åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ved salg af aktier m.v., der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, foreligger der i EBL § 8, stk. 4, en særlig fritagelsesbestemmelse.

Fortjeneste eller tab ved afståelse af aktier, andelsbeviser og lign. værdipapirer, der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed, og som afstås den 16. marts 2004 eller senere, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges almindelige indkomst efter aktieavancebeskatningsloven, når nærmere angivne betingelser er opfyldt, jf. § 8, stk. 4, i EBL sammenholdt med SKM2005.372.TSS (nu ophævet). Der var herved tale om en ændring af hidtidig praksis.

Betingelserne for skattefritagelse er:

  • Ejendomsretten til det pågældende værdipapir skal være forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder, der direkte er ejet af en forening mv. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvilken tingsretlig status den pågældende ejendom eller beboelseslejlighed har, blot den pågældende forening mv. ejer flere lejligheder, der lejes ud til beboelse.
  • Ejeren af værdipapiret eller hans husstand skal have beboet den lejlighed, som værdipapiret gav brugsret til, i en del af eller hele den periode, hvori han har   ejet  værdipapiret.
  • Et eventuelt til lejligheden hørende grundareal er mindre end 1.400 m².
  •  Det er en forudsætning for skattefritagelsen, at foreningen mv. er subjektiv skattepligtig efter selskabsskatteloven, og at andelsbeviserne i foreningen mv. ved  afståelse er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler.

Reglen omfatter fortjeneste eller tab ved afståelse, herunder ved udlodning af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses. Skattefriheden omfatter også den del af andelsbeviset, som ikke svarer til sælgerens beboelseslejlighed.

SKM2006.570.SKAT.SKAT fandt efter fornyede overvejelser, at det var rimeligt at ændre virkningstidspunktet for praksisændringen som udmeldt i SKM2005.372.TSS,  således at der blev givet mulighed for genoptagelse for indkomstår, hvor den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2, ikke var udløbet den 8. september 2005. Praksisændringen gav derfor adgang til genoptagelse for indkomstår fra og med 2002.

Fritagelsesreglen gælder ikke for andelsbeviser, der alene giver brugsret til et grundareal, se TfS 1984.360 LSR (havelod).

Ved salg af andelsbevis i en andelsboligforening udgør afståelsessummen hele salgssummen, jfr. LSRM 1966, 21 LSR.

SKM2006.334.SR.  En andelsboligforening ønskede at sælge foreningens ejendom til et nystiftet anpartsselskab, som herefter skulle udstykke ejendommen og sælge de enkelte ejerlejligheder til de oprindelige andelshavere. Efter salget af ejendommen skulle foreningen opløses og likvidationsprovenuet udloddes til andelshaverne. Skatterådet blev anmodet om at give bindende svar om de skattemæssige konsekvenser for henholdsvis foreningen, anpartsselskabet og de enkelte andelshavere. Ved besvarelsen af spørgsmålene forudsatte Skatterådet, at transaktionerne ikke er i strid med den boligretlige lovgivning. Der blev således ikke taget stilling dette spørgsmål.

SKM2006.363.SR. Andelsboligforeningen A ønsker at udstykke foreningens ejendom og likvidere foreningen, således at de enkelte andelshavere efterfølgende ejer en ejerbolig. Som følge af ejerlejlighedslovens bestemmelser er det nødvendigt at sælge foreningens ejendom til et selskab, der forestår omdannelsen og det efterfølgende salg af de enkelte boliger til de tidligere andelshavere. Skatterådet blev i den forbindelse forespurgt efter hvilke principper andelsboligforeningens ejendom skal vurderes. Skatterådet fandt, at værdien af ejendommen skal opgøres på baggrund af, at salget sker til et selskab med henblik på udstykning og salg som ejerboliger. SKAT tog ikke stilling til, hvorvidt transaktionen er i strid med den boligretlige lovgivning. Skatterådet blev endvidere spurgt om de skattemæssige konsekvenser for andelshaverne ved udlodning af likvidationsprovenuet.

