Dato for udgivelse
17 Apr 2008 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2008 14:05
SKM-nummer
SKM2008.356.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-057949
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, ydelser, museumsvirksomhed
Resumé
Skatterådet traf afgørelse om, at fordeling af løn til fælles billetsalgsadministration mellem to museer på samme adresse var momsfritaget. Transaktionen foregik således, at det ene museum ansatte personalet til billetsalget og derefter opkrævede et beløb af det andet museum til dækning af lønudgift. Skatterådet fandt, at transaktionen mellem de to museer kunne anses som en ydelse i nær tilknytning til museumsdriften i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, og således fritaget for moms.
Reference(r)
Momsloven § 4
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 6
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 D.11.6

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes at fordeling af løn til fælles billetsalg mellem museum A og museum B kan anses for levering af ydelser i nær tilknytning til museumsdriften og dermed momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 6?
 2. Kan det bekræftes at samarbejdet mellem museum A og museum B kan omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20?
Svar
 1. Ja.
 2. Bortfalder.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Museum As opgave er at bevare bygninger og inventar, samt bruge disse til at fremvise en kultur gennem tiderne. Museet har ligget på X siden 1930.

I 1969 flyttede museum B ind i nogle af ejendommens bygninger. De to museer er to uafhængige institutioner, der ligger side om side og samarbejder om blandt andet billetsalg.

Museum A er en selvejende institution, og museum B er et statsejet museum.

Gennem året er der forskellige demonstrationer mange særarrangementer. 

Ud over museets bevaring af genstande, er der andre bevaringsprojekter på museet.

Selve bygningen og den omkringliggende park ejes af den selvejende institution museum A, mens avlsbygningerne samt de omkringliggende jorder tilhører staten og dermed Museum B.

Da de to museer har fælles indgang, parkeringsarealer mv., ønsker de to museer at samarbejde på områder, hvor dette er praktisk og rationelt.

Der er således oprettet fælles billetsalg, og alt billetsalg i museernes åbningstid foregår herfra. Fælles billetsalg hos museum A og B er bl.a. begrundet i den geografiske placering af museerne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have fælles entre, som giver gæsterne adgang til begge museer. De besøgende kan ikke vælge at købe en billet, der kun vedrører det ene museum.

Ud over fælles billetsalg markedsfører museum A og museum B sig som "Museerne på X".

Der udarbejdes fælles brochurer for museerne og et fælles oversigtskort ligesom der annonceres fælles efter aftale. Omkostninger til markedsføring mv. bliver fordelt ligeligt mellem museerne.

Den ordinære entréindtægt fra fællesbilletsalget deles ligeligt mellem de to museer.

Ved særarrangementer tilfalder 2/3 af entreen det museum, som afholder særarrangementet og 1/3 tilfalder det andet museum.

Lønudgiften til driften af fællesbilletsalget deles med halvdelen til hvert museum.

Administrationen af billetsalget består i, at museum B står som arbejdsgiver og varetager de lønmæssige forpligtelser. Som følge heraf opkræver museet hver måned en lønandel fra museum A.

Begrundelsen for anmodning om et bindende svar er, at samarbejdet mellem museerne kan blive et fordyrende led, hvis SKAT anser fordeling af omkostninger mellem museerne for værende momspligtigt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Momslovens § 13, stk. 1,nr. 6 fritager kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer mv. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil for moms.

Fælles billetsalg hos museum A og B sker som led i museumsaktiviteterne og er begrundet i den geografiske placering af museerne. Gæsterne får adgang til begge museer, når entreen er betalt. I dag er museum B ansvarlig for at ansætte personale og udbetale løn til de personer, som er i billetsalget. Lønudgiften til driften af billetsalget deles med halvdelen til hvert museum. Eftersom Museum B står som arbejdsgiver og dermed varetager de lønmæssige forpligtelser, udfærdiger museet hver måned en faktura med opkrævning af museum As lønandel.

