BoafgiftArv, der tilfalder fonde, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, men i visse tilfælde betales der boafgifter efter boafgiftsloven.

Som udgangspunkt skal der betales en boafgift på 15 pct. af beløbet, samt en tillægsboafgift på 25 pct. Tillægsboafgiften beregnes efter fradrag af den del af boafgiften på 15 pct., der forholdsmæssigt hviler på denne del af arvebeholdningen. Den effektive afgiftssats udgør således maksimalt 36 1/4 pct.

AfgiftsfritagelseIfølge BAL § 3, stk. 2, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, bevilge afgiftsfritagelse for arv, som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål. Dette gælder dog ikke for så vidt angår kapitaler og formuegoder, hvortil der ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse, jf. BAL § 14, stk. 2. Afgiftsfritagelsen omfatter endvidere fonde og foreninger som er godkendt i i henhold til LL §§ 8 A eller 12, jf. BAL § 3, stk. 1, litra g.

Afgørelse om afgiftsfritagelse efter BAL § 3, stk. 2 træffes af SKAT, mens skifteretterne er bemyndiget til at træffe afgørelse om fritagelse efter BAL § 3, stk. 1, litra g samt LL §§ 8 A og 12, stk. 3.

I bilag til Ligningsvejledningen, Almindelig del, er der udarbejdet en oversigt - Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund - som indeholder en liste over fonde, foreninger m.v., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3 og BAL § 3, stk. 2.

Fonde, der ikke i forvejen er optaget på ovennævnte liste, kan blive optaget i forbindelse med en konkret afgiftsfritagelse eller efter særskilt ansøgning om optagelse på listen.