Dato for udgivelse
09 May 2008 10:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Mar 2008 13:26
SKM-nummer
SKM2008.418.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 42B-2148/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Fradrag, administrationsudgifter, kommanditselskaber, interessentskaber, forpligtiget
Resumé

H1 Administration A/S havde indgået administrationsaftale med en række kommanditselskaber og interessentskaber, der havde til formål at investere i plantager.

Ifølge administrationsaftalerne skulle H1 Administration A/S forestå den daglige administration af kommanditselskabernes og interessentskabernes ejendomme, herunder føre bogholderi og lignende.

I indkomstårene 1998-2000 afholdt H1 Administration A/S en række forskellige udgifter til advokat vedrørende kommanditselskaberne og interessentskaberne, herunder udgifter vedrørende bestyrelsesansvar, vurdering af rådgiveransvar i forbindelse med afvikling af investeringsprojekterne, sager mod offentlige myndigheder m.v. Selskabet gjorde gældende, at advokatudgifteme var fradragsberettigede driftsomkostninger.

Byretten fandt, at de omtvistede udgifter til advokatbistand i det hele måtte anses at vedrøre de af H1 Administration A/S administrerede interessentskaber og kommanditselskaber og deres virksomhed, og at selskabet ikke havde været forpligtet til at afholde disse. Udgifterne kunne således ikke anses for at være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde H1 Administration A/S' indkomst, og de var derfor ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, a).

Byretten tog derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 E.A.2.1.3
Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-3 E.B.5.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 E.B.5.3.1

Parter

H1 Administration A/S
(adv. Jan Schneider)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Bo Østergaard

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører fradragsret for advokatudgifter.

Sagsøgeren har endeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøger er berettiget til fradrag for advokatomkostninger med yderligere 192.386 kr. i indkomståret 1998, med yderligere 192.287 kr. i 1999 og med 97.688 kr. i 2000, subsidiært fradrag med lavere beløb efter rettens nærmere bestemmelse. Sagsøgeren har mere subsidiært nedlagt påstand om hjemvisning til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatterettens kendelser

Landsskatteretten afsagde den 30. november 2006 følgende kendelse vedrørende indkomtåret 1998:

"...

Klagen vedrører advokatudgifter

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for advokatudgifter, selvangivet med 196.930 kr.

Landsskatteretten nedsætter indkomsten med 4.544 kr.

Møde mv.

Selskabets repræsentant har drøftet sagen på et møde med Landsskatterettens sagsbehandler (forhandling).

Sagens oplysninger

Selskabet har haft administrationsaftaler med 32 HH-interessentskaber og 31 HH-kommanditselskaber.

Selskabet har regnskabsår 1. oktober - 30. september. Regnskabet for indkomståret 1998 vedrører således perioden 1. oktober 1997 - 30. september 1998.

Landsskatteretten har bedt selskabet fremlægge administrationsaftalerne.

Der er fremlagt to administrationsaftaler af 14. februar 1994 og af 5. december 1995 indgået mellem H1 Administration A/S og K/S H2 og mellem H1 Administration A/S og K/S H3. Af aftalerne, der er enslydende, fremgår blandt andet følgende:

"Administrationsaftale

...

§ 1

Administrator forestår den daglige administration af selskabets ejendom, og påser herunder, at eventuelle bygninger og beplantning vedligeholdes, at eventuel bygning er behørigt forsikret og at lejeindtægter fra eventuel jagtleje m.v. indbetales rettidig.

§ 2

Administrator fører bogholderi samt udarbejder og leverer materiale til brug for selskabets revisor inden udgangen af februar måned i året efter afslutning af regnskabsåret.

§ 3

Bestyrelsen meddeler i fornødent omfang administrator fuldmagt til at betale ud af selskabets konto til dækning af ydelser på lån og pantebrev, ejendomsskatter, forsikringer og andre tilgodehavender mod selskabet, for så vidt disse er godkendt af bestyrelsen, herunder udgifter til reparation og forbedring af eventuel bygning.

§ 4

Administrator påser, at kommanditisternes ydelser indgår rettidigt, og udsender i modsat fald rykkerskrivelse samt iværksætter incassoprocedure i overensstemmelse med tegningsaftale og vedtægter.

§ 5

Administrator påser, at selskabets revisor udarbejder regnskab og administrator forestår indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i selskabet, idet positive udgifter herved bæres af selskabet.

..."

Der er ikke fremlagt yderligere administrationsaftaler.

Selskabet afholdt i indkomståret 1998 udgifter til fremmed arbejde og advokatudgifter i følgende sammenhænge:

Stiftelse af 32 interessentskaber (bilag 2063)

57.600 kr.

Stempelsager vedrørende pantebreve (bilag 1762) momsen er ikke godkendt afløftet

20.500 kr.

Vurdering af forskellige udkast til kautionsaftaler vedrørende investorhæftelse, den nye afskrivningslov, supplerende vurderinger af fradragsret for overdragelser mv. (bilag 335)

50.000 kr.

Udarbejdelse af interessentskabskontrakter og tegningsaftaler (bilag 245)

20.500 kr.

Sag mellem selskabet og ToldSkat (bilag 1537)

10.000 kr.

K/S H5 (bilag 1991)

8.500 kr.

Sag mellem K/S H3 samt H4 og ToldSkat (bilag 2064), momsen er ikke godkendt afløftet

 29.830 kr.

I alt

196.930 kr.

De tre første beløb er fratrukket under "Fremmed arbejde", mens de sidste fire er fratrukket under posten "Advokatudgifter". Af advokatudgifterne er 4.544 kr. tilbageført ved indkomstopgørelsen.

Beløbene er uden moms.

Stiftelse af 32 interessentskaber, 57.600 kr.

