Dato for udgivelse
23 apr 2010 11:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 mar 2010 09:45
SKM-nummer
SKM2010.276.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS K-2707/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Boafgift, almenvelgørende, arv, tømrerlaug, formål
Resumé

En fond havde en række formål, der ubestridt var almenvelgørende eller almennyttige i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Herudover havde fonden nogle formål, som retten fandt ikke opfyldte denne betingelse.

Retten bemærkede, at det efter ordlyden af boafgiftslovens § 3, stk. 2, måtte antages, at afgiftsfritagelsen hviler på en forudsætning om, at fondens formål udelukkende er almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt.

Da fondens formål ikke var udelukkende almenvelgørende eller almennyttige, fandt retten, at fonden ikke kunne fritages for boafgift og frifandt derfor Skatteministeriet.

Klagen vedrører fritagelse for boafgift, jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Reference(r)
Boafgiftsloven § 3, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.H.15

Parter

H1 Fond
(Advokat Christian Turley)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Jette-Marie Sonne

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren er en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, og Skatteministeriet derfor i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2, skal bevilge sagsøgeren fritagelse for betaling af boafgift.

Påstande

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at bevilge sagsøgeren fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, i relation til den arv, der tilfalder sagsøgeren fra boet efter A2.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Sagen er hovedforhandlet den 22. marts 2010.

Oplysningerne i sagen

Ved testamente, underskrevet for notaren den 27. september 1997, blev H1 Fond oprettet. Ved testamentet blev det bestemt, at fonden skulle udrede bl.a. udgiften til familien As familiegravsted, idet fonden således skulle sørge for gravstedets passende vedligeholdelse.

Af testamentet fremgår

"...

§ 3

Fonden afholder selv de med sin administration forbundne omkostninger, herunder passende vederlag til bestyrelsens medlemmer og administrator, og ved uddelinger ved fondens overskud ønsker jeg følgende institutioner og formål tilgodeset:

 1. Understøttelse af selvstændige tømrermestre, medlemmer af G1 Tømrerlaug, som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.
 2. Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af modtagerne.
 3. G2, G3 samt G4 i Danmark.

Af fondens nugældende fundats fremgår

§ 4

Formål

Fonden, som er almen velgørende, har til formål efter bestyrelsens frie skøn ved sit afkast at yde støtte til:

 A

Understøttelse af selvstændige tømrermestre, der er medlem af G1 Tømrerlaug, og som uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt personer, som efter fysisk sygdom er blevet handicappede.

 
 B

Uddannelsesmæssige formål, som tjener til dygtiggørelse og personlig udvikling af selvstændige tømrermestre, der er medlem af G1 Tømrerlaug.

 
 C

G2 og G3 samt G4 i Danmark.

 
 D

Eller til formål, der kan sidestilles hermed, herunder at tilgodese humanistiske, historiske og alment kulturelle formål.

§ 5

Kapital

Fondens grundkapital udgør ved oprettelsen kr. 2 mill., som er kontant indbetalt ácontoarv i bobestyrerboet efter A1.

§ 7

Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stifter eller andre

Der er ikke tillagt stifter eller andre bestemte personer særlige rettigheder eller fordele.

...

§ 13

Uddeling og overskudsanvendelse

Uddelinger behøver ikke at finde sted hvert år, såfremt det vurderes, at det er nødvendigt for opfyldelsen af fondens formål at udskyde uddelingen til et senere regnskabsår.

...

§ 15

Vedligeholdelse af gravsted

Fonden er forpligtet til at udrede udgifterne til den fremtidige fornyelse af familien As familiegravsted ved ... Kirke, hvilken forpligtelse skal eksistere, så længe der i fonden er midler til uddeling.

Fonden skal endvidere sørge for gravstedets passende vedligeholdelse, herunder beplantning med forårs- og sommerblomster samt grandækning op til julen i dette interval.

..."

