Dato for udgivelse
23 Feb 2011 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2011 13:14
SKM-nummer
SKM2011.106.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-185453
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Gaver
Resumé

Skatterådet finder, at frivillig arbejdskraft er skattepligtig af de lejlighedsgaver, der modtages i forbindelse med det frivillige arbejde. Da der ikke foreligger et egentlig ansættelsesforhold mellem kommunen og de frivillige er der ikke tale om personalegoder, der skal værdiansættes efter ligningslovens § 16. Gaverne skal derimod værdiansættes med den subjektive værdi, jf. statsskattelovens § 4. Gives lejlighedsgaverne i form af et gavekort eller kontanter skal disse dog beskattes med den pålydende værdi. Endelig kan kommunen give de frivillige, der er instruktører/rollemodeller på de kurser kommunen afholder, en årlig julegave som en samlet erkendtlighed.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, almindelig del, afsnit A.A.1.1.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, almindelig del, afsnit A.B.1.9
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, almindelig del, afsnit A.B.7.3

Spørgsmål:

  1. I forbindelse med kurser gøres der brug af frivillige kræfter. Kan disse frivillige honoreres med f. eks et gavekort til en af byens butikker eller en købt ting uden af pågældende bliver beskattet?
  2. Må foredragsholdere honoreres med f. eks. et gavekort til en af byens butikker eller en købt ting uden at pågældende bliver beskattet af værdien på gaven?
  3. Kan spørger give de pågældende frivillige kræfter en julegave uden at de pågældende bliver beskattet heraf?
  4. Skal gavekortene eller tingsgaverne indberettes til SKAT?

Spørgers opfattelse:

  1. Ja
  2. Ja

Skatteministeriets indstilling:

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse
  2. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse
  3. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse
  4. Afvises, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 10. november 2010.

Gebyret er registreret indbetalt d. 10. november 2010.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en kommunal myndighed, hvor Center for Sundhedsfremme arbejder inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Frivillig hjælp:

Centret har bl.a. et kursus, som hedder "Lær at leve med kronisk sygdom", hvor instruktører er rollemodeller overfor kursisterne, idet de selv har en kronisk sygdom. Instruktørerne modtager intet udover evt. kørselsgodtgørelse. Disse frivillige er ikke ansatte i kommunen. Kurset løber over 6 gange af 2 ½ times varighed og udbydes gerne 2 gange om året i kommunen.

Dette kursus bliver afholdt af mange kommuner/patientforeninger.

Kommunen vil gerne give disse frivillige en erkendtlighed, der, på ingen måde svarer til værdien af de frivillige kræfter og timer, der er lagt i arbejdet.

Der er således ikke tale om tilfælde, hvor det aftales, at foredragsholdere m.fl. i stedet for kontanter får udbetalt et vederlag for sit foredrag i form af naturalier.

Foredragsholder:

Også demenskonsulenter er tilknyttet Centret og 1 gang i kvartalet holder de en Demens Café. Her kan der f. eks. være indlæg/foredrag fra en person med demens i et tidligt stadie.

Disse foredragsholdere modtager ikke honorar, men får befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Centeret ønsker alene at give en erkendtlighed i form af f. eks. vingave/boggave osv.

Spørger har supplerende oplyst, at spørger overvejer at give de omhandlede personer en julegave. Spørger ønsker derfor oplyst om de pågældende vil blive beskattet af en sådan julegave. Julegavens værdi vil ifølge det oplyste ikke overstige 700 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at der gerne må honoreres med et gavekort eller en købt ting, så længe beløbet ikke overstiger X kr.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 1, 2 og 3:

Lovgrundlag:

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, herunder arbejdsindkomst, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

I Skatteministeriets ligningsvejledning, Alm. del, afsnit A.A.1.1 er blandt andet anført følgende:

.."Efter SL § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser (fx virksomhed som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende) eller en uventet erhvervelse (fx en gevinst eller gave). Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi."

I Skatteministeriets ligningsvejledning, afsnit A.B.1.9 er der om honorarindtægter bl.a. anført følgende:

..."Honorar, der udbetales som led i et konkret tjenesteforhold adskiller sig ikke fra almindelig løn. Begrebet honorar omfatter imidlertid også vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold, og som heller ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed, se SKM2008.783.SR, hvor Skatterådet fandt, at gevinster udloddet for besvarelse af spørgeskemaer var honorar. Den lovgivningsmæssige anerkendelse af dette honorarmodtagerbegreb kan bl.a. ses af AMBL §§ 7, stk. 1, litra c og 8, stk. 1, litra e, hvorefter der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af bruttovederlaget, se dog SKM2003.494.LSR, hvorefter en fodbolddommer ikke skulle betale arbejdsmarkedsbidrag af en udgiftsgodtgørelse for transport til kampene, opgjort i overensstemmelse med Ligningsrådets satser for befordringsgodtgørelse, samt af SKL § 7 A, stk. 2, hvorefter der skal ske indberetning af vederlaget, når honoraret er B-indkomst.

Honoraret er ikke omfattet af KSL § 43, stk. 1, idet der ikke foreligger noget tjenesteforhold. Honoraret udbetales derfor som udgangspunkt som B-indkomst, medmindre det er gjort til A-indkomst med hjemmel i KSL § 43, stk. 2, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 18..."

En skattepligtig indtægt skal som hovedregel medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. For løn - og honorarindtægter, der er modtaget i tjenesteforhold mv., og anden A-indkomst gælder dog, at indkomsten beskattes på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder efter retserhvervelsestidspunktet, jf. jf. bekendtgørelse nr. 1247 af 11. december 2009(kildeskattebekendtgørelsen) § 20.

I nærværende sag er der imidlertid ikke tale om tjenesteforhold eller et honorar, der er gjort til A-indkomst i medfør af Kildeskattelovens § 43, stk. 2, jf. kildeskattebekendtgørelsen § 18.

I Skatteministeriets ligningsvejledning, Alm. del, afsnit A.B.1.9.21 fremgår:

"Årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår beskattes efter praksis normalt kun, hvis markedsværdien fra og med indkomståret 2008 overstiger 700 kr. Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud."

I Skatteministeriets ligningsvejledning afsnit A.B.7.2 fremgår videre at der ikke sker beskatning af lejlighedsgaver af traditionelt præg, såfremt der er tale om gaver af mindre omfang.

Praksis:

I SKM2008.783.SR fandt Skatterådet ikke at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men der var tale om B-indkomst, som SKAT i sin indstilling gav vejledning om.

I SKM2010.348.SR udtalte Skatterådet, at udbetaling af provision i form af kontanter for egne køb i et shopping system ikke er skattepligtigt for modtageren, idet provisionen betragtes som en rabat for købet.

Skatterådet udtalte endvidere, at udbetalinger af provisioner i form af kontanter eller gavekort for andres køb efter konceptet "multi-level marketing strategi" er skattepligtige for modtageren, idet disse betragtes som aflønning for hvervning af øvrige kunder.

Skatterådet udtalte derudover, at selskabet, som forestår shopping systemet, ikke skal afregne moms, når det foretager udbetalinger af bonus til sine medlemmer for indkøb foretaget hos de virksomheder, der har en aftale med selskabet om bonus for medlemmernes køb hos disse, da de fra selskabet udbetalte bonusser til medlemmerne anses for rabatter på medlemmernes egne køb.

Skatterådet udtalte endelig, at selskabet ikke skal afregne moms af de til medlemmerne udbetalte provisioner for andres køb.

Skatterådet afviste et spørgsmål om indberetningspligt, men kom med en vejledende udtalelse.

Begrundelse:

Som tidligere nævnt, skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser (fx virksomhed som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende) eller en uventet erhvervelse (fx en gevinst eller gave). Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi, jf. statsskattelovens § 4.

Beskatning kan herefter alene undlades, såfremt der foreligger en positiv lovhjemmel til at undlade beskatning. Da der for omhandlede ydelser ikke foreligger en sådan undtagelse for beskatning, vil modtagerne af de omhandlede ydelser være skattepligtige af værdien heraf.

Der foreligger endvidere ikke lovhjemmel til at undtage skattepligtige indtægter under en vis størrelse.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at en indkøbt ting i form af et par flasker vin, en bog, en æske chokolade mv. der gives som en erkendtlighed "for ulejligheden", og som slet ikke modsvarer værdien af arbejdsindsatsen, ikke kan anses for et vederlag. Det gælder uanset, at der er kutyme for at give et par flasker vin eller lignende til eksterne foredragsholdere eller at foredragsholderen på forhånd får at vide, at vedkommende får denne erkendtlighed for sin ulejlighed.

Som udgangspunkt er der således tale om skattepligtige gaver.

Den skattepligtige værdi af en sådan mindre erkendtlighed/gave er derfor ikke markedsværdien af den pågældende ting, men den subjektive værdi for modtageren, jf. statsskattelovens § 4.

For så vidt angår ydelser i form af gavekort, er det i Skatteministeriets ligningsvejledning, afsnit A.B.1.9.21 anført, at gavekort beskattes fuldt ud, da det er som at modtage kontanter. Gavekort beskattes således med pålydende værdi.

Værdien af de modtagne ydelser er skattepligtig B-indkomst for modtagerne.

I praksis er de såkaldte lejlighedsgaver og julegaver under en vis værdi til stedse undtaget fra beskatning. Lejlighedsgaver omfatter traditionelt gaver af relativ beskeden værdi ydet i anledning af private mærkedage.

Alene lejlighedsgaver som størrelsesmæssigt må betegnes som sædvanlige i forhold til den konkrete anledning og i forhold til relationen mellem giver og modtager er omfattet af skattefriheden.

Afgørelsen af om der foreligger en skattefri lejlighedsgave, må derfor afgøres konkret.

Henset til praksis for jule- og nytårsgaver fra arbejdsgivere til ansatte, hvorefter der skattefrit kan gives en tingsgave såfremt værdien ikke overstiger 700 kr., og henset til relationen mellem giver og modtager er det Skatteministeriets opfattelse at spørger skattefrit kan give en jule- og nytårsgaver til de frivillige kræfter der deltager som instruktører/rollemodeller på de kurser kommunen udbyder i det omfang der er tale om en tingsgave og værdien heraf ikke overstiger 700 kr.

Hvis gaven gives i form af kontanter eller gavekort vil denne skulle beskattes jf. SL § 4 C.

Indstilling:

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 og 2 besvares med et nej og spørgsmål 3 besvares med et ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Ad. Spørgsmål 4:

Endvidere ønsker spørger oplyst, om spørger har indberetningspligt på de omhandlede ydelser.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 ligger spørgsmål om indberetningspligt udenfor for området for bindende svar, hvorfor Skatteministeriet skal indstille at denne del af spørgsmålet afvises.

Skatteministeriet kan dog vejledende udtale, at det af skattekontrollovens § 7A, stk. 2, nr. 1, fremgår at indberetningspligt i henhold til denne bestemmelse omfatter honorarer, provisioner og andet vederlag for personligt arbejds- eller tjenesteydelse, når beløbet er B-indkomst og der efter merværdiafgiftsloven ikke skal svares merværdiafgift.

Det fremgår endvidere af Ligningsvejledningen, Alm. del, afsnit A.I.1.1.2.1., at indberetningspligten efter skattekontrollovens § 7A, stk. 2, nr. 1 omfatter B-indkomst, der erlægges for personlige arbejds- eller tjenesteydelser uden for ansættelsesforhold, og at oplysningspligten omfatter alle former for honorarer for ikke-momspligtige arbejds- eller tjenesteydelser.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at en indkøbt ting i form af et par flasker vin, en bog, en æske chokolade eller et gavekort der gives som en erkendtlighed "for ulejligheden", som slet ikke modsvarer værdien af arbejdsindsatsen, ikke kan anses for et vederlag. Det gælder uanset, at der er kutyme for at give et par flasker vin eller lignende til eksterne foredragsholdere eller at foredragsholderen på forhånd får at vide, at vedkommende får denne erkendtlighed for sin ulejlighed.

Skatteministeriet skal derfor vejledende udtale at spørger ikke har indberetningspligt i relation til sådanne erkendtligheder/gaver. Dette ændrer dog ikke ved, at erkendtligheden/gaven er skattepligtig for modtageren og at modtageren skal selvangive værdien til SKAT.

Skatteministeriet skal endvidere vejledende udtale at der ikke er indberetningspligt af en skattefri lejlighedsgave.

Indstilling:

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet om indberetningspligt afvises, med ovenstående vejledende udtalelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.