Dato for udgivelse
10 Jun 2010 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 09:22
SKM-nummer
SKM2010.361.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-019954
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
mellemholdingselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at ved afgørelse af om betingelsen i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 nr. 3 er opfyldt medregnes både direkte og indirekte ejerandele ejet via mellemliggende holdingselskaber
Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven 4 A
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven 4 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, S.G.4

Spørgsmål

  1. Vil ApS A's aktier i B ApS i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 blive anset for ejet direkte af aktionærerne i ApS A med den virkning, at aktionærerne i ApS A anses for at modtage udbytte direkte samt i tilfælde af salg anses for at have solgt aktierne i BApS?

Spørgers forslag

  1. Nej.

SKATs indstilling

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Koncernstrukturen består af B ApS, der er ejet af ApS A med 10 % samt en række andre selskaber, herunder af ApS C, der ejer 20 %.

ApS Aer ejet med 50 % af ApS D, med 50 % af X ApS. ApS D ejer endvidere 50 % af ApS C.

B ApS er et investeringsselskab, hvis formål er at investere i ejendomme.

ApS A er et holdingselskab, hvori to aktionærer sammen har indskudt kapital til at investere i ejendomme enten direkte ejet af B ApS eller via 100 % ejede datterselskaber.

50 % af aktierne i holdingselskabet ApS A ejer mere end 10 % af aktierne i B ApS ved direkte og indirekte ejerskab, hvis aktierne i ApS C bliver medregnet.

Hvorvidt et flertal af aktionærerne i ApS A vil have mere end 10 % af aktierne i B ApS afhænger således af, om ApS C's aktier i B ApS kan medtages.

Kan aktionærernes aktier i ApS C ikke medtages, vil et flertal af aktionærerne i ApS A ikke ved direkte ejerskab eje 10 % eller mere af aktierne i B ApS.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at der skal svares nej til spørgsmålet.

Det er spørgers opfattelse på baggrund af bilag 41 til lov nr. 525 af 12. juni 2009,

hvor aktieavancebeskatningslovens § 4 A blev indsat, at aktionærernes aktier i flere selskaber skal medregnes ved vurderingen af, om de ved direkte ejerskab vil have mere end 10 % af aktierne i B ApS, dette understøttes ligeledes af SKM2010.10.SR.

Af bilag 41 fremgår det, at både direkte og indirekte aktiebesiddelser medregnes ved vurderingen af, om aktierne er omfattet af mellemholdingselskabsreglen.

Det er derfor spørgers opfattelse, at ApS A ikke vil være omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, da ApS D indirekte ejer 15 % af aktierne i B ApS via et ejerskab på 50 % af aktierne i ApS A og via et ejerskab på 50 % af aktierne i ApS C. Derfor er det spørgers overbevisning, at ApS A ikke opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 4 A. Dette vil således efter spørgers opfattelse medføre, at begge aktionærer i ApS A vil kunne modtage skattefrit udbytte fra ApS A, og at en eventuel senere anpartsavance vil være skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker at vide om ApS A's aktier i B ApS vil blive anses for ejet direkte af aktionærerne i ApS A.

Aktieavancebeskatningslovens § 4 a:

"Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2-4. 

 Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. 1, at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.
Stk. 3. Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor 

  1. moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B,
  2. moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og
  3. mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og
  4. aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Stk. 4. Datterselskabsaktier, jf. stk. 1, omfatter ikke konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer."

For at undgå, at aktier, der reelt er porteføljeaktier jf. aktieavancebeskatningslovens § 9 A bliver anset for datterselskabsaktier, med deraf følgende skattefrihed af udbytter og avancer, er der indsat en værnsregel i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, der skal forhindre, at aktionærer samler deres aktiebeholdninger i selskaber, der indskydes så der opnås ejerandele på over 10 % i de enkelte led.

Når betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3 er opfyldt ses der ved vurderingen af aktiebeholdningerne bort fra eventuelle mellemholdingselskaber.

Det fremgår af bilag 41 til L 202 (2008/09), at der ved vurderingen i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 3, nr. 3 skal ses igennem til de øverste selskabsaktionærer uanset antallet af holdingselskabsled uden reel økonomisk virksomhed. 

Det fremgår desuden, at både direkte og indirekte aktiebesiddelser medregnes. Dette er uddybet i "Skatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L202)" offentliggjort som SKM2010.203.DEP

Samlet set ejer ApS D indirekte15 % af aktierne i B ApS. Værnsreglen finder derfor ikke anvendelse, da ApS D kan modtage skattefrie udbytter fra B ApS ved direkte ejerskab (samtlige direkte og indirekte ejerskaber) og ApS D ejer 50 pct. af aktierne i ApS A.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.