A1 døde den 10. juli 1999, og A2 døde den 24. december 2005. Af åbningsstatus af 21. juni 2006 vedrørende dødsboet efter A2 og tidligere afdøde ægtefælle, A1, fremgår, at boets nettoformue er opgjort til 6.149.275,19 kr.

Den 3. juli 2007 stadfæstede Landsskatteretten SKATs afgørelse, hvorefter sagsøgeren ikke blev bevilget boafgiftsfritagelse i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2. Landsskatterettens afgørelse blev den 4. oktober 2007 indbragt for domstolene.

Af fondens årsrapport for 2008 fremgår, at aktiverne ifølge balancen pr. 31. december 2008 udgjorde ca. 7,2 mio. kr. og pr. 31. december 2007 udgjorde ca. 16 mio. kr. Egenkapitalen androg pr. 31. december 2008 ca. 6,3 mio. kr. og pr. 31. december 2007 ca. 14,5 mio. kr.

G1 Tømrerlaug har i dag 174 medlemmer.

Der er i alt foretaget følgende udlodninger fra fonden

 1. Den 28. januar 2004 blev der udloddet 40 ... fliser af fajance til G5 Slot ...
 2. Den 12. september 2007 blev der udloddet 16.000 kr. til G3 i Danmark ...
 3. Den 12. september 2007 blev der udloddet 100.000 kr. til G2 som støtte til bl.a. en påtænkt bogpublikation ...
 4. Den 12. september 2007 blev der udloddet 10.000 kr. til G2 som støtte til foreningens aktiviteter.
 5. Den 23. juni 2008 blev der udloddet i alt 140.000 kr. fordelt på fire legater hver af 35.000 kr. til G2. ...
 6. Den 17. december 2008 blev der udloddet 600.000 kr. til G2 til støtte for opførelsen af et monument ...
 7. Den 22. oktober 2009 blev der udloddet 140.000 kr. til ...

I perioden 2003-2009 blev der af fondens midler, jf. fundatsens § 15, brugt følgende beløb til gravstedsvedligeholdelse:

2009

4.765,00 kr.

2008

3.673,25 kr.

2007

3.556,25 kr.

2006

3.458,50 kr.

2005

3.351,00 kr.

2004

3.991,00 kr.

2003

3.687,50 kr.

Forklaringer

Advokat NT har forklaret, at han er bestyrelsesformand for H1 Fond. Han har forestået oprettelsen af testamentet og fundatsen. Han kendte ægteparret A1 og A2 tilbage fra 1984 i kraft af hans og A1s fælles medlemsskab af .... Ægteparret var barnløse.

De havde en formue, de ikke vidste, hvad de skulle stille op med. Fonden oprettedes for, at afkastet kunne begunstige en række formål, herunder institutioner. I testamentets § 3 var angivet, hvilke ting, der kunne tilgodeses. Det var ikke et påbud, men et forslag. Bestemmelsen skulle ikke følges slavisk. Det skulle være et interesseområde, som begge ægtefæller fandt sympati for.

I fundatsens § 4, findes et mere specifikt formål. At fonden var almenvelgørende blev sat ind, fordi man ikke ønskede at være bundet af noget som helst. Punkterne A - D var en præcisering af, hvilke begunstigelser der kunne være tale om. A1 var tømrermester og havde været aktiv i frihedsbevægelsen samt sekundløjtnant, og disse ting stod hans hjerte nær. Årsagen til, at Tømrerlauget er nævnt er, at A1 selv i sin tid var medlem af Tømrerlauget. Formålsbestemmelsen var alene en eksemplifikation. Formålsbestemmelsen skal fortolkes i lyset af, hvad der interesserede A1.

Udlodningsoversigten for perioden 28. januar 2004 til 22. oktober 2009 er korrekt. Fonden er undergivet statsautoriseret revision. Der er ikke sket udlodninger herudover. Den betydelige udlodning på 600.000 kr. udsprang af en idé, han selv rejste over for G2 ...

