Dato for udgivelse
21 Jun 2010 09:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2010 11:18
SKM-nummer
SKM2010.372.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-186987
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Avis, bagatelgrænsen, personalegoder, arbejdsgiver
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at værdien af lokalavisen, som en kommune stiller til rådighed for alle de ansatte, som udgangspunkt kan omfattes af bagatelgrænsen efter de forhold og under de forudsætninger, som er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Dog kan der blandt de ansatte være nogle, der har sådanne arbejdsopgaver, at avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, og hvor avisen derfor er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Hjemmel
Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16
Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1, A.B.1.9.10

Spørgsmål

  1. Vil værdien af arbejdsgiverbetalt avis, som er stillet til rådighed for de ansatte i en kommune til brug ved arbejdet, efter de forhold og under de forudsætninger, som er nærmere beskrevet nedenfor, kunne henføres til bagatelgrænsen?
  2. Kan SKAT bekræfte, at svaret på spørgsmål 1 er uændret, hvis avisen erstatter en avis som husstanden har i forvejen?

Spørgers opfattelse

  1. Ja.
  2. Ja.

SKATs indstilling

  1. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker som en del af deres flexlønsordning at tilbyde alle kommunalt ansatte fri avis. Der er ca. 7.500.

Et årligt abonnement på den avis, spørger ønsker at tilbyde sine ansatte, koster ca. 2.400 kr.

Spørger finder det vigtigt og relevant for kommunalt ansattes udførelse af arbejdet, at deres medarbejdere er opdateret på og har viden om kommunen. Det er kommunens opfattelse, at dette er relevant for alle ansatte uanset stillingsbetegnelse. Det er derfor spørgers intention ud fra en erhvervsmæssig begrundelse at tilbyde alle kommunalt ansatte i kommunen en arbejdsgiverbetalt avis til brug for arbejdet.

Det er spørgers opfattelse, at lokalavisen kan give deres ansatte de nødvendige oplysninger omkring, hvad der rør sig i kommunen - oplysninger som vil være relevante for alle ansatte uanset stillingsbeskrivelse. Lokalavisen har fokus på et begrænset geografisk område.

Lokalavisen beskæftiger sig med områder centreret omkring kommunen. Avisen har fokus på budgetforhandlinger, hvad der sker på byrådsmøder samt anden relevant information fra politiske udvalgsmøder. Herudover indeholder avisen oplysninger og ledelsesmæssige tiltag i kommunen, relevant for dens ansatte samt generel information om skole, børneinstitutioner mv. Yderligere indeholder avisen én dag om ugen en hel informationsside, som giver en generel information om kommunens aktiviteter.

Spørger vil tegne avisabonnementer for hver enkelt kommunalt ansatte, og det er således spørger, der har den fulde økonomiske risiko og forpligtelse over for leverandøren.

Avisen vil blive leveret på medarbejderens hjemmeadresse.

De ansatte hos spørger, der vælger lokalavisen, vil i forbindelse med valg af avisordningen indgå en ny lønaftale, hvor der ved fastsættelsen af den ny løn vil blive taget højde for udgiften til avisabonnementet. Prisen på avisabonnementet er ca. 2.400 kr. årligt. De pågældende ansatte accepterer således en lønnedgang svarende til udgiften til avisabonnementet. Der vil være tale om en generel og reel lønnedgang.

Spørger tilbyder ikke de kommunalt ansatte andre goder, som kunne være omfattet af bagatelgrænsen.

Avisen erstatter ikke en avis, som husstanden allerede har.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmålet om værdien af arbejdsgiverbetalt avis, som stilles til rådighed til de kommunalt ansatte af spørger, er omfattet af bagatelgrænsen, uanset at avisen indgår i en flexlønsordning, skal afgøres efter Ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. og forarbejderne hertil, Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.1 og A.B.1.9.10 samt retspraksis.

Ifølge Ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. skal goder, som en arbejdsgiver i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. overstiger et grundbeløb (bagatelgrænsen, som for 2009 udgør 5.500 kr.).

I lovforarbejderne vedrørende bagatelgrænsen i LL § 16, stk. 3, 3. pkt., er angivet en række eksempler på goder, der kan falde ind under bagatelgrænsen, og her er avis positivt nævnt som et gode, der er omfattet af bagatelgrænsen. Jf. også Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.1, hvor avis også er nævnt som et gode, der kan falde ind under bagatelgrænsen.

Ifølge bemærkningerne til lov nr. 437 af 10.06.1997 omfatter bagatelgrænsen udelukkende goder, hvor der er en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Der skal være en konkret sammenhæng med den ansattes arbejde, og godet skal ikke blot være stillet til rådighed for f.eks. at fremme den ansattes arbejdsindsats i almindelighed.

