Dato for udgivelse
04 jan 2008 14:08
SKM-nummer
SKM2008.5.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-001226
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Bruttoindkomst, nettoindkomst, positivkapitalindkomst, tabeltræk, afdragsordninger, lønindeholdelse
Resumé
Denne meddelelse præciserer indholdet af "nettoindkomstbegrebet" i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, samt indskærper, at skattecentre og Inddrivelsescenter skal anvende oplysningerne om nettoindkomsten i TastSelv i forbindelse med fastsættelser af afdragsordninger og lønindeholdelser i henhold til tabeltræk.
Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen2007-4 I.2

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen2007-4 I.3

I fortsættelse af SKM2007.643.SKAT skal SKAT, Hovedcentret på baggrund af en række henvendelser herved nærmere præcisere opgørelsen af en skyldners nettoindkomst, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

SKAT, Hovedcentret skal endvidere indskærpe, at skattecentrene og Inddrivelsescentret skal anvende den beregnede nettoindkomst i TastSelv systemet i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger eller lønindeholdelser på baggrund af tabeltræk.

1. Lovgrundlaget

Det fremgår af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1510 af 13. december 2007 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen), at

"Afdragsordninger, der fastsættes af restanceinddrivelsesmyndigheden overfor personer, kan fastsættes som en procentdel af den årlige nettoindkomst opgjort som den årlige bruttoindkomst inkl. positiv kapitalindkomst, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter § 13, stk. 4, nr. 2 a, SP-bidrag, ATP og skat. "

2. Opgørelse af nettoindkomsten 

I henhold til inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, består nettoindkomsten af den årlige bruttoindkomst inkl. positiv kapitalindkomst, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter § 13, stk. 4, nr. 2a, SP-bidrag, ATP og skat.

Det fremgår af SKM2007.643.SKAT, at de oplysninger der skal anvendes i forbindelse med opgørelsen af nettoindkomsten skal være:

 • oplysninger fra årsopgørelsen eller
 • oplysninger afgivet i forbindelse med frivillig forskudsregistrering.

Der skal altså være tale om de beløb, der er beregnet i forbindelse med dannelsen af årsopgørelsen. Såfremt der er flere årsopgørelser for et indkomstår, skal den nyeste årsopgørelse lægges til grund.

Man kan ikke anvende oplysninger om den skat, eller de arbejdsmarkedsbidrag, som arbejdsgiveren har indeholdt. 

Såfremt der ikke foreligger en årsopgørelse, skal der tages udgangspunkt i de oplysninger om løn, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som bliver oplyst hver måned til SKAT.(eIndkomst)

2.1. Den beregningsmæssige opgørelse af nettoindkomsten

Med henblik på nærmere at illustrere, dels hvilke oplysninger der skal anvendes, dels hvilke oplysninger der indgår i opgørelsen af nettoindkomsten, tages der udgangspunkt i et konkret eksempel.

Eksempel

Det fremgår af TastSelv - "Beregn aftaleydelse", at den til eksemplet udvalgte skyldner (Ø) har en nettoindkomst på 237.066 kr. (Se vedlagte bilag A).

Denne nettoindkomst er beregnet på baggrund af oplysninger fra årsopgørelsen fra 2006. (Se vedlagte bilag B). Denne årsopgørelse kan ses henholdsvis i system 55, billede "Årop", og i Skattemappen.

Oplysninger om bruttoindkomst

Det fremgår af årsopgørelsen for 2006 (bilag B), at skyldner Ø, har en lønindkomst på 370.576 kr.

Denne lønindkomst er indberettet af Øs arbejdsgiver. I SKATs vejledning til arbejdsgiveren er der bl.a. anført, at der skal indberettes den indkomst, som er optjent eller godskrevet i årets løb. Ud over løn og løntillæg af enhver art skal der indberettes feriepenge, løn under barsel og sygdom, samt godtgørelse til dækning af udgifter ved udførelsen af arbejdet.

