Dato for udgivelse
24 Jun 2010 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jun 2010 09:35
SKM-nummer
SKM2010.387.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-053302
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
forening; velgørende; aktiviteter; momsfritagelse
Resumé

Skatterådet bekræftede, at foreningen er en velgørende og almennyttig forening, der kan vælge momsfritagelse for aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Skatterådet bekræftede endvidere, at foreningens salg af litografier er momsfritaget, når hele overskuddet går til ulandshjælp i forbindelse med foreningens egne projekter.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 22.
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, D.11.22.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger henhører under velgørende og almennyttige foreninger og derfor kan vælge momsfritagelse for aktiviteter af mere varieret karakter?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at spørgers projekt vedrørende salg af litografier henhører under: momsfritagelse for velgørenhed og almennytte, når hele overskuddet går til ulandshjælp?

Svar

 1. Ja, se begrundelsen.
 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningen er en underafdeling af en verdensomspændende organisation hvis overordnede mål er at ændre og forbedre livet for en nærmere defineret persongruppe ved at sikre, at de

 • kan opnå retfærdighed og lighed
 • kan leve i sikre og sunde miljøer
 • kan have adgang til undervisning
 • kan lære lederskab og praktiske færdigheder.

Den danske hovedorganisations formål er, ifølge vedtægternes § 3 følgende:

"[Den internationale organisation] er en verdensomspændende organisation for [den nærmere definerede persongruppe]. [Organisationen] anvender forståelse, ord og handling for at fungere som [gruppens] globale stemme. Klubben skal arbejde for de mål, som er anført i § 2, som er

 • fremme af [gruppens] sag,
 • høje etiske normer,
 • menneskerettigheder for alle,
 • lighed, udvikling og fred,

ved hjælp af goodwill, forståelse og venskab.

Klubben forpligter sig til at:

 • yde service til det lokale, nationale og internationale samfund
 • deltage aktivt i besluttende processer i samfundet."

Organisationen arbejder gennem serviceprojekter for at fremme blandt andet menneskerettighederne og gruppens status.

Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på og involvere sig i samfundsproblemer.

Idet organisationen arbejder på alle niveauer i såvel det civile samfund som internationalt, er den involveret i et bredt spektrum af gruppens anliggender.

Organisationens medlemmer arbejder sammen i en venskabelig ånd for at gøre verden til et bedre sted at være.

Under den danske hovedorganisation er der oprettet en række lokale klubber - herunder spørger.

Klubberne i Danmark samarbejder jævnligt om at gennemføre aktiviteter, der fremmer de overordnede formål.

I 2009 gennemførte 12 klubber en række fælles klimaprojekter. Fællesprojektet var støttet af Udenrigsministeriet under People's Climate Action og gav masser af aktivitet i klubberne, i lokalområderne, klubberne imellem og på Klimaforum09.

I løbet af 2010-2012 gennemfører den danske del af foreningen et nyt projekt i Kenya, igen med støtte fra Udenrigsministeriet. Medlemmer af de lokale klubber i Danmark kan deltage i projektet, der gennemføres i samarbejde med lokale klubber i Kenya.

Der gennemføres endvidere løbende regionsprojekter, hvor lokale klubber i Danmark går sammen om at gennemføre projekter, herunder eksempelvis et drikkevandsprojekt, med opstilling af et vandrensningsanlæg i Angola.

Herudover deltager den danske hovedorganisation og de lokale klubber i den internationale organisations større projekter, herunder et internationalt 4-års projekt.

Den internationale organisation arbejder sammen med andre velgørende foreningen i forbindelse med projektet i årene 2007-2011 for at hjælpe med at forbedre tilværelsen for nogle af verdens hårdest ramte i Afrika.

Spørger har i forbindelse med projektet en aktivitet med salg af en række litografier i 4 forskellige motiver produceret af en dansk billedkunstner til fordel for 4-års projekt. Hele overskuddet går ubeskåret til projektet. Litografierne bliver solgt for kr. 1.500 pr. stk. svarende til galleriprisen for et tilsvarende litografi.

Spørger forventer, at størstedelen af litografierne bliver solgt til medlemmer i Danmark og evt. til venskabsklubber i udlandet og på internationale møder, men vil også henvende sig til kunstinteresserede.

Hvis alle litografierne bliver solgt over de næste par år, vil det give spørger en omsætning på ca. 700.000.

Billedkunstneren har givet spørger litografierne. Selve trykningen koster 62.500 kr. og derudover vil der være enkelte udgifter til annoncer og markedsføring. Spørger håber på at opnå et samlet overskud på over 600.000 kr.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at foreninger omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke behøver at søge om momsfritagelse.

Den danske del af foreningen er godkendt efter Ligningslovens §§ 8A og 12, stk. 3. I denne godkendelse fremgår, at foreningen i Danmark er godkendt, som værende almennyttig/almenvelgørende.  

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

18) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til SKAT. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til SKAT. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse. (...)

22) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af SKAT kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen. (...)