SKM2006.633.SR. Forespørgeren havde beboet en lejlighed i en andelsboligforening (ikke omfattet af loven om andelsboliger). Skatterådet fandt, at betingelserne for at sælge andelsbeviset skattefrit var opfyldt. Efter fraflytning af lejligheden, der var selvstændigt matrikuleret, blev det muligt at erhverve denne som ejerlejlighed. Skatterådet udtalte, at da forespørgeren ikke havde til hensigt at bebo lejligheden, førend den skulle afstås på ny, ville betingelserne for skattefritagelse ikke være opfyldt.

SKM2006.675.LSR. Avance ved salg af andelsbevis med brugsret til beboelseslejlighed blev anset for skattefri efter ejendomsavancebeskatningsloven § 8, ctr. fristen i TS meddelelse 8. september 2005.

SKM2006.769.SR. Skatterådet har bekræftet, at det ikke vil få skattemæssige konsekvenser for andelsboligforeningen og andelshaverne, hvis foreningen udstykker ejendommen i parceller og opløser foreningen, således at andelshaverne får mulighed for at købe det rækkehus de i dag bebor, som ejerbolig, til markedsprisen, når det lægges til grund, at boligerne vurderes som frie boliger. Ved besvarelsen er det forudsat, at det påtænkte salg af andelsboliger ikke er strid med den boligretlige lovgivning.

SKM2006.770.SR. Skatterådet har bekræftet, at en andelshaver i overensstemmelse med EBL § 8, stk. 4, ikke er skattepligtig af beløb udbetalt i forbindelse med likvidation af andelsboligforeningen.

SKM2006.771.SR. Skatterådet har bekræftet, at en andelshaver skattefrit kan overtage en ejendom, der i civilretlig henseende ejes af en andelsboligforening, idet andelshaveren i skattemæssig henseende allerede ejer den pågældende ejendom. Efterbetalinger til tidligere medejere af ejendommen vil heller ikke udløse beskatning, idet det lægges til grund, at andelshaveren ikke vil modtage noget provenu ved den formelle overdragelse af ejendom fra andelsboligforeningen til andelshaveren. Skatterådet har endvidere bekræftet, at en udbetaling af likvidationsprovenu fra andelsboligforeningen, efter et salg af ejendommen til tredjemand, i overensstemmelse med EBL § 8, stk. 1 og stk. 3, vil være skattefri for en tidligere andelshaver.

SKM2009.294.SR.Skatterådet bekræftede, at avancen ved salg af et andelsboligbevis med brugsret til en lejlighed, der delvist anvendes til erhverv, ville være skattefri efter aktieavancebeskatningsloven. Skatterådet bekræftede endvidere, at salget af andelsbeviset ville medføre, at der skulle opgøres genvundne afskrivninger på udgifter afholdt til ombygning af erhvervslokalerne. Avancen skulle således opgøres som forskellen mellem på den ene side afståelsessummen og på den anden side de afskrivningsberettigede udgifter til anskaffelse, forbedring m.v. med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger.

SKM2009.710.SR. Som følge af udstationering i København ønskede spørger, der boede i nedlagt landbrugsejendom i Nordjylland, at anvende en tidligere udlejet andelslejlighed som bolig under udstationeringen i København. Skatterådet fandt ud fra en samlet vurdering af den fremlagte dokumentation, at det må lægges til grund, at lejligheden af arbejdsmæssige årsager vil komme til at tjene som bolig for spørger i en væsentlig periode. Skatterådet fandt derfor, at spørger kan sælge sin andelslejlighed skattefrit efter endt udstationering. Endvidere fandt Skatterådet, at det vil være muligt at få fradrag for dobbelt husførelse henset til, at spørgers udstationering må anses for midlertidig samt opretholdelsen af den dobbelte husførelse i udstationeringsperioden vil skyldes erhvervsmæssige forhold.