Dato for udgivelse
01 feb 2008 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2007 09:02
SKM-nummer
SKM2008.103.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-2939-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering + Angivelse og betaling
Emneord
Nulstilling, indeholdelse, løn, direktør, hovedanpartshaver
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for nulstilling af A-skat m.v. for juli 2001 til februar 2002 var opfyldt. Sagsøgeren havde fra september 1999 været anpartshaver i et anpartsselskab, der i maj 2003 blev taget under konkursbehandling. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at sagsøgeren efter den 8. juni 2001 besad 60 pct. af anparterne i anpartsselskabet og dermed var majoritetsanpartshaver i den relevante periode.

Sagsøgeren var i den omhandlede periode ikke registreret som direktør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da sagsøgeren imidlertid i selskabets regnskaber blev betegnet som direktør, og da sagsøgeren i november 2001 førte selvstændige forhandlinger med selskabets revisor og med skattevæsenet om væsentlige økonomiske spørgsmål, fandt landsretten det desuagtet godtgjort, at sagsøgeren havde haft bestemmende indflydelse i selskabet og derved havde kunnet disponere enerådende. Derfor havde sagsøgeren ikke været uvidende om, at der i den periode, som blev nulstillet, ikke var økonomisk realitet bag selskabets bogføring vedrørende indeholdt A-skat m.v. til myndighederne.

Reference(r)
TS-cirkulære nr. 32 af 20. marts 1997
Henvisning

A-skattevejledningen 2008-1 K.4.1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-1 M.2.1
Redaktionelle noter
Sagen er anket til Højesteret og efterfølgende hævet af skatteyder.

Parter

A
(advokat Leo Jantzen)

mod

SKAT, Hovedcentret
(tidl. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen) (Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, Henrik Gam og Stig Nørskov-Jensen (kst.)

Sagen og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 21. september 2005, drejer sig om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang sagsøgte, SKAT, Hovedcentret, kan foretage nulstilling af nogle vedrørende sagsøger, A, bogførte A-skatter, AM-bidrag og SP-bidrag med den virkning, at sagsøger ikke godskrives beløbene i sine årsopgørelser.

Sagen vedrører det forhold, at Told- og Skattestyrelsen, som rekursmyndighed for ToldSkat, den 27. juni 2005 traf afgørelse om at nulstille indeholdt A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag fra H1 ApS for perioden fra juni 2001 til og med december 2002 med i alt 543.755 kr. Ved afgørelsen blev anpartsselskabets bogføring af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag tilsidesat med den virkning, at sagsøger ikke fik godskrevet beløbene i sine årsopgørelser.

Sagsøger nedlagde oprindelig i stævningen påstand om, at sagsøgte skulle tilpligtes at anerkende, at den foretagne nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden juni 2001 - december 2001 var uberettiget. I replik af 1. februar 2006 blev påstanden udvidet til, at sagsøgte skulle tilpligtes at anerkende, at den foretagne nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden juni 2001 til december 2002 og marts 2003 var uberettiget. I processkrift I af 1. juni 2006 blev påstanden korrigeret således, at nulstilling for marts måned 2003 blev frafaldet i overensstemmelse med sagsøgtes afgørelse af 27. juni 2005. I påstandsdokument af 4. oktober 2007 fastholdt sagsøger påstanden om, at sagsøgte skulle tilpligtes at anerkende, at den foretagne nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden juni 2001 til december 2002 var uberettiget.

Ved revideret påstandsdokument af 18. oktober 2007 nedlagde sagsøger endelig påstand om, at sagsøgte skulle tilpligtes at anerkende, at den foretagne nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden juni 2001 til juni 2002 var uberettiget.

Sagsøger har således i det reviderede påstandsdokument taget bekræftende til genmæle over for nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for perioden juli 2002 til og med december 2002.

Sagsøgte nedlagde oprindelig i svarskrift af 7. november 2005 påstand om principalt frifindelse, subsidiært om hjemvisning til fornyet behandling hos skattemyndighederne, hvilken påstand blev fastholdt i duplik af 20. marts 2006. I processkrift af 18. september 2006 ændrede sagsøgte sin principale påstand til frifindelse med den begrænsning, at der ikke skulle ske nulstilling af AM-bidrag og SP-bidrag for juni til og med december 2001, og at der ikke skulle ske nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for månederne marts, maj og juni 2002. Ved påstandsdokument af 10. oktober 2007 ændrede sagsøgte sin principale påstand således, at der ikke skulle ske nulstilling af AM-bidrag og SP-bidrag for juni til og med december 2001, samt at der ikke skulle ske nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for månederne marts, april, maj og juni 2002.

