Dato for udgivelse
15 Mar 2011 15:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2011 09:29
SKM-nummer
SKM2011.171.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-197541
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
vedtægtsændring, stemmer, afståelse
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en vedtægtsændring i et familieejet selskab, hvor de eksisterende B-anparter blev opdelt i nye B-anparter (10%) med 1000 stemmer pr. aktie og C-aktier (90%), ikke medførte skattemæssige konsekvenser.

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 1
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 S.G.2.3.1.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.2.1.4.8

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den beskrevne vedtægtsændring, hvor de nuværende B-anparter ændres til nye B-anparter og C-anparter, i Selskab A ikke anses for afståelse for anpartshavere, der er skattepligtige i Danmark?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at en vedtægtsændring, hvor de nuværende B-anparter ændres til B-anparter, C-anparter og D-anparter, således at der er et uændret antal stemmer i Selskab A, ikke anses for afståelse for anpartshaverne, der er skattepligtige i Danmark?

Svar

  1. Ja.
  2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A ejer indirekte aktier i en koncern. Holdingselskabet er stiftet ved en skattefri fusion.

Selskab A ejer samtlige anparter i Selskab B som ejer samtlige aktier i Selskab C. Ejerstrukturen er vist i bilag 1.

Anpartskapitalen i Selskab A består af tre klasser A-anparter, B-anparter og C-anparter.

A-anparterne udgør 10% af den samlede anpartskapital. A-anparterne er tillagt en forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu mv.

B-anparter udgør tilsvarende 10% af den samlede anpartskapital og er tildelt 100 gange stemmevægt af A- og C-anparter.

C-anparterne udgør 80% af den samlede anpartskapital. C-anparterne har ikke særlige økonomiske eller stemmemæssige rettigheder.

Selskabet er ejet af 8 personlige anpartshavere. Det drejer sig om tre søskende og 5 af deres respektive børn.

Anpartshavernes andele af den nominelle anpartskapital, som ført i selskabets ejerbog, er fordeling af anpartskapitalen følgende:

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

Samlet

Ejerandel i %

Person 1

 

 

 

 

6,90%

Person 2

 

 

 

 

6,37%

Person 3

 

 

 

 

17,76%

Person 4

 

 

 

 

13,68%

Person 5

 

 

 

 

14,66%

Person 6

 

 

 

 

14,66%

Person 7

 

 

 

 

13,29%

Person 8

 

 

 

 

9,73%

Person 9

 

 

 

 

1,48%

Person 10

 

 

 

 

1,48%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

De gældende vedtægter

De gældende vedtægter i Selskab A blev fastlagt i forbindelse med en etablering af selskabet ved en skattefri fusion.

Fusionen blev gennemført for at simplificere selskabsstrukturen og i forbindelse hermed blev vedtægterne i Selskab A fastlagt som anført ovenfor. SKAT har tidligere afgivet bindende svar herom.

De nuværende A-, B- og C-anparterne har som tidligere nævnt forskellig retsstilling med hensyn til præference vedrørende udlodning, likvidationsprovenu mv. og stemmeret.

Det følger af selskabets vedtægter § 4, at A-anparter er tillagt en forlods ret til udbytte og likviditetsprovenu, som forrentes med 4% p.a. gældende fra en bestemt dato og frem til udbetaling.

Stemmefordelingen i selskabet angives i vedtægternes § 9, hvoraf fremgår, at hver A- og C-anpart á nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme, og hver B-anpart på nominelt DKK 1,00 giver ret til 100 stemmer.

Den nuværende stemmefordeling i selskabet er som følger:

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

Samlet

Stemmeandel

Person 1

 

 

 

 

28,52%

Person 2

 

 

 

 

26,07%

Person 3

 

 

 

 

5,10%

Person 4

 

 

 

 

4,72%

Person 5

 

 

 

 

4,81%

Person 6

 

 

 

 

4,81%

Person 7

 

 

 

 

21,33%

Person 8

 

 

 

 

4,36%

Person 9

 

 

 

 

0,14%

Person 10

 

 

 

 

0,14%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

Selskabets vedtægter er vedlagt.

Den ønskede vedtægtsændring

På nuværende tidspunkt er det anpartshavernes opfattelse, at en ændring af vedtægterne, hvor den nominelle værdi af B-anparterne reduceres og tilsvarende forøgelse af den nominelle værdi af C-anparterne, vil være mere hensigtsmæssig.