Det fremgår af den fremlagte faktura, der er dateret den 16. september 1998, at udgiften dækker "stiftelsen af interessentskabet, afholdelse af stiftende generalforsamling, erhvervelse af Se.-nr., oprettelse af allonger til skøde og pantebrev, gennemgang af sagsakterne hos R1 op til flere gange, fremsendelse af skødekopier m.v. til advokat SS, afholdelse af ordinær generalforsamling i ... og ..., indhentelse af investorernes underskrifter på diverse dokumenter, dels på generalforsamlingen og efterfølgende pr. post, diverse korrespondance/telefoniske henvendelser fra investorerne m.v. i stiftelsesprocessen. 32 interessentskaber á kr. 1.800".

Stempelsager vedrørende pantebreve, 20.500 kr.

Af fakturaen, der er dateret den 10. august 1998, fremgår følgende:

"Vedr. Stempelspørgsmål

Jeg har nu udsendt stempelredegørelsen og har samtidig anmodet de enkelte statsamter om at genoptage stempelsagerne vedrørende pantebrev.

...

Mit honorar for udarbejdelse af stempelredegørelse, herunder gennemgang af dokumenter, korrespondance, undersøgelser m.v.

..."

Vurdering af forskellige udkast til kautionsaftaler mv., 50.000 kr. Der er fremlagt en faktura, der er dateret den 23. december 1997.

Udarbejdelse af interessentskabskontrakter og tegningsaftaler, 20.500 kr. Der er fremlagt en faktura, der er dateret den 6. november 1997. Det fremgår, at udgiften dækker "undersøgelser, ændring af eksisterende vedtægter, tilrettelse, udarbejdelse af tegningsaftaler, forhandlinger og møde med DLR, korrespondance m.v.".

Sag mellem selskabet og ToldSkat, 10.000 kr.

Der er fremlagt en faktura, der er dateret 16. juni 1998.

K/S H5, 8.500 kr.

Af fakturaen, der er dateret den 23. september 1998, fremgår det, at udgiften dækker "sagens behandling, herunder deltagelse i generalforsamling, omfattende korrespondance, drøftelser, undersøgelser m.v.".

Sag mellem K/S H3 samt H4 og ToldSkat, 29.830 kr.

Af fakturaen, der er dateret den 30. september 1998, fremgår det, at udgiften dækker retsafgift, berammelsesafgift, honorar for sagens behandling, herunder møder, telefoniske drøftelser, omfattende sagsforberedelse, korrespondance og domsforhandling.

Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har nægtet selskabet fradrag for advokatudgifterne. Udgifterne er ikke anset for omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. For så vidt angår sagen mellem selskabet og ToldSkat og sagen mellem K/S H3 samt H4 og ToldSkat er udgiften ikke fradragsberettiget efter omkostningsdækningslovens § 2. Udgifterne er ikke anset at være omfattet af administrationsaftalerne.

Udgifterne på 57.600 kr. vedrørende stiftelse af interessentskaber og 20.500 kr. vedrørende udarbejdelse af interessentskabskontrakter og ligningsaftaler vedrører ikke udvidelse af selskabet. De er derfor ikke omfattet af ligningsloven § 8 J.

Klagerens påstand og argumenter

Der er principalt fremsat påstand om, at fradraget godkendes. Der er subsidiært fremsat påstand om, at ansættelsen nedsættes med 4.544 kr., der er fratrukket under advokatudgifterne, men tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Mere subsidiært er der fremsat påstand om fradrag for ikke afløftet moms med 5.125 kr. og 7.341 kr., i alt 12.466 kr.

Selskabet er stiftet den 26. oktober 1994. Selskabets formål er administration og drift af HH-virksomheder samt anden dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har administrationsaftaler med et antal kommanditselskaber og 32 interessentskaber - alle juridiske enheder med ... og drift som formål. Af administrationsaftalerne fremgår, at selskabet mod betaling varetager administrationen for kommanditselskaberne og interessentskaberne.

Selskabet har gennem sine administrationsaftaler og som administrationsselskab udbudt projekterne som hovedstenen i indtægtsgrundlaget for HH-koncernen. Alle udgifterne er i høj grad afholdt for at sikre og vedligeholde indtægterne. Kommunen betegner projekterne som skattespekulationsprojekter, og derfor må det påregnes, at der skal anvendes ressourcer i sager mod skattemyndighederne for at få projekterne anerkendt. På grund af denne problemstilling, der er særegen for branchen, er udgifterne fradragsberettigede.

For så vidt angår udgiften på 57.600 kr. er juridisk assistance i forbindelse med stiftelsen af en kunde i høj grad en forudsætning for, at der overhovedet kommer en indtjening. H1 Administrations eksistensgrundlag er og var administration på grundlag af administrationsaftaler, i første omgang for et antal kommanditselskaber (44 stk.). I forbindelse med ophør af disse udbød H1 Administration A/S 32 interessentskaber, som H1 Administration A/S efterfølgende på interessentskabernes stiftende generalforsamling blev valgt som administrator for. Baggrunden for valget var, at der rent faktisk blev stiftet et antal interessentskaber, og at der blev udbudt af projekter. Alt sammen materiale produceret af H1 Administration A/S. H1 Administration havde ikke den fornødne juridiske assistance i huset til at forestå udarbejdelsen, hvorfor der blev kontraheret med en advokat. Administration af aftalerne har genereret indtægt for H1 Administration for indkomståret 1998 på 4.536.000 kr.

Udgiften er fradragsberettiget for selskabet efter statsskattelovens § 6, litra a. Alle udgiftsbilag for 1998 er gransket af ToldSkat. Regionen har godkendt momsfradrag vedrørende udgiften.

Der er afholdt en udgift på 20.500 kr. vedrørende stempelspørgsmål. Juridisk assistance i forbindelse med overholdelse af stempelloven for kunderne er i høj grad en forudsætning for indtjening.

