Dato for udgivelse
31 Mar 2008 12:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2008 12:30
SKM-nummer
SKM2008.290.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-049367
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Objektive regler, skattefri ophørsspaltning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en ophørsspaltning af D ApS, hvor anparterne ejes ligeligt af A, B og C, og hvor anpartshaverne har anskaffet anparterne med succession den 1/6 2005 hvorved anpartshaverne har succederet i anskaffelsesåret 1975, og hvor spaltningen gennemføres til 3 nystiftede modtagende selskaber, hvor hvert selskab modtager en ideel andel på 1/3 af samtlige aktiver og gældsforpligtelser fra det indskydende selskab, og hvor anpartshaverne bliver 100 % anpartshaver i hver sit af de modtagende selskaber, opfylder betingelserne i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b således, at spaltningen kan gennemføres som en skattefri ophørsspaltning for såvel de implicerede anpartshavere, som for de implicerede selskaber efter fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b uden tilladelse fra SKAT.

Hjemmel
07-174953
Reference(r)
Fusionsskattelovens § 15 a
Fusionsskattelovens § 15 b
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.D.7.
Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at en ophørsspaltning af D ApS, hvor anparterne ejes ligeligt af A, B og C, og hvor anpartshaverne har anskaffet anparterne med succession den 1/6 2005 hvorved anpartshaverne har succederet i anskaffelsesåret 1975, og hvor spaltningen gennemføres til 3 nystiftede modtagende selskaber hvor hvert selskab modtager en ideel andel på 1/3 af samtlige aktiver og gældsforpligtelser fra det indskydende selskab, og hvor anpartshaverne bliver 100 % anpartshaver i hver sit af de modtagende selskaber, opfylder betingelserne i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b således, at spaltningen kan gennemføres som en skattefri ophørsspaltning for såvel de implicerede anpartshavere, herunder succession i ejertidsnedslag, jfr. aktieavancebeskatningslovens § 47, som for de implicerede selskaber efter fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b uden tilladelse fra SKAT.

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Tre personaktionærer ønsker at ophørsspalte selskabet D ApS i medfør af fusionsskattelovens § 15 a, jf. § 15 b, stk. 2, dvs. uden tilladelse. Samtidig med ophørsspaltningen stiftes tre nye modtagende selskaber.

Spaltningen påtænkes gennemført pr. 1/1 2008.

Ejerforhold

D ApS (tidligere G ApS) har en anpartskapital på DKK 200.000, som ejes af:

 

DKK

Pct.

A

66.667

33,33

B

66.667

33,33

C

66.666

33,33

 

 

200.000

100,00

 

De nuværende anpartshavere erhvervede anparterne den 1/6 2005, hvor anparterne (via gave) blev overdraget fra H (anpartshavernes mor). Anparterne blev overdraget med succession jf. den dagældende aktieavancebeskatningslov § 11, hvorved overdragelsen ikke udløste beskatning hos H. De nuværende anpartshavere succederede i den tidligere anpartshavers anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. H har ejet anparterne siden selskabets stiftelse i 1975

Ifølge gavebrev har H besluttet, at hendes ægtefælle i en periode på 3 år fra gaveoverdragelsestidspunktet skal være berettiget til at udøve stemmeretten på anparterne. 3-års-perioden for udøvelse af stemmeretten udløber den 1/6 2008.

Informationer om selskabet

D ApS blev stiftet i 1975. Selskabet har været moderselskab i G-koncernen, og før 1/10 2006 var der følgende koncernstruktur:

Visning af billede: lisbeth3

Udover at eje anparter i datterselskaberne udlejede D ApS grund, bygninger og driftsmateriel til E ApS.

Den 2/10 2006 blev datterselskaberne samt ejendomme og driftsmateriel, ejet af D ApS, afhændet til X A/S. Den samlede handel omfattede alle koncernens aktiver og aktiviteter, der knyttede sig til produktion og handel af/med Y-produkter.

Efter salget har D ApS ikke påbegyndt driftsaktivitet og selskabets eneste aktiv er en netto kontantbeholdning. I 2007 vil selskabet ikke have aktiviteter, og pr. 31. december 2007 forventes tilgodehavender og gæld at være afviklet således at selskabet på dette tidspunkt alene vil have en kontantbeholdning på ca. DKK 37,5 mio. og en skyldig selskabsskat.

Efter salg af datterselskaber mv., er koncernstrukturen pr. 1/10 2006 følgende:

Visning af billede: lisbeth4

                             

Som vederlag modtager anpartshaverne udelukkende anparter til overkurs i hver deres nystiftede selskab. Ifølge det indsendte udkast til estimeret balance pr. 1/1 2008, vil de nystiftede selskaber hver især kunne fungere ved egne midler.

Efter en ophørsspaltning vil selskabsstrukturen være følgende:

Visning af billede: lisbeth5

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ud over de af rådgiver angivne faktiske forhold jf. ovenfor, er det rådgivers opfattelse, at den påtænkte ophørsspaltning af D ApS opfylder de objektive bestemmelser i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b således, at ophørsspaltningen kan gennemføres som en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT.

SKATs indstilling og begrundelse

Det bemærkes indledningsvist, at der i nedenstående besvarelse ikke er taget stilling til den skattemæssige spaltningsdato.

Det bemærkes tillige, at der i nedenstående besvarelse ikke er taget stilling til succession i ejertidsnedslag i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 47.

