Dato for udgivelse
20 nov 2009 12:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 okt 2009 09:30
SKM-nummer
SKM2009.712.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-041085
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, aktionæroverenskomst
Resumé
Skatterådet kan bekræfte, at A A/S, B A/S og C A/S skal sambeskattes med D A/S fra den 1. juli 2009.
Reference(r)
Lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 S.D.4.1.1.2.

Spørgsmål

Svar

Skal A A/S, B A/S og C A/S sambeskattes med D A/S fra den 1. juli 2009, jf. selskabsskattelovens § 31 C?

Ja


Beskrivelse af de faktiske forhold

D A/S ejer indirekte eller direkte følgende andele af de tre selskaber:

 • A A/S            35,0 %
 • B A/S             17,5 %
 • C A/S             35,0 %

D A/S er på nuværende tidspunkt sambeskattet med følgende selskaber, hvor selskabet direkte eller indirekte har majoriteten i aktie- og stemmerettigheder: 

 • E A/S             100,0 %
 • F A/S             100,0 %
 • G A/S              70,0 %
 • H A/S              64,7 %
 • I A/S               70,0 %

Visning af billede: Image3

Forud for en påtænkt skattefri fusion af driftsselskaberne påtænkes det pr. 1. juli 2009 at ændre vedtægter og aktionæroverenskomster i A A/S, B A/S og C A/S, således at D A/S direkte eller indirekte får ret til at udpege hovedparten af medlemmerne til bestyrelsen, og derved får reel kontrol med selskaberne.  

Aktierne i de tre selskaber, som ønskes sambeskattet, ejes af følgende selskaber:

A A/S:

 • J ApS                                  50,0 %
 • D A/S                                  35,0 %
 • G Holding ApS                      15,0 %

C A/S:

 • J ApS                                  50,0 %
 • G A/S                                  50,0 %

B A/S:

 • J ApS                                  50,0 %
 • AA/S                                   50,0 %

J ApS ejer således direkte eller indirekte 75 % af aktiekapitalen i B A/S.

I forbindelse med den påtænkte fusion af driftsselskaberne påtænkes det forud for vedtagelse af fusionen at ændre vedtægterne og aktionæroverenskomsterne i A A/S, B A/S og C A/S, således at D A/S opnår den fulde kontrol med alle driftsselskaberne den 1. juli 2009.

Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, hvor mange personer, bestyrelserne i de tre selskaber skal bestå af, men uanset antallet, vil det fremgå af aktionæroverenskomsten, at D A/S indstiller flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ændringerne i de tre aktionæroverenskomster medfører, at D A/S får bestemmende indflydelse på A A/S, B A/S og C A/S, gennem valg af flertal af bestyrelsesmedlemmerne i selskaberne. D A/S vil i kraft heraf kunne anses for moderselskab for AA/S, B A/S og C A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er rådgivers opfattelse, at D A/S fra den 1. juli 2009, vil opnå kontrol med A A/S, B A/S og C A/S, og dermed kan betragtes som moderselskab for de tre selskaber. De tre selskaber skal derfor i henhold til selskabsskattelovens § 31 C, stk. 2, nr. 2 fra den 1. juli 2009 sambeskattes med D A/S og de øvrige selskaber, der allerede er sambeskattet med D A/S.

Såfremt den påtænkte ændring af vedtægter og aktionæroverenskomst ikke gennemføres, vil det medføre at sambeskatningen først indtræder på tidspunktet for vedtagelse af fusionen (formentligt i efteråret 2009), hvilket medfører, at der skal udarbejdes delperiodeopgørelser for A A/S, B A/S og C A/S.

Der skal i øvrigt henvises til SKM2008.861.SR og SKM2006.107.SR, hvor Skatterådet har godkendt etablering af sambeskatning, med baggrund i ændring af aktionæroverenskomst.