Ved revideret påstandsdokument af 22. oktober 2007 har sagsøgte nedlagt endelig principal påstand om frifindelse med den begrænsning, at der ikke skal ske nulstilling af AM-bidrag og SP-bidrag for juli til og med december 2001 samt, at der ikke skal ske nulstilling af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for månederne marts, april, maj og juni 2002.

Subsidiært har sagsøgte nedlagt påstand om hjemvisning til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Til bedømmelse for landsretten er herefter alene, om der med rette er foretaget nulstilling af A-skat for juli - december 2001 og januar - februar 2002 samt af AM- og SP-bidrag for januar - februar 2002.

Sagsfremstilling

BB stiftede den 19. juli 1999 anpartsselskabet H1 ApS med en anpartskapital på 125.000 kr. og blev samtidig registreret som direktør for selskabet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Den 15. september 1999 købte sagsøger og CC hver nominelt 50.000 kr. anparter af BB.

På anpartsselskabets ordinære generalforsamling den 19. januar 2001 blev selskabets interne årsregnskab for perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2000 fremlagt og godkendt. Af årsregnskabet, som ikke blev underskrevet af sagsøger, fremgik, at sagsøger var medlem af selskabets direktion. Af et bilag til selskabets selvangivelse for regnskabsåret 1999/2000 fremgik, at sagsøger var anpartshaver og direktør.

Den 8. juni 2001 købte sagsøger og BB CCs anparter med hver nominelt 25.000 kr.

Af årsregnskabet for selskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, som blev indleveret til skattevæsenet den 10. februar 2002, fremgik, at årets resultat udgjorde minus 1.364.812 kr., og at egenkapitalen pr. 30. juni 2001 udgjorde minus 1.215.741 kr.

Af revisionspåtegningen på årsregnskabet 2000/2001 fremgik det blandt andet, at:

"...

Der har i regnskabsåret været væsentlige mangler vedrørende redegørelser og betalinger til det offentlige, samt i bogføringen. Der henvises til selskabets oplysninger herom i årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis

..."

Af specifikationer til årsregnskabet for 2000/2001 fremgik, at selskabet pr. 30. juni 2001 manglede at betale indeholdt A-skat med 448.440 kr., samt AM-bidrag og SP-bidrag med 103.627 kr.

Af et bilag til selskabets selvangivelse for regnskabsåret 2000/2001 fremgik, at sagsøger var anpartshaver og direktør, samt at sagsøger i regnskabsåret havde haft firmabil til fri rådighed, ligesom det af specifikationer til selskabets interne årsregnskab for 2000/2001 fremgik, at sagsøger var medlem af selskabets direktion.

Af en af skattemyndighederne udarbejdet restanceopgørelse pr. 5. marts 2002 fremgik, at anpartsselskabet på dette tidspunkt var i restance med 713.983 kr. i A-skat og med 171.348 kr. i AM-bidrag.

Den 5. marts 2002 købte sagsøger for 1 kr. BBs anparter med en nominel værdi på 50.000 kr. og fra samme dag blev sagsøger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret som direktør i selskabet.

Den 3. marts 2003 blev anmodning om opløsning af anpartsselskabet, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61, sendt til skifteretten.

Skifteretten afsagde den 9. maj 2003 konkursdekret, og anpartsselskabet blev taget under konkursbehandling.

Sagsøgers forklaring

Sagsøger har bl.a. forklaret, at han oprindelig gik ud fra, at der var en ligelig fordeling af selskabets anparter mellem anpartshaverne. Først i forbindelse med et møde hos skatteforvaltningen den 27. november 2001 blev han gjort opmærksom på, at han ejede mere end halvdelen af anparterne i selskabet og dermed havde majoriteten. Han deltog i mødet hos kommunen, formentlig fordi BB var bortrejst. At der ikke blev afregnet A-skat m.v., fik han første gang at vide i forbindelse med det nævnte møde i kommunen. Han har ikke set eller fået forevist selskabets regnskaber forud for den periode, som nu påstås nulstillet, og han var således ikke bekendt med selskabets økonomiske situation.

