Dato for udgivelse
24 Jan 2008 11:17
SKM-nummer
SKM2008.65.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-186209
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning
Resumé
SKAT har givet tilladelse til to skattefri aktieombytninger af aktier i GASA GROUP A/S. Ved den første ombytning havde 91 aktionærer i GASA GROUP A/S forpligtet sig til at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S til aktier i GASA GROUP HOLDING A/S. Ved den anden aktieombytning planlægges de resterende ca. 500 aktionærer i GASA GROUP A/S tilbudt at foretage en skattefri aktieombytning. Aktionærerne kan i begge aktieombytninger skattefrit ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP HOLDING A/S. Der er tale om en generel tilladelse, der kan udnyttes af alle aktionærerne i det ombyttede selskab.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 1 og 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 S.G.18

Rådgiver har på vegne af aktionærerne i GASA GROUP A/S anmodet om tilladelse til at foretage to skattefri ombytninger af aktier i GASA GROUP A/S til aktier i GASA GROUP HOLDING A/S, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36.

Der blev anmodet om en generel tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår.

SKAT imødekom anmodningen.

Ud fra en samlet konkret vurdering, fandt SKAT ikke, at der var grundlag for at stille anmeldelsesvilkår.

Ved afgørelsen har SKAT lagt afgørende vægt på, at såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Tilladelsen er generel og kan derfor udnyttes af alle aktionærerne i det ombyttede selskab.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2.

Begrundelse

På baggrund af det oplyste, opfatter SKAT, Center for Store Selskaber, anmodningen som en anmodning om tilladelse til at foretage to separate skattefri aktieombytninger: Den første aktieombytning blev gennemført i perioden 14. februar - 2. marts 2007. 91 aktionærer i GASA GROUP A/S havde forpligtet sig til at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S til aktier i GASA GROUP Holding A/S. Ved ombytningen opnåede GASA GROUP Holding A/S over 70 % ejerskab til GASA GROUP A/S. Der er således tale om en transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, jf. første led af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2, 1. pkt.

Den anden aktieombytning forventes gennemført i løbet af første halvdel af 2008. Ved denne ombytning planlægges de resterende ca. 500 aktionærer i GASA GROUP A/S, der svarer til ca. 30 % af ejerandelen, tilbudt at foretage en skattefri aktieombytning. Der er dermed tale om en transaktion, hvorved et selskab, der allerede har flertallet af stemmerne i et andet selskab, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum, jf. andet led af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2, 1. pkt. Aktieombytningen er frivillig. Det er oplyst, at disse ca. 500 aktionærer p.t. ikke har et egentligt retskrav på at få tilbudt en skattefri aktieombytning.

Da der, på baggrund af det oplyste, efter SKATs opfattelse var tale om to separate aktieombytninger, omfattet af hver sit led af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 2, 1. pkt., fandt SKAT ikke, at det var relevant at dispensere fra fristen i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4, som ønsket af ansøgeren.

SKAT, Center for Store Selskaber, fandt det på baggrund af sagens oplysninger sandsynliggjort, at hovedformålet med aktieombytningerne ikke er skatteunddragelse eller -undgåelse. Endvidere sås de objektive betingelser for at meddele tilladelse til skattefri aktieombytning at være til stede, hvorfor SKAT efter en samlet konkret vurdering meddelte tilladelse til de to ansøgte aktieombytninger.

Der sås på baggrund af en samlet, konkret vurdering ikke at være grundlag for at stille anmeldelsesvilkår.

Sagsfremstilling

På vegne af

  • Aktionærerne i GASA GROUP A/S, Lavsenvænget 1, 5200 Odense SV, CVR nr. 25 86 42 20

søgte rådgiveren om tilladelse til, at en aktieombytning gennemført i perioden 14. februar - 2. marts 2007 ansås for at være gennemført skattefrit, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36.

Ved aktieombytningen blev aktier i GASA GROUP A/S ombyttet med aktier i GASA GROUP Holding A/S, CVR nr. 30 27 29 00.

Rådgiveren anmodede desuden om tilladelse til, at de resterende aktionærer i GASA GROUP A/S kunne ombytte deres aktier i selskabet skattefrit med aktier i GASA GROUP Holding A/S, jf. aktieavancebeskatningsloven § 36.

Aktieombytningen er frivillig, og det vides p.t. ikke, hvor mange af de resterende aktionærer, der ønsker at ombytte aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S.

Idet de første aktieombytninger blev gennemført i februar - marts 2007, anmodede rådgiveren SKAT om at dispensere fra fristen i aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 4, således at anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning kunne behandles for samtlige aktionærer under ét. 

Henset til at GASA GROUP A/S har mange aktionærer, anmodede rådgiveren endvidere SKAT om, at tilladelse til aktieombytningen blev givet uden vilkår om, at aktionærerne de første tre år efter aktieombytningens gennemførelse skulle anmelde eventuel afståelse af deres aktier i GASA GROUP Holding A/S til SKAT. 

