Dato for udgivelse
24 Sep 2008 08:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Sep 2008 15:37
SKM-nummer
SKM2008.742.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138465
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Byggemoms, opførelse, bygninger, reparation, vedligeholdelse, historiske bygninger
Resumé
Skatterådet svarer, at reglerne om at museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande ikke er omfattet af momslovens regler om byggeri mv. til eget brug, også gælder, når der er tale om rekonstruerede historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande.
Hjemmel

08-104322

Reference(r)
Momsloven § 7
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 D.5.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-3 Q.1.4.2

Spørgsmål

  1. Skal museet beregne byggemoms af egne medarbejderes tidsforbrug på rekonstruktion af historiske bygninger?
  2. Skal museet beregne byggemoms af egne medarbejderes tidsforbrug på ind- og udvendig vedligeholdelse af rekonstruerede bygninger?
  3. Skal museet beregne byggemoms af egne medarbejderes tidsforbrug på tyveri- og brandsikring af ejendommene?

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.
  3. Nej.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Museet er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.

Det er museets formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblik på næringsliv, livsformer og bygningskultur. Museet dækker epoken fra den borgerlige købstads opståen i den tidlige middelalder og frem til 1900-årene, da købstæderne gradvist afløses af moderne, industrialiserede bysamfund.

Museet skal i gang med at etablere en moderne bydel, hvortil der skal indsamles huse og genstande, der afspejler 1900 tallets næringsliv, livsformer og bygningskultur. Tidsrammen er 1900-årene frem til 1974.

Museets bygninger skal skabe autentiske helheder på byniveau, på bygningsniveau og på interiørniveau.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Museet ønsker svar på de pågældende spørgsmål, da museet skal i gang med at opføre en moderne bydel. Alle bygninger skal indgå i museets historiske bygningssamling.

Momslovens § 7

Der betales moms af afgiftspligtige personer bortset fra offentlige institutioner m.v. omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, der for egen regning på egen eller lejet grund lader bygninger opføre til virksomhedens brug, eller som udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde på egne eller lejede bygninger til virksomhedens brug, hvis den pågældendes ansatte udfører arbejde ved projekteringen, opførelsen eller ombygnings- eller moderniseringsarbejdet. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde til en samlet værdi af mere end 75.000 kr. årligt sidestilles med ombygnings- eller moderniseringsarbejde.

Stk. 2. For byggeri m.v., hvoraf der skal betales moms efter stk. 1, sidestilles det arbejde, der udføres af virksomhedens ansatte, og de materialer, der anvendes til dette arbejde, med levering mod vederlag."

SKM2008.15.SKAT

I henhold til SKM2008.15.SKAT har SKAT meddelt, at genopførelse af en historisk bygning, der skal indgå i en museums bygningssamling som en museumsgenstand, ikke kan anses som nyopførelse af bygninger omfattet af momslovens § 7.

SKAT har endvidere meddelt, at reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i et museums bygningssamling som museumsgenstande, ikke er omfattet af momslovens § 7, da bygningen ikke i momslovens forstand skal tjene som en bygning til virksomhedens brug, men som en kulturhistorisk museumsgenstand.

I henhold til SKM2008.15.SKAT er det vores opfattelse, at det afgørende for vurderingen af, om en bygning er omfattet af momslovens § 7 er, om bygningen skal indgå i et museums bygningssamling som en museumsgenstand. Når bygningen skal indgå som en museumsgenstand, er bygningen ikke omfattet af momslovens § 7.

Det har således ingen betydning for den momsmæssige behandling, om der er tale om genopførelse eller rekonstruktion af en ejendom, når bygningerne skal indgå som museumsgenstande for, at museet kan skabe autentiske helheder på by- og bygningsniveau.

Genopførelse og rekonstruktion af historiske bygninger foregår efter de historiske byggeteknikker, som blev anvendt på den tid, hvor bygningerne er fra. Ved rekonstruktion af en historiske bygning, vil den oprindelige bygning ikke blive taget ned. Museet har adgang til de oprindelige tegninger, således at der vil blive opført en kopi af en historisk ejendom. I forbindelse med rekonstruktion af en bygning, indsamler museet byggemateriale til brug for opførelsen, således at mursten, vinduer, tagsten mv. er fra den tid, hvor bygningen stammer fra.

Det fremgår endvidere af SKM2008.15.SKAT, at reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i et museums bygningssamling som museumsgenstande, ikke er omfattet af momslovens § 7.

På baggrund heraf er det vores opfattelse, at museets egne medarbejderes tidsforbrug på reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede bygninger, der indgår som museumsgenstande ikke er omfattet af momslovens § 7 uanset om bygningerne består af en moderne kerne og en historisk facade, som eksempelvis den bygning, hvor museets samling af plakater skal udstilles.

Med hensyn til brand- og tyverisikring anvender museet egne ansatte til at installere disse anlæg. Museet har indgået en aftale med X, som leverer anlæggene og sikrer, at tilslutningen er sket korrekt. Årsagen til, at museets egne ansatte opsætter brand- og tyverisikringen skyldes, at der skal tages hensyn til de historiske miljøer og anlæggene skal skjules mest muligt.

Det er vores vurdering, at installering af brand- og tyverisikring ikke anses for arbejde på fast ejendom og dermed ikke omfattet af momslovens § 7. Subsidiært er museets egne ansattes arbejde med brand- og tyverisikring ikke omfattet af momslovens § 7, idet installering kan henføres til bygninger, som indgår som museumsgenstande.

På grundlag af ovenstående, er det vores vurdering, at spørgsmål 1 til 3 skal besvares således:

  1. Nej.
  2. Nej
  3. Nej.
SKATs indstilling og begrundelse

Af Momsvejledningen 2008-3, afsnit Q.1.4.2 og D.5.4, fremgår under henvisning til SKM2008.15.SKAT, at museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande ikke er omfattet af momslovens regler om byggeri mv. til eget brug.

Det er SKATs opfattelse, at det samme gælder, når der er tale om rekonstruerede historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande.

Allerede fordi arbejdet med brand- og tyverisikring vedrører historiske bygninger, der indgår i museets bygningssamling som museumsgenstande, og derfor ikke er omfattet af momslovens regler om byggeri mv. til eget brug, er arbejdet med brand- og tyverisikring efter SKATs opfattelse heller ikke omfattet af reglerne i momslovens § 7 om byggeri mv. til eget brug.

SKAT indstiller derfor, at både spørgsmål 1, 2 og 3 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.