Selskabet ønsker at gennemføre en vedtægtsændring vedrørende B-anparterne, således at de nuværende B-anparterne opdeles i nye B-anparter og ekstra C-anparter. De nye B-anparter vil udgøre 10% (afrundet) af de nuværende B-anparter. De resterende 90% (afrundet) ønskes omlagt til ekstra C-anparter.

Eksempelvis vil Person 1´s B-anparter ved en vedtægtsændring blive afløst af nye B-anparter og ekstra C-anparter.

De nye B-anparter tildeles fortsat stemmeflertallet, således at stemmeværdien af B-anparter udgør 1.000 gange stemmeværdien af A- og C-anparter. Herved vil det nuværende antal stemmer på B-anparter fastholdes (afrundet).

De resterende 90% af de nuværende B-anparter bliver til C-anparter og tildeles 1 stemme pr. anpart, svarende til de nuværende C-anparter.

Oversigter med fordelingen af anpartskapitalen og stemmer efter en vedtægtsændring er følgende.

Anpartskapital (markere med sort, hvor der sker ændring):

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

Samlet

Ejerandel i %

Person 1

 

 

 

 

6,90%

Person 2

 

 

 

 

6,37%

Person 3

 

 

 

 

17,76%

Person 4

 

 

 

 

13,68%

Person 5

 

 

 

 

14,66%

Person 6

 

 

 

 

14,66%

Person 7

 

 

 

 

13,29%

Person 8

 

 

 

 

9,73%

Person 9

 

 

 

 

1,48%

Person 10

 

 

 

 

1,48%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

Stemmeandel (markeret med sort, hvor der sker ændring):

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

Samlet

Stemmeandel

Person 1

 

 

 

 

28,54%

Person 2

 

 

 

 

26,09%

Person 3

 

 

 

 

5,09%

Person 4

 

 

 

 

4,72%

Person 5

 

 

 

 

4,81%

Person 6

 

 

 

 

4,81%

Person 7

 

 

 

 

21,34%

Person 8

 

 

 

 

4,36%

Person 9

 

 

 

 

0,13%

Person 10

 

 

 

 

0,13%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1: Kan Skatterådet bekræfte, at den beskrevne vedtægtsændring, hvor de nuværende B-anparter ændres til nye B-anparter og C-anparter, i Selskab A ikke anses for afståelse for anpartshavere, der er skattepligtige i Danmark?

Det planlægges at gennemføre en vedtægtsændring i Selskab A, hvorved selskabets vedtægter ændrer antallet af B- og C-anparter og stemmeværdien på B-anparter. Ændringen vil ikke ændre antallet af stemmer hos den enkelte anpartshaver, når der bortses fra konsekvensen af afrundinger pga. kapitalens størrelse og opdeling.

I henhold til praksis sidestilles en vedtægtsændring med en overdragelse, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem aktionærerne.

En formueforskydning kan bestå i, at to aktieklasser bytter formuefordele med det resultat, at ingen bliver beriget, men det beror på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse. Ved denne vurdering vil der navnlig blive henset til indholdet af ændringerne, herunder om de rettigheder, der er knyttet til en aktiepost, gennem en vedtægtsændring får et væsentligt andet indhold, således at der reelt ikke længere er identitet mellem aktierne før og efter ændringen.

Vedtægtsændringer, der alene vedrører aktiers stemmeret, eller hvor der foretages opdeling i aktieklasser med forskellig stemmeret eller forskydning i en eksisterende aktieklasseopdeling, fører i praksis kun undtagelsesvist til, at aktionærerne anses for at have afstået deres aktier, jf. ligningsvejledningen 2010-2, afsnit S.G.2.3.1.2., idet der i disse tilfælde ikke sker formueforskydning mellem aktionærerne.

Ifølge praksis kan der lægges vægt på aktionærkredsens sammensætning, herunder om selskabet er ejet af få aktionærer, der eventuelt har interessefællesskab.

I den konkrete situation er der tale om en ændring i en allerede eksisterende klasseopdeling af selskabets anparter, og der er 8 anpartshavere uden et interessefællesskab, da anpartshaverne som tidligere omtalt består af tre søskende og 5 af deres børn.

Det er vores opfattelse, at der ikke sker forrykkelse af værdierne mellem anpartshaverne i Selskab A i forbindelse med den påtænkte vedtægtsændring.

Der sker heller ikke nogen reel forrykkelse af stemmerettigheder mellem anpartshaverne som følge af vedtægtsændringen, idet der alene vil blive tale om en minimal ændring på 2. decimal på grund af afrunding, når stemmeandelen for hver enkelt anpartshaver udregnes i procent, som vist tidligere.