Udbyder af projekterne har tidligere været sigtet for overtrædelse af stempelloven i forbindelse med udbud af kommanditselskaberne. Denne sigtelse er tidligere frafaldet. I forbindelse med udbud af de nye projekter var det derfor af stor vigtighed at få undersøgt netop dette punkt, hvorfor selskabet bestilte en stempelredegørelse. Udgiften er ført som fremmed arbejde, idet den efter selskabets opfattelse direkte relaterer sig til indkomstgrundlaget i forbindelse med udbud.

ToldSkat har ikke godkendt momsfradrag for denne udgift, hvorfor selskabet anmoder om, at indkomsten nedsættes yderligere på dette punkt med 5.125 kr. Bilag 3, assistance i forbindelse med vurdering af forskellige udkast til kautionsaftaler vedr. investorhæftelse, den nye afskrivningslov, supplerende vurderinger af fradragsret for overdragelser mv.

Skatteadministrationen godkender ikke udgiften med 2 begrundelser: Udgiften vedrører ikke H1 Administration og udgiften er ikke afholdt for at sikre og vedligeholde indkomsten.

ToldSkat har kontrolleret bilag ved hver momsangivelse. Under henvisning til afgørelse af 27. august 1999 fra regionen godkendes momsfradrag for fakturaen. Regionen vurderer således, at udgiften vedrører H1 Administration. Som nævnt er udgiften afholdt i forbindelse med udbud og etablering af interessentskaberne, som har genereret indtægt. Uden afklaring af de nævnt problemstilling, som investorerne havde en berettiget forventning om var afklaret af administrator som led i honorering efter administrationsaftalerne, ville der ikke tilflyde indtægter til H1 Administration. Udgiften er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, litra a.

For så vidt angår udgiften på 50.000 kr. er juridisk assistance i forbindelse med korrekt behandling ved etableringen af interessentskaberne en forudsætning for indtjening på administrationsaftalerne.

En udgift på 20.500 kr. er afholdt i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter og tegningsaftaler. Uden investorer, kontrakter og tegningsaftaler er der intet indtjeningsgrundlag for selskabet, idet skriftlige aftaler er grundlaget for, at interessentskaberne overhovedet kan stiftes og momsregistreres.

Færdigt udbudsmateriale er en forudsætning for at investorerne overhovedet kan og vil tegne sig til projektet, som genererer indtægter til H1 Administration A/S. Da selskabet som nævnt ikke har den juridiske kompetence til udarbejdelse af materialet, er det købt ude af huset. Og da udbud og etablering af interessentskaberne har genereret indtægter for 1998 som nævnt under punkt 1. ToldSkat har ikke godkendt momsfradrag for udgiften. Udgiften er således fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, litra a.

Vedrørende advokatudgiften på 10.000 kr. i forbindelse med sagen med ToldSkat bemærkes, at det har været nødvendigt med juridisk bistand for at få ToldSkat til at acceptere momsregistrering af interessentskaberne mv. Det er en del af administrationsaftalen, at selskabet skal sørge for momsregistrering og momsregnskab. Udgiften er afholdt for at sikre og vedligeholde indkomsten.

Skattemyndighederne har ikke godkendt fradrag under henvisning til, at udgiften ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, og da udgiften ikke kan henføres til omkostningsloven som bistand i skattesager. Hertil bemærkes, at bistanden er ydet i forbindelse med ToldSkats gennemgang af virksomhedens bilag ved momskontrol, og som sådan er berigtigelse af forespørgsel, forhandling med regionen samt påklage af ikke godkendte udgifter. Da udgiften således er et normalt led i en virksomheds drift, hvor der kommer kontrol fra toldvæsenet, og da virksomheden har fået anerkendt momsfradrag for en del af bilagene, er udgiften fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, litra a. Det skal i den anledning tilføjes, at en del af forhandlingerne har vedrørt selskabets udgående afgift.

ToldSkat har godkendt momsfradrag for udgiften.

Administrationsaftalerne vil ikke blive honoreret, hvis de moms- og skattemæssige problemer og myndighedernes krav til kommanditselskaberne ikke er afklaret. Advokatudgiften på 8.500 kr. vedrører derfor administrationsaftalerne. ToldSkat har godkendt momsfradrag for udgiften. Selskabet har anset assistancen for en nødvendig omkostning for at beskytte sine indtægter. Momsfradrag for udgiften er ikke anfægtet af ToldSkat.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår advokatudgifter på 29.830 kr. vedrørende K/S H3 og H4.

ToldSkat har ikke godkendt momsfradrag med den begrundelse at den vedrører en retssag, som H3 og H4 har anlagt mod ToldSkat, og anført, at den ikke vedrører selskabets momspligtige aktivitet.

Kommanditisterne fik efterfølgende tilkendt rentebetaling for forsinket udbetaling. Renteefterbetaling kom samtlige kommanditselskaber til gode. Udgiftens afholdelse har således været medvirkende til at vedligeholde indbetalingerne fra kunderne, og den er som sådan fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, litra a.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved beregningen af den skattepligtige indkomst kan der foretages fradrag for driftsomkostninger, dvs. de udgifler, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære afskrivninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De selvangivne udgifter vedrører alle interessentskaberne, kommanditselskaberne og deres virksomhed. Der foreligger ikke en direkte og umiddelbar forbindelse imellem afholdelsen af udgifterne og erhvervelsen af indkomsten i H1 Administration A/S. Udgifterne kan derfor ikke fradrages som driftsomkostninger for selskabet.

Det fremgår ikke af administrationsaftalerne, at selskabet har været forpligtet til at afholde advokatudgifter mv. på vegne af kommanditselskaberne. Ifølge administrationsaftalerne forestår administrator den daglige administration af selskabets ejendom og bogholderi. Det fremgår af aftalernes § 1 og § 2. Der er derfor ikke grundlag for at antage, at H1 Administration A/S har været forpligtet til at afholde udgifterne.

Ligningslovens § 8 J, stk. 1, har følgende ordlyd

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Det samme gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."

