Dato for udgivelse
24 Mar 2011 09:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 13:16
SKM-nummer
SKM2011.198.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-020060
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Medarbejdere, fri, avis, arbejdsgiver, bagatelgrænse
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at medarbejdere, der indgår i interesseorganisationens forretningsledelse, skal beskattes i medfør af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16 af de aviser, som medarbejderne som led i deres ansættelse får stillet til rådighed på deres bopæl af interesseorganisationen.
Hjemmel
Ligningsloven § 16
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit C.A.5.3.2

Spørgsmål:

1. Skal de medarbejdere, der indgår i spørgers forretningsledelse, beskattes i medfør af bagatelgrænsereglen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4 pkt., af de aviser, som medarbejderne som led i deres ansættelse får stillet til rådighed på deres bopæl af spørger?
2. Hvis der svares "ja" til spørgsmål 1, skal den samlede skattemæssige værdi af alle de aviser, som den enkelte medarbejder får stillet til rådighed af spørger, ansættes til
a)      værdien af én avis for de af medarbejderne, hvis husstand ikke selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage), og
b)      kr. 0 for de af medarbejderne, hvis husstand selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage).

Svar:

  1. Ja

  2. a) Ja
    b) Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er en interesseorganisation for en række virksomheder.

Medlemsvirksomhederne har en afgørende betydning for samfundsudviklingen, og det er spørgerens væsentligste opgave at skabe gode rammevilkår for medlemsvirksomhederne, og som led heri følger spørger de politiske processer tæt og spiller aktivt og målrettet med i de politiske beslutninger såvel nationalt som internationalt, der har betydning for medlemsvirksomhedernes forretningsvilkår.

Det politiske arbejde er således omdrejningspunktet for spørger.

Spørgers direktion og øvrige forretningsledelse har det daglige og primære ansvar for det politiske arbejde. Direktionen består af en direktør og en vicedirektør, og den øvrige forretningsledelse består af en PA-direktør (public affairs), en politisk chef, en pressechef og 4 underdirektører.

For på forsvarlig vis at kunne forestå det politiske arbejde er det påkrævet, at forretningsledelsen kontinuerligt følger med i den offentlige debat og den politiske udvikling for i nødvendigt omfang og til rette tid at kunne forholde sig til og agere på forhold af betydning for medlemsvirksomhedernes forretningsvilkår.

Forretningsledelsen mødes derfor bl.a. dagligt (mandag til fredag) til et morgenmøde kl. 8.40 for at drøfte og forholde sig til den politiske situation, herunder i lyset af relevante nyheder i dagens aviser (landsdækkende aviser). Forretningsledelsen skal derfor forinden mødet have ajourført sig med de seneste relevante nyheder i dagens aviser - og det er påkrævet, at dette sker allerede inden, at det enkelte medlem af forretningsledelsen forlader sit hjem for at tage til spørger.

Dette skyldes, dels at det efter spørgers opfattelse er nødvendigt for at sikre, at morgenmødet kan forløbe effektivt med mulighed for straks at træffe beslutninger om, hvorledes der skal ageres på relevante nyheder, dels at der kan være situationer, hvor det for forretningsledelsen er nødvendigt at drøfte og forholde sig til relevante nyheder i dagspressen allerede inden, at de møder på arbejde hos spørger, og dels for at sikre, at forretningsledelsen kan håndtere de relativt ofte forekommende situationer, hvor pressen henvender sig om morgenen (tit før kl. 7.00) for at få en kommentar til en nyhed i dagens aviser.

Da der også kan være situationer, hvor det i løbet af weekenden er nødvendigt at drøfte og forholde sig til relevante nyheder i dagspressen, skal forretningsledelsen også i weekenden ajourføre sig med relevante nyheder. 

Med henvisning til ovenstående indgår det som en nødvendig del af og er en afgørende forudsætning for forretningsledelsens udførelse af deres arbejde for spørger, at forretningsledelsen dagligt ajourfører sig med de relevante nyheder i dagens aviser - og som følge heraf anser spørger det for påkrævet, at forretningsledelsen på deres respektive bopæle modtager et antal aviser såvel på hverdage som i weekenden.

