Dato for udgivelse
22 Nov 2010 12:40
SKM-nummer
SKM2010.740.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-001-0032
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + Ejendomsvurdering + Afgift
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Klageadgang, sagsbehandling, personlig adfærd, faktisk forvaltningsvirksomhed
Resumé

Skatteministeriet har justeret retningslinierne for første og anden behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser.

Samtidig ophæves SKM2009.154.SKAT om de hidtil gældende retningslinier.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens §§ 14, stk. 3, og 64.

Bekendtgørelse nr. 965 af 12. august 2010, § 1, stk. 3.

Skatteforvaltningslovens § 17.

Henvisning
Procesvejledningen 2010-2, afsnit M.3.2, som er overført til Den juridiske vejledning, afsnit A.A.6.1.2
Henvisning
Procesvejledningen 2010-2, afsnit H.1.2, som er overført til Den juridiske vejledning, afsnit A.A.10.1.2
Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2009.154.SKAT

Denne erstattes af SKM2013.211.SKAT

I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens §§ 14, stk. 3, og 64 har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 965 af 12. august 2010, § 1, stk. 3, bestemt, at SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Koncerncentret.

Er der derimod tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige klagesystem.

Som følge af den manglende klageadgang er der ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinier, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles i SKAT. Disse retningslinier har hidtil været fastsat i SKM2009.154.SKAT.

Skatteministeriet har justeret retningslinierne for første og anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Samtidig ophæves SKM2009.154.SKAT. Dog vil indsigelser, der er modtaget før offentliggørelsen af disse justeringer, blive behandlet efter de hidtil gældende retningslinier.

Retningslinier

Retningslinierne gælder for indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over sagsbehandlingstid, indsigelser over mangelfuld vejledning og indsigelser over en medarbejders adfærd. 

Retningslinierne gælder endvidere for indsigelser over SKATs eller en medarbejders videregivelse af oplysninger. Retningslinierne gælder således for alle indsigelser over videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten, uanset om videregivelsen er foregået efter anmodning, af egen drift, eller uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed, eller inden for SKAT, og uanset om de pågældende oplysninger indgår i en afgørelsessag eller ej.

Første behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

For at sikre, at indsigelser over sagsbehandling mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af den øverste daglige leder for den organisatoriske enhed, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved sagsbehandling af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

Det betyder, at indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. behandles af:

  • Direktøren for den region, som indsigelsen vedrører.

Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om, at klager efter anmodning har adgang til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinier.

Anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Er den, der har fået behandlet en indsigelse over SKATs sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinier, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse efter klagers anmodning herom behandles af:

  • Skatteministeriets borgerambassadør.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinier, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige klagesystem, jf. oven for.  

Af retssikkerhedsmæssige grunde er der fastlagt retningslinier om adgangen til en tilsvarende behandling af indsigelser vedrørende Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen, Ankecentret, ankenævnssekretariaterne og Koncerncentret.

Første behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

  • Fagchefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Spillemyndigheden.
  • Retssikkerhedschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Retssikkerhedschefens sekretariat.
  • Ankechefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Ankechefens sekretariat eller i et ankenævnssekretariat.
  • Direktøren for det pågældende ansvarsområde, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Koncerncentret.

Anden behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

  • Skatteministeriets borgerambassadør, når indsigelsen vedrører behandling foretaget af Fagchefen for Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen, Ankechefen eller en direktør i Koncerncentret.

Indsigelser omfattet af disse retningslinier vedrørende SKAT skal rettes til SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø eller mailboks SKAT-Klage-sagsbehandling@Skat.dk, uanset hvilken region indsigelsen vedrører.

 

Indsigelser omfattet af disse retningslinier vedrørende Koncerncentret m.fl. skal rettes til Skatteministeriets Koncerncenter, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K eller mailboks Koncerncenter-Klage-sagsbehandling@Skat.dk

 

Visiteringsfunktionen i henholdsvis SKAT og Koncerncentret sender kvittering til klager med oplysning om, at indsigelsen er modtaget og videresendt til den person, der i følge de anførte retningslinier er udpeget til at behandle indsigelsen.

 

Peter Loft