åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.G.19.8 Henstand med skattebetaling" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

For personer kan der ved fraflytning m.v. gives henstand for den beregnde skat, jf. ABL §§ 38, stk. 5 og 39, stk. 1.

Henstand er betinget af, at der ved fraflytningen indgives en selvangivelse, som er vedlagt en beholdningsoversigt, jf. ABL § 39, stk. 2. Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt ikke rettidigt, bortfalder retten til henstand, og skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke var givet henstand. Skatten forrentes med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 % pr. påbegyndt måned fra dette tidspunkt, jf. ABL § 39, stk. 4. SKAT kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt, jf. ABL § 39, stk. 5.

Sker en persons fraflytning m.v. til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001, er henstand endvidere betinget af, at der stilles betryggende sikkerhed. Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed efter skatteministerens bestemmelse, jf. ABL § 39, stk. 3.

Ved henstand skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over de aktier, som personen ejer på fraflytningstidspunktet. Aktier, hvor den beregnede skat, jf. § 38, stk. 5, er betalt (aktier hvor avanceopgørelsen sker efter lagerprincippet), skal dog ikke medtages i beholdningsoversigten. Ved efterfølgende skattefri aktieombytning, fusion eller spaltning, skal de aktier, der erhverves med succession, indgå på beholdningsoversigten. Endvidere etableres der en henstandssaldo, der udgøres af den samlede beregnede skat (henstandsbeløbet). Henstandsbeløbet forfalder til betaling efter reglerne i § 39 A, stk. 2-10, jf. ABL § 39 A, stk. 1. 

I SKM2009.737.SR bekræfter Skatterådet, at spørger kan omfattes af ABL §§ 38 - 39 B, hvis der indsendes en beholdningsoversigt senest 1. juli 2009, over de aktier, spørger ejede på tidspunktet for flytningen fra Danmark og som spørger stadig ejer pr. 30. maj 2008. Endvidere bekræfter Skatterådet, at henstandssaldoen bortfalder, når skatten af en eventuel gevinst ved likvidation af selskabet er betalt. Skatterådet bekræfter, at selvom, der ved likvidationen efter tyske regler kan opgøres et tab, som kan fremføres til modregning i anden tysk indkomst, så har dette ingen indflydelse på den danske henstandsaldo. Hvis der i stedet, i kraft af likvidationen, konstateres et tab på aktierne efter danske regler, og der samtidig konstateres et tab efter tyske regler og dette tab, i Tyskland, kan modregnes i anden indkomst, så skal der afdrages på henstandssaldoen i takt med, at modregningen sker, og ikke ved selve afståelsen af aktierne.

Ved afståelse af aktier, der indgår på beholdningsoversigten, foretages der en opgørelse af gevinst eller tab. Der skal ikke foretages en opgørelse ved afståelse af aktier, der på fraflytningstidspunket var omfattet af ABL § 44 (vedrørende ABL § 44, om skattefritagelse for visse børsnotede aktier, se afsnit S.G.3.3.1). Opgørelsen sker pr. afstået aktie og foretages på grundlag af aktiens anskaffelsessum og afståelsessummen. Ved aktiens anskaffelsessum forstås den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4, idet tab dog højst kan opgøres til forskellen mellem aktiens værdi på fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. Ved afståelse anses de først erhvervede aktier for de først afståede. Ved afståelse med gevinst finder reglen i stk. 3 anvendelse, og ved afståelse med tab finder reglen i stk. 4 anvendelse, jf. ABL § 39 A, stk. 2.

Ved gevinst beregnes der skat af den opgjorte gevinst efter reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten eventuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1. Overstiger den beregnede skat den skat, der er betalt i udlandet, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 3.

