Dato for udgivelse
14 jan 2003 09:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.15.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-3532-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Boafgift, almennyttig fond, erhvervsflyvere, uddannelse, efteruddannelse, arv, testamente
Resumé

Spørgsmålet i sagen var, om en fond havde almenvelgørende eller almennyttigt formål og dermed var omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 2 om afgiftsfritagelse.

Landsretten udtalte, at det følger af testamentet og vedtægterne, at fondens midler skal anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder private flyvere, der ønsker en erhvervsmæssig uddannelse. Efter vedtægterne indeholdtes der ikke herudover nogen begrænsning for den kreds, der var berettigede til at modtage den nævnte støtte, og fondens formål måtte herefter anses at komme en vis videre kreds til gode. Da uddannelsesformålet ikke knyttede sig til en bestemt virksomhed, forening eller lignende, men - således som det må gælde i almindelighed - sigtede mod at danne grundlag for et bestemt erhvervsmæssigt virke, måtte formålsbestemmelsen i sin helhed anses for at være almennyttig i lighed med, hvad der var antaget af sagsøgte i afgørelsen af 26. juni 2001, hvorfor sagsøgerens påstand blev taget til følge.

Reference(r)

Boafgiftsloven § 3, stk. 2

Parter

Boet efter A v/bobestyrer advokat Per Overbeck
(advokat Per Overbeck)

mod

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten v/advokat Anne Øvlisen)

Afsagt af landsdommerne

Niels Larsen, John Mosegaard og Dorte Paag (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 30. november 2001, har sagsøgeren, boet efter A v/bobestyrer advokat Per Overbeck, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at "B & As-fond for Erhvervsflyvning" er at anse som en stiftelse - subsidiært en fond - med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål i henhold til boafgiftslovens 3, stk. 2.

Sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, har nedlagt påstand om frifindelse.

A, enke efter direktør B, har den 10. marts 1987 oprettet testamente af blandt andet følgende indhold:

".....

T E S T A M E N T E

§ 1

Ved min død skal min eneste og universale arving være en fond, hvis navn skal være "B & og As Fond for Erhvervsflyvning"

Baggrunden for mit ønske om, at attestere formuen til den nævnte fond er, at- min afdøde mand selv var uddannet som flyver og erhvervede formuen ved at virke som luftfotograf. Det vil derfor være i hans ånd, at det nedennævnte formål betænktes.

§ 2

Fonden for hvilken vedtægt vil være at oprette ved bobehandlingen skal have følgende karakteristika:

 1. Dens hjemsted skal være København kommune.

 2. Dens formål skal være at yde økonomisk støtte til uddannelse herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere herunder private flyvere, som ønsker en erhvervsmæssig uddannelse.

 3. Bestyrelsen skal drage omsorg for på passende vis f.eks. igennem annoncering i KGL. Dansk Aeroklubs medlemsblad "Fly", at bekendtgøre fondens formål lejlighedsvis med henblik på at fremkalde kvalificerede ansøgninger.

 4. Fondens midler, der ved oprettelsen foreligger i form af arven i henhold til nærværende testamente, placeres efter fondsbestyrelsens afgørelse fortrinsvis i værdipapirer og til løbende administration i en anerkendt forvaltningsafdeling.

 5. Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl i landet.

  Et af bestyrelsesmedlemmerne skal være praktiserende advokat og mindst et af de to andre skal være udpeget af Kongelig Dansk Aeroklub. Bestyrelsen supplerer sig selv.

  Såfremt egenkapitalen måtte overstige det til enhver tid gældende mindstebeløb for tiden kr. 1.000.000,00, skal mindst 1 medlem af bestyrelsen endvidere godkendes af fondsmyndigheden.

  Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

 6. Fonden tegnes af formanden samt af et bestyrelsesmedlem.

  Hvervet som bestyrelsesmedlem vederlægges med et årligt honorar, der til enhver tid fastsættes efter de vejledende normer for, hvad der i henhold til fondsmyndighedens praksis anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.

 7. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning, skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter herunder status. Regnskabet indsendes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning til fondsregisteret.

 8. Årets indtægter med tillæg af evt. overførsel af sidste årsregnskab, efter fradrag af administrationsomkostninger og et evt. konsolideringsbeløb til den bundne kapital uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

  Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge indtil 25 % af årets indtægter efter fradrag af administrationsomkostninger.

 9. For det tilfælde at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen, efter tilladelse fra fondsmyndighederne og justitsministeriet anvende den bundne kapital eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med tilsvarende formål.

