer får mulighed for at få fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring ved den danske skatteberegning. Efter gældende regler gives der kun fradrag til fuldt skattepligtige personer og til personer, der er omfattet af grænsegængerreglerne. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, punkt 3.1 og til de specielle bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 1."

Begrundelse

Spørger er begrænset skattepligtig til Danmark af sin lønindkomst jf. kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1.

Ud fra det oplyste om, at spørger har hele sin indkomst fra Danmark, lægges til grund, at betingelserne for beskatning efter grænsegængereglerne, jf. kildeskatteloven § 5 A er opfyldt. Spørger kan derfor opgøre sin indkomst efter kildeskatteloven § 5 B.

Efter pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 1 kan udgifter til arbejdsløshedsforsikring fradrages. Grænsegænger kan også fratrække udgifter til arbejdsløshedsforsikring, jf. kildeskatteloven § 5B, stk. 1, nr. 3, i det omfang udgiften til arbejdsløshedsforsikring er fradragsberettiget efter pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 1.

Spørger ønsker fradrag præmien til en lønforsikring. En lønforsikring er en frivillig forsikring, der skal kompensere for den lønnedgang, der opstår som følge af at den pågældende bliver ufrivillig arbejdsløs, og giver ret til månedlige udbetalinger i en aftalt periode. Lønforsikringer tegnes ofte som et supplement til arbejdsløshedsunderstøttelse, der udbetales til medlemmer af en A-kasse ved arbejdsløshed. Lønforsikring tegnes ofte som kollektive forsikringer, hvor det kræver medlemskab af en A-kasse at deltage i ordningen, men lønforsikringen kan også tegnes om individuelle ordninger uden krav om medlemskab.

Indbetalinger til en arbejdsløshedsforsikring er omfattet af fradragsretten efter pensionsbeskatningsloven § 49. Det er Skatteministeriets opfattelse, at såvel en arbejdsløshedsforsikring, der tegnes gennem en arbejdsløshedskasse, såvel som en lønforsikring begge har til formål, at dække det indtægtstab, der opstår som følge af opstået arbejdsløshed. Det er derfor Skatteministeriets opfattelse, at en lønforsikring er omfattet af begrebet arbejdsløshedsforsikring i pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 1. Det er desuden Skatteministeriets opfattelse, at begrebet "A-kasseindbetalinger, der er fradragsberettigede efter pensionsbeskatningsloven", som nævnt i kildeskatteloven § 5B, stk. 3 omfatter alle de typer af arbejdsløshedsforsikringer, der er fradragsberettigede efter pensionsbeskatningsloven § 49, stk.1. Der kan henvises til bemærkninger til § 1, nr. 1 og nr. 2 i L 206 2005/2006-1, vedtaget som lov nr. 560 af 7. juni 2006.

Ved besvarelsen der det lagt til grund, at lønforsikringen alene omfatter forsikring mod arbejdsløshed, som følge af opsigelse, og ikke omfatter udbetalinger ved arbejdsløshed som følge af erhvervsevnetab, der må karakteriseres som en syge- og ulykkes-, eller invalideforsikring.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet besvares Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets indstilling og begrundelse.