Ved tab beregnes der en negativ skatteværdi af det opgjorte tab på grundlag af reglerne i personskattelovens § 8 a, det vil sige som aktieindkomst, uanset at indkomsten evetuelt, hvis aktionæren havde boet i Danmark, skulle have været opgjort som personlig indkomst eller kapitalindkomst. Henstandssaldoen nedskrives med et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi. Kan der efter de udenlandske regler, som personen er omfattet af, opgøres et tab, som personen har fradrag for i det pågældende land, beregnes der en negativ skatteværdi heraf. Et beløb svarende til den beregnede negative skatteværdi forfalder til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt, jf. ABL § 39 A, stk. 4. Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 er ABL § 39 A, stk. 4, 5. pkt ophævet. Det betyder, at henstandssaldoen ikke mere nedskrives med skatteværdien af det udenlandske tabsfradrag, uanset at der skal afdrages på henstandssaldoen, men alene med den negative skatteværdi der er beregnet efter PSL § 8 a. Grunden til dette er, at personen ellers ville opnå fradrag for samme tab to gange, nemlig både ved opgørelse af tabet efter danske regler og ved opgørelse af tabet efter de udenlandske regler. Ændringen har virkning fra ►den 27. juni 2010.◄

Ligeledes ved afståelse af aktier til det udstedende selskab, jf. ligningslovens § 16 B, og ved modtagelse af udbytte af aktier, jf. ligningslovens § 16 A, der indgår på beholdningsoversigten, beregnes der skat heraf efter reglerne i personskattelovens § 8 a. I den beregnede skat gives der fradrag for skat, der er betalt til Danmark, og fradrag efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Overstiger den beregnede skat summen af de danske og udenlandske betalte skatter, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med skat, der er betalt til Danmark, jf. ABL § 39 A, stk. 5.

Ved andre udlodninger og dispositioner foretaget af et selskab, hvor aktier i selskabet indgår på beholdningsoversigten, og hvor udlodningen eller dispositionen vil kunne påvirke aktiernes kursværdi i nedadgående retning, beregnes der også skat heraf efter reglerne i personskattelovens § 8 a. Dette gælder både udlodninger til personen selv og andre udlodninger og dispositioner, der må antages at være i den pågældendes interesse. Der kan f.eks. være tale om tildeling af fondsaktier og tegning af aktier til favørkurs, eller eftergivelse af gæld. I den beregnede skat gives der fradrag for danske skatter og fradrag efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1, for skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Overstiger den beregnede skat summen af de danske og de udenlandske skatter, forfalder det overskydende beløb til betaling. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Endvidere nedskrives henstandssaldoen med betalte danske skatter, jf. ABL § 39 A, stk. 6.

Ved modtagelse af lån m.v. fra et selskab, hvor aktier i selskabet indgår på beholdningsoversigten, forfalder et beløb svarende til det udbetalte låneprovenu til betaling. Tilsvarende gælder, hvis lånet modtages fra et selskab, hvori førnævnte selskab er deltager, idet der da forfalder et beløb svarende til førnævnte selskabs ejerandel. Henstandssaldoen nedskrives med beløbet, når det er betalt. Bestemmelserne i 1.-3. pkt. gælder tilsvarende ved lån til den personkreds, der er nævnt i § 4, stk. 2, og til selskaber m.v., hvori personen selv eller den nævnte personkreds direkte eller indirekte ejer mindst 10 pct. af kapitalen. Bestemmelserne i 1.-4. pkt. gælder dog ikke ved lån til selskaber m.v., hvori det långivende selskab ejer hele kapitalen. Endvidere gælder bestemmelserne i 1.-4. pkt. ikke, hvor det långivende selskab er et pengeinstitut og personen ejer mindre end 5 pct. af aktiekapitalen, jf. ABL § 39 A, stk. 7.

►I SKM2011.16.SR bekræfter Skatterådet, at en gennemførelse af en påtænkt likvidation af datterselskabet til A Ltd. ikke vil medføre forfald på henstandssaldoen for C. Det bekræftes ligeledes, at en påtænkt udlodning af de frie reserver i B ApS til moderselskabet A Ltd. ikke vil medføre forfald af henstandssaldoen for C.◄ 