Disse forhold medfører, at der efter vores opfattelse ikke sker formueforrykkelse mellem anpartshaverne i Selskab A.

Endvidere er der ikke nogen skattemæssig eller økonomisk gevinst forbundet med vedtægtsændringen, der ikke har til formål at foretage en aktuel eller fremtidig indkomstforvridning imellem anpartshaverne.

Ændringen af de nuværende B-anparter til nye B-anparter og C-anparter ved en ændring af selskabets vedtægter skal således ikke betragtes som en afståelse i skattemæssig henseende, og spørgsmål i kan besvares bekræftende.

Spørgsmål 2: Kan Skatterådet bekræfte, at en vedtægtsændring, hvor de nuværende B-anparter ændres til B-anparter, C-anparter og D-anparter, således at der er et uændret antal stemmer i Clausen Selskab A, ikke anses for afståelse for anpartshavere, der er skattepligtige i Danmark?

Hvis SKAT ikke kan besvare spørgsmål 1 bekræftende pga. mindre stemmeforskydninger som følge af afrundinger på 2. decimal, overvejer selskabets anpartshavere en alternativ løsning, hvor de nuværende B-anparter i stedet overføres til B-, C- og D-anparter med uændret antal stemmer.

Selskabet ønsker i så fald at gennemføre en vedtægtsændring vedrørende B-anparterne, således at de nuværende B-anparterne opdeles i nye B-anparter, ekstra C-anparter (afrunding vedrørende stemmer) og nye D-anparter. De nye B-anparter vil udgøre 10% af de nuværende B-anparter. De resterende 90% ønskes omlagt til stemmeløse D-anparter.

Eksempelvis vil Person 1´s B-anparter ved en vedtægtsændring blive afløst af nye B-anparter, ekstra C-anparter og D-anparter. Sammenlagt med eksisterende A-anparter og C-anparter bliver den samlede ejerandel svarende til Person1´s samlede ejerandel før vedtægtsændringen, jf. tidligere skema og nedenstående skema efter vedtægtsændring.

Anpartskapitalen efter vedtægtsændring med D-aktier:

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

D-anparter

Samlet

Ejerandel i %

Person 1

 

 

 

 

 

10,98%

Person 2

 

 

 

 

 

8,48%

Person 3

 

 

 

 

 

13,68%

Person 4

 

 

 

 

 

13,68%

Person 5

 

 

 

 

 

13,61%

Person 6

 

 

 

 

 

13,60%

Person 7

 

 

 

 

 

22,15%

Person 8

 

 

 

 

 

3,82%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

De nye B-anparter tildeles fortsat stemmeflertallet, således at stemmeværdien forhøjes 10 gange, hvorved den nuværende stemmefordeling på henholdsvis B-anparter fastholdes.

De resterende 90% af de nuværende B-anparter omdannes til stemmeløse D-anparter.

Efter en vedtægtsændring vil Person 1´s samlede antal stemmer være uændret, jf. tidligere og nedenstående skema efter vedtægtsændring.

Stemmefordelingen efter vedtægtsændring med D-aktier:

 

A-anparter

B-anparter

C-anparter

D-anparter

Samlet

Stemmeandel

Person 1

 

 

 

 

 

28,89%

Person 2

 

 

 

 

 

26,26%

Person 3

 

 

 

 

 

4,72%

Person 4

 

 

 

 

 

4,72%

Person 5

 

 

 

 

 

4,72%

Person 6

 

 

 

 

 

4,72%

Person 7

 

 

 

 

 

22,15%

Person 8

 

 

 

 

 

3,82%

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

Fjernet

100,00%

I denne situation er der tale om en omdannelse til en ny klasse af anparter.

Det er vores opfattelse, at der ikke sker forrykkelse af værdierne mellem anpartshaverne i Selskab A i forbindelse med en omdannelse til D-anparter.

Dette, kombineret med at der ikke sker forrykkelse i stemmefordelingen, medfører, at der efter vores opfattelse ikke sker formueforrykkelse mellem anpartshaverne i Selskab A.

Endvidere er der ikke nogen skattemæssig eller økonomisk gevinst forbundet med vedtægtsændringen, der ikke har til formål at foretage en aktuel eller fremtidig indkomstforvridning imellem anpartshaverne.

Omdannelsen af de nævnte B-anparter til nye D-anparter ved en ændring af selskabets vedtægter skal således ikke betragtes som en afståelse i skattemæssig henseende, og spørgsmål 2 kan besvares bekræftende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Spørger ønsker at få bekræftet, at en vedtægtsændring, hvor B-anparter ændres til nye B-anparter og C-anparter, ikke anses for afståelse.

