Dato for udgivelse
05 mar 2008 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 sep 2007 15:36
SKM-nummer
SKM2008.228.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-036406
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Investeringsselskab, forlangende, indløsning
Resumé

Skatterådet blev bedt om at tage stilling til, hvorvidt aktier i et dansk selskab var omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Skatterådet fandt, at aktierne ikke var omfattet af § 19, da aktionærerne ikke på forlangende kunne få indløst deres aktier til kurs indre værdi.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 S.G.9

Spørgsmål

  1. Er Skatterådet enig i, at Selskabets vedtægter opfylder betingelserne for, at Selskabet kan anses for omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 3, litra 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, litra 2, således at investorerne efter danske regler skal medregne gevinst og tab efter det modificerede lagerprincip til den skattepligtige indkomst, og således at Selskabet ikke selv beskattes, bortset fra 15% udbytteskat? Hvis Skatterådet ikke kan svare ja til spørgsmål 1, beder vi Skatterådet vurdere, om det ændrer på svaret, hvis aktionærerne ikke tillægges ret til at afstå til tredjemand ved Selskabets misligholdelse, og/eller hvis Selskabet undlader at erhverve fast ejendom?
  2. Er Skatterådet enig i, at Selskabet kan anvendes som grundlag for personers investering af pensionsmidler for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I?

Svar

  1. Nej.
  2. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"Investeringsselskabet skal etableres som et aktieselskab. Det er hensigten at stifte Selskabet, så det skattemæssigt opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, litra 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19 for at være et investeringsselskab.

Investorer skal være danske og udenlandsk bosatte personer. Foreløbig er der planer om fem personer, som hver erhverver en andel af kapitalen, men flere kan komme på tale.

Vi ved lægger et udkast til vedtægter (forelægges ikke for Skatterådet).

Af vedtægtsudkastet fremgår følgende:

§ 2, at "Selskabets formål er at skabe konkurrencedygtigt afkast ved at investere i værdipapirer og finansielle instrumenter. Selskabets midler kan endvidere placeres som indlån i danske pengeinstitutter. Der kan investeres for såvel selskabets egne som lånte midler".

og

§ 4, 2. afsnit, at "Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier skal han give selskabet meddelelse herom. Selskabet skal senest 4 mdr. efter modtagelse af denne meddelelse anvise en køber til aktieposten til en kurs svarende til den af selskabets administrator senest opgjorte indre værdi fratrukket 1 kurspoint. Såfremt bestyrelsen ikke anviser en køber inden for denne tidsfrist, er aktionæren berettiget til at sælge sin aktiepost i fri handel".

Stifterne har oplyst, at det kan komme på tale, at Selskabet i begrænset omfang køber fast ejendom med henblik på videresalg. Dette kommer primært på tale i situationer, hvor Selskabet som pantebrevskreditor overtager en fast ejendom med henblik på at sikre sin formue efter debitors misligholdelse af pantebrevet."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

"Efter aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, litra1 og 2, skal der ved investeringsselskab forstås følgende:

Litra 1) Et investeringsselskab i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

Litra 2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i Selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af Selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi.

Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over fro Selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, know-how og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist.

Når aktiviteten etableres som et dansk indregistreret aktieselskab, er det efter vores opfattelse afgørende for at blive anset for et investeringsselskab, om Selskabet opfylder kriterierne i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, litra 2.

Det er således afgørende for, at der er tale om et investeringsselskab, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Selskabet må alene drive virksomhed ved investering i værdipapirer mv. Herved forstås aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse, og
  • Andelene i Selskabet skal på forlangende af aktionæren eller anpartshaveren tilbagekøbes for midler af Selskabets formue til en kursværdi, der ikke er væsentlig lavere end kurs indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver overfor Selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke er væsentligt lavere end kurs indre værdi.

Et selskab vil dog ikke kunne anses som investeringsselskab, hvis det via datterselskaber hovedsageligt investerer i andre værdier end værdipapirer m.v. Ved et datterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet i løbet af året direkte eller indirekte råder over mere end 50% af aktiekapitalen eller 50% af stemmerne.

Selskabets investeringsområder

Son nævnt ovenfor fremgår det af vedtægternes § 2, at "Selskabets formål er at skabe konkurrencedygtigt afkast i værdipapirer og finansielle instrumenter. Selskabets midler kan endvidere placeres som indlån i danske pengeinstitutter. Der kan investeres for såvel selskabets egne som lånte midler".

Selskabet har ikke til hensigt at investere i datterselskaber, hvor Selskabet ejer mere end 50% af kapitalen eller stemmerne.

Det er skatteyderens opfattelse, at ovennævnte formålsbestemmelse indskrænker Selskabets aktiviteter til alene at omfatte investeringsformål i værdipapirer, dog således at der konkret kan blive behov for kortvarigt at eje fast ejendom.

Det er således skatteyderens opfattelse, at formålsbestemmelsen er indskrænket i et omfang, så det vil være vedtægtsstridigt, om Selskabet påbegynder at drive anden form for virksomhed.

Derved mener vi, at Selskabets aktivitet opfylder kravene efter aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, litra 2, 1. led.

Såfremt SKAT finder det afgørende, at Selskabet ikke investerer i fast ejendom, vil Selskabet undlade investering i fast ejendom.