SKM2010.844.SR angik en situation, hvor nogle selskaber, som stod på den fraflyttede persons beholdningsoversigt, betaler for ydelser leveret af hans personligt ejede virksomhed. Skatteministeret udtalte, at foretages transaktionerne på vilkår, der medfører at selskaberne betaler overpris for ydelserne, eller sker afregningen f.eks. med uforholdsvis lang kredittid og uden rentebetaling, anses transaktionerne for at indeholde en "maskeret udlodning" til spørger i sin egenskab af personlig ejer. Er det tilfældet, skal der afregnes en del af henstandssaldoen efter ABL § 39 A, stk. 5, jf. LL § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1. I denne situatiom skal der ske afregning af henstandssaldoen, uanset om transaktionerne medfører et fald i aktiernes værdi. En vurdering af om transaktionerne mellem den personligt ejede virksomhed og selskaberne sker på arms-længde vilkår er ligeledes afgørende for, om dispositionerne er omfattet af ABL § 39 A, stk. 6, jf. hertil ◄►SKM2010.356.SR. Sker transaktionerne på arms-længde vilkår, må det antages, at samhandlen medfører, at aktierne ikke falder i værdi. Under forudsætning af, at levering af de anførte ydelser fra den personligt ejede virksomhed til de selskaber, som står på beholdningsoversigten sker på arms-længde vilkår, finder Skatteministeriet, at der ikke skal afdrages på henstandssaldoen.◄     

►I SKM2010.765.SR bekræfter Skatterådet, at As henstand med betaling af fraflyttetskat vedrørende anparter i X ApS ikke bortfalder i tilfælde af en skattefri ophørsspaltning. ◄

►I SKM2010.522.SR fastslås, at det fremgår af ABL § 39 A og forarbejderne hertil, at ved skattefri omstruktureringer, indgår de aktier, der modtages som vederlag i forbindelse med den skattefri omstrukturering på beholdningsoversigten som erstatning for aktier, der allerede indgår. Henstand med fraflytterskatten består således fortsat ved en skattefri fusion, som er i overensstemmelse med FULs bestemmelser, herunder § 15, stk. 4.◄

Skatterådet svares nej til, at en fusion vil medføre, at den beregnede fraflytterskat forfalder til betaling.

I SKM2010.356.SR påtænkte en person P at flytte til Schweiz, og i den forbindelse ville hans skattepligt til Danmark ophøre. På fraflytningstidspunktet påtænker P at få henstand med betaling af fraflytterskatten på aktier i A A/S. Skatterådet fandt, at der ikke som følge af at A A/S køber en ejendom til markedspris og fra tredjemand vil skulle afdrages på henstandsaldoen, jf. ABL § 39 A, stk. 6 og PSL § 8 a.

I SKM2010.175.SR var A og hans hustru B i 2008 fraflyttet Danmark. De ejede hver 50 % af anparterne i C Holding ApS. Der hvilede en betydelig fraflytterskat på anparterne i C Holding ApS, som også var med på beholdningsoversigten. A spurgte om de skattemæssige konsekvenser af udlån mellem to selskaber nede i koncernen, som han begge var delvist indirekte ejer af. Skatterådet fandt, at et udlån fra E A/S til F ApS var omfattet af ABL § 39 A, stk. 7. Foretages udlånet medfører dette, at der forfalder et beløb af henstandssaldoen til betaling vedrørende fraflytterskat på personen A´s beholdning af anparter i C Holding ApS. Det samme gør sig gældende under nærmere angivne forudsætninger, hvis henholdsvis låntager eller långiver er et selskab, der indirekte ejes af C Holding ApS.

Ved nedskrivning af henstandssaldo, kan saldoen ikke nedskrives til mindre end 0 kr., jf. ABL § 39 A, stk. 8.

En persons død sidestilles med afståelse af alle aktierne, der indgår på beholdningsoversigten. Reglerne i ABL § 39 A, stk. 2-4 og 10-12 finder tilsvarende anvendelse, jf. ABL § 39 A, stk. 9. Dødsboskatteloven indeholder dog visse muligheder for ægtefællesuccession.

Når alle de aktier, der indgår på beholdningsoversigten, er afstået, bortfalder den eventuelt resterende henstandssaldo. Henstandssaldoen bortfalder dog ikke, hvis personen har uudnyttede realiserede tab, som kan fremføres til fradrag i senere indkomstår, jf. ABL § 39 A, stk. 10.