I det af arbejdsgiveren indberettede lønindkomstbeløb er fratrukket lønmodtagerens eget bidrag til ATP og eventuelle indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger efter § 13, stk. 4, nr. 2 a:

Løn

kr.

400.656

Pensionsordninger jf. § 13, stk. 4, nr. 2

kr.

27.153

ATP

kr.

   2.927

I alt indberettet af arbejdsgiver

kr.

370.576

I den konkrete sag er der endvidere indberettet oplysning om, at Ø har modtaget uddelinger fra foreninger, fonde m.v. på i alt 3.986 kr. Der kunne fx også/eller forekomme indtægter i form af overskud af virksomhed.

Oplysninger om positiv kapitalindkomst

Det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at en skyldners bruttoindkomst er inkl. positiv kapitalindkomst. Det er den samlede opgørelse af kapitalindkomsten, der afgør om denne er positiv og således skal medregnes til bruttoindkomsten.

Det fremgår af den konkrete årsopgørelse (bilag B), at Øs kapitalindkomst for 2006 er negativ:

Renteindtægter

kr.

114

Renteudg. til realkreditinstitut

kr.

-50.698

Renteudg. pengeinst., pantebr. depot

kr.

- 3.872

Negativ nettokapitalindkomst

kr.

- 54.456

Da Øs samlede kapitalindkomst er negativ, skal denne således ikke medregnes i bruttoindkomsten. Heller ikke den enkeltstående positive post (renteindtægt 114 kr.) skal medregnes i bruttoindkomsten.

Oplysninger om beløb, der skal fratrækkes i bruttoindkomsten

Det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at den årlige bruttoindkomst inkl. positiv kapitalindkomst skal fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter § 13, stk. 4, nr. 2 a, SP-bidrag, ATP og skat.

I det konkrete eksempel udgør Øs fradrag i henhold til årsopgørelsen for 2006 (bilag B) følgende beløb:

AM-bidrag/Pension

kr.

29.646

Beregnet skat iflg. årsopgørelse for 2006

kr.

107.850

I alt

kr.

137.496

Opgørelse af nettoindkomsten

På baggrund af ovenstående oplysninger fra årsopgørelsen fra 2006, kan Øs nettoindkomst herefter opgøres til:

Lønindkomst

kr.

370.576

+ Uddelinger fra foreninger fonde mv.

kr.

3.986

+ positiv kapitalindkomst

kr.

          0

I alt

kr.

374.562

-AM-bidrag/Pension

kr.

29.646

- beregnet skat iflg. årsopgørelse for 2006

kr.

107.850

I alt nettoindkomst

kr.

237.066

3. Anvendelse af TastSelv

Skattecentrene skal fremover benytte:

 • oplysningerne om nettoindkomsten fra TastSelv-systemet

i forbindelse med fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelser i henhold til tabeltrækket i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Beregningen af nettoindkomsten i TastSelv er tilrettet således at den fra 3. januar 2008 følger de ovenfor nævnte retningslinjer.

Skærmbilledet i TastSelv med nettoindkomsten findes således:

 1. Gå ind på SKATs Intranet, startside

 2. Klik på Ekstranet

 3. Klik derefter på Systemer, sagsbehandleradgang, borger

 4. SKATs ekstranet, adgangskontrol
  Personkode - , kendeord -, Login

 5. Told. Skats Extranetmenu
  Sagsbehandleradgang til TastSelv, borger

 6. SKATs ekstranet, adgangskontrol,
  SKAT restance, Login

 7. Sagsbehandleradgang, borger
  Personnummer på skyldner, fortsæt

 8. TastSelv - Menu,
  Under Indberetning/beregning - selvbetjening restancer

 9. Gældsoversigt,
  Beregn aftale

 10. Beregn aftaleydelse.
  Her fremkommer nettoindkomsten, som anvendes fremover.

Se bilag (Beregn aftaleydelse og Årsopgørelse)