Det er spørgers vurdering at opkrævning af løn til det fælles billetsalg anses for at være i nær tilknytning til museumsaktiviteten. Det fælles billetsalg er alene oprettet ud fra museernes placering, hvorfor det fælles billetsalg er i nær tilknytning til museumsaktiviteten.

Hvis der ikke er et fælles billetsalg, vil der ikke være mulighed for at besøge museum A uden der er betalt entre til museum B, idet besøgene skal passere museum Bs arealer for at komme ind til hovedbygningen.

EF-Domstolen har en sag vedrørende udlån af lærer, C-434/05, fastslået, at ydelser i nær tilknytning til en momsfri aktivitet ikke nødvendigvis behøver at blive leveret af den samme, som leverer den momsfri hovedydelse.

Det er en forudsætning for momsfritagelse, at den hovedtransaktion, som underleverandørens ydelser knytter sig til, selv skal være momsfri.

På baggrund af EF-domstolens udtalelse i ovenstående sag er det spørgers vurdering, at museum Bs udlån af personale til håndtering af det fælles billetsalg for de to museer kan anses for ydelser i nær tilknytning til museumsaktiviteten. Både Museum B  og museum A er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, hvorfor museerne opfylder EF-Domstolens krav om, at både den modtagende institution og underleverandøren skal være omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen, for at kunne levere momsfri ydelser i nær tilknytning til museumsaktiviteten.

Spørgsmål 2

Hvis der ikke svares bekræftende på spørgsmål 1, er det spørgers opfattelse, at samarbejdet mellem museum A og museum B kan blive omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.

Momslovens § 13, stk. 1,nr. 6 fritager kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer mv. samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil for moms.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, momsfritager ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for moms, eller for hvilken de ikke er momspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Aktiviteterne hos museum A og museum B er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, hvorfor det er spørgers vurdering, at samarbejdet mellem museum A og museum B kan blive omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, således at museernes betaling af deres andel til administration af det fælles momsfri billetsalg til museerne kan ske uden moms.

Fælles billetsalg hos museum A og museum B er alene begrundet i den geografiske placering af museerne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have fælles entre, som giver gæsterne adgang til begge museer. Der ses derfor ikke at foreligge en reel risiko for konkurrencefordrejning som følge af momsfritagelsen af det omhandlende samarbejde.

Da der er tale om, at billetsalget varetager fælles opgaver for de to museer og gæsterne har adgang til begge museer, er det spørgers vurdering, at en ligelig fordeling af lønudgiften er et reelt udtryk for museernes andel af de fælles udgifter i billetsalget.

SKATs indstilling og begrundelse  

Spørgsmål 1

Momslovens §§ 3, 4 og 13, stk. 1, nr. 6 er affattet således:

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

 

...

 

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

 

Stk. 3...

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Stk. 2.....

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

 

1) ...

6) Kulturelle aktiviteter, herunder biblioteker, museer, zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.

4) ...

Som oplyst foregår administrationen af billetsalget således, at museum B står som arbejdsgiver og varetager de lønmæssige forpligtelser. Som følge heraf opkræver museet hver måned en lønandel fra museum A.

Ved transaktionen er der udøvet økonomisk virksomhed i form af billetsalgsydelsen fra det ene museum til det andet, jf. momslovens § 3.

Ydelsen er leveret mod vederlag, idet museum A betaler en andel af lønudgiften til billetsalget, jf. momslovens § 4, stk. 1.

De to museers museumsaktiviteter falder hver for sig ind under momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

Billetsalget må anses som en ydelse, der er integreret i museum B's museumsaktivitet og dermed omfattet af fritagelsen for dette museum.

Spørgsmålet er så, om leverancen af billetadministrationen til museum A er en ydelse med nær tilknytning til museumsaktiviteten og dermed omfattet af fritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 6.

EF-Domstolens dom i C-434/05, der er refereret ovenfor af spørger, handlede om en uddannelsesinstitution, som mod vederlag stillede en lærer til rådighed for andre uddannelsesinstitutioner.