Der skal indgives selvangivelse for hvert indkomstår, hvor der er en positiv henstandssaldo. Selvangivelsesfristen er den 1. juli året efter indkomstårets udløb. Udløber selvangivelsesfristen en fredag eller en lørdag, kan selvangivelse rettidigt foretages den følgende søndag. Indgives selvangivelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. ABL § 39 A, stk. 11.

Fristen for betaling af beløb omfattet af ABL § 39 A, stk. 3-7, 9 og 11 er den 1. oktober i året efter indkomståret henholdsvis dødsåret med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder den sidste rettidige indbetalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Betales beløbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, jf. ABL § 39 A, stk. 12.

I SKM2009.742.SR finder Skatterådet, at afgørende for om en henstand med fraflytterskat på aktier kan opretholdes efter en aktieombytning, er at ombytningen kan ske skattefrit efter de regler, der er gældende hvor spørger er hjemmehørende.

I SKM2010.14.SR fandt Skatterådet, at henstand med betaling af fraflytterskat efter ABL §§ 39 og 39 A ikke bortfalder i forbindelse med en spaltning af selskabet, hvis der gives tilladelse til en skattefri spaltning af selskabet, eller hvis betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt, jf. FUL §§ 15 a og 15 b. Hvis der sker vederlæggelse med andet end aktier, vil henstanden dog bortfalde for så vidt angår en del af henstandsbeløbet, idet en del af aktierne i så fald anses for afstået, jf. ABL § 39 A, stk. 2. Afgørelsen er påklaget til Landsskatteretten.

På ny skattepligtig til DanmarkFår personen på ny skattemæssigt hjemsted i Danmark, jf. ABL § 39 B, stk. 1, finder reglen i ABL § 37 anvendelse for aktier, der indgik på beholdningsoversigten, og som personen fortsat ejer. Er der på dette tidspunkt fortsat en henstandssaldo, skal der dog ske en nedsættelse af handelsværdien for de aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på beholdningsoversigten. Handelsværdien nedsættes med det laveste af følgende beløb:

1) Det resterende skattebeløb, der indgår på henstandssaldoen på tilflytningstidspunktet, omregnet til indkomstgrundlag baseret på reglerne i PSL § 8 a.

2) Den samlede nettogevinst på de aktier, som personen ejer på tilflytningstidspunktet, opgjort på grundlag af handelsværdien på tilflytningstidspunktet og den anskaffelsessum, der indgik ved beregningen efter § 38, stk. 4. 

Den ovenfor under nr. 2 nævnte samlede nettogevinst opgøres ved, at der for hver aktie, som fortsat indgår på beholdningsoversigten, foretages en opgørelse af gevinst eller tab, idet opgjorte tab fragår i opgjorte gevinster. Hvis nettoopgørelsen medfører en samlet gevinst på 0 kr. eller et samlet nettotab, skal der ikke ske regulering af handelsværdien, jf. ABL § 39 B, stk. 2.

Det beløb, som handelsværdien efter stk. 1 og 2 skal nedsættes med, fradrages forholdsmæssigt på de pågældende aktier på grundlag af deres handelsværdi, jf. ABL § 39 B, stk. 3.

Når der er foretaget regulering af handelsværdien efter ABL § 39 B, stk. 1-3, bortfalder den resterende henstandssaldo, jf. ABL § 39 B, stk. 4.