§ 3

Som den første fondsbestyrelse udpeger jeg:

1. Advokat LJ, jfr. nærværende testamentes § 5.

2. Direktør MC, ......

3. Civilingeniør JS, ...... (udpeget af Kongelig Dansk Aeroklub).

....."

Testator afgik ved døden den 2. juli 2000. I den forbindelse blev advokat Per Overbeck indsat som bobestyrer. Samtidig blev advokat Steen Hellstrøm-Møller beskikket som skifteværge for fonden.

Ved skrivelse af 26. september 2000 ansøgte boet ToldSkat Nordsjælland - Bornholm om afgiftsfratagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. I ansøgningen henviste boet til fondsformålet.

Den 6. april 2001 er der af fondens bestyrelsesmedlemmer OP, MH og JS udarbejdet "Oprettelsesdokument og Vedtægt for B & As Fond for Erhvervsflyvning". Af dokumentet fremgår blandt andet følgende:

".....

Nærværende fondsvedtægt er udstedt på baggrund af testamente oprettet af A, cpr.nr. .... og boende .... den 10. marts 1987 for Notaren ved Københavns Byret, samt kodicil oprettet den 3. april 2000 for Notaren ved Københavns Byret.

A afgik ved døden den 2. juli 2000, og derved udløstes testamentets og kodicillens bestemmelser, idet testamentets § 1 bestemmer som følger:

" Ved min død skal min eneste og universelle arving være en fond, hvis navn skal være "B & As Fond for Erhvervsflyvning".

Baggrunden for mit ønske om at testere formuen til den nævnte fond er, at min afdøde mand selv var uddannet som flyver og erhvervede formuen ved at virke som luftfotograf. Det vil derfor være i hans ånd, at det nedennævnte formål betænkes."

.....

Da vi anser fonden for almenvelgørende, agter vi i forbindelse med bobehandlingen at indgive ansøgning til ToldSkat om fritagelse for såvel boskat og boafgift som beskatning af fondes indkomst, ligesom vi vil søge optagelse på listen over fonde hvis udlodninger til begunstigede ikke udløser indkomstbeskatning hos de pågældende.

Den for fonden gældende vedtægt udformer vi i medfør af testamentet og den aktuelle fondslovgivning som følger, idet bemærkes at fonden ikke er erhvervsdrivende:

VEDTÆGT

§1

FONDENS HJEMSTED OG FORMÅL

Fondens hjemsted er Københavns kommune.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder private flyvere, som ønsker en erhvervsmæssig uddannelse.

Bestyrelsen skal drage omsorg for på passende vis, f.eks. gennem annoncering i KGL. Dansk Aeroklubs medlemsblad "Flyv", at bekendtgøre fondens formål lejlighedsvis med henblik på at fremkalde kvalificerede ansøgninger.

§ 2

FONDENS MIDLER

Fondens midler, der ved oprettelsen foreligger i form af arven i henhold til As testamente af 10. marts 1987, andrager i medfør af åbningsstatus i boet efter A brutto (før boomkostninger, skatter og afgifter) ca. 2,1 mio.kr., og er placeret i obligationer til kursværdi ca. 2 mio. kr. i depot i Jyske Bank og kontantindestående på konto i Jyske Bank ca. 100.000 kr.

....."

Endvidere følger det af vedtægternes § 4, at årets indtægter med tillæg af eventuel overførsel af sidste årsregnskab, efter fradrag af administrationsomkostninger og af eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Oprettelsesdokument og vedtægt blev fremsendt til ToldSkat Nordsjælland - Bornholm ved skrivelse af 3. maj 2001.

Ved skrivelse af 7. maj 2001 afslog ToldSkat Nordsjælland - Bornholm ansøgning om fritagelse for boafgift. I skrivelsen har skatteregionen blandt andet henvist til, at det må fremgå af vedtægterne, at det kommer en vis videre kreds til gode, såfremt et formål kan anses for almennyttigt, samt at institutionens virke i samfundet kan karakteriseres som nyttigt ud fra en fremherskende opfattelse i befolkningen. Som typiske institutioner, der kan fritages for boafgift, har regionen henvist til sygdomsbekæmpende foreninger, undervisningsinstitutioner, idrætsforeninger, sociale institutioner, hospitaler, kirkelige institutioner, anerkendte trossamfund samt kulturelle- og dyreorganisationer. Uden for det almennyttige område falder organisationer, der varetager branche/erhvervsmæssige interesser.

