Dato for udgivelse
13 Jan 2011 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Dec 2010 08:53
SKM-nummer
SKM2011.26.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 145/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pensionsafkastbeskatning, livsforsikringsselskab, tvungen, sambeskatning
Resumé

Fremført underskud i PAL-skattepligtigt livsforsikringsselskab (moderselskabet) anvendt til modregning med overskud i datterselskaber, som var omfattet af tvungen sambeskatning i medfør af den dagældende PAL § 9. Efter modregning var der ikke nogen overskydende skattepligtig indkomst, som kunne anvendes til nedsættelse af PAL-beskatningsgrundlaget for indkomståret 2000 i henhold til den dagældende bestemmelse i PAL § 14.

Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 9 (dagældende)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 14 (dagældende)
Henvisning
Beskatning af pensionsafkast for år 2009 F.4

Parter

HH A/S
(advokat Svend Erik Holm)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Lars Hjortnæs.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 18. afdeling den 24. april 2009.

Påstande

Appellanten, HH A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Hovedspørgsmålet under sagen er, om skattemyndighederne var berettiget til at nedsætte den positive skattepligtige indkomst i datterselskaberne med HH A/S' uudnyttede underskud fra tidligere indkomstår, inden nedsættelsen af beskatningsgrundlaget for 2000 i medfør af den dagældende § 14 i pensionsafkastbeskatningsloven.

Efter bestemmelsen i § 14, stk. 1, skulle beskatningsgrundlagene efter loven - for livsforsikringsselskaber, der var skattepligtige efter selskabsskatteloven - nedsættes med en del af den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår efter fradrag af underskud fra tidligere indkomstår, jf. ligningslovens § 15.

Efter § 14, stk. 2, gjaldt stk. 1 tilsvarende på det samlede beskatningsgrundlag i tilfælde, hvor livsforsikringsselskabet ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter loven var forpligtet til at medregne afkast i datterselskaber i medfør af den dagældende § 9 i loven, og de pågældende datterselskaber samtidig var omfattet af sambeskatning i henhold til selskabsskattelovens § 31.

Højesteret finder, at det følger af ordlyden af den dagældende § 14, stk. 1 og 2, at man i tilfælde som det foreliggende skulle nedsætte det samlede beskatningsgrundlag med den samlede skattepligtige indkomst, opgjort som anført i stk. 2, efter fradrag af livsforsikringsselskabets underskud fra tidligere indkomstår, jf. stk. 1. Det bemærkes herved, at denne forståelse også støttes af forarbejderne.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes,

I sagsomkostninger for Højesteret skal HH A/S betale 750.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.