Fonde og brancheforeninger Den skattepligtige indkomst for de i FBL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 4 nævnte fonde og de i FBL § 1, stk. 1, nr. 2 nævnte foreninger (brancheforeninger) opgøres ifølge FBL § 3, stk. 1, efter skattelovgivningens almindelige regler for indregistrerede aktieselskaber, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige på fonde og foreninger.

Arbejdsmarkeds-
sammenslutninger
For de i FBL § 1, stk. 1, nr. 3, nævnte foreninger (arbejdsmarkedssammenslutninger) findes særlige regler om indkomstopgørelsen i FBL § 8, hvortil FBL § 3, stk. 4 henviser. Se herom nedenfor i afsnit S.H.18.

OIndkomstopgørelsen foretages under ét. Det medfører eksempelvis, at negativ erhvervsmæssig indkomst fragår i en eventuel anden positiv skattepligtig indkomst, der resterer efter bundfradrag som omtalt i afsnit S.H.17. For arbejdsmarkedssammenslutninger skal driftsomkostninger dog henføres til de indtægter, de vedrører, jf. afsnit S.H.18.2.

I den efter FBL §§ 3 og 8 opgjorte indkomst anerkendes en række særlige fradrag efter FBL §§ 4, 5 og 9, som er nærmere omtalt nedenfor under afsnittene S.H.21., S.H.22. og S.H.23.

Indkomstskatten udgør den i SEL § 17, stk. 1, nævnte procent af den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 11, stk. 1, dvs. 25 pct.