Ved skrivelse af 1. juni 2001 påklagede boet regionens afgørelse til Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen. Af skrivelsen fremgår blandt andet:

".....

Jeg er ikke enig i den betragtning, at fondens formål ikke er almenvelgørende, idet den begunstigede personkreds kan være enhver - vel typisk yngre - person, der ønsker uddannelse i forbindelse med civil erhvervsluftfart. Der er ikke tale om støtte til medlemmer af en bestemt familie eller personkreds eller til en særlig branche, men om et uddannelsesmæssigt formål, der dog må siges at have stor bredde.

Den begunstigede personkreds er netop ubestemt, og det opstillede formål uddannelsesmæssige forhold, som det er krævet i hidtidig praksis. Det kræves i hidtidig praksis specielt med hensyn til uddannelsesmæssige forhold, at formålet skal være konkretiseret i et vist omfang, jfr. Boafgiftslovens med kommentarer af J. O. Engholm Jacobsen, 1998, side 58-59.

Afgiftsfritagelse efter § 3, stk. 2, beror vel på et skøn, men Told & Skat er ved udøvelsen af dette skøn forpligtet til at anvende de samme kriterier i forhold til forskellige boer og fonde m.v., jfr. senest "En fondsbestyrelses arbejde" af Lennart Lynge Andersen og Jørgen Nørgaard, 2001, side 108-109.

Jeg finder, at "B & As fond for Erhvervsflyvning" i udpræget grad lever op til de nævnte kriterier, og jeg fastholder begæringen om afgiftsfritagelse."

Ved skrivelse af 6. september 2001 har Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen fastholdt regionens afgørelse, hvorefter ansøgning om fritagelse for boafgift ikke kan imødekommes. Af skrivelsen fremgår blandt andet:

".....

Styrelsen lægger i sin afgørelse vægt på, at fonden kun kan uddele penge til personer, der ønsker en uddannelse vedrørende civil erhvervsluftfart, jf. Deres klage af 1. juni 2001. Der er således ikke tale om, at fonden er almenvelgørende, idet det ikke fremgår af fundatsen, at dem, der søger, skal være i økonomisk trang.

Endvidere lægger styrelsen vægt på, at for at en fond kan anses som almennyttig, skal det fremgå af vedtægterne, at den kommer en vis videre kreds til gode, samt at dens virke i samfundet kan karakteriseres som nyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i befolkningen. Allerede fordi fonden alene yder støtte til uddannelse, der vedrører civil erhvervsluftfart, finder Styrelsen, at fonden ikke er almennyttigt men i stedet varetager branche/erhvervsmæssige interesser.

....."

Af et notat om sagsøgtes administrative praksis vedrørende afgørelser om afgiftsnedsættelse efter arveafgiftslovens § 3, stk. 4, og afgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, fremgår blandt andet følgende sager:

".....

Skd.I 3/20.

Nedsættelse bevilget et Rejselegat, hvis Renter aarlig skulde uddeles til et velbegavet ungt menneske, der vil rejse til Udlandet for at sætte sig ind i en gros Fødevarehandelen, idet Handelsministeriet paa Forespørgsel udtalte at Legatets Formaal efter Ministeriets Formening måtte anses for almennyttigt.

 

.....

 

Skd.V 2243/1964.

Nedsættelse tilstået for et rejselegat for matematikere, hvor legatnyderne udpeges af notarius publicus ved lodtrækning blandt matematiske kandidater.

                                   

.....

 

Skd.I 1978/18.

Bevilget Nedsættelse for et Studielegat til unge Studerende ved Københavns Universitet og Polyteknisk Læreanstalt.

 

.....

 

Skd.I 2092/16.

Nedsættelse tilstaaet Legat til Fordel for unge, lovende udøvende Musikere, naar de flere Gange har optraadt offentligt,navnlig til Uddannelse ved Studierejser i Udlandet.

 

.....

 

Skd.I 3218/16.

Nedsættelse tilstaaet for en Del af "C.W..Strandes Legatfond", under Forudsætning af at der i Overensstemmelse med skrivelse fra Justitsministeriet til Administrationen for Fonden oprettes og konfirmeres et FundatsTillæg, indeholdende visse supplerende Regler til Fundatsens § 5 litra a, d og e.

     
 

§ 5 a. 

Nedsættelse opnaaede bl.a. Institutioner eller Foreninger, der virker i nationalt Øjemed - ifølge Tillæget inden for Landets Grænser; ikke Partipolitik: men almennyttigt øjemed.

