Dato for udgivelse
13 okt 2006 12:55
SKM-nummer
SKM2006.620.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-038225
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Museer, udgravninger, momspligt
Resumé

SKAT har revurderet praksis vedrørende den momsmæssige behandling af arkæologiske arbejdsydelser, der leveres af statslige og statsanerkendte museer i forbindelse med fund af spor af fortidsminder. Der skal herefter betales moms af ydelserne.

Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 6.
Henvisning
Momsvejledningen 2006-3 D.11.6

SKAT har revurderet praksis vedrørende den momsmæssige behandling af arkæologiske arbejdsydelser, der leveres af statslige og statsanerkendte museer i forbindelse med fund af spor af fortidsminder.

Kulturministeriet rettede i oktober 2001 henvendelse til den tidligere Told- og Skattestyrelse om den momsmæssige behandling af museernes arbejdsydelser i form af arkæologiske undersøgelser. På baggrund af Told- og Skattestyrelsens udtalelse i sagen blev det af Kulturministeriet og museerne lagt til grund, at ydelserne var momsfrie.

Såfremt der under jordarbejde af et givent areal findes spor af fortidsminder, kan kulturministeren beslutte, at der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, jf. museumslovens § 27. Den arkæologiske undersøgelse foretages af et statsligt eller statsanerkendt museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse skal som udgangspunkt afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, hvilket medfører, at museet opkræver betaling for undersøgelsen hos fx bygherren.

Det er SKATs opfattelse, at museet i den forbindelse leverer en momspligtig ydelse omfattet af leverancebegrebet i momslovens § 4, stk. 1. SKAT har samtidig vurderet, at ydelsen ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen for kulturelle aktiviteter i momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, og den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv, artikel 13 A, stk. 1, litra n.

Museet skal derfor opkræve moms af leverancen.

Praksisændringen har virkning fra den 1. april 2007.