Dato for udgivelse
18 Mar 2008 07:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 09:07
SKM-nummer
SKM2008.244.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-170695
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
aktie, investeringsselskab, værdipapir
Resumé
Skatterådet fandt, at aktier i et selskab, der investerede i en portefølje af EU CO2-kontrakter, var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Skatterådet tilsluttede sig, at EU CO2-kontrakterne var omfattet af definitionen værdipapirer m.v., og at en afvigelse, der ikke var større end 5 pct. fra indre værdi ved indløsningen ikke var en væsentlig afvigelse, der kunne medføre, at aktierne ikke var omfattet af § 19.
Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-3, afsnit S.G.9.

Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at Selskabet A/S er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"Selskabet A/S er stiftet den 1. august 2007. Selskabets vedtægter (bilag 1) er vedhæftet anmodningen om bindende svar.

Som det fremgår, er det selskabets formål at investere selskabets midler i en portefølje af EU CO2- kontrakter, som vedrører emissionstilladelser handlet på et reguleret marked og afviklet via anerkendte clearinginstitutter, med henblik på derigennem at opnå kapitaltilvækst. De omhandlede EU CO2-kontrakter vil i praksis være futures relateret til EU CO2-kvoter.

Det kan bemærkes, at sådanne derivataftaler er omfattet af værdipapirhandelslovens § 2 og bilag 5 til lov om finansiel virksomhed.

Som det fremgår af vedtægternes punkt 2.8, indeholder selskabets vedtægter en indløsningsbestemmelse (amortisationsbestemmelse) i henhold til hvilken, selskabets bestyrelse på en aktionærs forlangende skal indløse vedkommende aktionærs aktier i selskabet ved kontant udbetaling. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved e-mail af 13. juli 2007 godkendt et udkast til en indløsningsbestemmelse med et indhold svarende til vedtægternes punkt 2.8. Det omtalte udkast og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens e-mail har følgende ordlyd: Udkast til vedtægtsbestemmelse: "2.8.1 Selskabets bestyrelse skal på en aktionærs forlangende indløse vedkommende aktionærs aktier i selskabet ved kontant udbetaling. 2.8.2 Indløsning kan kun iværksættes af bestyrelsen en gang årligt i en periode på [2] uger fra offentliggørelsen af selskabets årsrapport. Hvert års indløsning omfatter de aktier i relation til hvilke, der er fremsat krav om indløsning inden offentliggørelsen af selskabets årsrapport. 2.8.3. Indløsningsprisen udregnes ud fra samme principper som "Dobbeltprismetoden", jf. bekendtgørelse nr. 721 af 06.07.2005 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger som den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningsfradraget udgør 2,00 % af den indre værdi på indløsningstidspunktet.

2.8.4. Den indre værdi opgøres den dag, hvor indløsning er mulig, jf. 2.8.2. efter samme principper som anvendes i årsrapporten, uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver ved at dividere egenkapitalen med aktiernes nominelle værdi.

[bestemmelse om hvorledes indre værdi nærmere bestemt opgøres]

2.8.6 Såfremt en eller flere aktionærers forlangende om indløsning vil føre til, at selskabets nominelle aktiekapital efter indløsningen bliver mindre end 500.000 kr., skal selskabets bestyrelse - medmindre der forinden indløsningen træffes beslutning om en kapitalforhøjelse, der sikrer, at selskabets nominelle aktiekapital efter indløsningen er mindst 500.000 kr. - indkalde til generalforsamling med henblik på, at der træffes beslutning om likvidation af selskabet. Likvidationen træder i så fald i stedet for indløsningen. Ved enhver indløsning finder reglerne i aktieselskabslovens § 47 anvendelse." Erhvervs- og Selskabsstyrelsen e-mail af 13. juli 2007: "På baggrund af din mail, bilagt udkast til ny vedtægtsbestemmelse om indløsning af nye aktier (amortisation), kan følgende oplyses: Som det fremgår af aktieselskabslovens § 47, stk. 1 kan amortisation alene iværksættes af bestyrelsen for så vidt angår aktier, som er tegnet efter, at bestemmelsen om nedsættelse er optaget i vedtægterne. Dette vil betyde, at der må oprettes en særlig aktieklasse, hvor de nye aktier tildeles indløsningsret. Vedtægtsbestemmelserne skal således indsættes ved en vedtægtsændring, der kun finder anvendelse på en ny aktieklasse, som derefter tegnes. Opmærksomheden henledes tillige på aktieselskabslovens § 81a, som vil have forrang frem for vedtægtsbestemmelsen. Det tilføjes, at styrelsen ikke har taget stilling til den majoritet der kræves for at indsætte bestemmelsen i vedtægterne. Ellers giver udkastet til vedtægtsbestemmelsen ikke anledning til bemærkninger. Udtalelsen er vejledende. Spørgsmålets endelige afgørelse henhører under domstolene."

Det må bemærkes, at bestemmelsen i vedtægternes punkt 2.8 er indsat ved selskabets stiftelse. Bestemmelsen vil således være gældende for den samlede aktiekapital i Selskabet A/S."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, indeholder følgende definition af et investeringsselskab:

"Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist."