Hjemlen til momsfritagelsen af undervisningsydelser findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen fritager ligeledes ydelser med nær tilknytning til undervisningen.

Dommen fastslog, at det faktisk er muligt, at en uddannelsesinstitutions leverancer i form af at stille lærere til rådighed, under visse omstændigheder faktisk kan anses som levering med nær tilknytning til undervisningen.

Alene det forhold, at lærere blev stillet til rådighed, udgjorde ikke i sig selv en undervisningsydelse.

Af præmis 23 fremgår, at det i den forbindelse er uden betydning, at den, der leverer ydelsen, selv er en uddannelsesinstitution, idet ydelsen isoleret set ikke er en uddannelsesydelse. Dette bliver den ikke blot fordi, det er uddannelsesinstitution, der leverer den.

Ydelsen blev dog anset for en momsfri ydelse med nær tilknytning til undervisningen under henvisning til nogle ganske særlige omstændigheder:

Et af elementerne i de særlige omstændigheder var, at den leverede undervisningsydelse ikke var et mål i sig selv, men et middel til på bedst mulig måde at udnytte hovedydelsen, dvs. undervisningsydelsen (præmis 30). Denne betingelse kunne kun anses som opfyldt, hvis der var midlertidig mangel på kvalificerede undervisere i visse undervisningsinstitutioner og leveringen af lærere fra andre skoler kunne gøre det muligt, at de studerende fik den modtagende undervisningsinstitutions undervisning under de bedst mulige betingelser.

Endvidere fremgår af præmis 39-41, at ydelsen skulle være uomgængeligt nødvendig for hovedydelsen, altså at ydelsen ud fra en konkret vurdering skulle være af en sådan art og kvalitet, at det ikke uden at anvende en sådan ydelse kunne sikres, at de modtagende institutioners undervisning, og dermed den undervisning, som de studerende ved disse institutioner modtog, ville have en tilsvarende værdi. Endelig var det en betingelse (præmis 41-44), at leverancerne ikke hovedsageligt havde til formål at give leverandøren yderligere indtægter i direkte konkurrence med handelsforetagender, der skal svare moms.

Som det fremgår, var der nogle særlige omstændigheder i EF-domstolssagen, ligesom der blev opregnet en række betingelser for at kunne fastslå, at levering af undervisningsydelser fra en undervisningsinstitution til en anden overhovedet kunne karakteriseres som ydelser med nær tilknytning til undervisningen.

SKAT finder ikke, at der i nærværende sag foreligger tilsvarende omstændigheder.

Billetsalgsfunktionen som sådan er en integreret del af museets aktivitet, hvorfor der ikke er tale om "en ydelse med nær tilknytning hertil".

Derimod er museum Bs levering af billetfunktion til det andet museum, A, efter SKATs opfattelse en "almindelig" levering af en ydelse mod vederlag og bunder alene i, at museerne har geografisk fællesskab.

Efter SKATs opfattelse leverer museet dermed en momspligtig ydelse mod vederlag omfattet af leverancebegrebet i momslovens § 4, stk. 1. Ydelsen er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen for kulturelle aktiviteter i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 og den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv, art. 13 A, stk. 1, litra n.

Begrebet "nær tilknytning" er endvidere fastlagt i Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2007.934.LSR, hvor retten har taget stilling til den momsmæssige behandling af en ikke momsregistreret teknisk skoles indtægter fra salg af materialer, svendestykker m.v. og udlejning af edb-lokaler mv.

Landsskatteretten anlægger en meget snæver fortolkning af begrebet "nær tilknytning", idet den bl.a. fastslår, at indtægter ved viderefakturering af omkostninger vedrørende afholdelse og administration af svendeprøver til tredjemand, samt udvikling/revidering af uddannelser for tredjemand i det omfang viderefaktureringen af omkostninger/salg af rådgivningsydelsen ikke sker til andre elever eller uddannelsesinstitutioner må behandles efter principperne i ovennævnte EF dom i C-434/05. Herefter kan sådanne ydelser alene anses af en sådan art og kvalitet, at det ikke uden at anvende disse ydelser kan sikres, at de modtagende institutioners undervisning og dermed den undervisning, som kursisterne ved disse institutioner modtager, ville have tilsvarende værdi.

