åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Alle ejere, herunder også selskaber, institutioner, fonde og lign., indgår ved opgørelsen af antallet af ejere af en virksomhed. Et kommanditselskab med 10 kommanditister som ejere og hvori komplementaren ikke har andel i kommanditselskabets indkomst og formue samt likvidationsprovenu, anses for at have 10 ejere efter bestemmelsen. En ejer medregnes, selvom ejerandelens størrelse og økonomiske værdi er ubetydelig, se således SKM2007.708.SR, hvorefter en komplementar, der havde en ejerandel på 0,01 pct. af stamkapitalen, skulle medregnes ved opgørelsen af ejerantallet. Komplementaren skulle i henhold til svenske regler have en andel af indskudskapitalen i kommanditselskabet. Komplementaren fik, i forhold til sit indskud, andel i gevinst ved likvidation af selskabet, men havde ingen stemmeret og modtog ingen overskudsandel. Komplementaren skulle medregnes som ejer ved opgørelsen af ejerantallet efter PSL § 4, stk.1, nr.10. Det ansås ikke at gøre nogen forskel, hvis der skete en fastfrysning af likviditetsprovenuet svarende til ejerandelen, således at afståelsessummen ikke kunne overstige anskaffelsessummen SKM2007.708.SR.

Komplementar uden ejerandel En komplementar, der havde ret til at modtage en overskudsandel men ikke havde ret til en andel i kommanditselskabets indkomst, formue eller likvidationsprovenu, ansås ikke at have en ejerandel (formueandel, andel i aktiver og passiver) i kommanditselskabet. Komplementaren kunne ikke anses som medejer i kommanditselskabet i relation til opgørelse af antallet af ejere i anpartsreglen i PSL § 4, stk.1, nr.10, SKM2007.821.SR.

Et profit sharing-lån, som et kommanditselskab optog, medførte ikke, at obligationsejerne ansås som delvis ejere af kommanditselskabets aktiver i relation til PSL § 4, stk.1, nr.10, SKM2007.881.SR

I en virksomhed, der ejes af f.eks. 10 selskaber og en skattepligtig person, der ikke i væsentligt omfang deltager i virksomhedens drift, er personen omfattet af bestemmelsen, idet virksomheden har flere end 10 ejere. Selskaberne og de personer, der ejer selskaberne, berøres derimod ikke af bestemmelsen.

Koncernforbundne selskaber anses almindeligvis for forskellige ejere efter bestemmelsen. Se i øvrigt TfS 1990, 103 SD.

Udtræden En kommanditist kunne ikke udtræde af kommanditselskabet med virkning tilbage fra projektets start. Efter bevisførelsen fandt landsretten, at der havde været 11 ejere i kommanditselskabet i 2 år, SKM2008.209.HR

Vindmøller Personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, og som har valgt at medregne indkomst fra vindmølledriften efter reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, medregnes ikke ved opgørelsen af antallet af ejere i PSL § 4, stk. 1, nr. 10, jfr. PSL § 4, stk. 8.

Landsskatteretten har antaget, at et vindmølleprojekt i udlandet, der skulle udbydes til et større antal investorer, ikke var omfattet af PSL § 4,  stk. 1, nr. 10, da deltagerantallet i de enkelte kommanditselskaber, der skulle eje vindmøllerne, ikke oversteg 10. Ligningsrådet havde i en bindende forhåndsbesked antaget, at der var en sådan sammenhæng og lighed imellem deltagernes virksomhed, at der reelt var tale om etablering af en virksomhed med flere end 10 deltagere, TfS 1997, 525 LSR.

