Dato for udgivelse
27 okt 2009 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 okt 2009 12:30
SKM-nummer
SKM2009.638.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-129178
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Udenlandsk lønindkomst, skattelempelse, 6 måneder, ferieophold, lempelsesperiode
Resumé
SKAT, Juridisk Center, afklarer nogle spørgsmål vedrørende 6-måneders-reglen med hensyn til ferieophold samt lempelsesperiodens start- og sluttidspunkt.
Hjemmel
LBK nr. 176 af 11. marts 2009
Reference(r)

Ligningsloven § 33 A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 D.C.2.3.

1. Sammenfatning

SKAT, Juridisk Center, har fastlagt hidtil uafklaret praksis vedrørende 6-måneders-reglen i ligningslovens § 33 A på følgende måde:

Ferieophold

  • Ferie eller lignende afholdt i udlandet som afslutning på et udlandsophold kan medregnes til 6-måneders perioden.
  • Ferie eller lignende (under 42 dage) afholdt her i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) kan medregnes til 6-måneders perioden, såfremt skatteyderen opholder sig i udlandet på 6-måneders dagen for udlandsopholdets start.
  • Hvis skatteyderen fortsætter med at arbejde i udlandet efter 6-måneders dagen, afbryder det ikke i sig selv udlandsopholdet, at skatteyderen opholder sig her i riget på selve 6-måneders dagen.

Lempelsesperiodens start

  • Lempelsesperioden starter ved begyndelsen af et udlandsophold. Skatteyderen kan selv vælge, hvilken udrejsedato, der skal anvendes som begyndelsestidspunkt for det lempelsesberettigede udlandsophold.

Lempelsesperiodens ophør

  • Lempelsesperioden slutter, når udlandsopholdet afbrydes, det vil sige, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er til stede - fx hvis ophold her i riget overstiger 42 dage indenfor en 6 måneders periode, eller hvis der udføres arbejde her i riget, som ikke er nødvendigt for udlandsopholdet.
  • Skatteyderen kan ikke selv vælge at afslutte et udlandsophold på et tidspunkt, hvor det ikke afbrydes efter loven.

2. Baggrund

Landsskatteretten og Skatterådet har truffet to afgørelser vedrørende 6-måneders-reglen, som har givet anledning til fortolkningstvivl.

For at sikre ensartethed i forvaltningen og vejledning til borgerne fastlægges praksis af SKAT, Juridisk Center, ved udsendelse af dette styresignal samt tilsvarende præciseringer i Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning D.C.2.3.

Landsskatterettens kendelse SKM2007.883.LSR

drejede sig om en skatteyder, der var udstationeret i udlandet fra den 1. juli 2003 til den 22. december 2003, hvorefter han afholdt ferie i Danmark til den 3. januar 2004. Et weekendophold i udlandet fra den 3.-5. januar 2004 kunne ikke medregnes til 6-måneders perioden, idet skatteyderen ikke havde opholdt sig i udlandet på 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start. Udlandsopholdet var derfor afbrudt den 22. december 2003, og skatteyderen kunne ikke få lempelse efter ligningsloven § 33 A.

Spørgsmål: Skal skatteyderen altid opholde sig i udlandet på 6-måneders-dagen?

Afgørelsen har givet anledning til tvivl med hensyn til, om det i alle tilfælde er en betingelse for at få lempelse, at skatteyderen opholder sig i udlandet på 6-måneders-dagen.

Svar: Nej, ikke hvis skatteyderen fortsætter med at arbejde i udlandet.

SKAT, Juridisk Center, er af den opfattelse, at lovbestemmelsen og Landsskatterettens kendelse skal fortolkes således, at kravet om ophold i udlandet på 6-måneders-dagen kun gælder, når udlandsopholdet afsluttes med ferie, der påbegyndes før 6-måneders-dagen for udlandsopholdets start.

Det afbryder således ikke i sig selv et udlandsophold, at skatteyderen opholder sig her i riget på 6-måneders-dagen, forudsat at skatteyderen fortsætter med at arbejde i udlandet efter denne dato.

Skatterådets bindende svar SKM2008.427.SR

drejede sig om en skatteyder, der ønskede at placere og fordele lempelsesperioden på vilkårlige tidspunkter under udlandsopholdet. Skatterådet udtalte, at lempelsesperioden starter ved begyndelsen af udlandsopholdet og afbrydes, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt.

Spørgsmål: Kan skatteyderen frit vælge begyndelsestidspunkt for lempelsesperioden?

Afgørelsen har givet anledning til tvivl med hensyn til, om en skatteyder selv kan vælge, hvornår udlandsopholdet i henhold til ligningsloven § 33 A skal starte.

Svar: Ja, en hvilken som helst udrejsedato kan vælges som begyndelsestidspunkt.

SKAT, Juridisk Center, er af den opfattelse, at skatteyderen selv kan vælge hvilken udrejsedato, der skal anvendes som begyndelsestidspunkt for lempelsesperioden. Perioden behøver derfor ikke starte samtidig med fx en udstationering, men kan starte efter et ophold her i riget på et senere tidspunkt under udstationeringen. Lempelsesperioden kan dog kun starte en dag, hvor skatteyderen rejser ud af Danmark. Dette er fastslået af Landsskatteretten i den nævnte afgørelse SKM2007.883.LSR.

Skatterådets afgørelse fastslår alene, at der ikke er valgfrihed med hensyn til lempelsesperiodens ophør, idet udlandsopholdet afbrydes på det tidspunkt, hvor betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt.