Indhold

Dette afsnit beskriver i skematisk form, hvordan Skattestyrelsen opgør, om afdøde og dødsboet har betalt for lidt eller for meget i skat for bobeskatningsperioden.

Afsnittet indeholder:

 • Skema - beregning dødsboskat
 • Skema - opgørelse af foreløbige indkomstskatter
 • Skema - opgørelse af restskat eller overskydende skat
 • Skema - beregning af aktieskat
 • Skema - beregning af negativ skat (carry back) efter DBSL § 31.

Skema - beregning dødsboskat

Skemaet viser

 • hvad der indgår i skatteberegningen efter DBSL § 30 og § 30 a stk. 1-2
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Beregning af dødsboskat

Lovhenvisning

Bemærkninger

50 procent af bobeskatningsperiodens positive skattepligtige indkomst

a

 

Se C.E.3.3.5.1.1.

Positiv aktieskat fra pkt. 6 i skemaet "Beregning af aktieskat"

b

   

Negativ aktieskat fra pkt. 10 i skemaet "Beregning af aktieskat"

c

   

Sum af skat for bobeskatningsperioden. (a b - c)
Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales. Se "Beregning af carry back"

d

DBSL § 30, stk. 1

 

Fradrag i beregnet skat

e

DBSL § 30, stk. 2 og 3

Se C.E.3.3.5.1.3.

Fradrag i beregnet skat for ægtefælle, der er død i samme indkomstår, når dennes dødsbo er behandlet som uskiftet bo mv.

f

DBSL § 30, stk. 4

Se C.E.3.3.5.1.3.

Beregnet skat efter fradrag (d-e-f)
Negativt beløb sættes til 0

g

   

Indregnet restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3 og § 61A i afdødes forskudsansættelse for dødsåret

h

DBSL § 30 a, stk. 1

*) Se nedenfor. Se C.E.3.3.5.1.4

Beregnet skat efter indregnet restskat mv. og overført overskydende skat (g h)

i

   

Negativ aktieskat efter PSL § 8 a, stk. 5, overført fra tidligere år

j

DBSL § 30 a, stk. 2

*) Se nedenfor. Se C.E.3.3.5.1.4.

Resterende virksomhedsskat og resterende konjunkturudligningsskat fra tidligere år

k

VSL § 10, stk. 4 og § 22 b, stk. 6

*) Se nedenfor. Se C.E.3.3.5.1.4.

Beregnet skat efter modregning af

 • negativ aktieskat og
 • resterende virksomhedsskat og konjunkturudligningsskat

fra tidligere år (i-j-k)

Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales ikke

l

   

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., indgår ægtefællens:

 • Indregnet restskat mv. efter KSL § 61, stk. 3 og § 61A i forskudsansættelse for dødsåret
 • Negativ aktieskat efter PSL § 8 a, stk. 5, overført fra tidligere år
 • Resterende virksomhedsskat og resterende konjunkturudligningsskat fra tidligere år.

Skema - opgørelse af foreløbige indkomstskatter

Skemaet viser

 • opgørelse af foreløbige indkomstskatter for bobeskatningsperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Opgørelse af foreløbige indkomstskatter

Lovhenvisning

Bemærkninger

A-skat (dog ikke foreløbigt AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 33 a, stk. 2)

m

KSL § 60, stk. 1, litra a

*) Se nedenfor.

Indbetalt A-skat for dødsåret efter KSL § 68

n

KSL § 60, stk. 1, litra b

*) Se nedenfor.

B-skat, der er forfaldet før dødsfaldet, bortset fra den del der vedrører AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 33 a, stk. 2

o

KSL § 60, stk. 1, litra c

*) Se nedenfor.

Frivillige indbetalinger for dødsåret efter KSL § 59

p

KSL § 60, stk. 1 litra e

*) Se nedenfor.

Beløb der indbetalt som acontoskat efter AL § 40 C, stk. 8-10

q

KSL § 60, stk. 1 litra h

 

Tidligere betalt acontovirksomhedsskat eller acontokonjunkturudligningsskat, der svarer til indtægtsført opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse i bobeskatningsperioden

r

DBSL § 30 a, stk. 3

 

Bobeskatningsperiodens indeholdte udbytteskat efter KSL § 65

s

DBSL § 32, stk. 2

 

Beløb som allerede er tilbagebetalt i mellemperioden

t

KSL § 55

*) Se nedenfor.

Samlede foreløbige skatter (m n o p q r s-t)

u

   

Beløb, der indgår i foreløbige skatter, og som ikke er foreløbige indkomstskatter, der skal sammenlignes med samlet beregnet skat (l):

v    
 • Ejendomsværdiskat ►og grundskyld◄, der er forfaldet før dødsfaldet, er endelig for dødsåret. Beløbet skal fragå i de foreløbige skatter med:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 360
  idet en måned udgør 30 dage efter ►ESL § 72◄.

w

ESL § 32

*) Se nedenfor. Se C.E.3.3.5.2.2.

 • Kompensationsbeløb for forhøjede energi og miljøafgifter (Grøn check), der har nedsat forskudsskatten for mellemperioden, er endelig for dødsåret. Beløbet for mellemperioden udgør:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 365

x

 

*) Se nedenfor. Se C.E.3.3.5.2.2.

