Indhold

Dette afsnit beskriver, om dødsboet skal betale restskat, eller Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat for bobeskatningsperioden.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Når Skattestyrelsen ændrer en tidligere skatteberegning
 • Dødsboet bliver insolvent alene på grund af restskatten.

Se afsnit C.E.14 om definition af bobeskatningsperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet ikke er skattefritaget efter DBSL § 6.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Regel

Når forskellen mellem

 • beregnet skat for bobeskatningsperioden nedsat med fradrag i dødsboskatten og
 • foreløbige indkomstskatter

viser, at

 • beregnet skat nedsat med fradrag er størst, skal dødsboet betale den manglende skat - se DBSL § 30 a, stk. 4
 • foreløbige indkomstskatter er størst, udbetaler Skattestyrelsen forskellen som overskydende skat - se DBSL § 30 a, stk. 7.

Se afsnit C.E.3.3.5.1 og C.E.3.3.5.2.

Når Skattestyrelsen beregner negativ skat (carry back) ved underskud i skattepligtig indkomst eller negativ aktieskat i bobeskatningsperioden, tilbagebetaler Skattestyrelsen også afdødes foreløbige indkomstskatter for bobeskatningsperioden. Se afsnit C.E.3.3.5.3 om negativ skat (carry back).

Bemærk

Der er intet mindstebeløb for restskat eller overskydende skat for bobeskatningsperioden svarende til reglerne for mellemperioden.

Dødsboet

 • skal betale hele restskatten til Skattestyrelsen
 • får hele den overskydende skat tilbage fra Skattestyrelsen

uanset beløbets størrelse.

Se også

Se også afsnit C.E.3.3.5.5 skemaer - har afdøde og dødsboet betalt for lidt eller for meget i skat for bobeskatningsperioden

Når Skattestyrelsen ændrer en tidligere skatteberegning

Når Skattestyrelsen ændrer en tidligere skatteberegning, tages der hensyn til de skatter

 • dødsboet tidligere har skullet indbetale til Skattestyrelsen
 • Skattestyrelsen tidligere har udbetalt til dødsboet.

Se afsnit C.E.8 om renteberegning, når Skattestyrelsen ændrer den oprindelige skatteberegning for bobeskatningsperioden.

Dødsboet bliver insolvent alene på grund af restskatten

Når et ellers solvent dødsbo bliver insolvent alene på grund af restskatten for bobeskatningsperioden, nedsætter Skattestyrelsen restskatten til et beløb, der svarer til dødsboets aktiver med fradrag af alle passiver undtagen den opgjorte restskat. Hvis der er sket acontoudlodning af aktiver, indgår disse aktiver i nettoformuen ved vurderingen af, om dødsboet bliver insolvent som følge af restskatten. Se DBSL § 30 a, stk. 6.

Var afdøde gift ved dødsfaldet og afdøde efterlader sig fællesformue, skal der tages hensyn til boslodsudvekslingen. Det følger af de almindelige regler om deling af fællesbo, når ægteskabet ophører - hvad enten det er i forbindelse med skilsmisse eller ved dødsfald - at parterne deler hver enkeltes positive bodel med 50 pct. til hver. Der sker ikke deling af en negativ bodel mellem parterne. Har den ene ægtefælle negativ bodel, kan dennes kreditorer ikke rejse krav overfor den anden ægtefælle for den del, der ikke kan dækkes efter boslodsudvekslingen er sket.

Når der i DBSL § 30 a, stk. 6, omtales "boets aktiver med fradrag af alle passiver undtagen den opgjorte restskat", drejer det sig om boer, hvor der

 • enten ikke er fællesformue
 • eller ikke er en længstlevende ægtefælle med ret til sin halvdel af egen bodel ved delingen af fællesboet

Hvis afdødes negative bodel tillagt boslodsudvekslingen med længstlevende ægtefælles halvdel af dennes bodel ikke er tilstrækkeligt til at dække restskattekravet, skal restskatten nedsættes til det beløb, der så kan dækkes.

Eksempel

Eksemplet viser, hvordan en restskat for bobeskatningsperioden bliver nedsat, når et ellers solvent dødsbo bliver insolvent på grund af restskatten.

Der er følgende forudsætninger for eksemplet:

 • Skatteberegning for bobeskatningsperioden viser en restskat på 1.500.000 kr.
 • I boopgørelsen er
  • nettoformuen opgjort til 1.200.000 kr.
  • aktiverne opgjort til 4.000.000 kr.
  • passiverne er opgjort til 2.800.000, hvoraf afsat boskat udgør 100.000 kr.

Beregning af nettoformue uden skattebeløb

Beløb

Dødsboets nettoformue

1.200.000

Dødsboskat afsat med (forkert beløb i forhold til Skattestyrelsens beregning)

100.000

Nettoformue uden udgift til boskat

1.300.000

Skattestyrelsen nedsætter den beregnede dødsboskat på 1.500.000 kr. til dødsboets nettoformue på 1.300.000 kr.