Dato for udgivelse
13 Mar 2009 10:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2009 14:32
SKM-nummer
SKM2009.176.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-124068
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
Velgørende forening, støtteforening
Resumé

Skatterådet fastslår, at foreningen, der ikke i sig selv har velgørende aktiviteter, ikke er omfattet af momslovens bestemmelser om velgørende foreninger i § 13, stk. 1, nr. 22. Foreningen sælger varer og sponsorater og udlodder overskuddet til velgørende formål.

Hjemmel

Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven), bekg nr. 966 af 14. oktober 2005.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 22

Henvisning
Momsvejledning 2009-1, D.11.22
Redaktionelle noter

Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, hvis afgørelse ikke er offentliggjort som SKM.

Spørgsmål

Er foreningen A fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, af de sponsorbidrag, som den modtager i forbindelse med foreningens velgørende og almennyttige aktiviteter i 2008?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (Foreningen A) og selskabet B ApS er oprettet med det formål at indsamle midler til velgørende og almennyttige formål. Foreningen og selskabets overskud kan i henhold til foreningens vedtægter udelukkende udloddes til formål af den omtalte karakter. Ved en eventuel opløsning af foreningen, vil en eventuel foreningskapital ligeledes blive udloddet til formål af den nævnte karakter.

Spørgers og selskabets indtægter kommer i 2008 dels til at bestå af salg af en række varer, dels fra gaver og tilskud fra donatorer og endelig fra salg af sponsorater (reklameydelser) i forbindelse med foreningens og selskabets aktiviteter i det offentlige rum.

Af spørgers vedtægter fremgår bl.a.:

"3.1 Foreningen formål er gennem tilskud og aktiviteter at fremskaffe midler, der derefter uddeles til almenvelgørende eller på anden måde almenvelgørende formål, (...) fortrinsvis til støtte for børn i Bolivia."

Af en artikel i et ugeblad fremgår, at spørger vil sælge støttepins samt -armbånd. Varerne sælges via butikker, der ikke selv tjener på salget. Imidlertid får den butik, der har solgt flest armbånd en præmie, der er doneret af en sponsor.

Spørger afregner moms af disse varesalg.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

De modtagne gaver og tilskud er ikke udtryk for levering mod vederlag og falder derfor helt udenfor momslovens anvendelsesområde.

Da også andre end spørger og selskabet har mulighed for at sælge de omtalte varer, har spørger og selskabet vurderet, at dette salg falder udenfor fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, og salget vil derfor være momspligtigt.

Salget af sponsorater må derfor være omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, idet salget er tilknyttet spørgers og selskabets almennyttige aktiviteter, og der ikke er tale om konkurrenceforvridning over for almindelige erhvervsvirksomheder. Vi skal i øvrigt henvise til SKM2002.401.TSS, hvori Skatteministeriets departement har meddelt, at det er departementets opfattelse, at bestemmelsen i § 13, stk.1, nr. 22, ikke er til hinder for, at velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. har såvel momspligtige aktiviteter, jf. bestemmelsens 3. punktum, vedrørende levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, som momsfri levering af varer og ydelser i forbindelse med velgørende og almennyttige aktiviteter.

Spørgers repræsentant har i bemærkningerne til sagsfremstillingen meddelt, at spørger ikke er enig i SKATs forslag til bindende svar. Der er imidlertid ikke fremsendt yderligere eller uddybende begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Den bestemmelse i momsloven (bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven, bekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005), som spørger anser sig omfattet af, har følgende ordlyd:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(..)

22) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen."

Som det fremgår, indeholder bestemmelsen bl.a. betingelser om, at

  • foreningen skal være almenvelgørende eller på anden måde almennyttig,
  • salget af varer og ydelser skal ske i forbindelse med afholdelse af aktiviteter, og
  • overskuddet skal anvendes til foreningens eget velgørende eller almennyttige formål.

I momsmæssig henseende anses en forening for velgørende ud fra de aktiviteter, foreningen har.

De foreninger, der kan momsfritages for salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger, som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

Afgrænsningen af de formål, der efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, følger praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, vedrørende momsfritagelse for velgørende arrangementer.

Som formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter anses herefter bl.a. amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forbyggende børne- og ungdomsforsorg, ulandshjælp samt kirkeligt arbejde.

Momsfritagelsen omfatter således de samme formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i § 13, stk. 1, nr. 18.

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Aktiviteter inden for foreningens formål omfatter aktiviteter, der fremgår direkte af formålet, aktiviteter i tilknytning hertil samt andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller på anden måde almennyttigt arbejde. Til illustration heraf kan nævnes, at en idrætsklubs primære formål er at dyrke idræt.

Det er SKATs opfattelse, at da spørgers aktiviteter består i at sælge varer og sælge sponsorater, udfører spørger ikke selv velgørende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, men er derimod at betragte som en støtteforening.

Foreninger som støtter andre foreningers velgørende formål anses ikke i sig selv for velgørende eller almennyttige. Således omfattes støtteforeninger ikke af bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22.

Landsskatteretten har i SKM2004.444.LSR truffet afgørelse om, at en fond, der er registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen som erhvervsdrivende med det formål at indkøbe, producere og videresælge gaveartikler, papirvarer og lignende, og hvis overskud skulle udloddes til almenvelgørende/humanitære formål, ikke kunne anses for omfattet af reglerne om momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Med henvisning til lovbemærkningerne til lovforslaget (L 137) til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, udtalte Landsskatteretten, at momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, må antages at have hjemmel i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt A, stk. 1, litra o, og at bestemmelsen derfor skal fortolkes i overensstemmelse hermed. De velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl., der er omfattet af § 13, stk. 1, nr. 22, skal derfor foretage transaktioner af de i direktivbestemmelsen nævnte art med tilknytning til hospitalsbehandling mv., social sikring og bistand, beskyttelse af børn og unge, uddannelse og undervisning, organisationer af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk og lignende karakter, sport og kultur. Da fonden ikke foretager sådanne transaktioner som omhandlet i direktivet, og da det forhold, at fondens overskud ifølge vedtægterne skal anvendes til almenvelgørende og/eller humanitær støtte ikke er omfattet af direktivbestemmelsen, kunne fonden ikke momsfritages for sine leverancer.

SKAT indstiller på baggrund heraf, at spørgsmålet besvares nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte på mødet den 17. februar 2009 SKATs indstilling og begrundelse.