Begrundelse for aktieombytning

Baggrunden for den ønskede aktieombytning er at opnå en hensigtsmæssig ejerstruktur i GASA GROUP-koncernen, som understøtter en fastholdelse af GASA GROUP-koncernens leverandører, der også er aktionærer i GASA GROUP A/S.

GASA GROUP A/S, der indtil marts 2007 var moderselskab for koncernens driftsselskaber, kom ud af 2006 med et regnskabsmæssigt underskud. Det skyldtes blandt andet de markedsmæssige udfordringer for koncernen. Årets resultat betød, at egenkapitalen i GASA GROUP A/S pr. 31. december 2006 blev reduceret.

Medio februar 2007 stod det klart, at koncernen måtte have tilført ekstern kapital inden for meget kort tid. 

Der blev opnået tilsagn fra flere sider om tilførsel af ny kapital til virksomheden.

Imidlertid var det ikke muligt at lave en rekonstruktion af koncernen, hvor GASA GROUP A/S fortsat var moderselskab. GASA GROUP A/S blev etableret i forbindelse med, at GASA Aarhus A/S og GASA Odense - Blomster A/S fusionerede med virkning pr. 1. juli 2000. GASA Aarhus A/S og GASA Odense - Blomster A/S har begge tidligere været andelsselskaber, og som følge heraf påhviler der GASA GROUP A/S en udligningsskat, som aktualiseres ved udlodning af udbytte. Det var derfor umuligt at tiltrække investorer, der ville investere i GASA GROUP A/S, og det var påkrævet at finde en anden konstruktion, der kunne understøtte koncernens fremtidige eksistens.

Det blev besluttet at gennemføre en rekonstruktion gennem et nystiftet holdingselskab, GASA GROUP Holding A/S, der blev stiftet den 14. februar 2007 ved kontant indskud foretaget af Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A. En række aktionærer indskød efterfølgende kontanter i GASA GROUP Holding A/S for at understøtte koncernens fremtidige drift.

Desuden forpligtede 91 aktionærer i GASA GROUP A/S sig til at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S mod at modtage aktier i GASA GROUP Holding A/S. Ved ombytningen opnåede GASA GROUP Holding A/S over 70 % ejerskab til GASA GROUP A/S.

Efterfølgende er GASA GROUP A/S' aktier i datterselskaber og associerede selskaber blevet solgt til GASA GROUP Holding A/S, der således fremover er moderselskab for koncernen.

Imidlertid er der fortsat omkring 500 aktionærer i GASA GROUP A/S, hvilket svarer til ca. 30 % af ejerandelen. For at bevare gode forretningsmæssige forbindelser og desuden for at ligestille samtlige de oprindelige aktionærer i GASA GROUP A/S, er det essentielt, at disse aktionærer tilsvarende får mulighed for at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S.

Størstedelen af de resterende aktionærer i GASA GROUP A/S er leverandører af GASA GROUP-koncernens produkter.

Fastholdelse af leverandører er centralt for virksomheden, idet tilknytningen til disse er med til at sikre grundlaget for virksomhedens fortsatte drift. Som følge af GASA GROUP A/S' fortid som et andelsselskab, der blandt andet har sikret afsætning af medlemmernes produkter, har medlemmerne historisk set været tæt knyttet til andelsselskaberne og dermed også til GASA GROUP A/S.

Ændrede markedsvilkår har imidlertid givet aktionærerne mulighed for at afsætte deres produkter til andre aftagere. Det er derfor vigtigt for GASA GROUP-koncernen, at de resterende aktionærer også får mulighed for at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S. Herved håber GASA GROUP Holding A/S at sikre aktionærernes opbakning og loyalitet i forbindelse med fremtidig handel med koncernens produkter. 

Ejerstruktur og vederlæggelse

Nedenfor er trinvist beskrevet ejerstrukturen og vederlæggelsen i forbindelse med gennemførelsen af aktieombytningen.

Ejerstruktur indtil februar - marts 2007

Aktierne i GASA GROUP A/S var ejet af en række selskaber og private investorer (gartnerier og gartnere). Blandt de større aktionærer var Gartnerierne Ove Nielsen A/S, Agrova Food/Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A. og Kirin Brewery Company Ltd. De mindre aktionærer bestod især af gartnerier og gartnere.

Alle aktierne i GASA GROUP A/S har lige økonomiske rettigheder og stemmerettigheder.

Stiftelse af GASA GROUP Holding A/S den 14. februar 2007

Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A. stifter GASA GROUP Holding A/S med en nominel aktiekapital på DKK 500.000 ved indskud af DKK 1.000.000 kontant.

Forhøjelse af selskabskapitalen på den konstituerende generalforsamling

På den konstituerende generalforsamling i GASA GROUP Holding A/S træffes beslutning om forhøjelse af selskabets nominelle aktiekapital ved kontant indskud. Kapitalforhøjelsen rettes til aktionærer, som direkte eller indirekte ejer mere end nominelt DKK 100.000 aktier i GASA Group A/S, Gartnernes Forsikringsselskab GS, Nordea Bank Danmark A/S samt Danske Bank A/S.

De nye aktier tegnes til kurs 200.

