Landsskatterettens kendelse
7. marts 2007
2-3-1836-2687

Sagen drejer sig om hvorvidt en foretagen moms- og lønsumsregulering skal påvirke resultat af virksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

2000

Virksomhedsindkomst Skatteankenævnet har ansat overskud af virksomhed til 251.896 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

2001

Virksomhedsindkomst

Skatteankenævnet har ansat overskud af virksomhed til 455.790 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har haft møde med sagsbehandleren.

Repræsentanten har endvidere udtalt sig for Landsskatterettens medlemmer på et retsmøde.

Sagens oplysninger

Klageren ejer H1 Motionscenter v/A (herefter virksomheden), hvis aktiviteter omfatter motionscenter, samt udlejning af lokaler til G1 Karate Skole, hvis medlemmer i tilknytning hertil har adgang til motionscenterets redskaber. Til og med 2002 var der endvidere udlejning af lokaler til pensionistklub, der ligeledes havde adgang til motionscenterets redskaber. Endelig omfatter motionscenterets aktivitet handicaptræning og træning af overvægtige børn og unge.

Virksomheden har ikke været momsregistreret, idet klageren har anset virksomhedens aktiviteter for fritaget for moms i medfør af momslovens § 13 og omfattet af lønsumsafgiftsloven.

På grundlag af en klage til Landsskatteretten over told- og skatteregionen afgørelse af 4. marts 2003 har retten ved kendelse af 17. januar 2005, journal nr. 2-6-1663-0009, statueret momspligt i medfør af momslovens § 4 for motionscenterets kontingentindtægter for adgang til motionsredskaber, samt momspligt for 1/5 af virksomhedens indtægter fra G1 Karateskole og pensionistforening, ligeledes for anvendelse af motionsredskaber.

Told- og skatteregionens sag blev påbegyndt primo 2003.

Som konsekvens af Landsskatterettens kendelse har told- og skatteregionen foretaget en regulering af moms og lønsumsafgift ved afgørelse af 27. januar 2005 vedrørende de momsmæssige konsekvenser for perioden 1. april 2000 til 31. december 2001, samt ved afgørelse af 13. maj 2005 vedrørende lønsumsafgift for perioden 1. april 2000 - 31. december 2003, samt regulering af momstilsvar for perioden 1. januar 2002 - 31. december 2003. Der er foretaget følgende reguleringer:

Opgørelse over salgsmoms

 

1. april 00 - 31. dec. 00

1. jan. 01 - 31. dec. 01

Momspligtige indtægter

385.887 kr.

558.435 kr.

25 % moms heraf

96.471 kr.

139.608 kr.

 

Opgørelse over købsmoms

 

1. april 00 - 31. dec. 00

1. jan. 01- 31. dec. 01

Fradragsberettigede udgifter

332.242 kr.

- 406.345 kr.

20 % købsmoms heraf x
delvis fradragsprocent

21.795 kr.

35.108 kr.

Den delvise fradragsprocent er beregnet som forholdet mellem den momspligtige omsætning og den samlede omsætning i medfør af momslovens §.38, stk. 1, og udgør henholdsvis 32,8 % og 43,2 %.

Momstilsvar er beregnet til 236.079 kr. (salgsmoms) - 56.903 kr. (købsmoms) = 179.176 kr.

Opgørelse over lønsumsafgift

 

1. april 00 - 31. dec. 00

1. jan. 01 - 31. dec. 01

Beregnet lønsumsafgift

6.656 kr.

5.917 kr.

Betalt lønsumsafgift

11.865 kr.

10.418 kr.

For meget betalt lønsumsafgift

5.209 kr.

4.501 kr.

Den for meget betalte lønsumsafgift er modregnet i det for lidt angivne momstilsvar for 2000, 2001, 2002 og 2003.

Virksomhedsoverskud er i 2000 og 2001 selvangivet til 224.892 kr. og 416.181 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Overskud af virksomhed er ændret til 251.896 kr. i 2000 og til 455.790 kr. i 2001.

Virksomhedens overskud er forhøjet med for meget betalt lønsumsafgift i 2000 og 2001 med henholdsvis 5.209 kr. og 4.501 kr., samt med ikke godkendt fradrag for købsmoms i 2000 og 2001 med henholdsvis 21.795 kr. og 35.108 kr.

Der skal ikke foretages korrektion af den af told- og skatteregionen beregnede salgsmoms, idet klageren som følge af en formodning for momsfritagelse ikke har medregnet salgsmoms af virksomhedens indtægter. Salgsmomsen er beregnet som 25 % af de momspligtige indtægter, og de af klageren selvangivne indtægter er således korrekte.

Klagerens påstand og argumenter

Overskud af virksomhed skal nedsættes med den opkrævede salgsmoms, således at overskud af virksomhed i 2000 nedsættes med 96.471 kr. til 155.425 kr., og i 2001 nedsættes med 136.608 kr. til 279.573 kr.

Repræsentanten er enig i skatteankenævnets regulering af virksomhedens resultat vedrørende lønsumsafgift og købsmoms. Klagen vedrører således alene, hvordan den opkrævede salgsmoms skal påvirke resultat af virksomhed.

Hvis der skal være konneksitet i beskatningen skal omsætningen nedsættes med salgsmoms. Klageren er blevet anset for momspligtig, og man kan således ikke vælge at indregne moms i varekøb og ikke i omsætningen.

Repræsentanten henviste til DR-profilen den 2. august 2006 vedrørende beskatning af boligejere, hvor skatteministeren udtalte, at "i det tilfælde, at man vil beskatte en gevinst, så siger dansk tradition, at så skal man også give fradrag for tab."

Selv om moms ikke var anført på opkrævningerne betød det ikke, at moms ikke var indregnet i opkrævningerne i lighed med bon'er fra supermarkeder og kontingenter fra foreninger.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klageren har i hvert fald frem til primo 2003, hvor told- og skatteregionen påbegynder sagen om momspligt, anset sin virksomhed for momsfritaget efter momslovens § 13 og dermed afgiftspligtig efter § 1, stk. 1 i dagældende lov om afgift af lønsum mv. (lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998, nu lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006 om afgift af lønsum mv.).

Da den samme vare eller ydelse endvidere ikke samtidig kan være lønsumsafgiftspligtig og momspligtig lægges det til grund, at der ikke i virksomhedens opkrævning af kontingenter mv. har været indeholdt moms.

Spørgsmålet er herefter om klageren kan have en berettiget forventning om adgang til at reducere omsætningen med salgsmoms i et tilfælde som det foreliggende, hvor told- og skattemyndigheden med virkning for tidligere år ændrer en del af virksomhedens ydelser fra at være momsfritaget til at være momspligtige. Begrundelsen herfor skulle være hensynet til konneksitet i beskatningen jf. repræsentantens anbringende.

Konneksitet i merværdiafgiftssystemet består i, at virksomheden ved ethvert salg af varer og ydelser skal betale moms af salgsprisen, men at virksomheden kan trække den moms fra, som den har betalt ved erhvervelsen af varen eller ydelsen. Skattemyndigheden har således korrekt foretaget en regulering af overskud af virksomhed på baggrund af det faktisk konstaterbare, således at virksomheden har fået fradrag for betalt købsmoms, og blevet pålagt at betale salgsmoms af de momspligtige ydelser, hvor betaling herfor ikke er blevet opkrævet med moms som følge af en antagelse om momsfritagelse.

Det er således med rette, at skattemyndigheden ikke har reguleret omsætningen, idet den er selvangivet korrekt, som anført af skatteankenævnet.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.