Tilbagekøb

Ifølge forslag til vedtægternes § 4, 2. afsnit, skal Selskabet ved påkrav fra en aktionær anvise en køber til aktierne inden 4 måneder fra påkravet. Købesummen skal udgøre indre værdi fratrukket 1 kurspoint, jf. vedtægternes § 4, 2. afsnit, hvor følgende fremgår:

"Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier, skal han give selskabet meddelelse herom. Selskabet skal senest 4 mdr. efter modtagelse af denne meddelelse anvise en køber til aktieposten til en kurs svarende til den af selskabets administrator senest opgjorte indre værdi fratrukket 1 kurspoint"

En aktionær har således altid adgang til at tilbagesælge sine aktier til Selskabet. Såfremt Selskabet ikke overholder forpligtelsen, har aktionæren adgang til at sælge til anden side, jf. sidste led i forslag til vedtægternes § 4, 2. afsnit.:

"Såfremt bestyrelsen ikke anviser en køber inden for denne tidsfrist, er aktionæren berettiget til at sælge sin aktiepost i fri handel".

Det er skatteyderens opfattelse, at Selskabets vedtægter giver aktionærerne ret til at afstå aktierne til en kurs, som ikke afviger væsentligt fra indre værdi, og at dette kan kræves gennemført inden for den frist, som gælder efter § 19, uanset at aktionæren ved Selskabets misligholdelse har ret til salg til tredjemand.

Såfremt Skatterådet finder, at sidste led i § 4, 2. afsnit, hindrer, at Selskabet bliver omfattet af § 19, vil denne bestemmelse ikke indgå som en del af vedtægterne.

Investering af pensionsmidler i Selskabet

Ifølge Finanstilsynets regler for placering af pensionsmidler i et unoteret selskab, er det afgørende, at Selskabet i selskabsretlig henseende kan klassificeres som et aktie- eller anpartsselskab. Derimod ser den skatteretlige kvalifikation ikke ud til at have betydning.

Det er efter vores opfattelse, at Selskabet kan anvendes som grundlag for investering af pensionsmidler underforudsætning af, at investor i øvrigt overholder betingelserne for investering af pensionsmidler i unoterede aktier, herunder investeringsrammerne for investering af pensionsmidler.

Rådgiver har ved mail af 29. juni 2007 skrevet følgende:

"Spørgsmål 1:

Ifølge Skatterådets udkast til svar, kan spørgsmål 1 kun besvares bekræftende, såfremt den sidste del af § 4, afsnit 2 i Selskabets vedtægter udgår.

I den forbindelse anmoder vi Skatterådet om at vurdere, hvorvidt det ændrer på svaret, hvis den sidste del af § 4, afsnit 2 af Selskabets vedtægter ændres til følgende ordlyd:

"Såfremt bestyrelsen ikke anviser en køber inden for denne tidsfrist, er aktionæren kun berettiget til at sælge sin aktiepost til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint".

Efter vores mening vil dette eliminere risikoen for, at der er mulighed for salg til en kurs, der er væsentlig lavere end kurs indre værdi.

Såfremt Skatterådet finder, at ovenstående ordlyd af sidste led af § 4, afsnit 2 i Selskabets vedtægter ikke ændrer på svaret, vil sidste led af § 4, stk. 2 udgå af vedtægterne.

Ved mail af 3. september 2007 har rådgiver skrevet følgende:

"Vi anmoder Skatterådet om at tage stilling til, om selskabets vedtægter opfylder betingelserne for, at selskabet kan anses for omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 3, litra 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, litra a, såfremt vedtægternes § 4, andet afsnit, udformes således:

"Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier, skal han give selskabet meddelelse herom. Selskabet skal senest seks måneder efter modtagelsen af denne meddelelse anvise en køber til aktieposten til en kurs svarende til den af selskabets administrator senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint".

Det er vores opfattelse, at selskabets vedtægter herefter opfylder betingelserne for at blive omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, idet ejeren af aktierne på forlangende kan sælge sine aktier til selskabet eller til en tredjemand."

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, har følgende ordlyd:

 "Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentliggrad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist."

Stk. 2, nr. 1:

Selskabet er ikke omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF. Nr. 1 er derfor ikke opfyldt.

Stk. 2, nr. 2:

Der skal være tale om en virksomhed, der investerer i værdipapirer m.v.

Det fremgår af det oplyste, at selskabets formål er investering i værdipapirer og kun kortvarig eje af fast ejendom.

SKAT finder ud fra det oplyste, at der er tale om en virksomhed, der investerer i værdipapirer m.v.

Tilbagekøb af aktierne skal kunne ske på forlangende og det må ikke være til en kurs væsentlig mindre end den indre værdi.

Det fremgår af det oplyste, at selskabet har en pligt til at finde en køber til aktierne, såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier. Kursen vil være den seneste opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint.

Det fremgår yderligere, at såfremt bestyrelsen i selskabet ikke kan finde en køber indenfor en tidsfrist på 4 mdr. (eller 6. mdr.), så kan aktionæren sælge sin aktiepost frit.

Det fremgår af § 19, stk. 2, nr. 2, 1. og 2. pkt., at en ejer af aktierne på forlangende skal kunne sælge sine aktier til selskabet eller en bestemt tredjemand

Det er SKATs vurdering, at ejerne af aktierne i den konkrete sag ikke på forlangende kan få solgt deres aktier til selskabet eller tredjemand, da hverken selskabet eller tredjemand er forpligtiget til at købe aktierne. Dette medfører, at aktierne ikke er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Det fremgår af det oplyste, at såfremt at udformningen af vedtægterne ikke fører til en positiv indstilling, vil de blive ændret til følgende:

"Såfremt bestyrelsen ikke anviser en køber inden for denne tidsfrist, er aktionæren kun berettiget til at sælge sin aktiepost til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint".

Det er SKATs vurdering, at såfremt vedtægterne ændres med det oplyste, vil tilbagekøbskravet stadigvæk ikke være opfyldt, da aktionærerne ikke på forlangende kan sælge deres aktier til selskabet eller tredjemand.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Spørgsmålet bortfalder, da svaret kun er relevant, hvis aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.