Det skal endvidere bemærkes, at der forventes positivt skattepligtigt resultat i samtlige selskaber, der kommer til at indgå i sambeskatningen, og der opnås således ikke nogen skattebesparelse ved etablering af sambeskatningen. Formålet med de ændrede vedtægter er udelukkende forretningsmæssige, og foretages udelukkende fordi manglende samspil mellem selskabsretten og skatteretten ellers medfører, at der skal udfærdiges unødvendige delperiodeopgørelser, som vil være administrativt tidskrævende for de involverede selskaber.

SKATs indstilling og begrundelse

Der ønskes svar på, hvorvidt en ændring i vedtægter og aktionæroverenskomst i form af ret til at udpege flertallet af bestyrelsen betyder, at der etableres koncernforbindelse mellem de ønskede selskaber.

Ifølge selskabsskattelovens § 31, stk. 1, skal blandt andet koncernforbundne selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1. nr. 1 sambeskattes.

Hvordan koncernforbundne selskaber defineres er reguleret i selskabsskattelovens § 31C.

Det følger af selskabsskattelovens § 31C i lovbekendtgørelse nr. 272 af 3. april 2009, at

"Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern.

Stk. 2. Et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. er et moderselskab, hvis det

1) besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab),

2) er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan,

3) er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs (datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med dette,

4) er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af stemmerettighederne i et andet selskab (datterselskab) eller

5) besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse."

Selskabet D A/S ønsker at etablere koncernforbindelse med tre selskaber

 • A A/S - D A/S ejer i alt 35 %
 • B A/S - D A/S ejer i alt 17,5 %
 • C A/S - D A/S ejer i alt 35 %

Da D A/S ikke ejer flertallet af stemmerettigheder i nogen af de tre selskaber, kan der ikke etableres koncernforbindelse som følge af selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 1.

Det er dog oplyst, at D A/S sammen med de øvrige aktionærer i de tre selskaber ønsker at ændre vedtægter og aktionæroverenskomster, så D A/S får ret til udpege flertallet af bestyrelsen i de tre selskaber.

I tidligere afgørelser fra Skatterådet - SKM2007.298.SR og SKM2008.861.SR er der taget stilling til, at når et selskab er tillagt retten til at udpege flertallet af bestyrelsen i andet selskab ved en aktionæroverenskomst, etableres der koncernforbindelse mellem de to selskaber.

Det er således SKATs opfattelse, at der etableres koncernforbindelse mellem D A/S og A A/S, B A/S og C A/S, når D A/S tildeles retten til at udpege flertallet af medlemmerne i de nævnte selskabers bestyrelse, jf. selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 2.

Rådgiver har i beskrivelsen af de faktiske oplysninger nævnt, at J A/S direkte/indirekte besidder 75 % af aktiekapitalen i B A/S, hvorfor der er grund til at diskutere, hvorvidt J A/S etablerer koncernforbindelse med B A/S, jf. selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 5.

I denne situation er det nødvendigt at vurdere, hvilket moderselskab, der har den reelle bestemmende indflydelse i B A/S. I den forbindelse er det de faktiske forhold, som vil veje tungere end de rent formelle, jf. høringssvar til Lov 343 af 18. april 2007 (L110A 2006-07).

Eftersom J A/S har indgået en aktionæroverenskomst med de øvrige aktionærer i B A/S, hvorefter D A/S har retten til at udpege flertallet af bestyrelsen i B A/S, er det ikke SKATs opfattelse, at J A/S udøver en bestemmende indflydelse over B A/S' driftsmæssige og finansielle ledelse.

Det er således ikke SKATs opfattelse, at J A/S har etableret koncernforbindelse med B A/S.

D A/S er således det eneste moderselskab til B A/S, jf. selskabsskattelovens § 31C, stk. 2, nr. 2.

SKAT indstiller på baggrund af ovenstående, at A A/S, C A/S og B A/S skal sambeskattes med D A/S.

SKAT skal samtidig bemærke, at det i besvarelsen er forudsat, at der er realitet bag de fremlagte oplysninger.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet følger SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Indtil § 31 C i lov nr. 516 af 12. juni 2009 er trådt i kraft dog højest 2 år.