Det er en forudsætning for, at der kan foretages fradrag, at udgiften vedrører etablering eller udvidelse af selskabets egen virksomhed.

De advokatudgifter, selskabet har afholdt, vedrører interessentskaberne, kommanditselskaberne og virksomheden i disse selskaber. Udgifterne vedrører ikke etablering eller udvidelse af selskabets egen virksomhed. Udgifterne kan derfor ikke fradrages efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

Det fremgår af ligningslovens § 7 Q, stk. 2, at udgifter til bistand i skattesager ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Selskabets udgifter til advokat i forbindelse med selskabets sag ved ToldSkat, 10.000 kr., kan derfor ikke fradrages.

Der er subsidiært fremsat påstand om, at ansættelsen nedsættes med 4.544 kr., der er fratrukket under advokatudgifterne, men tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Landsskatteretten nedsætter indkomsten med det tilbageførte beløb, 4.544 kr.

Mere subsidiært er der fremsat påstand om fradrag for ikke afløftet moms med 5.125 kr. og 7.341 kr., i alt 12.466 kr.

Landsskatteretten godkender ikke fradrag for momsen. Der er ikke tale om en fradragsberettiget driftsomkostning, der er omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

..."

Landsskatteretten afsagde den 30. november 2006 følgende kendelse vedrørende indkomtårene 1999 og 2000:

"Klagen vedrører advokatudgifter og moms.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 1999

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for ikke tilbagebetalt moms.

Der er selvangivet fradrag med 315.038 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for advokatudgifter.

Der er selvangivet fradrag med 210.629 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Indkomståret 2000

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for ikke tilbagebetalt moms.

Der er selvangivet fradrag med 242.864 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for advokatudgifter.

Der er selvangivet fradrag med 97.688 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteforvaltningens afgørelse.

Møde mv.

Selskabets repræsentant har drøftet sagen med Landsskatterettens sagsbehandler på et møde.

Formalitet

Sagens oplysninger

Af skatteforvaltningens sagsfremstilling, der er dateret den 16. januar 2002, fremgår blandt andet følgende:

"Vedrørende udgifter til advokat

Udgiften er anført og fratrukket under administrationsomkostninger (specifikation nr. 5). Beløbene udgør henholdsvis kr. 210.629 for indkomståret 1999 og kr. 97.688 for indkomståret 2000.

Revisor har anført følgende bemærkninger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

"...

Der er i regnskabet udgiftsført kr. 210.629 til dækning af advokatudgifter m.v. Da det er selskabets formål at administrere og varetage deltagerne i projekternes interesser, vurderer ledelsen, at udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets indkomst og anset udgiften fradragsberettiget. Vi har ikke fundet anledning til at forkaste ledelsens skøn .

..."

Bemærkningerne er enslydende i indkomstårene 1999 og 2000.

Vedrørende ikke tilbagebetalt moms.

Udgiften er anført og fratrukket under ekstraordinære udgifter. Beløbene udgør henholdsvis kr. 315.038 for indkomståret 1999 og kr. 242.864 for indkomståret 2000.

Revisor har anført følgende bemærkninger i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst:

" ...

Selskabet har ikke fået godkendt kr. 315.038 som tilbagebetalingsberettiget indgående afgift. Ledelsen har vurderet udgiften fradragsberettiget som tillæg til de i øvrigt afholdte fradragsberettigede udgifter. Vi har ikke gennemgået posten nærmere, og

kan således ikke udtale os om fradragsretten, og skal tage forbehold herfor "

..."

Forbeholdene er enslydende i indkomstårene 1999 og 2000."

Vedrørende udgifter til advokat.

Ifølge de ovenfor nævnte bemærkninger synes udgifterne at være afholdt på vegne af projekterne bl.a. vedrørende skatte- og afgiftsspørgsmål.

Selskabsbeskatningen finder ikke, at udgiften kan anses afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets løbende indkomsterhvervelse, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, men for at sikre det fremtidige indkomstgrundlag og evt. risikoen for at retssager anlægges mod HH-koncernen som helhed. Selskabet er efter Selskabsbeskatningens oplysninger en del af den koncern, der oprindeligt har udbudt I/S- og K/S-projekterne.

Dette begrundes for det første med, at advokatudgifterne vedrører projekterne og ikke selskabet selv, som derfor ikke selv er egentligt part i sagerne. For det andet er der ikke fradragsret for udgifter til rådgivere i.fm. skattesager, jf. Ligningsvejledningen 2000, pkt. E.B.5.1.

Såfremt selskabet ikke er enig i denne udlægning af forholdet, bedes der i forbindelse med en evt. indsigelse vedlægges specifikation samt dokumentation for udgiften, herunder evt. aftaler med I/S'er, K/S'er og andre selskaber i koncernen om fordelingen af udgifterne.

Vedrørende ikke tilbagebetalt moms.

Som Selskabsbeskatningen forstår revisors forbehold er der tale om moms i forbindelse med administrationsaftaler indgået med I/S'erne.

Ifølge foreliggende oplysninger har selskabet indsendt en negativ momsangivelse den 3. juli 1999. Da I/S'erne ikke kan fratrække indgående moms, anser selskabet sig derfor berettiget til at få tilbagebetalt den udgående moms vedrørende samme honorarer. ToldSkat har indtil videre indstillet udbetalingen af momsen indtil der foreligger en endelig afgørelse vedrørende I/S'erne.

For momspligtige virksomheder er momsen ikke en fradragsberettiget omkostning, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet moms ikke kan anses for en egentlig driftsudgift. Beløbene er derfor ikke at fratrække.

Såfremt Selskabsbeskatningens opfattelse af sagen ikke er korrekt udbedes der i forbindelse med en evt. indsigelse en udførlig redegørelse af forholdene, herunder nærmere specifikation og dokumentation for de enkelte poster, hvoraf det fremgår, hvorledes beløbene er sammensat."