Det er endvidere en betingelse, at skolens ydelser ikke hovedsageligt tager sigte på at opnå yderligere indtægter ved levering af ydelser i direkte konkurrence med institutioner og virksomheder, som skal svare moms. Foreligger disse - snævre- betingelser ikke opfyldt, er ydelserne momspligtige.

Den omhandlede tekniske skole fik som følge af afgørelsen om momspligt mulighed for delvis udbetaling af et negativt momstilsvar.

I lyset af den refererede restriktive praksis må billetsalgsydelsen fra museum B til museum A anses som en administrativ ydelse, der ikke har en så særlig karakter, at der kan blive tale om ydelser med nær tilknytning til kulturel virksomhed.

Således må ydelsen må anses som momspligtig. I den forbindelse bemærkes, at der ved etablering af et egentligt dobbelt ansættelsesforhold for billetsalgspersonalet i stedet for den beskrevne ordning, hvor de ene museum har personalet ansat og opkræver en lønandel fra det andet museum, ikke vil være momspligt.

Som illustration. kan endelig henvises til SKATs meddelelse i SKM2006.620.SKAT, hvor SKAT har fastslået, at der skal betales moms af arkæologiske arbejdsydelser, der leveres af  museer i forbindelse med fund af spor af fortidsminder ved  byggeprojekter.

På denne baggrund indstilles det at svare nej på spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 20 har følgende ordlyd:

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

       (...)

19) (...)

20) Ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilke de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

21) (...)

Efter bestemmelsen er det en betingelse for momsfritagelse, at

 • medlemmerne hver især skal være fritaget for moms,
 • ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed,
 • medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne og
 • fritagelsen ikke må fremkalde konkurrencefordrejning.

Betingelserne indebærer ifølge lovbemærkningerne, at det kun i meget begrænset omfang vil være muligt at opnå momsfritagelse efter bestemmelsen.

Den omstændighed, at ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed, forudsætter, at der skal være tale om ydelser, der, selv om de ikke kan betragtes som en integreret del af medlemmernes momsfritagne aktiviteter og fritages som sådan, ikke desto mindre må betragtes som en uundværlig og uadskillelig del af denne specielle aktivitet.

Medlemmernes betaling må ikke overstige egen omkostningsrefusion. Hvert enkelt medlem skal refundere netop dets andel af de fælles udgifter. Der må således ikke ske en omkostningsudligning mellem medlemmerne, og der må hverken oparbejdes underskud eller overskud i forbindelse med aktiviteterne.

Fritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Konkurrencefordrejning foreligger, når en momsfritagelse påvirker de gældende konkurrencevilkår på markedet til skade for andre virksomheder, der udøver tilsvarende aktiviteter.

Det er tilfældet, hvis det enkelte medlem i kraft af samarbejdet kan få leveret ydelser uden moms, som andre uafhængige virksomheder udbyder med moms.

Hensynet til lige konkurrencevilkår indebærer, at aktiviteter, der normalt er forbundet med erhvervsvirksomhed, ikke vil kunne fritages efter bestemmelsen. Det betyder f.eks., at ydelser som almindelig administration og edb-behandling for medlemmerne ikke vil kunne fritages.

Med henvisning hertil finder SKAT ikke, at samarbejdet mellem de to museer om billetsalget kan anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, hvorfor det indstilles at svare nej på spørgsmål 2.

Spørgers repræsentants bemærkninger til SKATs høringsudkast

Med henvisning til SKATs indstilling til bindende svar for museum Bs og museum As fælles billetsalg har spørger bemærket følgende:.