Der indskydes i alt DKK 37.031.000 ved kontantindskud, svarende til en aktiekapital på nominelt DKK 18.515.500.

På den konstituerende generalforsamling træffes desuden beslutning om kapitalforhøjelse i selskabet ved apportindskud af aktier i GASA GROUP A/S. Således tilbydes de aktionærer, som direkte eller indirekte ejer mere end nominelt DKK 100.000 aktier i GASA GROUP A/S, at tegne aktier til kurs 200 ved apportindskud (aktieombytning) af aktier i GASA GROUP A/S.

Aktieombytning februar- marts 2007 samt køb af kapitalinteresser

Ved aktieombytningen ombytter 91 aktionærer deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S. Ved aktieombytningen opnår GASA GROUP Holding A/S over 70 % af ejer- og stemmeandelene i GASA GROUP A/S.

Ved aktieombytningen modtager aktionærerne nyudstedte aktier i GASA GROUP Holding A/S. I forbindelse hermed erhverver GASA GROUP Holding A/S GASA GROUP A/S' kapitalinteresser.

GASA GROUP Holding A/S bliver hermed holdingselskab i GASA GROUP-koncernen.

Efterfølgende aktieombytning

De resterende aktionærer i GASA GROUP A/S skal tilsvarende tilbydes at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S.

Deltagelse i aktieombytningerne er frivillig, og det vides p.t. ikke, hvor mange aktionærer der ønsker at ombytte deres aktier.

Endvidere vides det p.t. ikke, hvilke aktionærer der ønsker at ombytte deres aktier skattefrit frem for skattepligtigt.  

Aktieombytningen forventes gennemført i løbet af første halvdel af 2008. Det er dog endnu ikke endeligt besluttet, hvornår de resterende aktionærer i GASA GROUP A/S skal tilbydes at ombytte deres aktier i selskabet med aktier i GASA GROUP Holding A/S.

Beskrivelse af virksomheden

GASA GROUP A/S opstod i 2001 i forbindelse med, at GASA Aarhus A/S og GASA Odense - Blomster A/S fusionerede ved skattefri fusion pr. 1. juli 2000. GASA Aarhus A/S og GASA Odense - Blomster A/S har begge tidligere været andelsselskaber.

Som følge af selskabernes fortid som andelsselskaber, er GASA GROUP A/S' ejerstruktur karakteriseret ved at bestå af mange aktionærer (i dag ca. 500), såvel personlige som selskaber, der besidder en forholdsvis lille post aktier. Derforuden ejede Gartnerierne Ove Nielsen A/S, Agrova Food/Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A. og Kirin Brewery Company Ltd. hver mere end 5 % af aktiekapitalen.

GASA GROUP A/S var indtil marts 2007 moderselskab for GASA GROUP-koncernens driftsselskaber. Selskabet havde ikke nogen driftsaktivitet. GASA GROUP-koncernen er en kommerciel international handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet er direkte eller indirekte at handle med blomsterprodukter i ind- og udland - primært i Europa.

GASA GROUP Holding A/S købte i februar 2007 GASA GROUP A/S' aktier i datterselskaber og associerede selskaber.

Herefter er GASA GROUP A/S et selskab uden aktivitet. 

Aktieombytningen sker som led i en rekonstruktion af koncernen.

Supplerende oplysninger

Ansøgerens repræsentant er i telefonsamtale den 23. november 2007 anmodet om yderligere oplysninger til belysning af, om der juridisk er tale om én eller to aktieombytninger. Repræsentanten har indsendt følgende supplerende oplysninger:

"Første runde af aktieombytningen, hvor aktier i GASA GROUP A/S blev ombyttet med aktier i GASA GROUP Holding A/S, blev gennemført i februar - marts 2007. Ved aktieombytningen deltog 91 aktionærer, svarende til over 70 % af stemmerne i GASA GROUP A/S.

Kun en del af aktionærerne blev på dette tidspunkt tilbudt at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S. Denne fremgangsmåde var begrundet i, at der var et akut behov for tilpasning af ejerstrukturen. På grund af de tidsmæssige omstændigheder var det således umuligt at tilbyde samtlige aktionærer at deltage i aktieombytningen på det pågældende tidspunkt, og det blev derfor besluttet, at alene en del af aktionærerne fik mulighed at deltage i aktieombytningen, der blev gennemført februar - marts 2007.

De tilbageværende aktionærer vil tilsvarende blive tilbudt at ombytte deres aktier i GASA GROUP A/S med aktier i GASA GROUP Holding A/S, men de tilbageværende aktionærer har p.t. ikke et egentligt retskrav herpå.

Som nævnt i vores anmodning vil deltagelse i aktieombytningen være frivillig."

SKATs bemærkninger

SKAT fandt, at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 og 2 var opfyldte således, at anmodningen om tilladelse til de to skattefri aktieombytninger kunne imødekommes.

Ved tilladelsen tog SKAT ikke stilling til aktiernes overdragelseskurs, idet dette spørgsmål henhører under ligningen.

Den sidste aktieombytning, hvor de resterende 500 aktionærer tilbydes at foretage en skattefri aktieombytning, skal gennemføres senest 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse.