Dato for udgivelse
01 sep 2008 15:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 aug 2008 12:56
SKM-nummer
SKM2008.705.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-125575
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Forening, momsfritagelse, undervisning, almennyttig
Resumé

Skatterådet har truffet afgørelse om, at foreningen ikke kan fritages for betaling for moms af foreningens aktiviteter efter bestemmelsen i momsloven om momsfritagelse for varer og ydelser, der leveres af almennyttige foreninger. Foreningens levering af kurser, konferencer og temadage kan dog momsfritages, når disse har et indhold af faglig uddannelse, da foreningen ikke drives med gevinst for øje.

Hjemmel
08-087022
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 22

Henvisning

Momsvejledningen 2008-3 D.11.3.1

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2, afsnit D.11.4

Spørgsmål

Kan foreningen fritages for betaling af moms?

Svar

Nej, dog vil kurser, konferencer og temadage med indhold af faglig uddannelse være momsfritaget.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Af § 2 i foreningens vedtægter fremgår foreningens formål som følger: Foreningens formål er at arbejde for, at den psykosociale rehabiliteringsindsats i Danmark fremmer muligheder for individer med funktionsnedsættelser til at opnå størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet. (WHO - The World Association for Psychosocial Rehabilitation 1996).

Foreningens formål er at arbejde for, at psykosocial rehabilitering i Danmark tager udgangspunkt i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede, således at borgere med sindslidelser sikres de samme rettigheder og muligheder som andre mennesker. (FN's standardregler 1993)

Foreningen arbejder for at fremme en psykosocial rehabiliteringsindsats med afsæt i borgerens ønsker, drømme og behov.

Foreningen arbejder for at psykosocial rehabilitering i Danmark indbefatter både forbedring af individets kompetencer og forandring af omgivelserne.

Foreningen skal fremme udviklingen af samarbejdet mellem de forskellige instanser og aktører, som måtte være involveret i den enkelte borgers rehabiliteringsproces.

Foreningen arbejder for at styrke og fremme tilbud om og adgang til arbejds- og boligforhold, uddannelse, samt anden relevant viden for brugere i feltet.

Foreningen arbejder for at fremme forskning, vidensgenerering og dokumentation af anvendte socialfaglige metoder fra den psykosociale rehabiliteringspraksis både nationalt og internationalt ud fra et tværfagligt og tværvidenskabeligt perspektiv.

Foreningen skal i Danmark søge indflydelse på udviklingen i lovgivningen og den øvrige samfundsudvikling vedrørende sindslidendes forhold.

Foreningen vil have særligt fokus på:

- Empowerment.

- Inklusion.

- Recovery-orientering.

Foreningens formål søges blandt andet opnået igennem:

- Konferencer, kurser og temadage.

- Udgivelse af relevante artikler og publikationer.

- Faglig konsulentbistand indenfor det social- og sundhedsfaglige område.

- Hjemmeside og nyhedsbreve.

- Andet.

Foreningen er et non-profit selskab - hvis formål er almennyttigt og velgørende. Foreningen er desuden uafhængigt af partipolitiske, metodemæssige, religiøse og økonomiske interesser.

Ved opløsning af foreningen kan en evt. nettoformue alene tilfalde beslægtede formål i overensstemmelse med selskabets eget formål.

Foreningen har ifølge sin hjemmeside stiftende generalforsamling den 26. september 2008.

I henhold til vedtægterne kan professionelle, der arbejder i feltet og som kan tilslutte sig selskabets formål, optages som medlemmer i foreningen.

Foreningens medlemmer har adgang til:

- Faglig konsulentbistand inden for det social- og sundhedsfaglige område.

- Nyhedsbreve.

- Hjemmeside (Internet), men også internt intranet med fora for vidensdeling, inspiration m.m.

- At påvirke og søge indflydelse på udvikling af lovgivning vedr. sindslidendes forhold.

Foreningens medlemmer har mod særskilt betaling adgang til:

- Deltagelse i konferencer.

- Deltagelse i diverse kurser.

- Deltagelse på temadage.

- Særlig omfattende konsulentbistand med henblik på, i de enkelte institutioner, at opfylde og opnå bla. at fremme og udvikle samarbejdet mellem de forskellige instanser og aktører.

Ikke-medlemmer har adgang til:

- Hjemmeside som inspiration til udvikling.

- Modtagelse at nyhedsbreve udsendt af foreningen.

- Publicerede artikler og publikationer.

- Deltagelse på foreningens konferencer, kurser og temadage, mod særskilt betaling, der vil være større end det medlemmerne betaler for samme.

På foreningens hjemmeside fremgår det, at foreningen afholder et kursus/konference indenfor psykosocial rehabilitering og beslægtede emner. Der holdes blandt andet et indlæg af foreningen om emnet "fra social psykiatri til psykosocial rehabilitering", samt indlæg fra udenlandske fagpersoner også indenfor fagområdet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vi er et almennyttigt selskab, som ønsker at argumentere og viderebringe viden omkring psykosocial arbejde i socialpsykiatrien og ønsker at afholde seminarer og konferencer for personer, pårørende og medarbejdere, som kunne drage nytte og erfaring af denne information og viden og momsfritagelsen skal derfor ses i lyset af, at disse aktiviteter ikke er rettet mod egen økonomisk vinding men udelukkende med henblik at udvikle forholdene i socialpsykiatrien.

SKATs indstilling og begrundelse

Indledningsvis skal det fastslås, hvorvidt foreningen driver økonomisk virksomhed i momslovens forstand og således om foreningen er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Af momslovens § 3, stk. 1 fremgår:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Begrebet "økonomisk virksomhed" er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. led som:

"Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed, som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter".

Af Momsvejledningen 2008-2, afsnit C.1.4.2 fremgår, at der ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen. Dette bl.a. med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Herudover kan der også lægges vægt på, om andre end foreningen kunne have leveret tilsvarende ydelser eller i forvejen leverer sådanne. 

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en sportsforening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Det er med henvisning til ovenstående og ud fra de konkrete omstændigheder, som beskrevet i de faktiske forhold, SKATs opfattelse, at foreningens kontingenter kan karakteriseres som et vederlag og således som den modværdi, foreningen modtager for levering af tjenesteydelser til medlemmerne. Foreningen er dermed omfattet af momslovens anvendelsesområde for så vidt angår de kontingentfinansierede medlemsaktiviteter.

SKAT lægger ved vurderingen vægt på, at foreningen, via betaling af kontingenter fra medlemmerne, som er professionelle, der arbejder i feltet, bl.a. varetager disses interesser, iværksætter diverse aktiviteter i form af konferencer, kurser, temadage mv., gennemfører forskellige tiltag på medlemmernes vegne, fx adgang til faglig konsulentbistand og adgang til intranet med fora for vidensdeling. Ydermere udgiver foreningen nyhedsbrev og artikler og publikationer via sin hjemmeside.

Heraf følger, at der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Endvidere er der, hvad angår visse af de leverede ydelser, tale om ydelser der enten bliver eller kunne blive leveret af andre.

Foreningen har udover kontingentfinansierede aktiviteter en række aktiviteter, for hvilke der opkræves særskilt vederlag. Foreningen driver også i den henseende økonomisk virksomhed i momslovens forstand.

Det er således SKATs opfattelse, at foreningen driver økonomisk virksomhed i henhold til momslovens § 3 for både kontingentfinansierede og øvrige aktiviteter.

Kontingentfinansierede aktiviteter

Det skal herefter vurderes, om foreningen opfylder betingelserne for momsfritagelse, og om dennes medlemskontingenter hermed er fritaget for moms jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Af momslovens § 13, stk. 1 fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

(...)."

Af momsvejledning 2008-2, afsnit D.11.4 fremgår, at foreningers levering af varer og ydelser er momsfritaget, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

- leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

- foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål

- foreningen ikke arbejder med gevinst for øje

- leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)

- momsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 opregner udtømmende de formål foreningen skal have for at kunne blive fritaget jf. bestemmelsen. Af ordlyden følger, at foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

Det er SKATs opfattelse, at foreningen ikke opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål. Betingelserne for momsfritagelse af medlemskontingenterne jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 er dermed ikke opfyldt.  

Kurser, konferencer og temadage

Ud fra de ved forespørgslen oplyste aktiviteter i foreningen, som denne foretager mod særskilt betaling, skal det vurderes om udbudte kurser, konferencer og temadage kan være momsfri undervisning efter momslovens § 13, stk.1, nr. 3.

Af momslovens § 13, stk. 1 fremgår:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

3) Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.

(...)."

Faglig uddannelse

Indholdet af de kurser, konferencer og temadage foreningen påtænker at gennemføre er ikke nærmere beskrevet. Ud fra foreningens formål lægges det til grund, at kurserne afholdes indenfor områder indeholdt i formålet, dvs. emner om psykosocial rehabilitering og beslægtede områder. Og målgruppen primært er fagpersoner, der arbejder indenfor feltet.