For at kunne gennemføre en ophørsspaltning uden tilladelse af et selskab med flere aktionærer, der bliver eneaktionærer i hvert af de modtagende selskaber, er det ifølge Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, en betingelse, at alle aktionærer har været selskabsdeltagere minimum tre år.

Af det fremsatte lovforslag L110 fremgik, at kravet om minimum tre års ejertid ikke kunne opfyldes via succession. Ejertid opnået via skattemæssig succession kunne - ifølge lovforslaget - ikke medregnes i den nødvendige ejertid.

Under udvalgsbehandlingen blev dette forhold drøftet, jf. L110, bilag 10 og ved afgivelse af betænkning, jf. L110, bilag 22, blev den oprindelige formulering af Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 7. pkt. fjernet fra lovforslaget (betænkningens § 3, nr. 14). Ved at fjerne den omtalte formulering og samtidig fastholde kravet om, at aktionærerne skal have været selskabsdeltagere i minimum tre år, accepteres det, at ejertid optjent ved succession kan medregnes ved opgørelsen af, om aktionærerne i selskabet har været selskabsdeltagere i mere end tre år.

I denne sag anses de nuværende hovedanpartshavere (via succession ved gavebrev) for at have succederet i den oprindelige anskaffelsestid i relation til anparterne i D ApS. Herved anses ejertidskravet i Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, for opfyldt.

Ved overdragelse af anparterne i D ApS til hovedaktionærens børn efter reglerne om familiesuccession jf. den daværende aktieavancebeskatningslovens § 11, anses ejertidskravet i Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, for opfyldt. Se hertil tillige SKM2007.921.SR.

I denne sag kan ejertid optjent ved succession medregnes ved opgørelse af, om anpartshaverne i selskabet har været selskabsdeltagere i mere end tre år.

Ifølge fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., er det en betingelse for kunne gennemføre en ophørsspaltning uden tilladelse, at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.

Handelsværdien skal fastsættes ud fra værdierne pr. den i fusionsskattelovens § 5 omtalte spaltningsdato, jf. bilag 23 til L 110A.

I denne sag er tale om ophørsspaltning af et selskab med tre søskende som anpartshavere, dvs. at der er tale om parter med modsatrettede økonomiske interesser. Da vederlæggelsen alene sker med anparter i samme forhold som anpartshavernes ejerandele i det ophørende selskab, vil der ikke ske én formueforskydning af værdierne, hvorfor de bogførte værdier kan udgøre handelsværdien, jf. SKM2007.699.SR.

I medfør af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt., er det tillige en betingelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til et eller flere modtagende selskaber, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Forholdet mellem aktiver og gæld skal opgøres ud fra handelsværdierne på spaltningstidspunktet jf. hertil SKM2007.917.SKAT

Ifølge lovforarbejderne (L110 af 13. december 2006 § 3, nr. 9) er formålet med § 15 a, stk. 2, 3. pkt. at forhindre, at man - som et alternativ til et skattepligtigt salg af aktiver - foretager en skattefri udspaltning af de pågældende aktiver til et modtagende selskab og samtidig overfører gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab, og derved reducerer den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modtagende selskab. 

Bestemmelsen skal tilsvarende forhindre, at det indskydende selskab via en skattefri spaltning uden tilladelse bliver tømt for værdier ved, at selskabet bliver efterladt med en gæld, der overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og gæld således, at en skattepligtig avance ved salg af aktierne er reduceret.

Af Skatteministeriets svar i bilag 2 og bilag 10 til L110 vedrørende FUL § 15 a, stk. 2, 3. ptk. sidestilles forholdet mellem aktiver og gæld med forholdet mellem aktiver og passiver, hvilket efter SKATs opfattelse medvirker til bestemmelsen åbenhed og mulighed for en udvidet fortolkning jf. SKM2007.917.SKAT

Aktiv/gæld-forholdet i det indskydende selskab er kr. 37.487.196/430.000 eller 87,18, hvilket tillige svarer til aktiv/gæld-forholdet vedrørende de aktiver, der overdrages til de modtagende selskaber.

Da der til de påtænkte nystiftede modtagende selskaber ikke er overført gæld i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver/gæld i det indskydende selskab, er balancekravet i medfør af fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 3. pkt. iagttaget. 

Som led i overdragelsen af anparterne via succession (ved gave) besluttede H, at hendes ægtefælle i en periode på 3 år fra gaveoverdragelsestidspunktet skulle være berettiget til at udøve stemmeretten på anparterne. Den pågældende 3-års-periode for udøvelse af stemmeretten udløber den 1/6 2008. 

Af den indsendte kopi af gavebrevet fremgår, at baggrunden for, at ægtefællen blev tillagt stemmeretten var dels at sikre, at virksomheden blev videreført i den hidtidige ånd, dels for at sikre samarbejdet mellem de tre søskende. 

Da samtlige koncernens driftsaktiviteter og faste ejendomme mv. blev afhændet den 2/10 2006, har bestemmelsen om ægtefællens udøvelse af stemmeretten mistet sin betydning, idet D ApS ikke - hverken efter salget eller i 2007 - haft driftsaktivitet. Stemmeretsbestemmelsen udløber den 1/6 2008. 

Efter samlet konkret vurdering af sagens omstændigheder, finder SKAT, at stemmeretsbestemmelsen ikke har betydning for, om selskabet kan ophørsspaltes. 

SKAT indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med et "JA".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.