Dato for udgivelse
26 nov 2003 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.526.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-2-1860-0174
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + SKAT internt
Emneord
Forening, kontingentindtægter
Resumé

En brancheforening omfattet af fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 2, var skattepligtig af kontingentindtægter.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 2
Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 1 og 2

 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 S.H.9

Der klages over, at foreningen A omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2, er anset for skattepligtig af kontingentindtægter på 1.415.542 kr.

Landsskatterettens afgørelse

Selvangiven skattepligtig indkomst

- 1.227.101 kr.

Ikke selvangivne kontingentindtægter

1.415.542 kr.

Ansat skattepligtig indkomst

188.441 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Sagens oplysninger

A er en brancheforening, der er skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Foreningen har i de forudgående indkomstår alene skullet indsende erklæringsskema, jf. fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2, idet foreningens rente- og udbytteindtægter ikke har oversteget 200.000 kr. Foreningen havde i indkomståret rente- og udbytteindtægter på i alt 239.624 kr., hvorfor foreningen skulle indsende selvangivelse.

Foreningen havde i indkomståret 2001 kontingentindtægter på i alt 1.415.542 kr., som er tilbageført ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Foreningen anses for skattepligtig af kontingentindtægter på i alt 1.415.542 kr. i indkomståret 2001.

Foreningen er skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2, og skal opgøre den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler for aktieselskaber, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1. Da medlemskontingenter omfattes af det almindelige indkomstbegreb, jf. statsskattelovens § 4, skal foreningen medregne disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når foreningen i øvrigt er pligtig til at indgive selvangivelse, og ikke er omfattet af erklæringsbestemmelsen i fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2.

Der henvises til TfS 1996.12. Endvidere henvises der til tillægsbetænkning over lovforslaget til lov om beskatning af fonde m.v., hvor det vedrørende foreningers fritagelse for pligten til at indsende selvangivelse fremgår, ”at den fulde eller delvise fritagelse for pligten til at indgive selvangivelse gælder fortsat, uanset om foreningen – ved siden af den beskedne kapitalindkomst og eventuelt erhvervsindkomsten – har andre indtægter, f. eks. skattepligtige kontingentindtægter”.

Klagerens påstand og argumenter

Foreningens repræsentant har fremsat påstand om, at foreningen ikke anses for skattepligtig af kontingentindtægter på i alt 1.415.542 kr. i indkomståret 2001.

Foreningens skattepligtige indkomst skal opgøres efter de regler, der er gældende for indregistrerede aktieselskaber, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1. Af samme lovs § 3, stk. 2, fremgår det endvidere, at indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed medtages i sin helhed, mens den øvrige samlede indkomst for foreninger omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, kun beskattes med den del, der oversiger 200.000 kr. Uenigheden i den foreliggende sag består alene i, om medlemskontingenter skal inddrages i den ”øvrige samlede indkomst”.

Det fremgår ikke af loven, om medlemskontingenter skal inddrages under skattepligten. Der må derfor søges hjælp i cirkulære nr. 49 af 19. marts 1996 til fondsbeskatningsloven, hvoraf det fremgår af afsnit C vedrørende opgørelse af den skattepligtige indkomst, at den skattepligtige indkomst består af: Erhvervsmæssig indkomst, renter, udbytter, kapitalgevinster, gaver, arv, driftsomkostninger og bundfradrag. Det fremgår af cirkulærets punkt 10, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes overskud fra erhvervsvirksomhed opgjort efter sædvanlige regler. Foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens skal således også medregne indtægt fra omsætning med medlemmer – i modsætning til foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, st. 1, nr. 6, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 5. Bortset herfra vil indkomst af erhvervsmæssig indkomst kunne afgrænses efter sammen retningslinjer, som er gældende for skattepligtige, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. samme lovs § 1, stk. 5.

Det fremgår således af cirkulæret, hvilke elementer der indgår i den skattepligtige indkomst. Det er åbenbart, at medlemskontingenter ikke falder ind under renter, udbytte eller kapitalgevinster, ligesom det heller ikke falder ind under gaver eller arv. Der er således kun en mulighed tilbage, nemlig om medlemskontingenter falder ind under erhvervsmæssig indkomst. Det fremgår af cirkulære nr. 136 af 7. november 1998, senest ændret 18. juni 1999, punkt 52, at medlemskontingenter ikke er erhvervsmæssig indkomst.

Den kommunale skattemyndighed er enig i, at medlemskontingenter ikke er erhvervsmæssig indkomst, men er af den opfattelse, at medlemskontingenter er omfattet af det almindelige indkomstbegreb, jf. statsskattelovens § 4. Det fremgår imidlertid ikke af statsskattelovens § 4 eller cirkulære til denne bestemmelse, at medlemskontingenter er skattepligtige.

De i sagen omhandlede medlemskontingenter kan således ikke anses for skattepligtige. Alt andet ville også være forkert. at en krone over beløbet på 200.000 kr. skulle udløse en selvstændig skattepligt på skattefrie medlemskontingenter, ville være særdeles ulogisk.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Foreningen er skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2. Foreningens skattepligtige indkomst opgøres efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1, efter de for aktieselskaber gældende regler. Efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, beskattes foreningens øvrige samlede indkomst i det omfang, den overstiger 200.000 kr.

Foreningen har for det omhandlede indkomstår indsendt selvangivelse, idet rente- og udbytteindtægterne oversteg 200.000 kr. jf. fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2.

Af lovforslag nr. L 108 om lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter mv., fremgår  det vedrørende § 3, at ”Fonde, foreninger og institutter kan i den øvrige indkomst foretage et bundfradrag, der foreslås fastsat til 25.000 kr. for fonde og institutter og 200.000 kr. for foreninger. Herefter skal renteindtægter, udbytteindtægter, skattepligtige avancer m.v. og kontingenter (for så vidt angår de i § 1, nr. 2, nævnte foreninger) alene beskattes, når den samlede indkomst herved overstiger 25.000 kr., respektive 200.000 kr.”.

Af tillægsbetænkning af 14. marts 1986, fremgår det af bemærkningerne til ændringsforslag til § 15, stk. 2,  at  ”den fulde eller delvise fritagelse for pligten til at indsende selvangivelse fortsat gælder, uanset om foreningen – ved siden af den beskedne kapitalindkomst og eventuelt erhvervsindkomsten – har andre indtægter, f. eks. skattepligtige kontingentindtægter ”.

Af cirkulære nr. 49 af 19. marts 1996, fremgår det af punkt 26.1 om erklæringsordningen, at ”Foreninger, der oppebærer samlet rente- og udbytteindkomst på 200.000 kr. eller derunder, kan således indgive erklæring herom. Såfremt foreningen ikke har rente- og udbytteindtægter på over 200.000 kr., er foreningen derfor ikke forpligtet til at indsende en selvangivelse. Dette gælder uafhængigt af størrelsen af evt. de ikke-erhvervsmæssige indtægter, f.eks. skattepligtige ikke-erhvervsmæssige kontingentindtægter”.

Henset til lovens ordlyd, lovens forarbejder og det i cirkulære nr. 49 af 19. marts 1996 anførte, er kontingentindtægter skattepligtige for foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 2. Kontingentindtægterne er således en del af foreningens øvrige samlede indkomst, som beskattes i det omfang den overstiger 200.000 kr., jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2. 

Foreningens kontingentindtægter på i alt 1.415.542 kr. anses for almindelig skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4. Den påklagede ansættelse stadfæstes herved.