åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.5.2 Betingelser for beskatning af selskaber og fonde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

SEL § 32 medfører, at danske moderselskaber (og fonde) bliver beskattet af indkomsten i kontrollerede finansselskaber, når datterselskabet overvejende har mobil indkomst.

SEL § 32 gælder for alle datterselskaber - uanset hvor datterselskaberne er hjemmehørende, og hvordan beskatningsniveauet er for datterselskaberne. Herved er der ingen forskelsbehandling på, om moderselskabet ejer et dansk datterselskab eller et udenlandsk datterselskab inden for EU/EØS.

Det er en forudsætning for, at CFC-beskatning kan ske, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere end 1/2 af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår

2) CFC-beskatningen gennemføres kun, hvis datterselskabets finansielle aktiver gennemsnitligt i indkomståret udgør mere end 10 % af selskabets samlede aktiver

3) Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke være aktier eller investeringsforeningsbeviser m.v. i investeringsforeningsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

4) Moderselskabets aktier i datterselskabet må ikke ejes gennem en juridisk person, der beskattes efter reglerne i SEL § 13 F.

Betingelserne fremgår af SEL § 32, stk. 1.

TransparensI både SEL § 32, stk. 1. nr. 1 og 2 gælder en transparensregel. Reglen indebærer, at der ved bedømmelsen af datterselskabets (holdingselskabets) CFC-indkomst ses bort fra skattepligtig indkomst hidrørende fra selskaber kontrolleret af datterselskabet, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som datterselskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter datterselskabets direkte eller indirekte ejerandele.

Transparensreglen indebærer nærmere, at der ved vurderingen af selskabets status bortses fra alle transaktioner - herunder udbytter, betaling af renter og royalties, betalinger for varer og tjenesteydelser m.m. - mellem holdingselskabet og de datterselskaber i samme land, som holdingselskabet kontrollerer. Til gengæld anses indtægter fra datterselskabets transaktioner med andre selskaber, personer og så videre end holdingselskabet, i stedet for oppebåret direkte af holdingselskabet

Der bortses også fra eventuelle aktieavancer, som holdingselskabet måtte oppebære ved afståelse af (en del af) aktierne i et kontrolleret datterselskab.
Hvis holdingselskabet ikke direkte eller indirekte besidder alle aktierne i et kontrolleret selskab, medregnes kun en forholdsmæssig del - på grundlag af ejerandelen - af datterselskabets indtægter i hele holdingselskabets indkomstår. Har ejerandelen varieret i indkomståret anvendes et vægtet gennemsnit opgjort i forhold til ejerandel og ejertid.

Det er kun indtægter fra holdingselskabets datterselskaber i samme land, der behandles efter de nævnte regler. F.eks. afkast af aktier i form af udbytter og aktieavancer i andre datterselskaber skal således henregnes til CFC-indkomsten. Det samme er tilfældet for selskaber, som er hjemmehørende i samme land som holdingselskabet, men som ikke kontrolleres af dette.

Transparensreglen har alene betydning ved vurderingen af, om et lokalt holdingselskab driver CFC-virksomhed. Om holdingselskabets datterselskaber selv driver CFC-virksomhed, skal fortsat afgøres efter de almindelige regler.

Se hertil SKM2009.743.SR, hvor Skatterådet bl.a. tager stilling til, hvorvidt en filial i 3. land skal indgå i beregningen af, om et udenlandsk datterselskab kvalificerer det danske moderselskab til CFC-beskatning efter SEL § 32, stk. 1. nr. 1 og 2.

I det tilfælde, hvor det lokale holdingselskab har et datterselskab, som selv fungerer som holdingselskab, vil der ved bedømmelsen af, om det første holdingselskab driver CFC-virksomhed, skulle ses igennem det andet holdingselskab, således at indtægterne i det andet holdingselskabs datterselskaber anses for erhvervet af det første holdingselskab.
Om det andet holdingselskab skal anses at drive CFC-virksomhed afgøres herefter ved en selvstændig bedømmelse efter ovenfor nævnte principper.

Se ligeledes afsnit S.D.5.2.3