Dato for udgivelse
05 Dec 2006 14:06
SKM-nummer
SKM2006.740.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-156067
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Formidling, udlejning, sommerhuse, avance, opkrævning, forbrug, el, vand, varme, slutrengøring
Resumé

Virksomheder med aktiviteter med formidling af udlejning i eget navn, men for andens regning, af sommerhuse, som har betalt moms af virksomhedens avance i forbindelse med opkrævning hos lejer af forbrug af elektricitet, vand, varme og telefon, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

SKAT udtaler i tilknytning hertil, at betaling for slutrengøring, som det påhviler lejer af sommerhuset at foretage, ikke kan anses for en i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, momsfritaget accessorisk ydelse til udlejningen af sommerhuset.

Hjemmel
06-081786
Reference(r)
Momslovens § 4, stk. 4, og § 13, stk. 1, nr. 8.
Henvisning
Momsvejledning 2006-3 D.3.3
Henvisning

Momsvejledning 2006-3 D.11.8

1. Baggrund

Landsskatteretten har i SKM2006.232.LSR taget stilling til den momsmæssige behandling af den avance, som  formidlere af udlejning af fast ejendom (sommerhuse) opnår i forbindelse med opkrævning og afregning af lejers forbrug af elektricitet, vand, varme og telefon, jf. momslovens § 4, stk. 4.

Landsskatteretten fastslår i kendelsen, at formidling som omhandlet i momslovens § 4, stk. 4, af udleje af sommerhuse, er momsfritaget som udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

De omhandlede leverancer af el, vand, varme og telefon er tilknyttet ydelsen med sommerhusudlejning, og er derfor også omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, også selvom der er tale om en formidlingssituation efter momslovens § 4, stk. 4.

2. Konsekvenserne af Landsskatterettens kendelse

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis vedrørende den momsmæssige behandling af de omhandlede leverancer af elektricitet, vand, varme og telefon.

Der henvises til daværende Told- og Skattestyrelsens praksis, som offentliggjort i TfS 1997, 422, vedrørende aktiviteter, som en række selvstændige servicecentre til sommerhusudlejningsformidlere udfører mod provisionsaflønning.

Momspligten fik i følge Intern Meddelelse af 3. juni 1998 virkning fra den 1. januar 1998. Samtidig meddelte styrelsen, at momspligten tillige omfatter de omhandlede leverancer af elektricitet, vand, varme og telefon, som foretages som led i formidling i henhold til momslovens § 4, stk. 4, af udleje af sommerhuse.

Formidlere af udleje af sommerhuse, jf. momslovens § 4, stk. 4, jf. § 13, stk. 1, nr. 8, som har betalt moms af de ovenfor nævnte leverancer af elektricitet m.v. i tilknytning til sommerhusudlejning, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Betaling for slutrengøring af sommerhuset, som det efter lejeaftalen påhviler lejer at foretage, er i overensstemmelse med hidtidig praksis momspligtig, jf. TfS 1997, 422.

Udlejere, formidlere af udleje af sommerhuse og andre, herunder de i TfS 1997, 422, omhandlede servicebureauer, skal betale moms af de omhandlede rengøringsydelser, som præsteres for lejer til opfyldelse af rengøringsforpligtelsen efter lejeaftalen.

Ved bedømmelsen af tilbagebetalingskrav anvendes dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld. Disse regler vil blive fortolket i lyset af den seneste praksis fra EF-domstolen om medlemsstaternes opkrævning af beløb i strid med fællesskabsretten.

3. Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis den afgiftspligtige fremsætter anmodning herom senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

I tilfælde, hvor praksis er endeligt underkendt ved en landsskatteretteskendelse, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning dog ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

Landsskatterettens kendelse blev afsagt den 18. januar 2006.

Den første afgiftsperiode, der var til prøvelse i sagen, var påbegyndt den 1. april 2001.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, fremsættes inden 6 måneder efter at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i lovens § 31.

Fristen på 6 måneder skal regnes fra datoen for offentliggørelse af denne meddelelse.

4. Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og cvr-nr. og størrelsen af tilbagebetalingskravet specificeret for hver afgiftsperiode.

Af hensyn til beregningen af rentegodtgørelse skal virksomheden oplyse tidspunktet for hver enkelt indbetaling. Hvis virksomheden har fået udbetalt negativ moms for en afgiftsperiode, skal virksomheden oplyse tidspunktet for udbetalingen i henhold til den negative angivelse.

5. Direkte følgevirkninger

I tilbagebetalingskravet skal virksomheden foretage de reguleringer vedrørende fradraget købsmoms, sparet lønsumsafgift o.lign., som virksomheden har opnået på grund af den urigtige momsmæssige behandling af virksomhedens leverancer af elektricitet m.v. i tilknytning til sommerhusudlejning.

6. Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem virksomhedens regnskabsmateriale.

Virksomheden bør opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling, selv om det 5-årige opbevaringskrav i § 66 i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 udløber forinden. Det skal være muligt for SKAT på ethvert tidspunkt under behandlingen af tilbagebetalingskravet at efterprøve dokumentationen for virksomhedens oplysninger.