Det fremgår af sagsfremstillingens pkt. 5 og 6, at selskabets repræsentant for så vidt angår spørgsmålet om advokatudgifter kommenterede skatteforvaltningens forslag til afgørelse i sagen i et brev af 11. januar 2002, og at der blev indsendt en specifikation og dokumentation i form af fakturaer. I sagsfremstillingens pkt. 6 kommenterede skatteforvaltningen specifikationen og traf herefter afgørelse i sagen i overensstemmelse med sit forslag.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at ansættelserne for 1999 og 2000 annulleres på grund af ugyldighed.

Skatteforvaltningens sagsbehandler har ikke levet op til god sagsbehandlerskik. Det fremgår af sagsfremstillingens side 3 og 4, at han under oplysningen af sagen udelukkende har foretaget gennemlæsning af regnskabet, herunder revisorerklæringen.

Reglerne om ugyldighed fremgår af skattestyrelseslovens §§ 34 og 35, hvorefter klagemyndigheden kan tilsidesætte skatteforvaltningens afgørelse som ugyldig, hvis afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler.

Skatteforvaltningen konkluderer, at momsudgifterne vedrører indgående afgift af nogle interessentskaber, og det konkluderes, at momspligtige virksomheder ikke kan fratrække moms. Endelig anvender skatteforvaltningen omvendt bevisbyrde, idet selskabet - uden at sagen er undersøgt - ved indsendelse af dokumentation skal godtgøre fradragsretten.

Skatteforvaltningen har pligt til at gøre opmærksom på, at selskabet efterfølgende har ret til at få foretaget ændringer af afskrivninger. Dette fremgår ikke af agterskrivelsen eller kendelsen. Dette underbygger, at sagsbehandlingen ikke lever op til god sagsbehandlingsskik. Sagen har ikke været undergivet en egentlig sagsbehandling.

Det har vist sig under behandlingen af sagen i Landsskatteretten, at begrundelsen for ændringen vedrørende fradrag for moms i 2000 er materielt forkert, da selskabet ikke var momsregistreret.

Også for 1999 er der tale om en fejlkonklusion, fordi sagen ikke er undersøgt nærmere, og der ikke er indkaldt materiale.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De tidligere gældende regler i skattestyrelseslovens § 34 og 35 vedrører ansættelsesfrister.

Det følger af det forvaltningsretlige undersøgelsesprincip, at forvaltningen bærer ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse på et forsvarligt grundlag. Princippet indebærer ikke, at myndighederne selv skal udføre alt arbejdet i forbindelse med sagens forberedelse.

De fornødne oplysninger kan således bl.a. efter omstændighederne være fremskaffet på anden behørig måde, herunder i samarbejde med borgeren selv.

Det fremgår af skatteforvaltningens sagsfremstilling, pkt. 5, at selskabet - inden skatteforvaltningen traf afgørelse i sagen - fik mulighed for at redegøre for baggrunden for de selvangivne fradrag og herunder at fremlægge dokumentation for de enkelte poster. Det fremgår endvidere, at selskabets repræsentant herefter redegjorde nærmere for sine synspunkter og fremlagde en specifikation og dokumentation i form af fakturaer. På baggrund af den fremlagte specifikation og dokumentation traf skatteforvaltningen herefter afgørelse. Selskabets indsigelser førte ikke til en ændret vurdering af sagen.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at der ikke er grundlag for at konkludere, at skatteforvaltningens afgørelse ikke blev truffet på et forsvarligt grundlag. Det forhold, at selskabet ikke er enigt med skatteforvaltningen i, hvilke faktiske forhold der skal tillægges afgørende betydning for afgørelsen, kan ikke føre til, at grundlaget ikke anses for forsvarligt. Landsskatteretten finder derfor, at skatteforvaltningens afgørelse ikke er behæftet med sådanne konkret væsentlige sagsbehandlingsmangler, at afgørelsen er ugyldig.

Advokatudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har haft administrationsaftaler med 32 HH-interessentskaber og 31 HH-kommanditselskaber.

Selskabet har regnskabsår 1/10 - 30/9.

Landsskatteretten har bedt selskabet fremlægge administrationsaftalerne.

Der er fremlagt to administrationsaftaler af 14. februar 1994 og af 5. december 1995 indgået mellem H1 Administration A/S og K/S H2 og mellem H1 Administration A/S og K/S H3. Af aftalerne, der er enslydende, fremgår blandt andet følgende:

"Administrationsaftale

...

§ 1

Administrator forestår den daglige administration af selskabets ejendom, og påser herunder, at eventuelle bygninger og beplantning vedligeholdes, at eventuel bygning er behørigt forsikret og at lejeindtægter fra eventuel jagtleje m.v. indbetales rettidig.

§ 2

Administrator fører bogholderi samt udarbejder og leverer materiale til brug for selskabets revisor inden udgangen af februar måned i året efter afslutning af regnskabsåret.

§ 3

Bestyrelsen meddeler i fornødent omfang administrator fuldmagt til at betale ud af selskabets konto til dækning af ydelser på lån og pantebrev, ejendomsskatter, forsikringer og andre tilgodehavender mod selskabet, for så vidt disse er godkendt af bestyrelsen, herunder udgifter til reparation og forbedring af eventuel bygning.

§ 4

Administrator påser, at kommanditisternes ydelser indgår rettidigt, og udsender i modsat fald rykkerskrivelse samt iværksætter incassoprocedure i overensstemmelse med tegningsaftale og vedtægter.

§ 5

Administrator påser, at selskabets revisor udarbejder regnskab og administrator forestår indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i selskabet, idet positive udgifter herved bæres af selskabet.

..."

Der er ikke fremlagt yderligere administrationsaftaler.

