Der skal betales en afgift på 1.850 kr. for andre tinglysninger end tinglysning af ejerskifte, pant eller ejendomsforbehold. Se TAL § 7, stk. 1. Som eksempler kan bl.a. nævnes tinglysning af forkøbsret, uigenkaldelig fuldmagt, samejekontrakter, servitutter og relaksationer. Det gælder eksempelvis også tinglysning af ændringer til allerede tinglyste dokumenter, fx tinglysning af påtegninger på dokumenter eller tinglysning af tillæg til eksisterende dokumenter (allonger).

Se eksempelvis SKM2015.445.LSR vedrørende tinglysning af en påtegning på et skøde.

TAL § 7 er således en opsamlingsbestemmelse, der pålægger tinglysninger en afgift på 1.850 kr. i de situationer, hvor tinglysningen ikke falder ind under TAL § 4 om ejerskifte, TAL §§ 5 - 5 b om pant, særreglerne i TAL §§ 6 - 6 a eller i øvrigt er afgiftsfritaget efter TAL § 8 eller anden bestemmelse.

Se også

Se også afsnit E.B.2.3 om tinglysning af rettigheder over fast ejendom, der er afgiftsfri.

Oversigt over kendelser, domme, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord   Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2015.445.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ved lysning af påtegning til skøde indtrådte pligt til at betale tinglysningsafgift.

Landsskatteretten bemærkede indledningsvist, at pligten til at betale tinglysningsafgift indtræder på grundlag af de faktiske foretagne anmeldelser og tinglysningsmæssige ekspeditioner.

I sagen blev en erklæring om, at ejendommen skulle anvendes i erhvervsøjemed tinglyst som en påtegning til skødet. Der skete således tinglysning af påtegningen.

Tinglysningen blev anset for omfattet af TAL § 7, stk. 1, og ikke TAL § 8, stk. 3. Afgiftsfrihed i medfør af TAL § 8, stk. 3, nr. 3, omfattede i tilfælde som det foreliggende alene den endelige indførelse i tingbogen af skødet. Skødet var oprindeligt blevet tinglyst med frist til afgivelse af den pågældende erklæring om ejendommens anvendelse.