Skatterådet har anset indkomsten fra møllerne i et vindmølleprojekt for ikke at være omfattet af PSL § 4, stk.1, nr.10, idet projektet i overensstemmelse med praksis var sammensat på en måde, hvor den enkelte vindmølle kunne anses for en selvstændig virksomhed, idet driftsrisikoen alene påhvilede den enkelte vindmølles ejere, og idet ejerskabet til den enkelte vindmølle var tilstrækkeligt individualiseret, SKM2006.539.SR.I SKM2003.35.LSR blev en ejer af en vindmølle i en vindmøllepark anset for at deltage i en samlet virksomhed i samdrift med andre møller. Der blev bl.a. lagt vægt på, at der skete en samlet afregning for møllerne, og at mølleejeren således deltog i de andre deltageres risiko og gevinst. Den enkelte mølleejer havde således ikke direkte modtaget indtjeningen på den ejede mølle, men en forholdsmæssig andel af indtjeningen på alle møllerne, ligesom udgifterne ikke var fordelt i forhold til udgifterne på den enkelte mølle. Indkomsten fra møllen var herefter omfattet af anpartsreglerne, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 10.

Skibe i pool-samarbejde Fire multi purpose-skibe indgik i et såkaldt pool-samarbejde med fem andre, lignende skibe. Hvert skib var ejet af et kommanditselskab med højst 10 deltagere. Pool-samarbejdet indebar, at skibenes samlede bruttoindtjening blev fordelt mellem samarbejdets deltagere i forhold til, hvor mange dage skibene havde stået til rådighed for samarbejdet. Ved at fordele poolens indtægter på deltagerne i poolen i forhold til den tid, det enkelte skib havde stået til rådighed for chartring, blev der ikke foretaget en individuel opgørelse for hvert skib af den indtægt, det enkelte skib havde indsejlet. Landsskatteretten fandt, at poolsamarbejdet under de foreliggende omstændigheder indebar en så væsentlig begrænsning af de enkelte deltageres driftsrisiko, at indkomsten for deltagerne i samarbejdet, i relation til reglen i PSL § 4, stk.1, nr. 10 måtte anses at hidrøre fra én virksomhed. Antallet af deltagere (ejere) i virksomheden var derfor over 10, og virksomheden var herefter omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10. Indkomsten skulle derfor anses for kapitalindkomst, SKM2005.479.LSR 

Working Interest En "working interest" der gav indehaveren ret til en nettoandel af indtjeningen ved udnyttelse af et olie- og gasfelt i USA, blev anset for en udbyttekontrakt, således at anskaffelsessummen er afskrivningsberettiget efter AL § 40, stk.2. Indehaveren blev ikke anset for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed ved at eje en working interest. Der blev herved lagt vægt på, at indehaveren ikke var medejer af virksomhedens  aktiver, og at han ikke var forpligtet til at deltage i dækning af et eventuelt underskud. Indkomsten fra en sådan working interest var således ikke omfattet af anpartsreglen i PSL § 4, stk.1, nr.10, da det er en betingelse for at anvende denne regel, at indkomsten kommer fra erhvervsmæssig virksomhed, SKM2007.351.SR ►Landsskatteretten er senere kommet til et andet resultat. Det fremgik af de konkrete oplysninger, at skatteyderen ved køb af working interests fik overdraget både immaterielle aktiver i form af lejeaftaler (leaseholds) og materielle aktiver som brønde, maskiner og anlæg, der findes og anvendes på de steder, der er omfattet af lejeaftalerne. Desuden fremgik det af aftalen, at skatteyderen hæftede for driften. Landsskatteretten fandt herefter ikke grundlag for at anse investeringen i working interests som køb af en allerede eksisterende udbytteret med ret til afskrivning på anskaffelsessummen efter AL § 40, stk.2. Udbetalingerne fra olie - og gasprojekterne ansås for omfattet af anpartsreglerne, jf. PSL § 4, stk.1, nr.10, idet der er tale om indkomst fra erhvervsmæssig virksomhed, hvor antallet af ejere er større end 10, og skatteyderen ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Landsskatteretten anså det enkelte projekt som én virksomhed. Landsskatteretten tilføjer, at den ændrede bedømmelse ikke anses for en skærpelse af praksis. Den tidligere afgørelse må anses for at være truffet på et ufuldstændigt grundlag. Landsskatteretten nedsatte anskaffelsessummen med udgifter til agenthonorar, projektanalyse, markedsføring og honorar til udbyderselskabet. Disse udgifter kunne ikke indgå i afskrivningsgrundlaget.SKM2010.87.LSR◄

Ejendomsavance, genanbringelse En kommanditist, hvis indkomst fra kommanditselskabet var omfattet af anpartsreglerne, kunne anvende reglerne om genanbringelse af ejendomsavancer efter EBL §§ 6A og 6B ved afståelse af en andel af en fast ejendom gennem et kommanditselskab, SKM2007.650.SR.