                
 

§ 5.d. 

Videre Uddannelse fortrinsvis ved Konservatorium for unge Mænd og Kvinder i Musik og Sang - ifølge Tillægget skal Uddeling ske direkte af eller efter Indstilling af det kgl. Musikkonservatorium.

     
 

§ 5 e. 

Uddannelse af unge Handelsmænd, særlig til Ophold i Udlandet - ifølge Tillægget: Uddeling af eller ifølge Indstilling af "Foreningen til under Handelsmænds Uddannelse".

 

.....

 

Skd.I 1800/16.

Nedsættelse tilstaaet Legat til "Skuespillerforeningen", hvoraf Renten skal bortgives til et Medlem enten til videre Uddannelse eller til en Studierejse.

 

.....

 

Skd.I 10024/25.

Nedsættelse nægtet for et Legat til Biavlerforening.

....."

Sagsøgtes administrative praksis er endvidere belyst ved to afgørelser af 22. og 26. juni 2001.

Af skrivelse af 22. juni 2001 fra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, fremgår blandt andet:

"De har i brev af 28. marts 2001 påklaget en afgørelse truffet af ToldSkat Nordsjælland - Bornholm vedrørende afgiftsfritagelse for en fond i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

.....

Regionen anfører i sin afgørelse, at almenvelgørende formål skal sigte mod at yde støtte til legatmodtagere, der er i økonomisk trang og mod en videre kreds af modtagere. Disse kriterier anses ikke for at være opfyldt.

Told- og Skattestyrelsen fastholder regionens afgørelse, jf. nedenfor.

Det fremgår af fondes formål, at den skal yde støtte til eller give gaver til ansatte eller tidligere medarbejdere i A/S eller dettes datterselskaber. Legaterne skal fortrinsvis gives til studierejser, uddannelse og lignende eller blot som en opmuntring til en, der måtte have gjort en særlig indsats til gavn for selskaberne. Endvidere følger det af vedtægternes § 9, at overskuddet skal bruges til henlæggelse til konsolidering af fondes formue og til fondens formål.

.....

For at en fond kan anses for almenvelgørende kræves det i henhold til administrativ praksis, at det af vedtægterne fremgår, at der alene ydes støtte til personer, som er i økonomisk trang, samt at en videre kreds kan komme i betragtning.

Idet det ikke fremgår at formålsbestemmelsen, at der alene ydes støtte til personer i økonomisk trang, kan fonden ikke anses for almenvelgørende.

For at en fond kan anses for almennyttig, må det af vedtægterne fremgå, at den kommer en vis videre kreds til gode, samt at fondes virke i samfundet ud fra en i befolkningen almindeligt fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt.

Det følger af vedtægterne, at modtager af legaterne og gaverne er ansatte eller tidligere ansatte i A/S eller dettes datterselskaber. Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at der er tale om et funktionærlegat. Ifølge administrativ praksis gives der ikke afgiftsfritagelse i henhold til boafgiftfslovens § 3, stk. 2, idet kredsen af begunstigede er for snæver.

....."

Af en skrivelse af 26. juni 2001 fra Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, fremgår blandt andet:

".....

De har i brev af 5. april 2001 klaget over en afgørelse, truffet af ToldSkat Nordsjælland - Bornholm den 20. marts 2001, hvori regionen ikke har meddelt afgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

.....

Regionen anfører i sin afgørelse, at der er tale om erhvervsaktive personer, der driver virksomhed, og støtte til denne kreds vil være at betragte som støtte til erhvervsvirksomhed.

Told- og Skattestyrelsen giver Dem medhold i Deres klage, jf. nedenfor.

Det fremgår af fondens formål, at den skal yde økonomisk støtte til aktive yngre landsmænd, der driver virksomhed inden for ..... Landboforenings geografiske område, uden at det skal være nogen betingelse, at legatnyderen er eller har været medlem af foreningen. Støtten skal karakteriseres som ydet til almenvelgørende og/eller almennyttigt formål, og inden for disse kriterier ydes til:

 • uddannelse, herunder videreuddannelse

 • afhjælpning af social og/eller økonomisk trang og/eller

 • til anerkendelse af en særlig indsats ydet i eller til fordel for landbruget/landbrugsområdet.

Endvidere følger det af fundatsens § 6, at overskud med eventuel fradrag for hensættelser til konsolidering anvendes efter bestyrelsens enstemmige beslutning til udlodning og opfyldelse af fondens formål.