For forretningsledelsen er de pågældende aviser således efter spørgers opfattelse at anse for et egentligt og nødvendigt arbejdsredskab, og spørger afholder derfor udgifterne til de aviser, som det enkelte medlem af forretningsledelsen får leveret på sin bopæl - og det bemærkes herved, at spørgers afholdelse af udgifterne til de pågældende aviser ikke sker som led i en ordning med kontantlønnedgang.

Sådan har det været gennem flere år, og der er et ønske om, at det også skal være sådan fremover - og der er således for den disposition, der spørges til, tale om en både gennemført og planlagt disposition.

Det antal landsdækkende aviser, som det enkelte medlem af forretningsledelsen får leveret på sin bopæl betalt af spørger, fremgår af følgende oversigt:

Medarbejder

Direktør

Vicedirektør

PA-direktør (public affairs)

Politisk chef

Pressechef

Ansvarlig for

område

Øverste ansvar

for alle områ-

der

Ansvar for alle

områder

PA og kommu-

nikation

Politisk økono-

misk sekretari-

at

PA og kommu-

nikation, men er

underlagt PA-

direktør

Antal lands-

dækkende aviser

4

2

4

2

5

Medarbejder

Underdirektør

Underdirektør

Underdirektør

Underdirektør

Ansvarlig for

område

Strategi

Regulering, økonomi

Infrastruktur

Regulering, jura

Antal lands-

dækkende aviser

2

2

2

2

Det, der i denne oversigt er angivet ud for "Ansvarlig for område", angiver det politiske forretningsområde/arbejdsområde, som det enkelte medlem af forretningsledelsen har ansvaret for - med direktøren og vicedirektøren som havende det (øverste) ansvar for alle områder. Angivelserne "Regulering, økonomi", Infrastruktur" og "Regulering, jura" er således eksempelvis udtryk for tre politiske forretningsområder, som de respektive underdirektører har ansvaret for. Angivelsen "Strategi" dækker ikke over et egentligt politisk forretningsområde, men er udtryk for, at den respektive underdirektør er ansvarlig for strategi i forhold til alle områder, og denne underdirektør virker derfor som sparringsparter på det strategiske plan for hele forretningsledelsen og særligt for direktionen.

De aviser, som de enkelte medlemmer af forretningsledelsen får leveret på deres bopæl, er fastlagt ud fra, at spørger har anset det for nødvendigt, at hvert medlem af forretningsledelsen som minimum skal gennemgå to landsdækkende aviser, der på relevant vis dækker de områder, der er af betydning for spørgers arbejde.

Derudover er det anset for nødvendigt, at direktøren, PA-direktøren og pressechefen får leveret yderligere to og dermed i alt fire landsdækkende aviser - og dette skyldes dels disse personers ansvarsområder, dels at det er fundet nødvendigt, at alle de pågældende fire aviser dagligt gennemgås af flere medlemmer af forretningsledelsen.

For direktørens vedkommende har det i den forbindelse betydning, at direktøren - som værende den, der har det øverste daglige ansvar for spørgers politiske arbejde - altid og såvel indenfor som udenfor "normal arbejdstid" skal kunne forholde sig til relevante nyheder inden for alle de områder, som spørgers politiske arbejde dækker, herunder for straks at kunne iværksætte nødvendige tiltag og besvare henvendelser fra medlemsvirksomheder og pressen.

PA-direktøren og pressechefen skal også altid kunne forholde sig til alle relevante nyheder, idet én af disse personer eller begge som udgangspunkt altid involveres i drøftelserne om og håndteringen af, hvorvidt og hvorledes spørger eksternt, herunder i forhold til sine medlemsvirksomheder og pressen, skal kommunikere sin opfattelse af en given problemstilling. Disse to personer er også i det daglige arbejde ansvarlige for håndtering af pressen, herunder ved besvarelse af henvendelser fra og opfølgende kontakt til pressen - med pressechefen som værende den, der som udgangspunkt har den direkte kontakt med journalister. 

I pressechefens egenskab af den, der som udgangspunkt har den direkte kontakt med journalister, er det anset for nødvendigt, at pressechefen også dagligt gennemgår yderligere én - og dermed den femte - landsdækkende avis, som erfaringsmæssigt også indeholder nyheder, som spørger skal forholde sig til.