Hotelejerlejligheder Ejerne af nogle hotelejerlejligheder udlejede deres lejlighed gennem et udlejningsbureau. Lejlighedsejerne havde pligt til at være medlemmer af en ejerforening, hvis formål var at administrere ejendommen samt at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Indkomsten fra udlejningsvirksomheden fandtes ikke at være omfattet af personskattelovens § 4, stk.1, nr.10. Spørgeren havde fremført følgende forhold: Ejerlejlighedsejerne belånte særskilt deres lejligheder, indtægten ved udlejningen blev afregnet særskilt over for den enkelte lejlighedsejer, alt efter hvor meget den enkelte lejlighed havde været udlejet, elforbruget blev ligeledes afregnet særskilt for hver enkelt lejlighed og påvirkede dermed indtægtens størrelse ved udlejningen af den enkelte lejlighed, og den enkelte ejerlejlighedsejer stod selv for den indvendige vedligeholdelse af sin lejlighed.

Udlejningsvirksomheden udgjorde herefter i relation til personskattelovens § 4, stk.1, nr. 10 ikke en fælles virksomhed med flere end 10 ejere.

 Juletræer Et projekt med dyrkning af juletræer skulle ejes af et antal investorer, der var organiseret i interessentskaber, hvori deltagerantallet ikke oversteg 10. Projektet blev ikke anset for omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10. Der blev lagt vægt på, at projektet indeholdt økonomisk og forretningsmæssig realitet, og at der var en klar adskillelse såvel økonomisk som driftsmæssigt mellem de enkelte interessentskaber, der bar hver sin driftsrisiko, se TfS 1998, 174 LSR. Se nu PSL § 4, stk. 1, nr. 10, sidste led om virksomhed med juletræer m.v.

Reglerne finder anvendelse, hvis virksomheden i hele indkomståret eller i en del af dette har haft flere end 10 ejere. Har der imidlertid kun forbigående, tilfældigt eller utilsigtet i kun en kortvarig periode af indkomståret været flere end 10 ejere af virksomheden, anses virksomheden for at have haft 10 ejere eller derunder for hele indkomståret. Afgørelse heraf foretages ved ligningen.

Både betingelsen om selvstændig erhvervsvirksomhed, ejerantal og betingelsen om uvæsentlig arbejdsindsats skal være opfyldt, for at indkomsten fra virksomheden er omfattet af anpartsreglerne.

Juletræer og pyntegrønt m.v.Anpartsreglerne omfatter virksomhed med produktion af juletræer, pyntegrønt m.v., når denne virksomhed har 3 eller flere  personlige ejere. De øvrige anpartsregler i PSL § 4, stk. 1, nr. 10 og nr.12 (nr. 13 er ændret til nr. 12 ved lov nr. 425 af 6.juni 2006, § 11, nr. 1) gælder også for virksomhed med produktion af juletræer og pyntegrønt. Det samme gælder de tidligere regler i PSL § 4, stk.1, nr. 12, se om ophævelse af disse regler i afsnit E.F.1.4. De lige nævnte regler omfatter kun virksomheder med flere end 10 ejere samt visse former for udlejningsvirksomhed, når udlejningsvirksomheden har 10 ejere eller derunder. Reglen i PSL § 4, stk.1, nr.10 om virksomhed med produktion af juletræer og pyntegrønt mv. gælder kun for indkomst fra en virksomhed med 3 eller flere personlige ejere. Formålet med at undtage en og to ejere, der ejer en sådan virksomhed, er at tilgodese generationsskifte, f.eks. ved overdragelse af virksomheden fra et ældre til et yngre familiemedlem.

Reglen gælder også for virksomhed, der drives på lejet eller forpagtet jord efter LL § 8 K, stk. 5, jf. stk.1-4.

Der er ikke knyttet en dispensationsadgang til bestemmelsen.