I denne forbindelse skal styrelsen anføre, at det følger af TfS 1998, 777 H, at skattemyndighederne ikke kan stille noget konkretiseringskrav i forhold til afgiftsfritagelse for almenvelgørende fonde i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2. Det er den fondsretlige lovgivning, som skal sikre, at fondes midler anvendes til det angivne formål. Idet det direkte følger af fondens formål og fundatsens § 6, at der kun kan ske udlodning til almenvelgørende og almennyttige formål, opfylder fonden således betingelserne for afgiftsfritagelse i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Styrelsen skal endvidere bemærke, at kredsen af eventuelt begunstigede anses for at være tilstrækkelig vid, idet ingen inden for ..... Landboforenings geografiske område på forhånd er afskåret fra at kunne få tildelt legaterne."

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at en fonds formål anses som værende almennyttigt, når det kommer en vis videre kreds til gode, samt at fondens virke i samfundet ud fra en i befolkningen almindeligt fremherskende opfattelse, kan karakteriseres som nyttigt. Af almennyttige formål efter hidtidig praksis kan nævnes sociale, kunstneriske eller andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, forskningsmæssige, sygdomsbekæmpende, humanitære eller uddannelsesmæssige formål, herunder idrætsforeninger. Formålet i B & As Fond for Erhvervsflyvning er, at "yde økonomisk støtte til uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder private flyvere, som ønsker en erhvervsmæssig uddannelse", hvilket netop ligger inden for de ovennævnte formål. Den kreds af personer, der kan komme i betragtning ved uddelinger, er efter fondens formål afgrænset efter retningslinjer af et objektivt præg. Formålet kommer en vis videre kreds til gode. Støtte til uddannelse må ud fra en almindelig fremherskende opfattelse karakteriseres som nyttigt. Støtte til uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhversflyvere, herunder private flyvere, som ønsker en erhvervsmæssig uddannelse, må ud fra en almindelig fremherskende opfattelse karakteriseres som almennyttigt på lige fod med støtte til uddannelse af f.eks. ingeniører og andre teknikere samt landmænd. Støtte til idrætsforeninger, herunder inden for svæveflyvning, må anses for almennyttigt, også selvom aktiviteterne senere giver erhvervsmæssig kompetence. Det bestrides, at fonden varetager branche- og erhvervsmæssige interesser. Fonden kan ikke sammenlignes med f.eks. en erhvervsdrivende forening, der ønsker at opnå en økonomisk gevinst gennem virksomheden til fordel for deltagerne, eller en fagforening eller anden organisation, der har til formål at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Der er alene tale om økonomisk støtte til uddannelse til en personkreds afgrænset efter objektive retningslinier. Fonden skal anses som almenvelgørende. Det bestrides, at økonomisk trang hos modtagerne forstået som en art social nød kan være en betingelse i lovens forstand. Sagsøgtes afslag hviler på en urigtig og usaglig begrundelse, idet formålsbestemmelsen for B & As Fond for Erhvervsflyvning netop må anses som en bestemmelse, der kvalificerer denne fond til at blive anerkendt som almennyttig eller almenvelgørende. Sagsøgte fortolker testamentets bestemmelse om fondens formål forkert. Sagsøgte begår en forvaltningsretlig fejl ved at sætte sit skøn efter boafgiftslovens § 3, stk. 2 under regler, som ikke har dækning i lovbestemmelsen. Sagsøgte bryder lighedsgrundsætningen ved at bedømme denne fond efter andre kriterier end andre fonde. Sagsøgte, der har adgang til også al utrykt administrativ og retlig praksis på området, har ikke kunnet fremlægge afgørelser, hvorved fonde med tilsvarende uddannelsesmæssige formål er blevet nægtet afgiftsfritagelse. Der foreligger imidlertid nu en afgørelse af 26. juni 2001 lignende denne sag vedrørende uddannelse af unge landmænd, hvor sagsøgte har godkendt afgiftsfritagelse, selvom fondens formål er specifikt erhvervsmæssigt og har en konkret snæver geografisk begrænsning af kredsen af berettigede.