Årsagen til denne anmodning om bindende svar er, at spørger - selvom der efter spørgers opfattelse ikke kan være nogen tvivl om, at de stillede spørgsmål skal besvares i overensstemmelse med den ønskede besvarelse - gerne vil have sikkerhed for, hvad der gælder i skattemæssig henseende.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Når en arbejdsgiver stiller en avis til en medarbejders rådighed på medarbejderens bopæl, vil den arbejdsgiverbetalte avis være omfattet af bagatelgrænsereglen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4 pkt., hvis det i overvejende grad er begrundet i medarbejderens udførelse af sit arbejde.

Det fremgår ikke af hverken forarbejderne til den nævnte bestemmelse eller den offentliggjorte skattepraksis, hvad der konkret kræves for at opfylde betingelsen om, at en arbejdsgiverbetalt avis i overvejende grad er stillet til en medarbejders rådighed af hensyn til dennes udførelse af sit arbejde.

Efter spørgers opfattelse vil betingelsen i hvert fald være opfyldt,

  • hvis arbejdsgiveren i forhold til en given medarbejder konkret har vurderet, at det for medarbejderens udførelse af sit arbejde er nødvendigt, at medarbejderen gennemgår en eller flere aviser, som indeholder nyheder, som kan være af konkret relevans for medarbejderens arbejde; en vurdering, hvor der er overladt et skøn til arbejdsgiveren, som SKAT må henholde sig til og respektere, når skønnet ikke er åbenbart forkert,
  • hvis medarbejderen som led i udførelsen af sit arbejde derfor skal gennemgå en eller flere aviser, og
  • hvis arbejdsgiveren som følge heraf har besluttet at stille en flere aviser til rådighed for medarbejderen på dennes bopæl.

Disse forhold gør sig alle gældende i relation til spørgers forretningsledelse og de aviser, som det enkelte medlem af forretningsledelsen får leveret på sin bopæl betalt af spørger.

I nærværende sag har spørger således i forhold til alle medlemmer af forretningsledelsen konkret vurderet, at det for forretningsledelsens udførelse af deres arbejde for spørger er nødvendigt, at forretningsledelsen dagligt ajourfører sig med de relevante nyheder i to eller flere af dagens aviser - og forretningsledelsen skal gennemgå disse aviser som led i udførelsen af deres arbejde. Samtidig er det netop disse forhold, der ligger til grund for spørgers beslutning om at stille to eller flere aviser til rådighed for det enkelte medlem af forretningsledelsen på dennes bopæl.

I tilknytning hertil bemærkes det, at forretningsledelsens daglige gennemgang af de respektive aviser skal ske på sådanne tidspunkter, at det er påkrævet, at forretningsledelsen får leveret aviserne på deres bopæl - og det er således ikke en mulighed, at aviserne alene stilles til rådighed for gennemgang hos spørger.

De aviser, som det enkelte medlem af forretningsledelsen får stillet til rådighed på sin bopæl, er dermed et nødvendigt arbejdsredskab - og hvis bagatelgrænsereglen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4 pkt., i praksis overhovedet skal kunne finde anvendelse i forhold til en arbejdsgiverbetalt avis, må bagatelgrænsereglen efter spørgers opfattelse utvivlsomt finde anvendelse i forhold til de aviser, som spørger stiller til rådighed for forretningsledelsen.

Det er derfor spørgers opfattelse, at der skal svares "Ja" til spørgsmål 1.

Med hensyn til den skattemæssige værdi af en arbejdsgiverbetalt avis, der er omfattet af bagatelgrænsereglen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4 pkt., er det spørgers opfattelse, at der er en fast praksis for, at værdien - i en situation, hvor en medarbejdere får stillet to eller flere aviser til rådighed af arbejdsgiveren - skal ansættes til

  • værdien af én avis, hvis medarbejderens husstand ikke selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage), og
  • kr. 0, hvis medarbejderens husstand selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage).

