Dato for udgivelse
09 Feb 2009 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Feb 2009 10:01
SKM-nummer
SKM2009.105.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-183811
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Told
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Informationstype, styresignal, SKAT-meddelelse, offentliggørelse, love og regler, Retsinformation
Resumé

SKAT indfører en ny type bindende tjenestebefaling - styresignalet.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning

Procesvejledningen 2008-4 A.1.2

Redaktionelle noter

Styresignalet er ophævet og erstattes af SKM2012.280.SKAT

I SKM2006.607.SKAT blev den tidligere anvendte cirkulæreform erstattet af SKAT-meddelelsen som bindende tjenestebefaling i SKAT. Baggrunden var, at SKAT pr. 1. november 2005 ved en fusion mellem de statslige og kommunale skattemyndigheder blev organiseret som en enhedsorganisation, og at over-underordnelsesforholdet mellem selvstændige myndigheder som grundlag for cirkulæreformen derved faldt væk.

Pr. 1. januar 2009 er der indført en ny struktur i enhedsforvaltningen, hvorved bl.a. Juridisk Center er etableret som en landsdækkende enhed i SKAT.

Juridisk Center skal understøtte gennemførelsen af Skatteministeriets overordnede målsætning om at sikre en retfærdig og effektiv finansiering af fremtidens offentlige sektor. Det gælder ikke mindst i forhold til koncernens visioner om retssikkerhed, ensartethed og kvalitet.

For at markere vigtigheden af denne rolle for Juridisk Center, hvor nøgleordene er lovfortolkning, styring, vejledning, instruktion, hurtighed, helhedsorientering, serviceorientering, kunden i centrum og samarbejde på tværs, er styresignalet samtidig indført som en ny type bindende tjenestebefaling fra Juridisk Center.

I dette styresignal præciseres styresignalets og SKAT-meddelelsens retlige status og deres anvendelsesområder. Samtidig ophæves herved SKM2008.1000.SKAT.

1. Styresignal og SKAT-meddelelse

Både styresignaler og SKAT-meddelelser er bindende tjenestebefalinger, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge. De to typer tjenestebefalinger adskiller sig imidlertid fra cirkulæret derved, at der ikke er tale om bindende tjenestebefalinger fra en myndighed til en anden, men om bindende tjenestebefalinger, hvor adressaterne er alle ansatte i SKAT, dvs. interne adressater.

Mens bekendtgørelser kan skabe direkte pligter og rettigheder for borgerne, er tjenestebefalinger i form af styresignaler og SKAT-meddelelser kun direkte bindende for de interne adressater i SKAT.

Det er imidlertid fastslået i domspraksis, at da SKATs juridiske vejledninger, herunder SKAT-meddelelser - og fremover styresignaler, fastlægger gældende praksis, kan borgerne støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder, det vil sige EU-forordninger, lovgivning, bekendtgørelser, domspraksis samt Landsskatterettens og anden offentliggjort administrativ fast praksis, når denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

Selvom de to typer tjenestebefalinger som anført alene har interne adressater, vil alle styresignaler og SKAT-meddelelser blive offentliggjort af hensyn til behovet for information af borgere samt af hensyn til det almindelige krav om offentlighed i forvaltningen.

1.1 Styresignal

Styresignaler udgives alene af Juridisk Center.

Styresignalet skal som en særlig type bindende tjenestebefaling sikre en aktiv styring af ensartethed i forvaltningen samt fastlægge praksis på områder, hvor der ikke er fastlagt en praksis, eller hvor der skal ske ændring eller præcisering af praksis. For at understøtte retssikkerheden skal styresignalet endvidere være et redskab til at afklare et konstateret uklart retsgrundlag.

1.2 SKAT-meddelelse

SKAT-meddelelser kan udgives af alle enheder i SKAT og omfatter bindende tjenestebefalinger på bl.a. følgende områder:

  • Praktiske fremgangsmåder, fx retningslinier/procedurer for behandling af en bestemt type sager.   
  • Regulering af satser.

2. Offentliggørelse

Både styresignaler og SKAT-meddelelser bliver ligesom afgørelser, domme, mv. tildelt et SKM-nummer og offentliggjort på SKATs hjemmeside under "Love og regler" og under "Afgørelser, domme, mv." samt på en særskilt side, der alene indeholder styresignaler eller SKAT-meddelelser. Samtidig bliver både styresignaler og SKAT-meddelelser lagt i Retsinformations regeldatabase.