Dato for udgivelse
26 Jun 2008 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jun 2008 10:25
SKM-nummer
SKM2008.575.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-093380
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomme i udlandet + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Genanbringelse, ejendomsavance, udlandet
Resumé

Skatterådet fandt, at betingelserne for genanbringelse i EBL § 6 A som udgangspunkt var opfyldt i forbindelse med afståelse af 3 landbrugsejendomme i Danmark og efterfølgende erhvervelse af en konkret landbrugsejendom i Holland.

Hjemmel
08-059582
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.J.2.6
Spørgsmål

Kan ejendomsavance genanbringes i ejendom i Holland?

Svar

Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i 2007 solgt sin landbrugsejendom beliggende A. Ejendommen har et jordtilliggende på 35 ha 5.164 m2.

Fortjenesten ved afståelsen af ejendommen er foreløbig opgjort til ... kr.

Spørger har endvidere i 2008 solgt landbrugsejendommen beliggende B. Ejendommen har et jordtilliggende på 41 ha 5.280 m2.

Fortjenesten ved afståelsen er foreløbig opgjort til ... kr.

Endvidere har spørger i 2008 solgt et ubebygget landbrugslod på 12 ha 8.900 m2 beliggende C.

Fortjenesten ved afståelsen er foreløbig opgjort til ... kr.

Herudover har spørger opgjort genvundne afskrivninger på de afståede bygninger til ... kr. (90 %).

Spørger har efter det oplyste realiseret en fortjeneste i forbindelse med afståelsen af betalingsrettigheder og mælkekvoter, som spørger har erhvervet den 31. december 2006, på henholdsvis ... kr. og ... kr.

Det er oplyst, at spørger har drevet kvægbrug i Danmark siden 1998.

Spørger har i indkomstårene 2002 - 2006 haft følgende overskud af virksomheden:

2002 

... kr.

2003 

 ... kr.

2004 

 ... kr.

2005 

 ... kr.

2006 

 ... kr.

Spørger og hans ægtefælle ønsker at flytte tilbage til deres familier i Holland og har i forbindelse hermed erhvervet en landbrugsejendom i Holland beliggende F. Ejendommen er erhvervet den 31. marts 2008.

Ejendommen er erhvervet for i alt ... euro.

Af købesummen vedrører ... euro svarende til ca. ... kr. ejendommens landbrugsareal, der er på 4,01515 ha.

Ejendommen indeholder beboelse, bygget i 1983, som er erhvervet for ... euro ud af købesummen på de nævnte ... euro.

Udover beboelse indeholder ejendommen kalvestald/ungdyr på 299 m2, som er bygget 2006/2007, maskinhus på 288 m2, bygget i 1989, silokapacitet på 400 m2 under tag og 600 m2 frit beliggende. Til ejendommen hører endvidere 3 stk. køresiloer (grovfoder), 2 stk. kraftfodersiloer og 1 stk. kunstgødningssilo.

Prisen for driftsbygningerne mv. udgør ... euro ud af købesummen på ... euro.

Det er oplyst, at spørger har til hensigt at drive ejendommen i Holland for egen risiko og regning med kvægavl og agerbrug.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten henviser til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A og afgørelser offentliggjort som SKM2006.730.SR, SKM2007.270.SR og SKM2007.329.SR.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Efter EBL § 6 A kan en skattepligtig dog i visse tilfælde ved at genanskaffe en ny ejendom i forbindelse med afståelse af en fast ejendom udskyde beskatningen af fortjeneste ved afståelse af en fast ejendom til en senere ejendomsafståelse.

Den skattepligtige kan således vælge mellem at lade sig beskatte ved afståelsen af ejendommen eller at udskyde beskatningen til en senere afståelse ved at modregne fortjenesten i anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom.

Det fremgår af EBL § 6 A, stk. 1, 2. punktum, at genanbringelsesreglerne alene gælder for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed. Dvs., det er en betingelse, at ejendommen anvendes erhvervsmæssigt.

Den del af den afståede ejendom henholdsvis den erhvervede ejendom som udgør boligdelen, anses ikke i denne forbindelse for anvendt erhvervsmæssigt. Den del af fortjenesten, der vedrører boligdelen, kan således aldrig genanbringes, og der kan aldrig ske nedsættelse af den del af anskaffelsessummen, der vedrører boligdelen. Det samme er tilfældet med de friarealer og driftsbygninger, som ikke indgår i den etablerede erhvervsmæssige aktivitet.