Som nævnt i anmodningen om bindende svar omkring den momsmæssige håndtering af museernes fælles billetsalg, har museum Bog museum A indgået et samarbejde om fælles billettering, således publikum får adgang til begge museer, når der købes billet.

Da publikum får adgang til begge museer ved samarbejdet, er det spørgers vurdering, at fordeling af udgifter til samarbejdet omkring det fælles billetsalg skal anses for at være i nær tilknytning til museumsaktiviteten.

Museum A  har på ingen måde outsourcet billetsalget til museum B. Museerne har indgået et samarbejde, for at publikum skal få en samlet museal oplevelse.

På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at museum As betaling af  en lønandel kan anses for en ydelse i nær tilknytning til museumsdriften.

SKAT har i sin indstilling til Skatterådet anbefalet, at museum Bs viderefakturering af halvdelen af udgifterne til den fælles billetfunktion til museum A skal anses som en "almindelig" momspligtig levering af en ydelse mod vederlag. Som begrundelse herfor er der blandt andet henvist til Landsskatteretskendelsen SKM2007.934.LSR, hvor retten har taget stilling til den momsmæssige behandling af en teknisk skoles indtægter fra salg af materiale mv.

EF-Domstolen i C-434/05 og Landsskatteretten i SKM2007.934.LSR er begge kommet frem til, at salg af varer og ydelser, som er nødvendige for gennemførelse af undervisningen, anses for at være i nær tilknytning til undervisningen og dermed momsfrit.

For så vidt angår  Landsskatterettens kendelse er spørger enig i, at salg af varer og ydelser til tredjemand på ingen måde kan være i nær tilknytning til undervisning, idet dette salg ikke er nødvendigt for gennemførelse af undervisningen. Spørger anser dog ikke Landskatterettens konklusion i denne forbindelse for at være udtryk for en særlig restriktiv tolkning af reglerne om "i nær tilknytning til".

Det samme gælder Landsskatterettens afgørelse om, at skolens salg af materialer til svendeprøver er fritaget for moms. Det er nødvendigt for svendeprøven at der bliver anvendt forskellige materialer. Eleven har ikke pligt til at købe det færdige arbejde, men har ret til at købe svendeprøven mod betaling af råvarerne. Denne situation har Landsskatteretten anset for at være i nær tilknytning til undervisningen uagtet, at salget hverken er afgørende for gennemførelse af selve prøven eller en uomgængelig konsekvens heraf.

Salg af billetter er derimod en uomgængelig nødvendighed for at gennemføre museernes basale museumsaktiviteter. Henset til de fysiske rammer, hvorunder billetsalget foregår, er det tillige spørgers opfattelse, at billetsalget ikke kunne være overgivet til andre entreprenører på markedet med samme resultat for den samlede museale oplevelse for publikum.

SKAT's meddelelse i SKM2006.620.SKAT, ses ikke at være et relevant fortolkningsbidrag i relation til denne problemstilling, idet meddelelsen omhandler en situation, hvor et museum udfører et stykke entreprenørarbejde for 3. mands regning uden, at denne aktivitet behøver at have tilknytning til museets egne aktiviteter overhovedet.

Momspligt for billetsalget kan ikke begrundes med, at museerne kan undgå moms på udgiften til lønnen ved at etablere et dobbelt ansættelsesforhold for billetsalgspersonalet i stedet for den ordning, hvor museum B har personalet ansat og opkræver en lønandel fra museum A.

Museerne kan ikke blot vælge at lave en dobbelt ansættelse af det pågældende personale. Ved sådanne konstruktioner skal der tages hensyn til de ansattes vilkår. Da personalet bl.a. er ansat som tjenestemænd, vil en delansættelse af de pågældende medarbejdere være en forringelse af deres ansættelsesvilkår.

Begrundelsen for samarbejdet mellem museerne er at udvide den museale oplevelse for publikum, ved at de får adgang til begge museer. De omkostninger, der er forbundet med samarbejdet, vil efter spørgers vurdering være i nær tilknytning til museumsaktiviteten.