Som det fremgår, er der to betingelser, der skal være opfyldt, for at et selskab kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

For det første skal der investeres i værdipapirer m.v., og for det andet skal andele i selskabet på forlangende tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.

Det er min opfattelse at begge disse betingelser er opfyldt i den foreliggende situation. Jeg skal i det følgende redegøre nærmere herfor.

Begrebet "værdipapirer m.v." er i forarbejderne til aktieavancebeskatningslovens § 19 omtalt på følgende måde:

"Ved værdipapirer m.v. forstås navnlig: Aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse.

Finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven omfatter terminskontrakter, der enten ikke opfyldes ved levering, eller hvor afviklingstidspunktet ikke ligger inden for den afviklingsfrist, der er sædvanlig på området, samt aftaler om køberetter og salgsretter. Det gælder dog ikke aftaler over fast ejendom."

Der kan ikke være tvivl om, at futures relateret til EU CO-kvoter er finansielle kontrakter omfattet af kursgevinstloven. Det kan således konkluderes, at Selskabet A/S investerer i værdipapirer m.v. som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 19.

Begrebet "tilbagekøb" omfatter ifølge forarbejderne til aktieavancebeskatningslovens § 19 også indløsning. Det er, som det fremgår af lovteksten, uden betydning, at kravet om indløsning (tilbagekøb) først kan gøres gældende efter en vis frist. Det nævnes i den forbindelse i forarbejderne, at en bestemmelse i vedtægterne for en hedgeforening om, at indløsning kun kan ske en gang om året, opfylder kravet om tilbagekøb på forlangende.

På denne baggrund er det min opfattelse, at Selskabet A/S - henset til indholdet af vedtægternes punkt 2.8 - opfylder betingelsen om tilbagekøb til indre værdi."

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, ved vurderingen af om et selskab skal betragtes som et investeringsselskab og dermed være omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, har følgende ordlyd:

Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås:

  1. Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.
  2. Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentliggrad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist."

Stk. 2, nr. 1:

Det fremgår ikke af det oplyste, at selskabet er omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF. SKAT forudsætter derfor, at denne betingelse ikke er opfyldt.

Stk. 2, nr. 2:

Der skal være tale om en virksomhed, der investerer i værdipapirer m.v.

Det er oplyst, at Selskabet vil investere i en portefølje af EU CO2-kontrakter. Herunder at disse kontrakter i praksis vil være futures relateret til EU CO2-kvoter. Samt at kontrakterne er derivataftaler omfattet af værdipapirhandelslovens § 2 og bilag 5 om finansiel virksomhed.

SKAT finder på baggrund af det oplyste, at der er tale om en virksomhed der investerer i værdipapirer m.v.

Tilbagekøb af aktierne skal kunne ske på forlangende.

Det fremgår af Selskabets vedtægter, at aktierne på forlangende skal indløses ved kontant udbetaling, og at indløsningen kun sker en gang årligt i en periode på 2 uger fra offentliggørelsen af Selskabets årsrapport.

Det fremgår af bemærkninger til § 19 (Lov nr. 407 af 1.juli 2006), at:

"En bestemmelse i vedtægterne for en hedgeforening om, at indløsning kun kan ske en gang om året, opfylder kravet om tilbagekøb på forlangende. Det gør ikke noget, at fristen er lang, men den må på den anden side ikke være bestemt af uvisse begivenheders indtræden. F.eks. er en indløsningsret, der er betinget af, at der vedtages solvent likvidation af selskabet, ikke tilstrækkelig til, at der foreligger en indløsningsret."

SKAT finder, at betingelsen om tilbagekøb på forlangende er opfyldt. Der langt vægt på, at indløsningen kan ske en gang omåret, og at offentliggørelsen af Selskabets årsrapport ikke kan betegnes som en uvis begivenhed.

Indløsningen skal til en kurs, der ikke er væsentlig mindre end den indre værdi.

Følgende fremgår af Selskabets vedtægter vedr. indløsningskursen:

"2.8.3. Indløsningsprisen udregnes ud fra samme principper som "Dobbeltprismetoden", jf. bekendtgørelse nr. 721 af 06.07.2005 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger som den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Indløsningsfradraget udgør 2,00 % af den indre værdi på indløsningstidspunktet.

2.8.4. Den indre værdi opgøres den dag, hvor indløsning er mulig, jf. 2.8.2. efter samme principper som anvendes i årsrapporten, uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver ved at dividere egenkapitalen med aktiernes nominelle værdi."

Det fremgår, at indløsningskursen er indre værdi minus visse omkostninger forbundet med indløsningen.

Det er SKATs opfattelse, at så længe der kun er tale om omkostninger, der er forbundet med selve indløsningen og disse omkostninger ikke er større end 5% af indre værdi, så vil der som udgangspunkt ikke være tale om en væsentlig afvigelse fra indre værdi.

SKAT finder med baggrund i ovenstående, at der indløsningskursen ikke vil afvige væsentlig fra indre værdi.

SKAT indstiller, at der svares ja til spørgsmålet, da betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, er opfyldte.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.