For 1999 og 2000 har selskabet selvangivet fradrag for en række advokatudgifter. Selskabet har oplyst følgende om de afholdte udgifter:

1999

Bilag 46-1 (35.000 kr. ekskl. moms)

Undersøgelser vedrørende kommanditselskabernes juridiske stilling i forbindelse med hovedleverandørens og hovedentreprenørens konkurs. Det skulle blandt andet undersøges, om kommanditselskaberne kunne komme ud af aftalerne og indgå aftale med en ny leverandør, og om der kunne foretages modregning.

Fakturaen er dateret 9. oktober 1998. Det fremgår, at den dækker rådgivning vedrørende kontrakter med G1 ApS, herunder møder i skifteretten.

Bilag 46-2 (1.150 kr.)

Fradrag for denne udgift er frafaldet.

Bilag 46-3 (10.500 kr. ekskl. moms og kørsel a 442 kr.)

Fradrag for denne udgift er frafaldet.

Bilag 46-4 (19.000 kr.)

Udgifter afholdt i forbindelse med, at bestyrelsesmedlemmer for i alt 44 HH-selskaber blev pålagt bøder på grund af manglende indsendelse af regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den manglende indsendelse skyldtes beslaglæggelse af bilagsmateriale hos H1 Administration A/S. Bøderne blev senere tilbagebetalt.

Fakturaen er dateret den 16. november 1998.

Bilag 46-5 (6.250 kr. ekskl. moms)

Fradrag for denne udgift er frafaldet.

Bilag 46-6 (5.000 kr.)

Udgift afholdt i forbindelse med indgåelse af forlig med investor, der fortrød sin investering. Det fremgår af fakturaen, at den er sendt den 1. december 1998, og at salæret dækker udarbejdelse af svarskrift, duplik, deltagelse i retsmøder i sagen mv.

Bilag - ikke nummereret (1.920 kr. ekskl. moms)

Udgifter i forbindelse med indgåelse af kontrakt med SP, der blandt andet har udført bestyrelsesarbejde for selskabet. Kontrakten omfattede vederlag i form af fri bolig. Repræsentanten har forklaret, at SP stod for den direkte kontakt i forbindelse med salg af anparter til investorerne.

Fakturaen er dateret den 5. juli 1999.

Bilag 46-7(1) (13.332 kr. ekskl. moms)

Vurdering af rådgiveransvar mv. i forbindelse med afvikling af I/S HH-projekterne.

Fakturaen er dateret den 5. juli 1999.

Bilag 46-7(2) (3.660 kr. ekskl. moms)

Gennemgang af processkrifter og korrespondance med Vestre Landsret og kammeradvokaten i forbindelse med retssag mod tidligere hovedentreprenør og samarbejdspartner.

Repræsentanten har forklaret, at H1 Administration A/S havde pant i et antal pantebreve, som blev beslaglagt hos G1, og udleveret til G1s konkursbo. H1 Administration A/S lagde herefter sag an mod konkursboet for at få pantebrevene udleveret.

Fakturaen er dateret den 5. juli 1999.

Bilag 46-8 (114.693 kr. ekskl. moms)

Principsag om periodisering for investorerne mod skattemyndighederne.

Fakturaen er dateret den 15. juli 1999.

2000

Bilag 4a-1 (2.437,50 kr. incl. moms)

Klage over regionens afgørelse om, at interessentskaberne skal betale stempelafgift ved køb af ejendomme. Udgiften dækker indhentelse af materiale, undersøgelser og redegørelse.

Fakturaen er dateret den 13. oktober 1999.

Bilag 4-a2 (31.250 kr. incl. moms)

Syns- og skønssag vedrørende værdiansættelse af beplantninger ført på vegne af investorerne.

Fakturaen er dateret den 5. januar 2000.

Bilag 4a-3 (6.250 kr. incl. moms)

Udgifter i forbindelse med at en investor rettede erstatningskrav. Det fremgår af fakturaen fra Advokatfirmaet R2, at sagen vedrørte "DN ctr. H6 ApS og K/S H5".

Fakturaen er dateret den 17. januar 2000.

Bilag 4a-4 (26.810 kr. incl. moms)

Samme sag som bilag 46-8. Principsag om periodisering for investorerne mod skattemyndighederne. Udgifter i forbindelse med sag ved Højesteret.

Fakturaen er dateret den 5. januar 2000.

Bilag 4a-5 (15.625 kr. incl. moms)

Inddrivelse af kommanditselskabernes resttilgodehavender hos regionen.

Fakturaen er dateret den 17. januar 2000.

Bilag 4a-6 (17.125 kr. incl. moms)

Udgifter i forbindelse med Skatteministeriets sager mod de enkelte kommanditselskaber vedrørende stempling af kommanditselskabernes aftaler.

Fakturaen er dateret den 17. januar 2000.

Selskabet har selvangivet fradrag for advokatudgifter med 210.629 kr. for indkomståret 1999 og med 97.688 kr. for indkomståret 2000.

ToldSkat fastslog i en afgørelse af 26. maj 2000, at selskabet havde angivet indgående moms, som efter regionens opfattelse ikke var fradragsberettiget i henhold til momslovens §§ 37 og 38, jfr. § 56, stk. 3, da udgifterne ikke vedrørte selskabets momspligtige leverancer, der i 1999 ifølge resultatopgørelsen omfattede bogføringshonorarer.

Selskabets momsregistrering blev afmeldt den 30. september 1999.

