åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Nulstilling betyder i denne vejledning,

at skattecentrene ser bort fra, at der er bogført A-skat, AM-bidrag og udbytteskat m.v. med den virkning, at indkomstmodtageren ikke godskrives beløbene i sin årsopgørelse.

Nulstillingen hindrer således, at en skatteyder gennem indeholdelsesreglerne hos SKAT opnår en fyldestgørelse, som ikke ville kunne opnås i selskabet eller dets bo.

Praksis vedrørende nulstilling er dannet på grundlag af en højesteretsdom, der er refereret i UfR 1981, 473 HD. Højesteret har med denne dom accepteret, at skattemyndighederne i forhold til den i et selskab med begrænset ansvar dominerende og enerådige person (typisk en eneanpartshaver eller eneaktionær) kan undlade efter KSL § 60, stk. 1, at modregne indeholdt A-skat mv. i personens slutskat. Gennem den undladte modregning vil personen komme til at hæfte for beløbet, der enten vil reducere den overskydende skat, som personen skulle have haft, eller helt eller delvist vil dukke op som en restskat for personen. Nulstilling er således et af Højesteret anerkendt surrogat for gennemførelsen af et egentligt erstatningskrav mod personen. I UfR 1981, 473 HD, blev direktøren kendt erstatningsansvarlig for tabet af den A-skat mv., der stammede fra lønudbetalingen til de øvrige ansatte, mens erstatningsansvaret vedrørende direktørens egen løn kunne udmøntes i et hæftelsesansvar opnået gennem den manglende modregning i slutskatten. Direktøren vidste, at der ikke ville være realitet i den formelle indeholdelse af A-skatten, og derfor kunne skattemyndighederne på tilsvarende vis bortse fra direktørens krav på modregning med A-skatten i slutskatten.

Vestre Landsret har ved dom gengivet i SKM2011.261.VLR afgjort, at der kunne ske nulstilling af udbytteskatten for en revisor, der drev sin revisionsvirksomhed i et anpartsselskab. Revisoren var klar over, at udbytteskatten, der formelt var blevet indeholdt efter KSL § 65, stk. 1, ikke ville blive afregnet, idet revisionsvirksomheden blev videreført i et nyt selskab, mens det udbetalende selskab et par år senere gik konkurs som følge af gælden og den manglende aktivitet. Landsretten bemærkede med henvisning til UfR 1981, 473 HD, at der ikke var anført grunde til, at landsretten skulle foretage en anden vurdering i forhold til indeholdt, ikke afregnet udbytteskat, end hvis der var tale om indeholdt, ikke afregnet A-skat. Dermed ændrede Vestre Landsret den afgørelse, som Landsskatteretten kom frem til i SKM2009.575.LSR. Landsretten fandt endvidere, at der kunne foretages nulstilling over for hustruen. Landsretten henviste til, at manden på tidspunkterne for lønudbetalingerne vidste eller burde have vidst, at der ikke ville være økonomisk realitet bag selskabets formelle indeholdelse af A-skat og AM-bidrag, således at de bogførte A-skatter og AM-bidrag ikke ville blive fuldt afregnet. Landsretten identificerede altså de to ægtefæller. Landsskatteretten var nået til samme resultat. Vestre Landsrets dom er anket til Højesteret.

Blandt de nyere afgørelser på området kan henvises til Østre Landsrets dom gengivet i SKM2007.346.ØLR.