Dato for udgivelse
06 Jan 2010 12:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 12:51
SKM-nummer
SKM2010.14.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-209166
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Fraflytterskat, henstand, spaltning
Resumé
Henstand med betalingen af fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens §§ 39 og 39 A bortfalder ikke i forbindelse med en spaltning af selskabet, hvis der gives tilladelse til en skattefri spaltning af selskabet, eller hvis betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt, jf. fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b. Hvis der sker vederlæggelse med andet end aktier, vil henstanden dog bortfalde for så vidt angår en del af henstandsbeløbet, idet en del af aktierne i så fald anses for afstået, jf. aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 2. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.
Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens §§ 39 og 39 A.

Fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b.

Henvisning

Ligningsvejledningen (2009-2) afsnit S.G.19.8.

Ligningsvejledningen (2009-2) afsnit S.D.2.11.1.

Redaktionelle noter

Skatterådets bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten. Se SKM2011.120.LSR.

Spørgsmål

Kan det bekræftes, at den henstand med betalingen af aktieavanceskat, spørgeren opnåede i anledning af, at hun fraflyttede Danmark, ikke vil bortfalde i tilfælde af, at en skattefri spaltning?

Svar

Se SKAT's indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ifølge anmodningen om bindende svar fraflyttede spørgeren Danmark den XX.XX.XXXX. Hun ejede på fraflytningstidspunktet aktier i det i Norge hjemmehørende selskab A/S A. Nærværende anmodning angår disse aktier.

Spørgeren har opnået henstand med skattebetalingen i anledning af, at hun fraflyttede Danmark.

Der påtænkes gennemført en skattefri spaltning af det norske selskab som følge af uenighed i aktionærkredsen. Spaltningen vil for spørgerens vedkommende blive gennemført således, at hun vederlægges med aktier i et nystiftet selskab, hvori hun vil være eneaktionær.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgerens repræsentant har gjort gældende, at henstanden ikke bortfalder i forbindelse med spaltningen, idet vilkårene for henstanden blot overføres til de aktier, som spørgeren modtager i det nystiftede modtagende selskab (vederlagsaktierne).

Spørgerens repræsentant har ved telefonsamtale af XX.XX.2009 oplyst, at han ikke i forbindelse med det bindende svar anmoder om en stillingtagen til, hvorvidt betingelserne for en skattefri spaltning er opfyldt eller ej.

SKATs indstilling og begrundelse

Ifølge fusionsskattelovens § 15 b stk. 4, jf. § 11, anses aktionærerne i det eller de modtagende selskaber ved en skattefri spaltning for at have anskaffet aktierne i det eller de modtagende selskaber på samme tidspunkt som aktierne i det indskydende selskab. Anskaffelsessummen inden spaltningen for aktierne i det indskydende selskab fordeles som anskaffelsessum for aktierne i det indskydende selskab efter spaltningen og det eller de modtagende selskaber efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i det indskydende selskab og hvert enkelt af de modtagende selskaber. Aktionærerne succederer således i deres skattemæssige stilling efter en skattefri spaltning.

Hverken fusionsskatteloven eller aktieavancebeskatningsloven nævner spørgsmålet om, hvorvidt henstand med betalingen af fraflytterskat, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 39 og 39 A, opretholdes efter en skattefri spaltning.

Efter princippet om succession i forbindelse med en skattefri spaltning er det imidlertid SKAT's opfattelse, at successionen også gælder henstand med betalingen af fraflytterskat, jf. ligningsvejledningen (2009-2) afsnit S.G.19.8 og Skatterådets afgørelse af 22. januar 2008 (SKM2008.97.SR).

Da fusionsskattelovens § 15 b udtrykkeligt omhandler spaltning af selskaber, der er hjemmehørende i udlandet, ses det ikke at kunne føre til noget andet resultat, at der i nærværende sag er tale om et udenlandsk selskab (i et ikke-EU-land).

Såfremt der gives tilladelse til en skattefri spaltning, eller betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt, er det derfor SKAT's opfattelse, at henstanden med betalingen af fraflytterskat ikke bortfalder, jf. dog nedenfor.

Såfremt der ved en skattefri spaltning sker vederlæggelse med andet end aktier i det indskydende og de(t) modtagende selskab(er), vil henstanden med betalingen af fraflytterskat dog bortfalde for så vidt angår en del af henstandsbeløbet, idet en del af aktierne i det indskydende selskab i så fald må anses for afstået, jf. aktieavancebeskatningslovens § 39 A stk. 2 og den ovenfor nævnte afgørelse fra Skatterådet (SKM2008.97.SR).

SKAT har tidligere modtaget en anmodning fra .... om tilladelse til skattefri spaltning. Efter de fremkomne oplysninger var det SKAT's opfattelse, at betingelserne for en skattefri spaltning ikke var til stede, jf. nedenfor, idet anmodningen om tilladelse til skattefri spaltning syntes begrundet i en uenighed blandt aktionærerne i relation til udbytteudlodninger. Sagen blev imidlertid henlagt, og der blev derfor ikke truffet en formel afgørelse i sagen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en tilladelse til en skattefri spaltning forudsætter, at der foreligger en erhvervsmæssig begrundelse for spaltningen. Der gives derimod ikke tilladelse til skattefri spaltning, hvis spaltningen skal varetage aktionærernes interesser. En uenighed mellem aktionærerne angående selskabets udbyttepolitik kan derfor som udgangspunkt ikke medføre, at der gives tilladelse til skattefri spaltning.

Der er således ikke givet tilladelse til en skattefri spaltning, og det kan ikke på det foreliggende grundlag vurderes, om betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt eller ej.

Der er derfor ikke taget stilling til, om betingelserne for en skattefri spaltning med eller uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b, er opfyldt eller ej.

Spørgsmålet indstilles derfor besvaret med: Se SKAT's indstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKAT's indstilling og begrundelse.