Det er spørgers vurdering, at de stiller den arbejdsgiverbetalte avis til rådighed for de kommunalt ansatte alene ud fra en erhvervsmæssig begrundelse, idet det vurderes som værende en vigtig del af at være ansat i kommunen, uanset stillingsbetegnelse, at den pågældende er ajour med alt, hvad der rører sig i kommunen. Det er yderligere spørgers vurdering, at lokalavisen indeholder det fornødne indhold til at kunne være arbejdsrelevant for alle ansatte i kommunen, da avisen beskæftiger sig med alle områder vedrørende kommunen. Gennem avisen kan fås oplysninger om budgetforhandlinger, hvad der sker på byrådsmøder samt anden relevant information fra politiske udvalgsmøder. Herudover indeholder avisen oplysninger og ledelsesmæssige tiltag i kommunen relevant for dens ansatte samt generel information om skole, børneinstitutioner mv. Yderligere indeholder avisen én dag om ugen en hel informationsside, som giver en generel information om kommunens aktiviteter.

Det er spørgers vurdering, at da avisen stilles til rådighed ud fra en erhvervsmæssig begrundelse, må avisen være omfattet af bagatelgrænsen.

I SKM2004.456.LR har Ligningsrådet givet en bindende forhåndsbesked på, at det forhold, at en avis indgår i en flexlønsordning ikke i sig selv udelukker, at værdien er omfattet af bagatelgrænsen, men at det skal indgå i den konkrete bedømmelse af, om avisen i overvejende grad er stillet til rådighed til arbejdet. Såfremt avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, vil værdien være omfattet af LL § 16, stk. 3., 3. pkt., jf. Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9.10.

Som det er anført ovenfor, er det spørgers vurdering, at lokalavisen i overvejende grad er stillet til rådighed til de kommunale ansatte af hensyn til arbejdets udførelse. Det er derfor spørgers vurdering, at værdien af den arbejdsgiverbetalte avis omfattes af bagatelgrænsen, uanset at avisen indgår i en flexlønsordning.

Ad spørgsmål 2

Såfremt arbejdsgiver erstatter lokalavisen, som husstanden allerede har, er det spørgers opfattelse, at det ikke kan medføre, at avisen ikke er omfattet af bagatelgrænsen, når avisen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet - erhvervsmæssig begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Udgangspunktet i Statsskatteloven § 4 er, at arbejdstagerens årsindtægter, også i form af naturalydelser, er at anse som skattepligtig indkomst.

Det følger af ligningslovens § 16 stk. 1, at goder, der modtages som et led i et ansættelsesforhold, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Efter Ligningslovens § 16, stk. 3 beskattes vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder til markedsværdien. Ligningslovens § 16, stk. 3 angiver også bagatelgrænsen, der gælder for personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde. Sådanne goder beskattes ikke, når den samlede værdi af disse goder holder sig under den angivne beløbsgrænse på 3.000 kr. , der reguleres efter personskattelovens § 20.(5.500 i 2010-niveau).

Retspraksis

SKM2004.456.LR
Ligningsrådet fandt, at det forhold, at en arbejdsgiverbetalt avis indgår i en flexlønsordning, ikke i sig selv udelukker, at den skattepligtige værdi af den fri avis er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt., men det vil indgå ved bedømmelsen af, om avisen kan siges i overvejende grad at være stillet til rådighed for arbejdet. Såfremt avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet vil værdien være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Begrundelse:

Ad spørgsmål 1

Vil værdien af arbejdsgiverbetalt avis, som er stillet til rådighed for de ansatte i en kommune til brug ved arbejdet, efter de forhold og under de forudsætninger, som er nærmere beskrevet nedenfor, kunne henføres til bagatelgrænsen?

Der skal som udgangspunkt ske beskatning af avisen efter statsskattelovens § 4 samt ligningslovens § 16.

Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, kan være omfattet af bagatelgrænsen i Ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

Det fremgår af Ligningsrådets afgørelse i SKM2004.456.LR, at:

"Det forhold, at avisen indgår i en flexlønsordning, udelukker efter styrelsens opfattelse ikke i sig selv, at værdien er omfattet af bagatelgrænsen, men det vil indgå ved den konkrete bedømmelse af, om avisen i overvejende grad er stillet til rådighed for arbejdet. Styrelsen indstiller herefter, at der svares ja til spørgsmål 1, såfremt avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet (SKATs fremhævning)".

Der skal således være tale om, at avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet.

Kommunen stiller avisen til rådighed for 7.500 ansatte, der har vidt forskellige arbejdsopgaver. Som udgangspunkt kan avisen derfor ikke siges i overvejende grad at være stillet til rådighed for alle de ansatte af hensyn til arbejdet efter en konkret vurdering. SKAT finder derfor ikke, at avisen kan være omfattet af bagatelgrænsen i Ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. for alle 7.500 medarbejdere, og den vil derfor som udgangspunkt være skattepligtig for medarbejderne.

SKAT skal dog bemærke, at der blandt de 7.500 ansatte, kan være nogle, der har sådanne arbejdsopgaver, at avisen efter en konkret vurdering i overvejende grad må antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, og hvor avisen derfor er omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Ad spørgsmål 2

Kan SKAT bekræfte, at svaret på spørgsmål 1 er uændret, hvis avisen erstatter en avis som husstanden har i forvejen?

 Ja, SKAT kan bekræfte, at avisen også vil være skattepligtig indkomst for medarbejderne, hvis den erstatter en avis, som husstanden har i forvejen af samme grunde, som er anført under spørgsmål 1.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.