Dato for udgivelse
01 Mar 2011 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Oct 2010 15:07
SKM-nummer
SKM2011.120.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03402
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Henstand, fraflytterbeskatning, bortfald, skattefri spaltning, bindende svar
Resumé
Henstand med betalingen af fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens §§ 39 og 39 A bortfaldt ikke i forbindelse med en spaltning af selskabet, hvis spaltningen kunne ske skattefrit efter de regler, der var gældende i tilflytterlandet.
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 39 A
Aktieavancebeskatningsloven § 13 a (dagældende)

Henvisning
-
Redaktionelle noter

Se Skatterådets bindende svar: SKM2010.14.SR.

Klagen angår bindende svar om, hvorvidt henstand med fraflytterbeskatning bortfalder i forbindelse med skattefri spaltning.

Spørgsmålet til SKAT var følgende:

"Kan det bekræftes, at den henstand med betalingen af aktieavanceskat spørgeren opnåede (...) i anledning af, at hun fraflyttede Danmark, ikke vil bortfalde i tilfælde af en skattefri spaltning?"

SKAT har besvaret det stillede spørgsmål således:

"Se SKATs indstilling og begrundelse. Af begrundelsen fremgår, at opretholdelsen af henstanden med fraflytterbeskatningen er betinget af, at der kan opnås skattefri spaltning med eller uden tilladelse efter fusionsskatteloven."

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer svaret til et ja.

Sagens oplysninger

A (klageren) fraflyttede Danmark den 26. august 1999. Hun ejede på fraflytningstidspunktet aktier i det i Norge hjemmehørende selskab G1. Den 14. juni 2000 fik hun henstand med betalingen af aktieavanceskat i forbindelse med flytningen.

Der påtænkes nu gennemført en efter norske regler skattefri spaltning af det norske selskab som følge af uenighed i aktionærkredsen. Spaltningen vil for klagerens vedkommende blive gennemført således, at hun vederlægges med aktier i et nystiftet selskab, hvori hun vil være eneaktionær.

Med anmodning af 14. august 2008 blev Skatterådet bedt om at bekræfte, at den bevilgede henstand med betalingen af aktieavanceskat ikke vil bortfalde i tilfælde af en skattefri spaltning af det norske selskab.

Under SKATs behandling af anmodningen er meddelt, at der ikke i forbindelse med det bindende svar ønskes en stillingtagen til, om betingelserne for en skattefri spaltning efter danske regler er opfyldt eller ej.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet har med det bindende svar meddelt, at en spaltning af det norske selskab ikke vil medføre, at henstanden med fraflytterbeskatningen vil bortfalde under betingelse af, at der opnås tilladelse til skattefri spaltning efter fusionsskatteloven eller betingelserne for skattefri spaltning uden tilladelse efter fusionsskatteloven er opfyldte.

SKAT har i sin indstilling til sagen begrundet svaret med en henvisning til, at der ikke er givet tilladelse til en skattefri spaltning, og det kan ikke på det foreliggende grundlag vurderes, om betingelserne for en skattefri spaltning uden tilladelse er opfyldt eller ej.

Der er derfor ikke taget stilling til, om betingelserne for en skattefri spaltning med eller uden tilladelse fra SKAT, jf. fusionsskattelovens § 15 a og 15 b, er opfyldt eller ej.

Skatterådet har herefter besvaret det stillede spørgsmål med: Se SKATs indstilling og begrundelse.

SKAT har under sagens behandling i Landsskatteretten meddelt, at myndigheden efter en fornyet vurdering af sagen er enig med klagerens repræsentant i, at det som følge af, at klageren er bosiddende i Norge, skal afgøres efter de norske skatteregler, om spaltningen af selskabet er skattefri eller ej. Der er herved henvist til skatteministerens svar på spørgsmål 22 i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 187 i folketingsåret 2007/08, 2. samling, samt Skatterådets afgørelse af 10. november 2009 (SKM2009.742.SR).

Det er herefter SKATs opfattelse, at svaret fra skatteministeren og afgørelsen fra Skatterådet kan anvendes analogt i nærværende sag.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at det bindende svar ændres, så spørgsmålet besvares bekræftende.

Repræsentanten har henvist til, at det i Norge hjemmehørende selskab, G1 ikke har fast driftssted her i landet. Klageren er hverken fuld eller begrænset skattepligtig her til landet. Det gøres på den baggrund gældende, at den foreliggende sag - hverken på selskabs eller aktionærsiden - er omfattet af fusionsskatteloven.

Det giver på den baggrund ikke mening at gøre opretholdelsen af henstanden med fraflytningsbeskatningen betinget af, at der opnås tilladelse til skattefri spaltning efter fusionsskatteloven, eller betingelserne for skattefri spaltning uden tilladelse efter fusionsskatteloven er opfyldte.

Det afgørende er derimod, hvorvidt spaltningen efter lokale regler sker med skattemæssig succession, og at disse regler i det væsentlige svarer til de danske regler. Det kan lægges uprøvet til grund, at det er tilfældet i den foreliggende sag.

Der er henvist til spørgsmål 22 med tilhørende svar i L 187 fra 2007/08 (2. samling), og til Skatterådets bindende svar refereret i SKM2009.742.SR. Begge taler ubetinget til støtte for, at det afgørende for, hvorvidt henstanden kan opretholdes er, at spaltningen er skattefri efter norske skatteregler.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter dagældende aktieavancebeskatningslovs § 13 a har klageren i forbindelse med flytning fra Danmark til Norge den 26. august 1999 fået henstand med betaling af fraflytterskat på aktier. En forudsætning for fortsat henstand med betalingen er efter vedtagelsen af lov nr. 906 af 12. september 2008, at der er udarbejdet en beholdningsoversigt, jf. aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 1, over de aktier, som var ejet på fraflytningstidspunktet og fortsat er ejet pr. 30. maj 2008.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 1, 3. pkt. skal ved en efterfølgende aktieombytning, fusion eller spaltning de aktier, der erhverves med succession, indgå på beholdningsoversigten.

Landsskatteretten er i overensstemmelse med klagerens opfattelse, som SKAT har tilsluttet sig, enig i, at henstanden med betalingen af fraflytterskatten ikke bortfalder i tilfælde af skattefri spaltning efter reglerne i Norge. Det lægges herved til grund, at klageren er hjemmehørende i Norge.

Det bindende svar ændres herefter til ja.