Dato for udgivelse
02 mar 2009 10:19
SKM-nummer
SKM2009.154.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-169409
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler
Emneord
Klageadgang, sagsbehandling, personlig adfærd, faktisk forvaltningsvirksomhed
Resumé

På grund af den ændrede struktur i SKAT pr. 1. januar 2009 justeres retningslinierne for første og anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Samtidig ophæves SKM2008.782.SKAT om de hidtil gældende retningslinier.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 14, stk. 3
Bekendtgørelse nr. 409 af 1. maj 2007, § 1, stk. 2
Skatteforvaltningsloven § 17

Henvisning

Procesvejledningen 2009-1 M.3.2

Henvisning

Procesvejledningen 2008-4 H.1.1

Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2008.782.SKAT

Denne erstattes af SKM2010.740.SKAT

I henhold til bemyndigelsen i skatteforvaltningslovens § 14, stk. 3, har skatteministeren ved bekendtgørelse nr. 409 af 1. maj 2007, § 1, stk. 2, bestemt, at told- og skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriet.

Bestemmelsen omfatter indsigelser over behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Er der derimod tale om klager over afgørelser og sagsbehandling, der kan medføre, at en afgørelse anses for ugyldig, er kompetencen henlagt til det almindelige klagesystem.

Som følge af den manglende klageadgang har SKAT ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsat retningslinier, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kan behandles hos SKAT.

SKAT har pr. 1. januar 2009 justeret retningslinierne for første og anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Samtidig ophæves hermed SKM2008.782.SKAT om de hidtil gældende retningslinier.

Retningslinier

Retningslinierne gælder for indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over sagsbehandlingstid, indsigelser over mangelfuld vejledning og indsigelser over en medarbejders adfærd.  

Retningslinierne gælder endvidere for indsigelser over SKATs eller en medarbejders videregivelse af oplysninger. Retningslinierne gælder således for alle indsigelser over videregivelse af fortrolige oplysninger eller brud på tavshedspligten, uanset om videregivelsen er foregået efter anmodning, af egen drift, eller uden tilknytning til medarbejderens varetagelse af sit arbejde, uanset om oplysningerne er videregivet til en privat, til en anden forvaltningsmyndighed, eller inden for SKAT, og uanset om de pågældende oplysninger indgår i en afgørelsessag eller ej.

Første behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

For at sikre, at indsigelser over sagsbehandling mv. får en væsentlig ledelsesmæssig opmærksomhed, skal disse indsigelser behandles af den øverste daglige leder for den organisatoriske enhed, hvor sagsbehandlingen har fundet sted. Det er i den forbindelse en ubetinget forudsætning, at der ved sagsbehandling af indsigelsen ikke medvirker medarbejdere, der har deltaget i behandlingen af den oprindelige sag.

Det betyder, at indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. behandles af:

  • Skattedirektøren for det pågældende ansvarsområde, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i en regional enhed.
  • Direktøren for det pågældende ansvarsområde, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Hovedcentret.

Det svar, der fremkommer som resultat af første behandling, skal forsynes med en vejledning om adgangen til en anden og endelig behandling af indsigelsen, jf. nedenstående retningslinier.

Anden behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv.

Er den, der har fået behandlet en indsigelse over SKATs sagsbehandling eller medarbejdere efter ovenstående retningslinier, utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse behandles af:

  •  Direktøren for den regionale enhed, når indsigelsen vedrører skattedirektørens behandling.
  •  Told- og Skattedirektøren, når indsigelsen vedrører behandling foretaget af en direktør i Hovedcentret.

I tilfælde af særskilt klage over sagsbehandling mv., der ikke er omfattet af disse retningslinier, dvs. ved klage over sagsbehandling, der kan have betydning for afgørelsens gyldighed, skal klager vejledes om adgangen til at klage inden for det almindelige klagesystem, jf. oven for.   

Ovenstående retningslinier om adgangen til en første og en anden behandling af indsigelser gælder tilsvarende for Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen, Ankecentret og ankenævnssekretariaterne  

Første behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

  • Fagchefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Spillemyndigheden.
  • Retssikkerhedschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Retssikkerhedschefens sekretariat.
  • Ankechefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i Ankechefens sekretariat.
  • Sekretariatschefen, når indsigelsen vedrører sagsbehandling eller medarbejdere i ankenævnssekretariaterne.

Anden behandling af indsigelser over sagsbehandling mv.

  • Told- og Skattedirektøren, når indsigelsen vedrører behandling foretaget af fagchefen for Spillemyndigheden, Retssikkerhedschefen eller Ankechefen.
  • Ankechefen, når indsigelsen vedrører en sekretariatschefs behandling.

Det bemærkes, at indsigelser omfattet af disse retningslinier skal rettes til SKATs Hovedcenter, Østbanegade 123, 2100 København Ø eller SKATs mailboks Hovedcentret-Klage-Skats-sagsbehandling@Skat.dk, uanset hvilken organisatorisk enhed indsigelsen vedrører. Den landsdækkende visiteringsfunktion i Hovedcentret sender kvittering til klager med oplysning om, at indsigelsen er modtaget og videresendt til den person, der i følge de anførte retningslinier er udpeget til at behandle indsigelsen.

Ole Kjær