Indhold

Dette afsnit beskriver reglen for beskatning af multimedier og reglens baggrund og formål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens baggrund og formål
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Fra 1. januar 2010 (indkomståret 2010) beskattes medarbejdere samlet af multimedier, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren for privat brug. Se LL § 16, stk. 1, 1. pkt. og stk. 12.

Multimedier er telefon, computer og datakommunikation via internetforbindelse. Medarbejderen bliver beskattet samlet af fri telefon, computer og internetforbindelse og beskattes af 3.000 kr. (2011-niveau) pr. år, uanset om vedkommende får stillet ét, to eller alle tre goder til rådighed for privat brug. Beløbet reguleres efter PSL § 20.

Fra 1. januar 2011 (indkomståret 2011) gælder der en rabat for ægtefæller, sådan at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Det er en betingelse for at opnå nedsættelse, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af multimedier udgør 4.000 kr. Se nærmere om ægtefællerabatten i afsnit C.A.5.2.1.3 om personer omfattet af reglen.

Skatterådet har bl.a. udtalt, at det var uden betydning, om der også var en mobiltelefon til rådighed for privat brug, når medarbejderne allerede blev multimediebeskattet af en computer. Det er den samlede skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der beskattes med et grundbeløb på 3.000 kr. (2010). Se SKM2010.98.SR.

I en sag om en PDA, udtalte Skatterådet, at et misforhold mellem værdien af PDA'en og multimediebeskatningen ikke havde nogen betydning for, om multimediet er omfattet af multimediebeskatningen. PDA'en kunne ikke benyttes som telefon, men hovedfunktionen var en kalender- og tidsregistreringsfunktion. Skatterådet fandt henset til PDA'ens hovedfunktion og størrelse, at den ikke udløste multimediebeskatning, selvom den blev taget med hjem på bopælen. Det var en betingelse, at det var nødvendigt for arbejdet, og der blev afgivet en tro og love-erklæring om, at den ikke blev brugt privat. Yderligere kontrol af brugen var herefter ikke nødvendig. Se SKM2010.594.SR

Reglens baggrund og formål

Multimediebeskatningen blev indført ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 som en del af Skattereformen, Forårspakken 2.0. Reglerne gælder fra og med indkomståret 2010.

Formålet med de nye regler var at forenkle beskatningen af fri telefon, telefonapparat, datakommunikationsforbindelse med og uden adgang til arbejdsgiverens netværk og helt og delvist vederlagsfri computer stillet til rådighed for en arbejdstager.

Multimediebeskatningen er en fast værdiansættelse af det gode, som består i, at arbejdsgiveren betaler for en computer, telefon eller internetforbindelse, som medarbejderen også kan bruge privat.

Ægtefællerabatten blev indført ved lov nr. 1563 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven (ægtefællerabat vedrørende multimediebeskatningen). Ægtefæller kan opnå nedsættelse af den skattepligtige multimedieværdi fra og med indkomståret 2011. Formålet med ægtefællerabatten var at tage højde for, at multimediebeskatningen i nogle tilfælde kan være højere end værdien af multimedierne, hvor der er tale om ægtefæller, der begge er omfattet af multimediebeskatningen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende multimedier:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

   
SKM2010.594.SR Skatterådet udtalte, at et misforhold mellem værdien af PDA'en og multimediebeskatningen ikke havde nogen betydning for, om multimediet er omfattet af multimediebeskatningen. PDA'en kunne ikke benyttes som telefon, men hovedfunktionen var en kalender- og tidsregistreringsfunktion. Skatterådet fandt henset til PDA'ens hovedfunktion og størrelse, at den ikke udløste multimediebeskatning, selvom den blev taget med hjem på bopælen. Det var en betingelse, at det var nødvendigt for arbejdet, og der blev afgivet en tro og love-erklæring om, at den ikke blev brugt privat. Yderligere kontrol af brugen var herefter ikke nødvendig. Ikke Multimediebeskatning.  

SKM2010.98.SR

Uden betydning, om der tillige var en mobiltelefon til rådighed for privat brug, når medarbejderne allerede blev multimediebeskattet af en computer. Det er den samlede skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der beskattes med et grundbeløb på 3.000 kr. (2010). Multimediebeskatning.