Praksis

Ligningsvejledningen 2011-1 S.G.2.3.1.2 Vedtægtsændringer:

" Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet.

Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. Formueforskydningen kan bestå i, at to aktieklasser bytter formuefordele, med det resultat, at ingen bliver beriget.

Det beror på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse. Ved denne vurdering vil der navnlig blive henset til indholdet af ændringerne, herunder om de rettigheder, der er knyttet til en aktiepost, gennem en vedtægtsændring får et væsentligt andet indhold, således at der reelt ikke længere er identitet mellem aktierne før og efter ændringen.

I bedømmelsen vil desuden indgå aktionærkredsens sammensætning - herunder om selskabet er ejet af få aktionærer, der eventuelt har interessefællesskab, eller om selskabet er ejet af en bred kreds af investorer, således som det er tilfældet med en række børsnoterede selskaber - sammenholdt med bevæggrundene for vedtægtsændringerne, og hvad der skattemæssigt og økonomisk i øvrigt opnås herved.

Ændres de økonomiske rettigheder knyttet til en aktieklasse, f.eks. ved ophævelse af en ret til forlods at modtage udbytte, mens der formelt ikke foretages ændringer i andre aktieklasser, vil også aktier tilhørende andre aktieklasser kunne anses for afstået, idet ændringen medfører en forskydning af de økonomiske rettigheder, som også berører de aktier, som ikke umiddelbart er berørt af vedtægtsændringen.

I forbindelse med vedtægtsændringer kan der statueres afståelse, uanset om aktierne fysisk set ombyttes eller ej.

Ændring af stemmeret

Vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret - eksempelvis hvor der til en aktieklasse efter vedtægtsændring knyttes stemmeret, som i Revision og Regnskabsvæsen 1981 Skattemæssige Meddelelser 187 SD, eller hvor der foretages opdeling i aktieklasser med forskellig stemmeret eller forskydning i en eksisterende aktieklasseopdeling som i TfS 1988, 705 LR - fører kun undtagelsesvis til, at der skattemæssigt anses at foreligge afståelse. Ligeledes i TfS 1992, 130 LR, hvor formålet med vedtægtsændringen var at begrænse A-aktiernes stemmeret til forholdet 10:1, i overensstemmelse med § 67, stk. 1 i aktieselskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 9. januar 2002 om aktieselskaber (ASL). Tilsvarende gælder, såfremt vedtægtsændringen medfører ophævelse af eksisterende aktieklasser med forskellige stemmerettigheder, med mindre der foreligger særlige forhold. Se i denne forbindelse TfS 1992, 345 LR.

I SKM2007.433.SR fandt Skatterådet, at en vedtægtsændring, hvor en aktionær ville overføre stemmerettigheder til sin søn, ville medføre afståelse. Vedtægtsændringen ville medføre, at faren gik fra at have 50% af stemmerne til at have 5,56% af stemmerne.

..."

Skatteministeriets vurdering af spørgsmålet

Det fremgår af praksis i Ligningsvejledningen, at en vedtægtsændring kun kan sidestilles med overdragelse af aktier, når der sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Vedtægtsændringer, der alene angår aktiernes stemmeret fører kun undtagelsesvis til, at der skattemæssiges anses for at foreligge afståelse.

Følgende fremgår af det oplyste vedr. vedtægtsændringen:

  • Formålet med vedtægtsændringen er at reducere den nominelle værdi af B-anparterne og tilsvarende forøge den nominelle værdi af C-anparterne.
  • Der er tale om en generel vedtægtsændring, hvor alle aktionærerne deltager.
  • Stemmeværdien der flyttes mellem aktionærerne er på maksimalt 0,02%.
  • Ingen aktionær opnår mere indflydelse eller får mindre indflydelse pga. vedtægtsændringen.

I den konkrete sag sker der en ændring af aktiernes stemmeværdi og hermed en ændring af stemmeforholdet mellem aktieklasserne. Det er Skatteministeriets opfattelse, at en flytning af stemmer mellem aktieklasser kan medføre en forskydning af værdi mellem aktieklasserne. Forskydningen i den konkrete sag er begrænset til internt i den enkelte aktionærs formue og der sker derfor ingen formueforskydning mellem aktionærerne.

Det er Skatteministeriets vurdering, at den fremlagte ændring af aktiernes stemmeværdi ikke vil medføre skattemæssige konsekvenser for aktionærerne.

Skatteministeriet indstiller, at der svares Ja til spørgsmålet.

Spørgsmål 2 bortfalder, da der svares Ja til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.