Skatteforvaltningens afgørelse

Skatteforvaltningen har nægtet selskabet fradrag for advokatudgifter. Udgifterne synes at være afholdt på vegne af projekterne. Udgifterne er ikke afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, men for at sikre det fremtidige indkomstgrundlag og for at forebygge risikoen for, at retssager anlægges mod HH-koncernen som helhed. Udgifterne vedrører projekterne og ikke selskabet selv, som ikke er egentlig part i sagerne. Der er endvidere ikke fradragsret for udgifter til rådgivere i skattesager.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for ovennævnte advokatudgifter for indkomstårene 1999 og 2000. Selskabet har gennem sine administrationsaftaler og som administrationsselskab udbudt projekterne som hovedstenen i indtægtsgrundlaget for HH-koncernen. Alle udgifterne er i høj grad afholdt for at sikre og vedligeholde indtægterne. Skatteforvaltningen betegner projekterne som skattespekulationsprojekter, og derfor må det påregnes, at der skal anvendes ressourcer i sager mod skattemyndighederne for at få projekterne anerkendt. På grund af denne problemstilling, der er særegen for branchen, er udgifterne fradragsberettigede.

Skatteforvaltningen har ikke foretaget en nærmere prøvelse af de enkelte udgifter. Forvaltningen konkluderer, at udgifterne er afholdt for at sikre et fremtidigt indkomstgrundlag.

Udgifterne er afholdt for at vedligeholde og sikre indkomstgrundlaget, herunder fremtidige indbetalinger på det nuværende indkomstgrundlag. Når der er et kundeforhold med aftaler og kontraktgrundlag, forventer kunden, at man varetager kundens interesser på bedste vis. Hvis man ikke lever op til kundens ansvar, er der altid risiko for at ifalde ansvar. Skulle der blive anlagt sag mod selskabet som udbyder, ville der også være fradrag for udgifter afholdt i den forbindelse.

Der er henvist til ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.9.

1999

Bilag 46-1 (35.000 kr. ekskl. moms)

Hvis kommanditselskaberne var kollapset, ville der ikke tilgå flere administrationsydelser til H1 Administration A/S. Investorerne havde en berettiget forventning om, at administrationsselskabet fik nye aftaler på plads. Der er tale om en driftsmæssig udgift knyttet til selskabets kontraktmæssige forpligtelser og hovedaktivitet.

Regionen har ikke godkendt fradrag for momsen, da man er af den opfattelse, at fakturaen også vedrører G1. Regionen anerkender, at udgiften vedrører selskabet. Der anmodes om yderligere fradrag for moms med 8.750 kr.

Bilag 46-4 (19.000 kr.)

Det var et led i H1 Administration A/S' forpligtelser i administrationsaftalerne at sørge for, at selskabernes regnskaber blev sendt ind til tiden. Afholdelsen af udgifterne har holdt H1 Administration A/S skadesløs over for investorerne. Der er henvist til LSRM 1980.159.

Der anmodes om fradrag for moms med 4.750 kr.

Bilag 46-6 (5.000 kr.)

Der var tale om en investor som indbetalte et eller andet større beløb som "investor" og efterfølgende fortrød/blev tvunget af sin arbejdsgiver til at fortryde. Der blev - som det fremgår af regningen - aftalt et forligsmæssigt beløb, og han trådte ud af projektet.

Det oprindelige beløb er indtægtsført. Sagen kan sidestilles med en inkassosag. Retssagen vedrører indtægtsgrundlaget, og der er tilflydt selskabet en indtægt.

Der anmodes om fradrag for moms med 1.250 kr.

Bilag (1.920 kr. ekskl. moms)

Det var vigtigt for selskabet at sikre, at SP ikke blev beskyttet af lejelovgivningen, og at et ophør med hans arbejde ville medføre krav om fraflytning af den ejendom, selskabet lejede. Der er tale om udgifter i forbindelse med et ansættelsesforhold.

Der anmodes om fradrag for indgående moms med 480 kr.

Bilag 46-7(1) (13.332 kr. ekskl. moms)

Der er tale om rådgivning i forbindelse med normalt forekommende problemer i forbindelse med driften af selskabet.

Der anmodes om fradrag for moms med 3.333 kr.

Bilag 46-7(2) (3.660 kr. ekskl, moms)

Der er henvist til ligningsvejledningen, afsnit E.B.5.3 og TfS 1989.173.

Der anmodes om fradrag for moms med 915 kr.

Bilag 46-8 (114.693 kr. ekskl. moms)

Investorerne havde en berettiget forventning om, at selskabet varetog deres interesser over for skattemyndighederne. I vurderingen indgik elementet omkring sikring og vedligeholdelse af indkomsten. Det er oplagt, at kunderne ikke ville fortsætte indbetalingerne, hvis ikke de fik den vare, som de var blevet lovet. En afklaring af problemerne ville også give mulighed for at flere kunder ville komme til.

Der anmodes om fradrag for moms med 27.500 kr.

2000

Repræsentanten har gjort opmærksom på, at selskabet er afmeldt fra momsregistrering den 30. september 1999, hvorfor udgifterne til advokat ikke er reduceret for moms i dette indkomstår. Bilag 4a-1 (2.437,50 kr.) På den ene side mener en myndighed, at der er tale om fiktion, og en anden mener, at det alligevel skal stemples. H1 Administration A/S klagede over dette på vegne af kunderne for at varetage deres interesser og levere den forventede vare. Udgiften til advokatens hjælp er en normal driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er henvist til ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.9.

Bilag 4-a2 (31.250 kr.)

Investorerne har en berettiget forventning om, at administrator og en repræsentant fra udbyderkredsen fører sagen. Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.9.

Bilag 4a-3 (6.200 kr.)

Der er tale om en normal driftsmæssig hændelse, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.9.

Bilag 4a-4 (26.810 kr.)

Fradrag må godkendes af de grunde, der er anført vedrørende bilag 46-8.

Bilag 4a 5 (15.625 kr.)

Der er tale om en driftsmæssig omkostning, som ikke vedrører det skattemæssige, men som er omfattet af administrationsaftalerne, da administrator skal forestå angivelse af moms. Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bilag 4a-6 (17.125 kr.)