Spørgsmål 2

Såfremt Skatterådet ikke anser det fælles billetsalg for at være i nær tilknytning til museumsaktiviteterne for de to museer, er det spørgers opfattelse, at samarbejdet mellem museum A og museum B kan henføres under momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.

SKAT indstiller til Skatterådet, at samarbejdet mellem de to museer ikke kan omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20, med den begrundelse, at ydelser som almindelig administration og edb-behandling for medlemmerne ikke vil kunne fritages for moms efter denne bestemmelse.

Spørger skal henlede Skatterådets opmærksomhed på, at der ikke er tale om almindelig administration, men alene om fælles salg af billetter, som giver adgang til begge museer.

Hvis museerne ikke geografisk lå samme sted ville der aldrig være etableret et fælles billetsalg med ret til adgang til begge museer. 

Der er etableret et samarbejde mellem de to museer, hvor de har fælles markedsføring, ligesom de to museer har fælles billetter, hvorfor de deler omkostningerne til de medarbejdere, som varetager billetsalget.

Der er efter spørgers opfattelse hverken aktuelt eller i fremtiden tale om nogen konkurrencesituation, idet der ikke foreligger nogen reel mulighed for outsourcing af den pågældende opgave. Alene de fysiske og geografiske rammer, hvorunder billetsalget sker, tilsiger, at billetsalget ikke vil kunne overdrages til andre billetkontorer.

Billetsalget kan efter spørgers vurdering sammenlignes med lægevirksomheders omkostningsfællesskaber, som i langt højere grad varetager almindelige administrationsopgaver i modsætning til samarbejdet mellem museum A og museum B

For lægevirksomheder har der eksisteret en mangeårig praksis, hvor lægerne har haft mulighed for at etablere momsfrie omkostningsfællesskaber i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 20. I disse omkostningsfællesskaber er der bl.a. ansat sekretærer, sygeplejersker mv. til at varetage de fælles opgaver så som bogføring, telefonpasning, tidsbestilling for patienter mv.

Når lægevirksomheders omkostningsfællesskaber ikke anses for at påvirke de gældende konkurrencevilkår på markedet, vil samarbejdet mellem museum A og museum B, der alene omhandler håndteringen af fælles billetter, på ingen måde kunne anses for konkurrenceforvridende.

Museerne opfylder betingelser for momsfritagelse, idet

 • begge museer er fritaget for moms
 • ydelserne er direkte nødvendige for museernes virksomhed, idet de geografisk er placeret side om side med fælles parkeringsarealer og indgang
 • museernes betaling svarer nøjagtigt til deres andel af udgifterne
 • fritagelsen fremkalder på ingen måde en konkurrenceforvridning.

Afslutning

Museum B er interesseret i fortsat at stå som arbejdsgiver og varetage de lønmæssige forpligtelser, idet der bl.a. er tale om tjenemandsansatte personer.

Hvis der ikke kan tages hensyn til de ansattes vilkår, vil et samarbejde mellem museerne blive et fordyrende led, hvis SKAT anser fordeling af omkostninger mellem museerne for værende momspligtige.

Af hensyn til de ansattes vilkår, vil det ikke være hensigtsmæssigt at foretage en delansættelse, når der er en reel mulighed for enten at anse samarbejdet mellem de to museer for at være i nær tilknytning til museumsaktiviteten, eller at lade samarbejdet være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet træffer afgørelse om, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets finder, at transaktionen mellem de to museer til den fælles billetadministration kan anses som en ydelse med nær tilknytning til museumsdriften i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, og således fritaget for moms.

Som begrundelse henvises til, at museerne har samme geografiske beliggenhed, fælles indgang og parkeringsarealer mv., og af denne grund har fælles billetsalg, fælles annoncering, fælles brochurer og oversigtskort.

Den ordinære entréindtægt fra fællesbilletsalget og markedsføringsudgifter m.v. fordeles endvidere ligeligt mellem museerne.

Som følge af svaret bortfalder spørgsmål 2.