Der blev i selskabet ikke udfærdiget løbende statusrapporter, budgetter eller lignende. Han har ikke fungeret som direktør i selskabet og har ud over at optage en dialog med ToldSkat ikke udøvet ledelsesfunktioner eller ledelsesansvar. Det var BB alene, der i den omhandlede periode varetog selskabets økonomi og ledelse, dog havde sagsøger fuldmagt til at udstede checks. Det er derfor også ukorrekt, når revisor i regnskaberne har betegnet ham som direktør. Han overtog den 5. marts 2002 BBs anparter for 1 kr., hvorefter han var eneanpartshaver i selskabet. Han forventede, at selskabet kunne overleve, men da G1 ikke i juni 2002 som ellers forventet afgav en stor ordre, "ramlede" det hele. I efteråret 2002 skulle en konsulentvirksomhed afhænde selskabet, og en mulig køber var så langt som at foretage due diligence, men sprang fra.

Parternes synspunkter

Sagsøger har bl.a. gjort gældende, at det var BB, der indtil marts måned 2002 var direktør i selskabet og dermed ansvarlig for, at selskabet rettidigt fik opfyldt sine økonomiske forpligtigelser.

Sagsøger kan derfor ikke betragtes som enerådende i selskabet i den periode, der ønskes nulstillet, ligesom det bestrides, at han burde være bekendt med, at selskabet ikke betalte de skyldige A-skatter og bidrag til sagsøgte.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand bl.a. anført, at sagsøger har haft en væsentlig økonomisk interesse i selskabet og må anses for at have disponeret i selskabets anliggender som enerådende i hvert fald fra det tidspunkt, da han blev majoritetsanpartshaver.

Endvidere har sagsøgte gjort gældende, at sagsøger i kraft af sin position som majoritetsanpartshaver og direktør vidste eller burde vide, at de bogførte A-skatter, AM-bidrag og SP-bidrag ikke blev indbetalt til sagsøgte og heller ikke kunne afregnes til sagsøgte.

Parterne er enige om, at retsgrundlaget for sagens afgørelse er TS-cirkulære nr. 32 af 20. marts 1997.

Det er i den forbindelse ubestridt, at betingelserne vedrørende nulstilling efter cirkulærets punkt 3.1, 3.2 og 3.3 er opfyldt, ligesom det er ubestridt, at sagsøger har haft en væsentlig økonomisk interesse i selskabet, jf. cirkulærets punkt 3.4.

Det er endvidere ubestridt, at sagsøger i perioden, hvor sagsøgte har nedlagt påstand om, at der skal foretages nulstilling, ejede 60 % af anparterne i H1 ApS.

Sagens tvist består herefter i, hvorvidt sagsøger, jf. cirkulærets punkt 3.4 og 3.5, har disponeret enerådende i selskabets anliggender, og om han vidste eller burde vide, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser foretaget af anpartsselskabet. Dette ville have til følge, at de bogførte A-skatter, AM-bidrag og SP-bidrag ikke ville kunne afregnes til sagsøgte.

Endvidere rejses efter de endeligt nedlagte påstande spørgsmålet, om sagsøgte i givet fald i den forbindelse er berettiget til at foretage nulstilling af sagsøgers A-skat for perioden juli måned 2001 til og med februar måned 2002, foruden nulstilling af sagsøgers AM-bidrag og SP-bidrag for januar og februar måned 2002.

Rettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at sagsøger efter den 8. juni 2001 besad 60 % af anparterne i selskabet og dermed var majoritetsanpartshaver i den periode, som tvisten om nulstilling angår.

Sagsøger blev i selskabets regnskaber betegnet som direktør og medlem af direktionen, selv om alene BB var anmeldt og registreret som sådan hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og han havde ligeledes beføjelse til at udstede og underskrive checks med bindende virkning for selskabet.

Efter sin forklaring førte sagsøger i november 2001 på egen hånd selvstændige forhandlinger så vel med selskabets revisor som med skattevæsenet om væsentlige, skattemæssige spørgsmål, der i realiteten angik selskabets muligheder for at kunne videreføre driften.

Under disse omstændigheder findes det godtgjort, at sagsøger alene, eller i hvert fald sammen med den formelt registrerede direktør, har haft den bestemmende indflydelse i selskabet og har kunnet disponere som enerådende. Han kan derfor heller ikke have været uvidende om, at der i den periode, som ønskes nulstillet, ikke var økonomisk realitet bag selskabets bogføring vedrørende indeholdt A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag.

Herefter, og da det i øvrigt er ubestridt, at betingelserne for nulstilling ifølge TS-cirkulære nr. 32 af 20. marts 1997 er opfyldt, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Efter de af parterne nedlagte påstande, sagens forløb og udfald forholdes der med sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 316, som nedenfor bestemt. Sagsomkostningerne til sagsøgte dækker udgifter til advokatbistand og udfærdigelse af materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, SKAT, Hovedcentret, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøger, A, inden 14 dage betale 35.000 kr. til sagsøgte, SKAT, Hovedcentret.