På foreningens hjemmeside fremgår det, at foreningen afholder et kursus/konference den 26. september 2008 indenfor psykosocial rehabilitering og beslægtede emner. Der holdes blandt andet et indlæg af foreningen om emnet "fra social psykiatri til psykosocial rehabilitering", samt indlæg fra udenlandske fagpersoner også indenfor fagområdet.

Ud fra det kendte eksempel på et kursus/konference, som fremgår af foreningens hjemmeside, kan det med baggrund i de beskrevne indlæg lægges til grund, at det har et indhold med karakter af faglig uddannelse, omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Undervisningen på kurset vil umiddelbart være til brug for deltagernes erhverv, som professionelle der arbejder indenfor feltet eller på anden måde er tilknyttet feltet jf. listen af interessenter.

Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering af indholdet for de enkelte afholdte kurser, konferencer og temadage. Da der ikke på nuværende tidspunkt foreligger oplysninger, der nærmere redegør for og oplyser om indhold af fremtidige kurser, konferencer og temadage, kan det ikke generelt konkluderes at de vil have karakter af faglig uddannelse.

Kurser, konferencer og temadage der ikke har et indhold af faglig uddannelse, er ikke momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Kursusvirksomhed

Da der ikke med foreningens aktiviteter er tale om egentlig kompetencegivende uddannelse, kan undervisningsaktivitet være omfattet af definitionen på kursusvirksomhed i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., jf. momsvejledningens afsnit D.11.3.1. For at kursusvirksomheden anses for momspligtig, skal den efter bestemmelsen dels drives med gevinst for øje, dels være rettet mod virksomheder og institutioner mv.

Undervisning rettet mod virksomheder og institutioner mv.

Det fremgår af anmodningen om bindende svar, at kurser, konferencer temadage både afsættes til foreningens medlemmer og til ikke-medlemmer. Som det fremgår af selskabets vedtægter kan kun professionelle, der arbejder i feltet og som kan tilslutte sig selskabets formål, optages som medlemmer i foreningen ligesom listen af interessenter i overvejende grad består af institutioner og foreninger.

Det er således SKATs opfattelse, at foreningens kursusvirksomhed primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Det er herefter spørgsmålet, om kursusvirksomheden drives med gevinst for øje.

Hvis enkelte kurser med faglig uddannelse retter sig mod private, er disse kurser momsfrie.

Med gevinst for øje

Det fremgår af forarbejderne i L124 til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., at lovændringen er en tilpasning til den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv. I EF-domstolens dom af 21. marts 2002 i sagen Kennemer Golf and Country Club præciserer EF-domstolen, hvorledes begrebet "gevinst for øje" skal fortolkes i henhold til 6. momsdirektiv.

Afgørelsen af, hvorvidt kursusaktiviteten i foreningen er drevet med gevinst for øje, skal foretages med udgangspunkt i foreningens formål. Ved afgørelsen skal der i øvrigt tages hensyn til samtlige aktiviteter, som foreningen udøver, herunder dem, som det udfører til fuldstændiggørelse af de ydelser, som er fritaget efter fritagelsesbestemmelsen.

Ud fra foreningens vedtægter og formål, er der ikke grundlag for at antage, at foreningen er drevet med gevinst for øje, hvorfor faglig uddannelse udbudt i kursusform er momsfri.

At foreningen ikke er drevet med gevinst for øje understøttes også af, at en evt. nettoformue i foreningen ved opløsning af foreningen alene kan tilfalde beslægtede formål i overensstemmelse med selskabets eget formål.

Det er således SKATs opfattelse, at foreningens salg af kurser, konferencer og temadage med indhold af faglig uddannelse er momsfrie, når de afholdes af en forening, der ikke drives med gevinst for øje.

Konsulentbistand til medlemmer mod særskilt betaling

Medlemmerne har mod særskilt betaling adgang til særlig omfattende konsulentbistand med henblik på i de enkelte institutioner at opfylde og opnå bl.a. at fremme og udvikle samarbejdet mellem de forskellige instanser og aktører.

Af momslovens § 4, stk. 1 fremgår:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Konsulentbistand af den nævnte art, der vedrører en bistand, der skal fremme og udvikle samarbejde med forskellige instanser og/eller aktører er ikke omfattet af reglerne om momsfritagelse, men er derimod omfattet af den generelle momspligt for salg af ydelser.

Indstilling

Det indstilles derfor, at spørgsmålet om, hvorvidt foreningen er momsfritaget for sine aktiviteter besvares således:

"Nej, dog vil kurser, konferencer og temadage med indhold af faglig uddannelse være momsfritaget."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.