Praksis:

Landsskatteretten har i SKM2004.444.LSR truffet afgørelse om, at en fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer o.lign., og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, ikke kunne anses for omfattet af reglerne om momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Med henvisning til lovbemærkningerne til lovforslaget (L 137) til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, udtalte Landsskatteretten, at momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, må antages at have hjemmel i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk,. 1, litra o, og at bestemmelsen derfor skal fortolkes i overensstemmelse hermed. De velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 22, skal derfor foretage transaktioner af de i direktivbestemmelsen nævnte art med tilknytning til hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk og lignende karakter, sport og kultur. Da fonden ikke foretager sådanne transaktioner som omhandlet i direktivet, og da det forhold, at fondens overskud i følge vedtægterne skal anvendes til almenvelgørende og/eller humanitær støtte ikke er omfattet af direktivbestemmelsen, kunne fonden ikke momsfritaget for sine leverancer.

Med samme begrundelse svarede Skatterådet nej til et spørgsmål om, hvorvidt en forening var fritaget for moms, jf. § 13, stk. 1, nr. 22, for modtagne sponsorbidrag. Foreningen ansås ikke for selv at udføre velgørende aktiviteter i momslovens forstand, men havde karakter af en støtteforening. Se evt. SKM2009.176.SR. Det bindende svar er indbragt for Landsskatteretten.

Begrundelse:

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at spørger henhører under velgørende og almennyttige foreninger og derfor kan vælge momsfritagelse for aktiviteter af mere varieret karakter.

SKAT finder, at spørgers formål må anses for at være af filantropisk karakter. SKAT har i den forbindelse lagt vægt på, at foreningen yder bidrag til formål, der blandt andet har karakter af ulandsbistand og forebyggende børne- og ungdomsforsorg, jf. Momsvejledningen 2010-1, afsnit D.11.18.

SKAT finder i forlængelse heraf, at foreningens kontingentindtægter kan være fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, hvis det der leveres herfor, leveres til medlemmerne i deres fælles interesse.

De ydelser, som spørger leverer mod særskilt betaling - fx i forbindelse med salg af litografier mv., er derimod som udgangspunkt ikke omfattet af momsfritagelsen efter nr. 4.

Det fremgår imidlertid af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, at almenvelgørende eller almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, kan fritages for moms. Det er en betingelse, at momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at det indvundne overskud fuldt ud anvendes til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og at anvendelsen kan dokumenteres. Det er endelig en betingelse, at leveringen af ydelserne ikke er af forretningsmæssig karakter.

Det fremgår af Momsvejledningen 2010-1, afsnit D.11.22, at de foreninger mv., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger, som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Afgrænsningen af de formål, der efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, følger praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, vedrørende momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at de aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde.

Videre fremgår det, at til illustration kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt.

Salg af mad- og drikkevarer, badges, tørklæder mv. i forbindelse med afholdelse af et stævne, klubkamp eller lignende klubaktiviteter, vil være aktiviteter i tilknytning til klubbens formål, og dermed være omfattet af fritagelsen. Det samme gælder almindelige sponsorater, herunder hovedsponsorater, salg af bandereklame mv.

Afholder en idrætsklub f.eks. en julebasar eller en sommerfest, vil denne aktivitet ligeledes være omfattet, idet sådanne lejlighedsvise arrangementer er aktiviteter, der typisk udnyttes i det velgørende eller på anden måde almennyttige arbejde til indsamling af midler til foreningens primære formål.

Foreninger med brede formålsbestemmelser som f.eks. humanitære foreninger vil have aktiviteter af mere varieret karakter, og vurderingen af hvilke aktiviteter, der er omfattet af fritagelsen vil derfor tilsvarende være bredere. Arrangerer en sådan forening en koncert, racerfestival eller lignende, vil disse være omfattet af fritagelsen.

SKAT finder, at spørgers formål må anses for at være af almentvelgørende karakter, og at klubbens aktiviteter dermed, i det omfang, de ligger inden for klubbens formål, jf. ovenfor, kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Det er valgfrit, om en forening ønsker at være omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22. En velgørende eller på anden måde almennyttig forening kan således enten være momsregistreret eller være omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja, se begrundelsen".

Ad. Spørgsmål 2:

Det ønskes bekræftet, at spørgers projekt vedrørende salg af litografier kan anses for at være momsfritaget som velgørenhed og almennytte, når hele overskuddet går til ulandshjælp.

SKAT finder, at spørgers aktiviteter med eksempelvis salg af litografier ligger indenfor foreningens formål, som er af almentvelgørende karakter.

SKAT har i den forbindelse lagt vægt på, at klubben løbende i samarbejde med andre klubber og med den internationale forening gennemfører aktiviteter og projekter, der ligger inden for det vedtægtsbestemte formål, og at salget af litografier sker med henblik på at indsamle midler til gennemførelse af et af bevægelsens egne projekter.

SKAT finder endvidere ikke, at salg af litografierne er konkurrencefordrejende, idet det er oplyst, at de sælges til normal galleripris.

SKAT skal på den baggrund indstille, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.