Overgangsregel for personer, hvis skattepligt er ophørt før 30. maj 2008Personer, hvis skattepligt er ophørt eller skattemæssige hjemsted er flyttet før den 30. maj 2008, og som har fået henstand med betaling af den skat, der blev beregnet ved skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted, skal udarbejde en beholdningsoversigt efter ABL § 39 A, stk. 1, som affattet ved lov nr. 906 af 12. september 2008. Beholdningsoversigten skal omfatte de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejer pr. 30. maj 2008, og den skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli 2009. Den henstandssaldo der er nævnt i ABL § 39 A, stk. 1, udgøres af det henstandsbeløb, der resterer pr. 30. maj 2008. Indgives beholdningsoversigten ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og det beløb, der står på henstandssaldoen, forfalder til betaling, idet ABL § 39 A, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af beholdningsoversigten som nævnt i 2. pkt., jf. 4. pkt. Hvis personen kan dokumentere, at vedkommende på tidspunktet for skattepligtens ophør henholdsvis flytning af skattemæssigt hjemsted opfyldte betingelsen i ABL § 38, stk. 2, (kursenværdien af personens samlede beholdning af aktier er på under 100.000 kr. og der indgår ikke aktier med negativ anskaffelsessum) bortfalder den resterende henstandssaldo. Se § 7, stk. 4 i lov nr. 906 af 12. september 2008.

Personer, hvis skattepligt er ophørt eller skattemæssige hjemsted er flyttet før den 30. maj 2008, og som har betalt den skat, der blev beregnet ved skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted, og som pr. 30. maj 2008 fortsat ejer aktier, der var ejet på fraflytningstidspunktet, kan vælge i stedet at blive omfattet af de nye regler i ABL §§ 38-39 B som affattet ved lov nr. 906 af 12. september 2008, forudsat at der senest den 30. maj 2009 gives told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. Såfremt personen efter 1. pkt. vælger at blive omfattet af de nye regler i ABL §§ 38-39 B, skal personen udarbejde en beholdningsoversigt efter ABL § 39 A, stk. 1.  Beholdningsoversigten skal omfatte de aktier, som personen ejede på fraflytningstidspunktet og fortsat ejer pr. 30. maj 2008, og den skal indgives til told- og skatteforvaltningen senest den 1. juli 2009. Den henstandssaldo, der er nævnt i ABL § 39 A, stk. 1, udgøres af et beløb svarende til den skat, der blev betalt ved fraflytningen for aktier, som personen fortsat ejer pr. 30. maj 2008. Indgives beholdningsoversigten ikke rettidigt, anses valget efter 1. pkt. for bortfaldet. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen for indgivelse af beholdningsoversigten som nævnt i 3. pkt., jf. 5. pkt. Hvis personen kan dokumentere, at vedkommende på tidspunktet for skattepligtens ophør henholdsvis flytning af det skattemæssige hjemsted opfyldte betingelsen i den nye ABL § 38, stk. 2, bortfalder kravet vedrørende den skat, der blev betalt ved fraflytningen. Tilbagebetaling af den resterende skat, der blev indbetalt ved fraflytningen, som følge af, at personen i stedet omfattes af de nye regler i ABL §§ 38-39 B, eller har dokumenteret, at betingelsen i den nye ABL § 38, stk. 2, er opfyldt, skal ske senest den 1. oktober 2009. Der tilkommer personen en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg på 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober 2009 at regne, hvis tilbagebetalingen sker efter denne dato. Se § 7, stk. 5. i lov nr. 906 af 12. september 2008.

I SKM2008.24.SR afviste Skatterådet at give bindende svar på et spørgsmål om opretholdelse af henstand med betaling af fraflytterskat uden sikkerhedsstillelse. Det var oplyst, at skatteyderen først var fraflyttet til Frankrig og derfra videre til Monaco, men der blev trods anmodning ikke indsendt de nødvendige oplysninger til vurdering af, om fraflytningen til Frankrig havde været reel. 

I SKM2008.75.LSR fandt Landsskatteretten, at der skulle gives henstand med betalingen af fraflytterskat uden sikkerhedsstillelse og uden beregning af tillæg til henstandsbeløbet, da sådanne krav måtte anses for stridende mod EU-retten. Skatteyderen var flyttet til et andet EU-land, men havde oprindeligt fået henstand med skattebetalingen som følge af en klage over skatteansættelsen.

I SKM2008.97.SR fastslog Skatterådet, at en skattefri anpartsombytning efterfulgt af en skattefri spaltning ikke var en afståelse i KSL § 73 E, stk. 4's forstand. Indrømmet henstand med betaling af fraflytterskatten bortfaldt derfor ikke som følge af de nævnte transaktioner.