Dokumentets dato
27 nov 2003
Dato for offentliggørelse
11 dec 2003 09:47
Cirkulærets nummer
2003-38
Ansvarlig fagkontor
Ret; Proces
Sagsnummer
99/03-6140-00006
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030014109-regl

1. Indledning

Ved lov nr. 1058 af 17. december 2002 blev dødsboskattelovens § 86 ophævet med virkning for dødsboer vedrørende personer afgået ved døden den 1. januar 2003 eller senere. For personer afgået ved døden før den 1. januar 2003 er dødsboskattelovens § 86 fortsat gældende. Efter den nu ophævede § 86 i dødsboskatteloven var der hjemmel til at opkræve en tillægsskat af dødsboer, hvis afdøde havde overtrådt straffelovens § 289 eller skattekontrollovens §§ 13, 15 eller 16.

Justitsministeriet har ved brev af 3. juli 2003 oplyst, at det er Justitsministeriets opfattelse, at tillægsskatten efter den nu ophævede § 86 i dødsboskatteloven må anses som en straf i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions forstand, og at det derfor vil være i strid med konventionens art. 6, stk. 2, at anvende denne bestemmelse over for dødsboer/arvinger, i hvert fald når der ikke før dødsfaldet er blevet taget stilling til spørgsmålet om den afdødes skyld.

Betalte tillægsskatter, som ikke er forældede, skal følgelig tilbagebetales, ligesom eventuelt ikke betalte tillægsskatter skal frafaldes.

2. Anvendelsesområde

Cirkulæret finder anvendelse ved behandlingen af krav om tilbagebetaling af tillægsskat opkrævet i medfør af den dagældende dødsboskattelovs § 86.

3. Tilbagebetaling

Der skal ske tilbagebetaling af betalte tillægsskatter, som ikke er forældede, ligesom eventuelt ikke betalte tillægsskatter skal frafaldes. Ved et eventuelt krav om tilbagebetaling af tillægsskatten vil dansk rets almindelige regler om tilbagebetaling finde anvendelse. Berettiget til tilbagebetaling er dødsboer, som har indbetalt tillægsskat efter den dagældende dødsboskattelovs § 86.

Der skal ske underretning om kravet på tilbagebetaling af tillægsskat inkl. forrentning til den skifteret, som i sin tid behandlede det bo, som nu skal have tillægsskatten tilbagebetalt. Skifteretten skal samtidig anmodes om at oplyse boets kontaktperson. Hvorvidt et dødsbo skal reassumeres som følge af boets krav på tilbagebetaling beror på skifterettens afgørelse.

4. Forældelse

Told- og Skattestyrelsen anser krav på tilbagebetaling af tillægsskat for at være omfattet af den femårige forældelse i henhold til forældelseslovens § 1, stk. 1, nr. 6, om beløb erlagt i urigtig formening om skyld (condictio indebiti-krav).

Told- og Skattestyrelsen anser forældelsesfristen for suspenderet fra og med den 3. juli 2003, som er datoen på Justitsministeriets brev. Dvs. at indbetalinger foretaget fra den 3. juli 1998 og frem, skal tilbagebetales.

5. Forrentning

Ikke forældede tillægsskatter skal forrentes med den rentesats, der for den pågældende periode gælder efter § 5 i renteloven, dvs. den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med tillæg af 7 pct. Der henvises til SKM2003.280.TSS og procesvejledningen 2003, 2 - afsnit J.

6. Kompetence og klagefrister

Dødsboets tilbagebetalingskrav skal rejses over for dødsboets regionale told- og skattemyndigheder, som træffer afgørelse i 1. instans.

Såfremt et dødsbo ønsker at klage over de regionale told- og skattemyndigheders afgørelse, kan der klages til Told- og Skattestyrelsen, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 22.

Klagefristen til Told- og Skattestyrelsen er 3 måneder, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 20. I øvrigt finder reglerne i skattestyrelseslovens kap. 3 og 3 A anvendelse.

7. Gyldighed

Cirkulæret træder i kraft 12. december 2003

Ole Kjær

/Michael Bjørn Hansen

Reference(r)

Dødsboskatteloven
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 B.G.2.1