At det forholder sig således, fremgår udtrykkeligt af det, der er anført om den skattemæssige behandling af en arbejdsgiverbetalt avis i dels SKATs vejledning "Personalegoder 2010" (seneste version offentliggjort den 5. januar 2011), dels i Ligningsvejledningen, Almindelig del 2010-2, punkt A.B.1.9.10

Det er derfor spørgers opfattelse, at der også skal svares "Ja" til spørgsmål 2(a) og 2(b).

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Skattepligten omfatter således også tillæg til arbejdsindkomst i form af naturalier, såkaldte personalegoder.

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Efter ligningslovens § 16 skal personalegoder som udgangspunkt værdiansættes til markedsværdien, men der er i bestemmelsen gjort en række undtagelser herfra, nemlig rådighed over bil, multimedier, sommerbolig og lystbåde til privat brug, samt køb af virksomhedens produkter.

Personalegoder omfatter, som udgangspunkt, således også en arbejdsgivers betaling af medarbejdernes private udgifter. Ligningslovens § 16 indeholder dog ikke et på forhånd fastsat beløb til beskatning af andre private udgifter som fx ved beskatning af multimedier, fri bil mv. Det er derfor de almindelige regler i såvel statsskattelovens § 4 om beskatning som ligningslovens § 16 om værdiansættelsen, der finder anvendelse i nærværende sag.

Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger et grundbeløb på 3.000 kr. årligt jf. LL § 16, stk. 3, Beløbet reguleres efter PSL § 20, således at det udgør 5.500 kr. i 2011.

Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, skal hele den samlede værdi beskattes og altså ikke kun det overskydende beløb, idet der ikke er tale om en bundgrænse. Der skal således betales skat af alle de personalegoder, der er omfattet af grundbeløbet, hvis de sammenlagt har en værdi, der overstiger bagatelgrænsen.

Ad spørgsmål 1:

Skal de medarbejdere, der indgår i spørgers forretningsledelse, beskattes i medfør af bagatelgrænsereglen i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4 pkt., af de aviser, som medarbejderne som led i deres ansættelse får stillet til rådighed på deres bopæl af spørger?

Begrundelse

Det lægges efter det oplyste til grund, at aviserne til de ledende medarbejdere i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet.

Af den juridiske vejledning 2011-1, afsnit C.A.5.3.2 sker beskatningen af medarbejdere, der i overvejende grad af hensyn til deres arbejde får avis betalt af deres arbejdsgiver således:

Avis, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet. Husstanden holder ikke selv en daglig avis.

Modtagelsen af avisen er skattefri, hvis bagatelgrænsen ikke overskrides.

Avisen er modtaget i arbejdsgiverens interesse og er nødvendig til brug for arbejdet. Hvis husstanden ikke selv holder en daglig avis, får husstanden samtidig dækket sit privatforbrug ved modtagelse af avis på bopælen.

Da avisen i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, er den omfattet af bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3, 3. pkt. Det betyder, at værdien af én avis skal lægges til grund ved værdiansættelsen af, om beløbet er over/under bagatelgrænsen på 5.500 kr. (2011), da én avis udgør et typisk dagligt privatforbrug af avis. Værdiansættelsen sker til markedspris.

Modtages flere aviser fra arbejdsgiveren, er det værdien af den avis, der udgør et typisk dagligt privatforbrug for den pågældende borger, der skal lægges til grund.

Avis, der i overvejende grad er ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Husstanden holder selv en daglig avis.

Hvis husstanden selv holder én daglig avis, har husstanden fået dækket sit privatforbrug.

Aviser herudover har således ikke karakter af sparet privatforbrug, men antages at være modtaget i arbejdsgiverens interesse og kan værdiansættes til 0. kr. ved vurderingen af om beløbet er over/under bagatelgrænsen på 5.500 kr. (2011).

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2 a og b

Hvis der svares "ja" til spørgsmål 1, skal den samlede skattemæssige værdi af alle de aviser, som den enkelte medarbejder får stillet til rådighed af spørger, ansættes til

a. værdien af én avis for de af medarbejderne, hvis husstand ikke selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage), og
b. kr. 0 for de af medarbejderne, hvis husstand selv holder én daglig avis (lokal eller landsdækkende avis fra mandag-fredag, mandag-lørdag eller alle ugens dage).

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja"

Der henvises til begrundelsen til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen