Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan betaling af told skal ske til Toldstyrelsen - alt efter om man som importør/varemodtager, er importørregistreret eller ej. Desuden muligheden for henstand med betalingen.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Betaling af told
 • Kontoregnskab og importspecifikation
 • Restancer
 • Bortfald af kreditret
 • Henstand med betalingen
 • Henstandsperioden

Lovgrundlag

EUTK art. 110 og 111, TDL og TBEK.

Betaling af told

Importørregistrerede virksomheder der har stillet sikkerhed har toldkredit

Importører med toldkredit skal indbetale told med videre senest den 16. i måneden efter afregningsperioden, se TDL § 30.

Se om bagatelgrænser sidst i dette afsnit.

Importørregistrerede virksomheder der ikke har stillet sikkerhed har ikke toldkredit

Er der ikke stillet sikkerhed for betalingen af told, skal tolden af varerne betales senest den 5. hverdag efter fortoldningsdagen. Se TDL § 33, stk. 4.

Overskrides denne frist, skal varemodtageren betale en afgift på 230 kr. for den pågældende fortoldningsangivelse, se TDL § 34, stk. 1.

Afgiften skal betales senest den 16. i måneden efter afregningsperioden.

Importørregistrerede virksomheder der ikke har eller er frataget toldkredit

Tolden skal betales ved fortoldningens afslutning, hvis varemodtageren er nægtet eller har fået frataget sin toldkredit, se TDL § 33, stk. 3.

Ikke importørregistrerede virksomheder (fx privatpersoner)

Virksomheder, der ikke er importørregistrerede, fx privatpersoner, skal indbetale told-, moms- og afgiftsbeløbet, som det fremgår af skemaet:

Virksomheder(der ikke er importørregistreret) eller privatpersoner

kan betale via netbank

Ved betaling skal oplyses:

med adresse i Nordsjælland/København

med kortart 73 til kreditnummer 81406731

 • Navn
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Referencenummer
 • At betalingen vedrører fx told, moms osv.

med adresse i det øvrige Danmark

med kortart 73 til kreditnummer 81450536

 • Navn
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Referencenummer
 • At betalingen vedrører fx told, moms osv.

Se om "Betaling af told" på www.skat.dk.

Ekspeditionsafgift ved skønsmæssig ansættelse, herunder hvor Toldstyrelsen ikke foretager en ansættelse

Ekspeditionsafgift for fortoldningsangivelser, der er blevet skønsmæssigt ansat, skal betales efter de regler, der gælder for varemodtagerens betaling af told, se TDL § 81, stk. 2.  Ekspeditionsafgiften er 550 kr. for hver angivelse, se TDL § 81, stk. 3.

Ekspeditionsafgift efter TDL § 81, stk. 3 skal betales selvom Toldstyrelsen ikke har foretaget en skønsmæssig ansættelse efter TDL § 13,  idet der skal betales ekspeditionsafgift for hver angivelse, der indgives for sent. Se TDL § 81, stk. 1 sidste punktum.

Kontoregnskab og importspecifikation

Den importørregistrerede virksomheds konto

De beregnede toldbeløb mv. debiteres importørens/varemodtagerens konto for den måned, hvor fortoldningen er antaget.

Importspecifikation

Omkring den 10. i hver måned får importøren/varemodtageren tilsendt en importspecifikation med oplysning om de enkelte fortoldninger, godtgørelser, indbetalinger med videre for den nærmest forudgående afregningsperiode.

Importøren skal hente importspecifikationen via TastSelv Erhverv på https://www.skat.dk/.

Hjælp til importspecifikation

Importøren/varemodtageren har mulighed for at få hjælp til de enkelte referencenumre på importspecifikationen. Der er mulighed for at få "spørge adgang", således at man kan se oplysninger som fx afsender, varekode, speditør med mere vedrørende den enkelte fortoldning. Der kan søges om adgang ved at toldsystemerne på følgende link.   

Betalingsform

Toldbeløb mv. skal indbetales af importøren/varemodtageren til Toldstyrelsen. Der kan betales via netbank og PBS. Udbetaling af toldbeløb som importøren/varemodtageren skal have tilbage bliver overført til importspecifikationen og indgår herefter på Skattekontoen og et evt. overskydende beløb udbetales til virksomhedens nemkonto.

Rettidig betaling

Betaling er rettidig, når

 • beløbet er indbetalt til et posthus, et pengeinstitut, via netbank eller til Toldstyrelsen senest sidste rettidige betalingsdag
 • beløbet er indbetalt via PBS. Godkendelse af betalingstræk skal være sket i TastSelv Erhverv senest kl. 15.50 på bankdagen før sidste rettidige indbetalingsdag. Godkendte betalingstræk sendes til NETS (PBS) kl. ca. 16 dagen før betalingsdagen.
 • beløbet er betalt kontant eller ved dankort hos Toldstyrelsen.

Udbetaling

Begæring om godtgørelse skal indgives senest den 20. dag i en afregningsperiode. Se TDL § 36, stk. 2.

Toldbeløb med videre udbetales af Toldstyrelsen til importøren/varemodtageren via Skattekontoen.

Restancer

Reglerne omkring inddrivelse af restancer fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit G.A om inddrivelse.

Bortfald af kreditret

Fratagelse af kredit

Toldstyrelsen kan straks fratage en importørregistreret virksomhed retten til kredit for betaling af told, se TDL § 38 hvis virksomheden

 • ikke afgiver en fortoldningsangivelse inden for den frist, der er fastsat efter EUTK art. 149
 • ikke betaler skyldig told rettidigt
 • hvis der er oplysninger om varemodtagerens forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at tolden ikke vil blive betalt rettidigt.

Før en fratagelse kan finde sted, skal der foretages partshøring i overensstemmelse med EUTK art. 22, stk. 6, og først herefter kan Toldstyrelsen træffe afgørelse om eventuel fratagelse af retten til kredit for betaling af told.

I visse tilfælde kan en importørregistreret virksomhed nægtes eller fratages en allerede opnået toldkredit, se TDL § 33, stk. 2 og 3. Det gælder hvis varemodtageren:

 • er et bo under konkursbehandling eller tvangsakkordforhandling
 • er død
 • efter en udlægsforretning er blevet fundet ude af stand til for tiden at betale sin gæld eller har standset sine betalinger
 • er under frivillig akkord eller likvidation
 • i øvrigt ikke vurderes kreditværdig.

Såfremt der er sket fratagelse af kreditten, skal der betales kontant.

Generhvervelse af toldkredit

Der er mulighed for generhvervelse af toldkreditten. I den forbindelse skal man være opmærksom på den 1-årige karensperiode i DF art. 11, stk. 1, litra d. Denne karensperiode betyder, at hvor en ansøger er blevet frataget retten til kredit for betaling af told, gælder der en 1-årig periode, før at toldkreditten kan generhverves.

Se nærmere TDL § 38.

Henstand med betalingen

Toldstyrelsen kan efter ansøgning fra den pågældende person og mod at der stilles sikkerhed, bevilge henstand med betalingen efter EUTK art. 110 på en af følgende måder:

 1. Særskilt for hver enkelt import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres i overensstemmelse med EUTK art. 105, stk. 1 første afsnit eller art. 105, stk. 4.
 2. Samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres i overensstemmelse med EUTK, art. 105, stk. 1, første afsnit, i en periode, der fastsættes af Toldstyrelsen, dog højst på 31 dage.
 3. Samlet for alle de import- eller eksportafgiftsbeløb, der bogføres samlet i overensstemmelse med EUTK. art. 105, stk. 1, andet afsnit.

Henstandsperioden

Henstand efter EUTK art. 110 kan bevilges i 30 dage, regnet fra dagen efter den dag, hvor toldskylden meddeles debitor. Se nærmere EUTK, art. 111, herunder hvordan de 30 dage beregnes i forhold til bevillingen.