Dato for udgivelse
16 Mar 2011 08:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Feb 2011 11:34
SKM-nummer
SKM2011.173.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 42B-5755/2010
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Straffesag, civilsag, udsættelse, skadevirkning
Resumé

Sagsøgerens anmodning om udsættelse med henblik på at afvente resultatet af straffesagen mod sagsøgeren blev ikke taget til følge.

Reference(r)

Retsplejeloven § 305

Retsplejeloven § 345

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1 A.C.3.4.6

Parter

A
(Advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/afv.fm. Anders Sparholt Jørgensen

Afsagt af byretsdommer

Jacob Scherfig

Sagsøger har anmodet om, at sagen berostilles indtil, der foreligger en afgørelse i den straffesag, som Politiet har tilkendegivet at ville rejse mod sagsøgeren.

Sagsøgte har protesteret herimod.

Sagsøger har til støtte for sin anmodning anført, at der da er tale om samme materielle forhold, der skal prøves, skal den civile sag stilles i bero på gennemførelsen af straffesagen under hensyn til sagsøgers rettigheder som sigtet/tiltalt ellers vil være uden reelt indhold. Fremme af den civile sag, når der samtidig er rejst sigtelse vedrørende samme underliggende materielle forhold, er en krænkelse af beskyttelsen mod selvinkriminering, der følger af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand anført, at det vil være i alles interesse også sagsøgerens - at få afklaret det skatteretlige grundlag forud for straffesagen. Sagsøgte har bemærket, at Politiet over for sagsøgte har oplyst, at der eksisterer en fast praksis for, at anklagemyndigheden først fremmer afgiftsstraffesager, når den civile del af sagen er afsluttet, og at denne praksis bygger på, at hvis det under den civile sag måtte vise sig, at afgiftskravet er rejst med urette, er der intet grundlag for straffesagen. Fremme af den civile sag vil ikke stride mod den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, da sagsøgeren ikke er forpligtet til at udtale sig i nærværende sag. Det er alene, hvor der påhviler borgeren en oplysningspligt, at selvinkrimineringsproblemstillingen opstår i forhold til civile sager.

Der afsagdes sålydende kendelse

Sagsøger har i stævningen nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende, at Bs italiensk indregistrerede BMW med stelnummer ... ikke er registreringspligtig efter registreringsafgiftsloven.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Af Politiets brev af 24. november 2010 til sagsøger fremgår, at SKAT ved skrivelse af 1. november 2010 har fremsendt tiltalebegæring i forbindelse med overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen. Det fremgår videre, at sagsøger, såfremt hun ikke inden den 22. december 2010 har kontaktet politiet, pr. den 23. december 2010 vil være at betragte som "sigtet for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, idet sagsøger i en periode fra ca. september måned 2008 til den 12. september 2009 har anvendt en ikke dansk indregistreret bil, BMW, stelnummer ..., med Italienske nummerplader ... til trods for at sagsøger har fast bopæl og centrum for livs interesser i Danmark".

Retten bemærkede, at sagsøger ikke i nærværende sag har pligt til at afgive forklaring. Retten bemærkede endvidere, at hvis sagsøger under nærværende sag ikke ønsker at udtale sig, eller hvis hun udtaler sig om et forhold der er omfattet af straffesagen, og dette således ikke kan ske under strafansvar, indtræder der ikke processuel skadevirkning. Skadevirkningen vil i dette tilfælde begrænses til, hvad der følger af de almindelige bevisbyrderegler.

Herefter, og da det af sagsøger i øvrigt anførte ikke kan føre til andet resultat, tages sagsøgers anmodning ikke til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Sagsøgers anmodning om, at sagen berostilles indtil, der foreligger en afgørelse i den straffesag, som Politiet har tilkendegivet at ville rejse mod sagsøgeren, tages ikke til følge.