Det er ligeledes en betingelse, jf. EBL § 6 A, stk. 2, nr. 2, at en skattepligtig, der har afstået sine ejendomme på et tidspunkt, der ligger forud for erhvervelsen af den nye ejendom, senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen har fundet sted, begærer reglerne om genanbringelse anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse.

Det er endvidere en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne, at den skattepligtige i forbindelse med begæring om anvendelse af reglerne afgiver de nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, således at skattemyndighederne kan konstatere, om det formelle og reelle grundlag for genanbringelse efter EBL § 6 A er opfyldt. Det er altid et krav, at selvangivelsen for det pågældende indkomstår er indgivet rettidigt, jf. fristen i skattekontrolloven § 4.

Der er ved lov nr. 221 af 31. marts 2004 indsat regler i EBL § 6 A om, at skatten under visse betingelser kan udskydes ved nedsættelse af anskaffelsessummen for udenlandske ejendomme.

Fast ejendom i ejendomsavancebeskatningslovens forstand skal herefter forstås som ejendom beliggende i såvel Danmark som i udlandet.

Genanbringelse af fortjeneste i fast ejendom i udlandet er endvidere betinget af, at ejeren på nedsættelsestidspunktet er skattepligtig til Danmark efter § 1 i kildeskatteloven (KSL) uden at være hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland i henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dette fremgår af EBL § 6 A, stk. 4, 1. punktum.

Det følger af den gældende § 6 A, stk. 4, 3. punktum, at en skattepligtig, der ønsker at genanbringe en fortjeneste i en ejendom i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, inden ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 kan begære reglen om genanbringelse anvendt på en erhvervet udenlandsk ejendom.

Det følger således af ordlyden, at det er en betingelse for anvendelse af genanbringelsesreglerne i forbindelse med en udenlandsk ejendom, at den skattepligtige inden ophør af den fulde skattepligt til Danmark anmoder om anvendelse af regelsættet.

Konkret

I nærværende bindende svar er det oplyst, at spørger har afstået flere landbrugsejendomme i Danmark i henholdsvis 2007 og 2008.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder SKAT, at der kan ske genanbringelse af den del af fortjenesten ved afståelsen, der kan henføres til den erhvervsmæssige anvendelse af de faste ejendomme i Danmark.

SKAT bemærker i forbindelse hermed, at fortjeneste ved afståelse af betalingsrettigheder og de nævnte mælkekvoter ikke er omfattet af reglerne i EBL og derfor ikke vil kunne genanbringes.

SKAT skal tilføje, at reglerne om genanbringelse i § 6 A i EBL ikke omfatter udskydelse af beskatning af genvundne afskrivninger på erhvervsmæssige ejendomme, jf. afskrivningslovens § 21.

Endelig skal SKAT bemærke, at der ved ovenstående ikke er taget stilling til, hvorledes fortjenesten ved afståelsen af ejendommene nærmere skal opgøres.

Efter de fremlagte oplysninger om den påtænkte drift af den erhvervede landbrugsejendom i Holland, finder SKAT, at ejendommen må anses for erhvervet med henblik på anvendelse i spørgers erhvervsvirksomhed.

Som nævnt i det generelle afsnit ovenfor vil der kun kunne ske genanbringelse i anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der vil blive anvendt erhvervsmæssigt. Overstiger den opgjorte fortjeneste denne del af den kontante anskaffelsessum, beskattes den overskydende del efter de almindelige regler i EBL.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet besvares under henvisning til ovenstående, idet SKAT bemærker, at det er en forudsætning for genanbringelse, at også de formelle regler i § 6 A i EBL bl.a. om indgivelse af anmodning om anvendelse af regelsættet inden skattepligtsophør og rettidig indgivelse af selvangivelse er opfyldt. Da de sidstnævnte betingelser ikke er opfyldt på indeværende tidspunkt, kan SKAT ikke vurdere om samtlige betingelser er opfyldt.

Først på det tidspunkt, hvor den skattemæssige disposition er selvangivet, har SKAT mulighed for at tage stilling til, om de pågældende betingelser er opfyldt. Alternativt kan der på ny anmodes om et bindende svar, allerede på det tidspunkt, hvor de pågældende betingelser anses for at være opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.