Udlodningerne afspejler A1s engagement i disse forhold. I familiegravstedet hviler A1 og A2 samt As forældre. Der kommer ikke andre til.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende,

 • at H1 Fonds formål er almenvelgørende/almennyttigt i boafgiftslovens § 3, stk. 2's forstand,
 • at fritagelse for betaling af boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, ikke kræver, at formålet ved fondsfundatsen udelukkende skal være almenvelgørende/almennyttigt,
 • at der under alle omstændigheder ud fra et proportionalitetshensyn bør indfortolkes en bagatelgrænse,
 • at udgifterne til gravstedsvedligeholdelse er af klart bagatelagtig karakter,
 • at det forhold, at fondsfundatsens formålsbestemmelse nævner selvstændige tømrermestre, der er medlem af G1 Tømrerlaug ingenlunde indebærer, at fondens formål ikke er almenvelgørende/almennyttigt,
 • at fondens formål retter sig mod en vis videre kreds, respektive alle,
 • at fondens formål i øvrigt lever op til de almindeligvis opstillede krav for at anse en fond som almenvelgørende/almennyttig, og
 • at Skatteministeriet derfor skal bevilge fonden fritagelse for betaling af boafgift i medfør af boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende,

 • at fonden delvist ikke har almenvelgørende eller almennyttigt formål, og at kravene til fritagelse for boafgift i boafgiftslovens § 3, stk. 2, derfor ikke er opfyldt,
 • at fondens forpligtelse til ifølge fundatsen at udrede udgifterne til den fremtidige fornyelse af familiens Langhoffs familiegravsted m.v. åbenbart ikke er et almenvelgørende eller almennyttigt formål, og at dette i sig selv udelukker, at fonden kan opnå afgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2,
 • at selv om fondens udgifter til opfyldelse af forpligtelserne til gravstedsvedligeholdelse m.v. kunne betegnes som forsvindende små, uvæsentlige eller bagatelagtigte - hvilket bestrides - er kravet i boafgiftslovens § 3, stk. 2, at formålet udelukkende skal være almenvelgørende eller almennyttigt,
 • at der hverken i bestemmelsens ordlyd, forarbejder, praksis eller i litteraturen er støtte for at indfortolke en bagatelgrænse i boafgiftslovens § 3, stk. 2,
 • at kredsen af de personer, hvortil der kan ydes støtte ifølge fundatsen er indskrænket til selvstændige tømrermestre, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug, hvorfor der ikke er tale om en "videre kreds", der kan opnå støtte, og at disse dele af fondens formål derfor ikke er almenvelgørende eller almennyttigt, og
 • at kredsen i SKM2003.15.ØLR, var en videre kreds, og ikke som i den foreliggende situation knyttet til en bestemt virksomhed, forening eller lignende.

Rettens begrundelse og afgørelse

I fundatsens § 4, er der i vid udstrækning en nærmere specifikation af den kreds, der er berettiget til at modtage støtte fra fonden, nemlig selvstændige tømrermestre, der er medlemmer af G1 Tømrerlaug. Endvidere skal fonden foretage gravstedsvedligeholdelse for familien A. Fondens formål kan derfor ikke anses for udelukkende at komme en videre kreds til gode eller udelukkende ud fra en almindelig opfattelse karakteriseres som samfundsnyttig. Efter ordlyden af boafgiftslovens § 3, stk. 2, må det antages, at afgiftsfritagelsen hviler på en forudsætning om, at fondens formål udelukkende er almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt. At der i perioden 2003-2009 er foretaget relativt få udlodninger, og at udgifterne til gravstedsvedligeholdelse i samme periode i forhold til fondens formue må anses for beskedne, er i denne sammenhæng uden betydning set i lyset af de muligheder for udlodning, der er efter fundatsens formålsbestemmelse.

Sammenfattende finder retten således ikke, at sagsøgeren udelukkende er almenvelgørende eller udelukkende har et almennyttigt formål, som kræves efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. Sagsøgte frifindes derfor.

Sagsøgeren skal som nedenfor bestemt betale sagsomkostninger til sagsøgte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte betale 31.250 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.