Foreløbige indkomstskatter for bobeskatningsperioden (u-w x)

y

   

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., indgår ægtefællens skatter på samme måde som afdødes. Det gælder for:

 • A-skat (dog ikke foreløbigt AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 33 a, stk. 2).
 • Indbetalt A-skat for dødsåret efter KSL § 68.
 • B-skat, der er forfaldet før dødsfaldet, bortset fra den del der vedrører AM-bidrag, da dette er endeligt for dødsåret efter DBSL § 33 a, stk. 2.
 • Frivillige indbetalinger for dødsåret efter KSL § 59.
 • Beløb som allerede er tilbagebetalt for mellemperioden.
 • Ejendomsværdiskat ►og grundskyld◄, der er forfaldet før dødsfaldet, er endelig for dødsåret. Beløbet skal fragå i de foreløbige skatter med: Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 360, idet en måned udgør 30 dage efter ►ESL § 72◄.
 • Kompensationsbeløb for forhøjede energi og miljøafgifter (Grøn check), der har nedsat forskudsskatten for mellemperioden, er endelig for dødsåret. Beløbet for mellemperioden udgør:
  Forskudsregistreret årligt beløb x mellemperiodens længde / 365

Skema - opgørelse af restskat eller overskydende skat

Skemaet viser

 • beregning af om afdøde har betalt for lidt eller for meget i skat for bobeskatningsperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Opgørelse af restskat eller overskydende skat

Bemærkninger

Beregnet samlet skat for bobeskatningsperioden efter modregninger (l)

 

Beregnet carry back (20) i skemaet "Beregning af carry back"

 

Foreløbige indkomstskatter for bobeskatningsperioden (y)

 

Forskelsbeløb (l-y)

*) Se nedenfor

*)
Hvis forskelsbeløbet er positivt (afdøde og dødsboet har betalt for lidt i skat), skal dødsboet betale hele restskatten.

Hvis forskelsbeløbet er negativt (afdøde og dødsboet har betalt for meget i skat), udbetaler Skattestyrelsen hele beløbet som overskydende skat til dødsboet.

Skema - beregning af aktieskat

Skemaet viser

 • beregning af aktieskat for bobeskatningsperioden
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Beregning af aktieskat

Lovhenvisning

Bemærkninger

Positiv aktieindkomst

1

DBSL § 32, stk. 1

Se C.E.3.3.5.1.2.

Negativ skattepligtig indkomst

2

DBSL § 30, stk. 5, og § 32, stk. 1

Se C.E.3.3.5.1.2.

Grundlag for beregning af aktieskat (1-2). Negativt beløb sættes til 0. Overskydende beløb udbetales ikke

3

DBSL § 32, stk. 1

Se C.E.3.3.5.1.2.

Positiv aktieskat udgør:

   

Se C.E.3.3.5.1.2.

27 procent af grundlag, der ikke overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

4

DBSL § 32, stk. 1

*) Se nedenfor
Se C.E.3.3.5.1.2.

42 procent af grundlag, der overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

5

DBSL § 32, stk. 1

*) Se nedenfor
Se C.E.3.3.5.1.2.

Positiv aktieskat, der overføres til pkt. b i skemaet "Beregning af dødsboskat" (4 5)

6

DBSL § 30, stk. 1, 2. pkt.

 
       

Negativ aktieindkomst

7

   

Negativ aktieskat udgør:

   

Se C.E.3.3.5.1.2.

27 procent af grundlag, der ikke overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

8

DBSL § 32, stk. 3

*) Se nedenfor
Se C.E.3.3.5.1.2.

42 procent af grundlag, der overstiger grundbeløb i PSL § 8 a, stk. 1

9

DBSL § 32, stk. 3

*) Se nedenfor
Se C.E.3.3.5.1.2.

Negativ aktieskat, der overføres til pkt. c i "Beregning af dødsboskat" (8 9)

10

DBSL § 30, stk. 1, 3. pkt.

 

*) Når ægtefællen er død i samme indkomstår, og dennes dødsbo er behandlet skattemæssigt som uskiftet bo mv., fordobles grundbeløbet i PSL § 8 a, stk. 1. Når ægtefællen også har haft særbo, hvor der ved en skatteberegning er brugt af grundbeløbet, nedsættes det dobbelte grundbeløb med den del, der er brugt i særboet.

Skema - beregning af negativ skat (carry back) efter DBSL § 31

Skemaet viser

 • beregning af carry back
 • hvor i lovgivningen reglen er fastsat
 • bemærkninger og henvisninger til afsnit, hvor emnet er beskrevet.

Beregning af carry back efter DBSL § 31

Lovhenvisning

Bemærkninger

Negativ skattepligtig indkomst

11

DBSL § 31, stk. 1

Se C.E.3.3.5.3.

Positiv aktieindkomst

12

DBSL § 31, stk. 1

Se C.E.3.3.5.3.

Negativ skattepligtig indkomst efter modregning (11-12).

13

   

Carry back udgør:

     

30 procent af negativ skattepligtig indkomst efter modregning (13)

14

DBSL § 31, stk. 1

Se C.E.3.3.5.3.

Negative beløb fra punkt d) i skema beregning af boskat (negativ aktieskat er større en skat af bobeskatningsindkomst)

15

DBSL § 31, stk. 1

Se C.E.3.3.5.3.

Negativ skat (14 15)

16

   

Afdødes betalte skatter af skattepligtig indkomst for de to senest afsluttede indkomstår før dødsåret

17

DBSL § 31, stk. 2

Se C.E.3.3.5.3.

Summen af den længstlevende ægtefælles betalte skatter af skattepligtig indkomst og aktieindkomst for

 • de to senest afsluttede indkomstår før dødsåret
 • dødsåret
 • indkomstår, der fuldt ud omfattes af boperioden

18

DBSL § 31, stk. 2

Se C.E.3.3.5.3.

Afdødes og den længstlevende ægtefælles skatter tilsammen (17 18)

19

   

Skattestyrelsen udbetaler det mindste beløb af 16 og 19

20

DBSL § 31, stk. 2

Se C.E.3.3.5.3.