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at Told- og Skattestyrelsen i afgørelse af 6. september 2001 med rette har fundet, at "B & As Fond for Erhvervsflyvning" ikke er omfattet af boafgiftslovens § 3, stk. 2, og at det derfor har været berettiget til at meddele fonden afslag på ansøgningen om afgiftsfritagelse. Fonden har hverken et almenvelgørende eller andet almennyttigt formål, hvilket kræves for at opnå afgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 2. For at et formål kan anses som almenvelgørende kræves det, at det i vedtægterne er fastslået, at der alene kan ydes støtte til personer, som er i økonomisk trang, samt at en videre kreds kan komme i betragtning. Det gøres gældende, at fondens formål ikke er almenvelgørende, allerede fordi det ifølge vedtægterne ikke er et krav, at ansøgeren skal være i økonomisk trang. Ex tutu gøres det gældende, at kravet om, at en videre kreds kan komme i betragtning, ikke er opfyldt. For at et formål kan anses som værende almennyttigt, skal det af vedtægterne fremgå, at det kommer en vis videre kreds til gode, samt at fondens virke i samfundet ud fra en i befolkningen almindeligt fremherskende opfattelse, kan karakteriseres som nyttig. Fonden har alene til formål at yde økonomisk støtte til uddannelse, der vedrører civil erhvervsluftfart. Fondens formål er ikke almennyttigt, idet fonden har til formål at støtte uddannelse, der er rettet mod et specifikt erhverv. Fonden varetager således branche- og erhvervsmæssige interesser. Det bestrides i den sammenhæng, at støtte til uddannelse, herunder efteruddannelse af piloter til erhvervsflyvning, ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som almennyttig på lige fod med uddannelse af f.eks. ingeniører og andre teknikere. Allerede under hensyn til fondens formålsbestemmelses begrænsede rækkevidde bestrides det endvidere, at formålet skulle komme en vis videre kreds til gode. Det bestrides, at Told- og Skattestyrelsens afgørelse hviler på urigtig og usaglig begrundelse, idet formålsbestemmelsen skulle kvalificere fonden til at blive anerkendt som almenvelgørende eller almennyttig. Videre bestrides det, at sagsøgte fortolker fondens formål forkert, at sagsøgte skulle have begået en forvaltningsretlig fejl ved at sætte sit skøn efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, under regler, som ikke har dækning i lovbestemmelsen, og at sagsøgte skulle bryde lighedsgrundsætningen ved at bedømme denne fond efter andre kriterier end andre fonde. Den refererede administrative praksis dokumenterer, at Told- og Skattestyrelsen ikke har brudt en lighedsgrundsætning og bedømt den af sagen omhandlede fond anderledes end andre tilsvarende fonde. Det bestrides herved, at der skulle foreligge nogen forpligtende administrativ praksis, som giver sagsøgeren krav på afgiftsfritagelse. Sagsøgte har særligt vedrørende afgørelsen af 26. juni 2001 anført, at den meddelte afgiftsfritagelse til en fond, der havde til formål at yde økonomisk støtte til aktive yngre landmænd, er udtryk for, at landbrugserhvervet, der traditionelt set har været det mest almindelige og udbredte erhverv i Danmark, har haft en særlig status i afgiftsmæssig henseende. Det bestrides derfor, at sagsøgtes afgørelse er ugyldig, idet Told- og Skattestyrelsen hverken har brudt en lighedsgrundsætning eller har begået andre forvaltningsretlige fejl. Sagsøgerens ugyldighedsindsigelser kan hverken hver for sig eller samlet anses for konkret væsentlige og kan derfor under alle omstændigheder ikke medføre ugyldighed. Told- og Skattestyrelsen har foretaget en ren retsanvendelse af boafgiftslovens § 3, stk. 2, som ubetinget fører til, at sagsøgerens fond ikke er berettiget til afgiftsfritagelse.

Landsretten skal udtale

Det følger af testamentet og vedtægterne, at fondens midler skal anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile erhvervsflyvere, herunder private flyvere, der ønsker en erhvervsmæssig uddannelse. Efter vedtægterne indeholdes der ikke herudover nogen begrænsning for den kreds, der er berettigede til at modtage den nævnte støtte, og fondens formål må herefter anses at komme en vis videre kreds til gode. Da uddannelsesformålet ikke knytter sig til en bestemt virksomhed, forening eller lignende, men - således som det må gælde i almindelighed - sigter mod at danne grundlag for et bestemt erhvervsmæssigt virke, må formålsbestemmelsen i sin helhed anses for at være almennyttig i lighed med, hvad der er antaget af sagsøgte i afgørelsen af 26. juni 2001.

Sagsøgerens påstand tages derfor til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, tilpligtes at anerkende, at "B & As Fond for Erhvervsflyvning" er at anse som en stiftelse - subsidiært en fond med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Sagsøgte betaler inden 14 dage 40.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, Boet efter A v/ bobestyrer Per Overbeck.