Der er tale om en sag af driftsmæssig karakter, idet manglende afklaring kan medføre erstatningskrav eller forventninger om, at udbyder betaler udgiften. Manglende afklaring kunne medføre, at investorerne standsede indbetalingerne til kommanditselskaberne, således at kunderne ikke ville være i stand til at opfylde sine indbetalingsforpligtelser. Der er henvist til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og ligningsvejledningen, afsnit E.B.3.9.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan der foretages fradrag for driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse imellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, at udgiftsafholdelsen ligger indenfor de naturlige rammer af virksomheden.

For så vidt angår udgiften i bilag 46-6 (5.000 kr.) bemærkes, at denne vedrører en retssag, anlagt af en investor mod et kommanditselskab. Udgiften vedrører således ikke H1 Administration A/S, der derfor ikke er berettiget til fradrag herfor.

For så vidt angår udgiften på 2.400 kr. for rådgivning og forslag til kontrakt med SP og for så vidt angår bilag 46-7(2) (3.660 kr. excl. moms) finder Landsskatteretten ligeledes ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at udgifterne vedrører selskabet og at der i øvrigt er den tilstrækkelige nære og direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen til at fradrag kan godkendes.

De øvrige advokatudgifter vedrører kommanditselskaberne/interessentskaberne og ikke H1 Administration A/S' aktiviteter. Det fremgår ikke af administrationsaftalerne, at selskabet har været forpligtet til at afholde advokatudgifter på vegne af kommanditselskaberne. Der er ikke grundlag for at antage, at H1 Administration A/S har været forpligtet til at afholde udgifterne.

Der foreligger endvidere ikke en direkte og umiddelbar forbindelse imellem afholdelsen af udgifterne og erhvervelsen af indkomsten i H1 Administration A/S. Udgifterne vedrører interessentskaberne/kommanditselskaberne, herunder deres afvikling. Udgifterne kan derfor ikke fradrages som driftsomkostninger for selskabet.

Ligningslovens § 8 J, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Det samme gælder gebyrer til Erhvervsog Selskabsstyrelsen."

Det er en forudsætning for, at der kan foretages fradrag, at udgiften vedrører etablering eller udvidelse af selskabets egen virksomhed.

Udgifterne vedrører ikke etablering eller udvidelse af selskabets egen virksomhed. Udgifterne kan derfor heller ikke fradrages efter ligningslovens § 8 j, stk. 1.

..."

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"Det gøres gældende,

at

der påhvilede sagsøger en forpligtelse til at afholde de pågældende udgifter til advokater med videre,

 

at

afholdelsen af de pågældende udgifter er et nødvendigt led i sagsøgers indkomsterhvervelse.

I forlængelse heraf gøres det derfor gældende,

at

udgifterne til advokat med videre må anses som er driftsomkostninger og dermed fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a -udgiften har varret nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument anført følgende hovedanbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen:

"Til støtte for frifindelsespåstanden gør Skatteministeriet gældende, at de omstridte advokatudgifter m.v. ikke er fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, a). Udgifterne er således ikke medgået til at erhverve, sikre eller vedligeholde H1 Administration A/S' indkomst.

Ifølge administrationsaftalen (bilag B) skulle H1 Administration A/S forestå den daglige løbende administration af selskabets ejendom, føre bogholderi, levere materiale til revisor, foretage betalinger, udsende regnskaber og forestå indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, idet positive udgifter herved skulle bæres af kommanditselskabet.

De ydelser, som de omstridte udgifter vedrører, jf. beskrivelsen heraf i Landsskatterettens kendelser (bilag 1, side 3-5, og bilag 2, side 7-10), og bilag C, G og J, ligger - langt - herudover. Udgifterne vedrører interessentskaberne og kommanditselskaberne og disses virksomhed og dermed ikke H1 Administration A/S' løbende erhvervelse af skattepligtig indkomst på grundlag af administrationsaftalen (bilag B).

H1 Administration A/S har ikke godtgjort at have været forpligtet til at afholde udgifterne til de omstridte ydelser i form af stiftelse af interessentskaber, stempelsager, vurdering af kautionsaftaler, undersøgelser i anledning af hovedentreprenørens konkurs, ansvarssager mod bestyrelsesmedlemmer, investorernes skattesager m.v. og har dermed heller ikke godtgjort at have oppebåret skattepligtig indkomst som følge heraf. Herved må også henses til administrationshonorarets relativt beskedne størrelse, jf. bilag B, § 6, i forhold til de omstridte udgifters størrelse.

Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 2 (dagældende - nu stk. 3). Heller ikke derfor er udgifterne ifølge bilag C5, G7, J2 og J4 fradragsberettigede. Udgifterne ifølge bilag G7 og J4 vedrører skattesagen i SKM2002.226.HR, vedr. kommanditist i et HH-projekt). Udgifterne ifølge bilag J2 vedrører Landsskatterettens kendelse af 8. oktober 2002 vedrørende JL, der er fremlagt som bilag K.

Baggrunden for, at H1 Administration A/S har afholdt udgifterne, må antages udelukkende eller i hvert fald i det væsentlige, at være ønsket om at etablere og - henset til de skatte- og momsmæssige problemer, som revisor omtaler i årsregnskaberne i bilag C, F og I - at fastholde og/eller afvikle indkomstgrundlaget, herunder også i de øvrige HH-selskaber. Udgifter hertil er ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, a). Sådanne udgifter er ikke medgået til erhvervelse af - skattepligtig - indkomst."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten finder, at de omtvistede udgifter til advokatbistand m.v. i det hele må anses for at vedrøre de af sagsøger administrerede interessentskaber og kommanditselskaber og deres virksomhed, og at sagsøger ikke har været forpligtet til at afholde disse. Udgifterne kan således ikke anses for at være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde sagsøgers indkomst, og de er derfor ikke fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Herefter tager retten sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

Efter sagens udfald og forløb skal sagsøgeren betale sagsomkostninger til sagsøgte med 25.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 Administration A/S, inden 14 dage betale 25.000 kr. til sagsøgte